The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Letzeburgesch Rosary Prayers
This language, Letzeburgesch, is a primary language in the Grand Duchy of Luxembourg where it is spoken by about 300,000 of the 37O,OOO inhabitants. This language is also known as Luxemburgian, Luxembourgeois, Luxembourgish, Letzburgisch, and Moselle Franconian. It is essentially a Germanic language which is closely related to but as distinct from Standard German as is Dutch. It is considered a Moselle variety of Frankish German related to varieties of Mitteldeutsch as spoken in Belgium. Though most citizens of Luxembourg are also fluent in German and French, there is great national pride in Letzeburgesch and it is therefore used in a national literature and other forms of creative art.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

D'Kräiz / The Sign of the Cross / Signum Crucis

Am Numm vum Papp a vum Soun a vum Hellege Geescht. Amen.

Ech glewen / The Apostles' Creed / Credo

Ech glewen un den Härgott
de Papp, deen all Muecht huet,
deen Himmel an Äerd erschaf huet;
an u Jesus Christus, säin eenzege Soun, eisen Här,
ëmfaang duurch den Hellege Geescht,
gebuer vu Maria, der helleger Jongfra,
gelidden ënnert Pontius Pilatus,
gekräizegt, gestuerwen a begruewen;
hien as erofgaang an d'Räich vum Doud,
operstan den drëtten Dag
an opgefuer an den Himmel;
hie sëtzt rietserhand vum Papp,
deen all Muecht huet;
vun do kënnt hien,
fir déi Lieweg an déi Doudeg ze riichten.
Ech glewen un den Hellege Geescht,
un déi helleg kathoulesch Kiirch,
un d'Gemeinschaft vun den Hellegen;
ech glewen, datt d'Sënde verzië gin,
dat déi Doudeg operstin,
an un d'eiwegt Liewen.
Amen.

Gebied vun eiser Här / Our Father / Pater Noster

Eise Papp am Himmel,
däin Numm sief gehellegt.
Däi Räich soll kommen,
däi Wëll soll geschéien
wei am Himmel sou op der Aerd.
Gef ais haut eist deegleeht Brout,
verzei ais eis Schold,
wei mir och dene verzeien,
déi an eiser Schold sin.
Féier ais net an d'Versuchung,
ma maach äis fräi vum Beisen.
Amen.

Another version of
Gebied vun eiser Här / Our Father / Pater Noster
:
Eise Papp am Himmel
helleg sief däin Numm.
Däi Räich soll kommen.
Däi Wëll soll geschéien op der Äerd
ewéi am Himmel.
Gëff äis haut eist deeglecht Brout,
verzei äis eis Schold,
wéi mär och dene verzeien,
déi an eiser Schold sin.
Féier äis nët an d'Versuchung,
mä maach äis fräi vum Béisen.
Amen.

Another version of
Gebied vun eiser Här / Our Father / Pater Noster
Eise Papp am Himmel,

däin Numm sief gehellégt.
Däi Räich soll kommen,
däi Wëll soll geschéien
wéi am Himmel sou op der Äerd.
Gëf äis haut eist deeglecht Brout,
verzei äis eis Schold,
wéi mir och dene verzeien,
déi an eiser Schold sin.
Féier äis nët an d'Versuchung,
mä maach äis fräi vum Béisen.
Amen.

Free dech, Maria / Hail Mary / Ave Maria
Free dech, Maria,
ganz an der Gnod,
den Här as mat dir,
du bas geseent ënnert de Fraen
a geseent as Jesus, d'Kand dat's de dréis.

Helleg Maria, Gottesmamm,
beit fir äis Sënner,
elo an an der Stonn vun eisem Doud.
Amen.


Éier dem Papp / Glory Be / Gloria Patri

Éier dem Papp, an dem Soun, an dem Hellege Geescht, am Ufank, elo an ëmmer an éiweg. Amen.


Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)