The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries
Know a prayer in this language? Add it here!
Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Slovakia-flag.gif
Slovak Rosary PrayersBible and Rosary 001.jpg
Rosary 001.jpgThis language is also known as Slovenčina, Slovenský jazyk, and Slovakian.
This language is spoken by 4,900,000 people in Slovakia.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Modlitba Posvätného Ruženca / Prayers of the Holy Rosary

Znamenie Kríža / Sign of the Cross
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.


Apoštolské Vyznanie Viery / The Apostles' Creed
There are two versions of this prayer.  This is the first version:
Verim v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, ná
šho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vzstúpil na nebesia, sedi po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdit´ živých i mŕtvych. Verim v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

This is the second version of the
Apoštolské vierovyznanie / The Apostles' Creed

Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.

Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.

Modlitba Pána / Our Father
There are four versions of this prayer; this is the first one:
Otče Náš, ktorý si na nebesiach,
posvät´ sa meno tvoje,
príd´ kráľovstvo tvoje,
bud´ vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpust´ nám naše viny,
ako i my odpúšt´ame svojim vinníkom,
a neuved´ nás do pokušenia,
ale zbav nás Zlého. Amen.


This is the second version of
Otce Nás / Our Father :
 Otce nás,
ktorý si na nebejiach!
Posvät' sa meno Tvoje;
prid k nám král'ostvo Tvoje;
bud' vólá Tvoja
jako v nebi, tak i na zemi!
Chlieb nás vozd'ajsi daj nám dnes,
a odpust' nám nase viny,
jako i my odpúst'ame nasim vinnikom;
a neuvvod' nás v pokusenie;
ale zbav nás od zlého!
Amen.


This is the third version of
Otče náš / Our Father:
Otče náš, ktorý si na nebesách,
posvät´ sa meno tvoje.
Príd´ kráľovstvo tvoje.
Bud´ vôľa tvoja, jako na nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš vozdajší daj nám dnes.
A odpust´ nám naše viny,
jako i my odpúšt´ame našim vinníkom.
A neuvod´ nás v pokušenie.
Ale zbav nás od Zlého. Amen.


This is the fourth version of
Otče Náš / Our Father

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď králoství

Tvé, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš vozdajší daj

nám dnes. A odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim

vinníkom. I neuvoď nás v pokušenie, ale zbav nás ode zlého. Amen.Anjelské Pozdravenie / Hail Mary
There are two versions of this; this is the first one:
Zdravas´, Mária, milosti plná,
Pán s tebou. Požehnaná si medyi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych
teraz i v hodinu smrti našej. Amen.


This is the second version:
Zdrávas, Mária, milosti plná, Pán s tebou;
požehnaná ty medzi ženami
a požehnaný plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mariá, matka Božia, pros za nás hriešnych
teraz aj v hodine smrti našej. Amen.


Chváloslovie / Glory Be
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Ó, Ježišu / Oh, My Jesus / Fatima Prayer

Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.

A set of the words inserted into the 3 Hail Marys before the Rosary:

Radostný ruženec
(modlí sa v pondelok a v sobotu)
Prosby k preddesiatkom: 
   a)Ktorý nech rozmnožuje našu vieru. 
   b) Ktorý nech posilňuje našu nádej. 
   c) Ktorý nech roznecuje našu lásku.

Radnostný Ruženec / The Joyful Mysteries
1. Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.
2. Ktorého si, Panna, pri navštívení Alžbetz v živote nosila.
3. Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.
4. Ktorého si, Panna, v chráme obetovala.
5. Ktorého si, Panna, v chráme našla.

Tajomstvá svetla
(modlí sa vo štvrtok
Prosby k preddesiatkom: 
   a)Ktorý nech je svetlom nášho života. 
   b)Ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou. 
   c)Ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.


Tajomstvá k desiatkom
/ The Luminous Mysteries
   1.Ktorý bol pokrstený v Jordáne. 
   2.Ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne. 
   3.Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie. 
   4.Ktorý sa premenil na vrchu Tábor. 
   5.Ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť.


Bolestný Ruženec / The Sorrowful Mysteries 
(modlí sa v utorok a v piatok
Prosby k preddesiatkom: 
   a)Ktorý nech osvecuje náš rozum. 
   b)Ktorý nech upevňuje našu vôľu. 
   c)Ktorý nech posilňuje našu pamäť. 
 

Tajomstvá k desiatkom 
   1.Ktorý sa pre nás krvou potil. 
   2.Ktorý bol pre nás bičovaný. 
   3.Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný. 
   4.Ktorý pre nás kríž niesol. 
   5.Ktorý bol pre nás ukrižovaný.


