The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Resian Rosary Prayers
This language is also known as Resianic, Rezijan, Rezijanski, Rozeanski, and Slovene.
This is a Slovenian dialect spoken by about 1025 people in the Resia and Uccea valleys, Udine Province in  northeastern Italy.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

The Sign of the Cross
Nà ime od Oggiè, od Sinu, anù od Svetaha Duha.
Tacu bodi.


Apostles' Creed / Credo

J̇à se verjen nà Boha
Oggiò chà more uvsè
Creatorja od Nebba, anù od Semgnè.

Anù nà jeshusſa Crishtusha
gnahà samaha Sinu nashaha hospuda.
Ti cha jè bil concepin od Svetaha Duha
nù povit od Marie Vergine.
Patel tàpot Ponzio Pilato.
Bil gian na Chrish uvmar anù pogian.
An jè nislisal dou Peclò, te tretgni din an je uvstal od tih martvih.
An jè shal un v’ Nebbe.
An sidj tanati tesni od Boha Oggie cha more uvsè.
Od tù an giè prit judicat te shive anù tè martve.

J̇àsè verjen nà Svetaha Duha.
Nà sveto Circou Chatolich,
Communiun od tih svetih.
Odpushgiagnie od hrihou.
Uvstat spet smison.
Shiujust sà limar.
Tachu bodi.

Amen.Oggià nash cha ste tou Nebbe / Our Father / The Lord's Prayer / Pater Noster
Oggià nash cha ste tou Nebbe,
Svete bodi uvashe İmme,
pridi han uvasha Crajuscha,
bodi sdilana uvasha volontat,
tachoj tou Nebbe pà sè nà Semgnì.
Dajtenan nash uvsachidigni Cruh,
anù otpustitenan nashe dolhe
taccoj mi odpushgiamo nashin dushnichen
anù ni pijtenas tou tentaziun
mà vibranitenas od hudaha od chrivaha.
Taccù bodi, aliboj Amen.

Saludana bodite Maria / Hail Mary / Ave Maria
Saludana bodite Maria
punzhacha hrazije
Hosput je suvami
shihnana viste tami shanami
anù shihnan je tè sat od uvashaha svotà jeshus.
 
Sveta Maria Mattj od Boha
prosite sanas hrishniche,
ignan anù tou tò oro od nashe smarti.
Taccù bodi.

Saludana bodite Crajzza / Hail Holy Queen / Salve Regina
Saludana bodite Crajzza,
Matti od Mishericordie
vita dolz nasha sperazha bodite saludana
Tah uvan mi uvpijamo bandini sinuvi od Eve.
Tah uvan mi uvsdahujamo toshni anù jozog,
seutì dolini od solsj.
Oh nute coshe nasha Advocata
tah nan obratite uvashe smilne ozzi,
anù po uvsen bantu,
pochashtenan teshihnani
sat od uvashaha svotà jeshus.
O smilna, o dobra, o dolz Vergina Maria.
Sdelaiteme degn di moret uvas huvalit.
Virgina sagrana,
daitemi virtut cuntra uvashin inimigen.
Taccù bodi.


The Holy Rosary
B: Cacù se rezzè Rosharjo?
R: Se rezzhe 150. Ave Maria, anu 15. Pater noster cha to je 15. Stanzij, anù 15. Gloria Patri, ca to sò 5. Gaudios, anù 5. Dolorous, anù 5. Glorios anù touv uvsachi parti sè misli dan Mishteri cà to je vita, Pashiun, Smar, anù Resureziun, od jeshusha Crishtusha.

The Joyful Mysteries / Part ta paruva Gaudious
 1. Cacù Maria Vergina concepila jesù Cristusha.
2. cacu Maria Vergina idu iscat Sveto Elisabeto.
3. cacu Maria Vergina povi jesù Cristusha tou ni stalli.
4. cacù Maria Vergina preshentala tuv roche Simeunu .
5. cacù Maria Vergina nalese tuv Templine jesù Crishtusha.

The Sorrowful Mysteries / Part ta sehont Dolorous
 1. cacù Jesus Crishtush sputil Crij tou Uarte Getsemani .
2. cacù jesus Cristush je bil flagelan tapar nì Caluni.
3. cacù jusus je nesal Crish uvn nà Calvarj.
4. cacù jesus je bil Coronan, snò tarnouo Caruno.
5. cacù jesus je uvmar tana Crishu sanas.

The Glorious Mysteries / Part tretgna Glorios.
 1. Cacù jesus je Resuscital od Smarti.
2. Cacù je shal dopo 40. dnuv un Paravish.
3. Cacù parshal Sveti Duh zhis Apostule jè illuminal .
4. Cacù Maria Vergina bè nashanà od Agnulou tuv Paravish.
5. Cacù Maria Vergina bè coronana tou Paravishe.
Gloria bodi visachimù Bohù.


Angel of God Prayer / Agnul Boshij
Agnul Boshij,
huvan cha jà si raccomandan,
od shurigne dubrute, uvariteme,
rezhinajteme, illuminajteme,
hovarnajteme, din, anù nug.
Taccù bodi.

Acts of Faith, Hope, Charity and Contrition
Act of Faith / Att od Fede
 Santiſsima Trinitat ja se verjen fermamentri dà vì stè dan sami Buh, tuv treh persunah realmentri dishtint, Oggià, nù Sin, anù Sveti Duh; moi hospud Giesù Crist ja se verjen dà vi stè dan sami Buh, ti cà se sdelal pa Zlovech, anù uvmar tana Crishu, sa nashe hrihe, resuscital anù shal un Paravish; moj Buh ja se verjen dà ti cha uvmarje touv dnin hriſse mortal hre sa simprj nutar v Peclò, anù ti cha uvmarje tou uvaſsi hrazzj hre sa simpri uvn Paravish; moj Buh ja se verjen uvsè sò anu vusètò cha se verje Sveta Circouv Cattolich, sauvocha vi stè veritat infalibel stè nan rechal, anù nan rivellal.

Act of Hope / Att od Speranzhe
 Moj Buh vi chà stè omnipotent, anù infinitamentri mishericordious, ia sè troshtan dà sauvojo meritou od jeshusha Cristusha nashaha Salvatorja, dà vi mi datte nò vito etern, coj ia bon dellal opere od naha ver Cristiana taccoj ja preponinan di je sdelat suvasho sveto hrazijo.

Act of Love / Att od Charitadi
 Moj Buh ia uvan shincujen mo sarze, anù uvas aman tana uvsacho razijò, sauvojo tò cha vi stè tà dubruta infinit, degn’ di bit infinitamentri aman; anù tude ja aman miha blishgnaha tacoj mlè ishtes, sauvojo uvas moj Buh.

Act of Contrition / Dolor od Contriziuni
 Moj Buh iá si pintin, anù tò mi bojè anu vag displasha, cà si uvas offindinal uvas nò tilicho dubruto smemi hriſsi; anicoi dà ia sì subil Paravish, anù samaratal Peclò, però ià preponinan fermamentri di sè emendat anù se pubujshat; giò moi Buh ja bà tel rajshi uvmrit anicoi spet uvas offindinat.

Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)