Slávnostný
Ruženec / The Glorious Mysteries
  (modlí sa v stredu a v nedeľu
Prosby k preddesiatkom: 
   a)Ktorý nech usporadúva naše myšlienky. 
   b)Ktorý nech riadi naše slová. 
   c)Ktorý nech spravuje naše skutky. 
 
Tajomstvá k desiatkom 
   1.Ktorý slávne vstal z mŕtvych. 
   2.Ktorý slávne vystúpil do neba. 
   3.Ktorý nám zoslal Ducha Svätého. 
   4.Ktorý ťa, Panna, vzal do neba. 
   5.Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.


Zdravas´, Kráĺovná / Hail, Holy Queen
Zdravas’, Kráľovná, matka milosrdenstva;
život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas’.
K tebe voláme, hriešni synovia Evy,
v tomto sĺz údolí stenajúci, plačúci.
A preto teda, Orodovnica naša,
obráť k nám tie svoje premilosrdné oči.
A nám Ježiša, ktorý je požehnaný
plod života tvojho, tam vo večnosti ukáž.
Ó milostivá a nad všetky pobožná,
ó presladká Panna, Matka Božia Mária.

Modlime sa. Všemohúci Bože, z anjelovho yvestovania vieme, že tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekomô prosíme t´a, na orodovanie preblahoslavenej Panny Márie vlej nám do duše svoju milost´, aby nás jeho umučenie a Križ priviedli k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Sedem sviatostí / The Seven Sacraments
1. Krst / Baptism
2. Birmovanie / Confirmation
3. Eucharistia (Oltárna sviatosť) / Eucharist
4. Pokánie (sviatosť zmierenia) /  Atonement / Reconciliation
5. Pomazanie chorých / Anointing of the sick
6. Posvätná vysviacka / Holy Orders 
7. Manželstvo / Marriage

Desatoro Božích prikázaní / The Ten Commandments
1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. 
2. Nevezmeš Božie meno nadarmo. 
3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni. 
4. Cti svojho otca a svoju matku. 
5. Nezabiješ. 
6. Nezosmilníš. 
7. Nepokradneš. 
8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. 
9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. 
10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.


Dary Ducha Svätého / The Seven Gifts of the Holy Spirit
1. Dar múdrosti. 
2. Dar rozumu. 
3. Dar rady. 
4. Dar sily. 
5. Dar poznania. 
6. Dar nábožnosti. 
7. Dar bázne voči Bohu.

Anjel Pána / The Angelus
Anjel Pána zvestoval Panne Márii a ona počala z Ducha svätého. 
Zdravas’, Mária... 
Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. 
Zdravas’, Mária... 
A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. 
Zdravas’, Mária... 
 
Oroduj za nás, svätá Božia Rodička. 
Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení. 
 
Modlime sa. 
Bože, z anjelovho zvestovanie vieme, 
že tvoj Syn, Ježiš Kristus, sa stal človekom; 
prosíme ťa, 
vlej nám do duše svoju milosť, 
aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. 
Skrze Krista, nášho Pána. 
Amen.

Regina Caeli

Vo veľkonočnom období namiesto Anjel Pána:
 
 
Raduj sa, nebies Kráľovná 
Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja. 
Lebo koho si nosila, aleluja, 
z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja. 
Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja. 
 
Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja. 
Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja. 
 
Modlime sa. 
Bože ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna, 
nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet; 
prosíme ťa, 
daj, aby sme na príhovor 
jeho Rodičky Panny Márie 
dosiahli radosti večného života. 
Skrze Krista, nášho Pána. 
Amen.
 

Sv. Michal Archanjel / Prayer to Saint michael, the Archangel

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, bud' nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokome prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

Nicejsko-carihradské vyznanie / The Nicene Creed

There are two versions of this; this is the first one:
Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného.

Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. A vystúpil do neba, sedí po pravici Otca. A znova príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca.

Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň s Otcom a Synom vzdáva poklona a sláva. On hovoril skrze prorokov. Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov. A očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku.
Amen.

This is the second version:

Verím v jedného Boha, Otca vљemohúceho, Stvoriteѕa neba i zeme, sveta viditeѕného i neviditeѕného.

Verím v jedného Pána Jeћiљa Krista, jednorodeného Syna Boћieho, zrodeného z Otca pred vљetkými vekmi; Boha z Boha, svetlo zo svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze Neho bolo vљetko stvorené, On pre nás ѕudí a pre naљu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal se иlovekom. Za nás bol aj ukriћovaný za vlády Poncia Piláta, bol umuиený a pochovaný, ale tretieho dтa vstal z mаtvych podѕa Svätého Písma. A vstúpil do neba, sedí po pravici Otca. A zasa príde v sláve súdiќ ћivých i mаtvych, a Jeho Kráѕovstvu nebude konca.

Verím v Ducha Svätého, Pána a Oћivovateѕa, ktorý vychádza od Otca i Syna, Jemu sa zároveт vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi, On hovoril ústami Prorokov.

Verím v jednu, svätú, vљeobecnú, apoљtolskú Cirkev.

Vyznavám jeden krst na odpustenie hriechov. A oиakávam vskriesenie mаtvych a ћivot budúceho veku. Amen.


Atanáziovo vierovyznanie / The Athanasian Creed

Každý, kto chce byť spasený, predovšetkým musí zachovávať všeobecnú vieru; kto by ju však nezachoval celú a neporušenú, nepochybne zahynie naveky.
A toto je všeobecná viera, aby sme vyznávali jedného Boha v Trojici a Trojicu v jednote; ani osoby nezmiešajúc, ani bytosti nedeliac. Lebo iná je osoba Otca, iná Syna, iná Ducha Svätého.
Ale Otec i Syn i Duch Svätý majú jedno Božstvo, rovnakú slávu a rovnakú večnú velebu.
Aký je Otec, taký je Syn aj Duch Svätý.
Nestvorený Otec, nestvorený Syn, nestvorený Duch Svätý.
Nekonečný Otec, nekonečný Syn, nekonečný Duch Svätý.
Večný Otec, večný Syn, večný Duch Svätý.
A predsa nie traja veční, ale jeden večný.
Ako ani nie traja nestvorení, ani nie traja nekoneční, ale jeden nestvorený a jeden nekonečný.
Podobne všemohúci Otec, všemohúci Syn, všemohúci Duch Svätý.
A predsa nie traja všemohúci, ale jeden všemohúci.
Tak je Otec – Boh, Syn – Boh, Duch Svätý – Boh.
A predsa nie sú traja Bohovia, ale len jeden Boh.
Podobne Otec – Pán, Syn – Pán, Duch Svätý – Pán.
A predsa nie sú traja Pánovia, ale je jeden Pán.
Pretože podľa kresťanskej pravdy musíme každú osobu osobitne vyznávať ako Boha i Pána.
Preto podľa Všeobecnej kresťanskej viery zabraňuje sa nám hovoriť, že sú traja Bohovia alebo traja Pánovia.
Otec nie je nikým učinený, ani stvorený, ani splodený.
Syn je jedine od Otca nie učinený, ani stvorený, ale splodený.
Duch Svätý je od Otca i od Syna nie učinený, ani stvorený, ani splodený, ale pochádzajúci.
Teda jeden Otec a nie traja Otcovia, jeden Syn a nie traja Synovia, jeden Duch Svätý a nie traja Duchovia Svätí.
A v tejto Trojici nič nie je prvšie ani pozdejšie; nič väčšie ani menšie, ale všetky tri osoby sú rovnako večné a rovnako veľké.
Teda aby všetci, ako sme už povedali, vzývali i Trojicu v jednote i jednotu v Trojici.
Kto teda chce byť spasený, takto musí zmýšľať o Trojici.
Avšak k večnej spáse treba úprimne veriť i vo vtelenie nášho Pána Ježiša Krista.
Teda to je pravá viera, keď veríme a vyznávame, že Pán náš Ježiš Kristus, Boží Syn, je Boh aj človek zároveň:
Boh – z Otcovej podstaty pred vekmi splodený a človek – z podstaty matky v čase narodený.
Dokonalý Boh, dokonalý človek, pozostávajúci z rozumnej duše a z ľudského tela.
Božskou prirodzenosťou rovný Otcovi, ľudskou prirodzenosťou menší od Otca.
A hoci je Boh aj človek, predsa nie sú dvaja Kristovia, ale jeden Kristus.
Jeden, niežeby sa Božská prirodzenosť zmenila v telo; ale že ľudská prirodzenosť bola pojatá do Boha.
Jeden, ale vôbec nie tak, že sa prirodzenosti zmiešali, ale tak, že je jedna osoba.
Lebo ako rozumná duša a telo je jeden človek, tak i Boh a človek je jeden Kristus, ktorý trpel pre naše spasenie,


zostúpil do pekla, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
K Jeho príchodu všetci ľudia budú vzkriesení so svojimi telami a vydajú počet zo svojich skutkov: a tí, ktorí dobre konali, pôjdu do večného života; ktorí však zle konali, do večného ohňa.
Toto je všeobecná viera. Nemôže byť spasený, kto ju úprimne a bez pochybovania neprijíma. Amen.Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)