The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Dutch Rosary Prayers
This language is also known as Nederlands and Hollands.
This language is spoken by 12,500,000 in the Netherlands.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.


De Rozenkrans / The Holy Rosary

Het Kruisteken / Signum Crucis / Sign of the Cross
In de naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS /  Apostles' Creed / Credo
Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
en geboren uit de Maagd Maria:
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
gekruisigd is, gestorven en begraven;
die neergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
die opgevaren is ten hemel,
en zit aan de rechterhand van God,
zijn almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in die heilige Geest;
die heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergiffenis van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
het eeuwig leven.
Amen.


APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS / The Apostles' Creed / Credo

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel

en aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze

Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de

maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is

gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel, op

de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren

naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de

almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de

levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof

een heilige, algemene
katholieke Kerk, de gemeenschap van

de heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het
vlees en eeuwig leven.


Onze Vader / Our Father  / Pater Noster
There are nine (9) versions of this; the first is the regular Dutch language:
Onze Vader,
die in de hemelen zijt,
geheiligd zij Uw naam.
Uw rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.

The second version is in a dialect spoken around Duiven, Netherlands:
Ons Vader, Gi-j die in de hemel bunt,
Gi-j mot heileg genuump worde,
ow heerschappi-j mot ruumte kriege.
Wat Gi-j wilt mot gebeure
in de wereld aevegoed as in de hemel.
Geef ons vandaag en iedere dag
't brood da wi-j nodeg hemme.
En scheld ons kwiet onze schulden
krek as wi-j doen aan andere
die bi-j ons in de schuld staon.
En breng ons niet in de verleiding,
maor maak ons vri-j van kwaod.
Want van Ow is de heerschappi-j
en de krach en de glorie.
Amen.
 
The third version is in a dialect spoken around Lochem, Netherlands:
Onze Vader, I-j dén in de hemel bunt,
oew name, laot dén eheilegd wodden:
oew wille, laot dén gebeurn
op de eerde zo as in de hemel.
Geef ons noo het brood veur vandage
en vergeef ons onze schulden
net as wi-j vergeeft
dee bi-j ons in de schuld staot;
en bewaar ons veur  verleiding
en maak ons vri-j van den kwaojen.
Want van Oe is het koninkriek
en de krach en de heerlekheid
noo en alle dage.
Amen.

The fourth version is in a dialect spoken around Winterswijk, Netherlands:
Unzen Vader in de hemelen,
laot dienen name eheilegd worden;
laot dien könninkriek kommen;
laot dienen wille gebeuren
op de eerde zo as in den hemel.
Gef uns noo uns dageleks brood
en vergef uns unze scholden
zo as ok wi-j vergeft
wee bi-j uns in de schold staot;
en breng ons neet in verzeuking,
maor maak uns vri-j van 't kwaod.
Want van Di-j is het könninkriek
en de krach en de glorie
noo en alle dage.
Amen.

This is the fifth version:

Onze Vader, die in de hemel zijt.
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Rijk kome,
Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade. Amen.

This is the sixth version:
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schuld,
Zoals ook wij anderen hun schuld vergeven.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.

This is the seventh version:
Onze Vader in de hemel,
    wij eren Uw heilige naam.
    Laat Uw Koninkrijk spoedig komen.
    Laat Uw wil op de aarde worden gedaan,
    net zoals in de hemel.
    Geef ons vandaag het eten dat wij nodig hebben.
    Vergeef ons onze zonden,
    zoals wij anderen hun zonden vergeven.
    Laat ons niet in verleiding komen,
    mar verlos ons van de kwade machten.
    Amen.

The eighth version is in High Dutch:
Unser Vater, der du bist im himmel,
geheiliget werd dein name.  Zukomme dein reich. 
Dein wille geschehe, wie im himmel also auch auf erden. 
Unser tâglich brodt gib uns heute.
 Und vergib uns unser schuld, als wir vergeben unsern schuldigern. 
Unde fuhre uns nict in versuchung. 
Sondern erlô se uns von dem bosen.  

The ninth version is in Low Dutch:

Onse Vader, die in de hemelin;
zyn uwen naem worde geheylight;
uw'koningryk kome;
uwe wille geschiede gelyck
in den hemel zoo ook op den arden,
ons dagelijcks broot geef ons heeden;
endevergeeft onse schulden,
gelyck ook wy vergeeven onso
schuldenaaren; ende en laat ons neet in
versoer kingemaer vertost on van der hoosen.
Amen.

The tenth version:

Onze Vaor dee in de hemel is,
Uw naam wörde eheiligd,
Uw koninkriek kump (koeme),
Uw wil geschiede
Gelieke in de hemel as oek (ook) op de eerde (aarde).
Geef ons noen (noon) ons daaglijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
gelieke oek wie vergeven onze schuldenaoren;
en leid ons neet in verzeuking,
mer (mar) verlos ons van de boze.
Amen.

The eleventh version:

Onze Vaor die in de hemel is,
Uw naam word eheiligd,
Uw Koninkriek komt,
Uw wil geschiede
Geliek in de hemel als oek op de eerde.
Geef oens vandaag oens daagliks brood,
en vergeef oens onze schulden,
geliek oek wulie oens onze schuldenaoren vergeven;
en bring ons nie in verzeuking,
mar verlos oens van 't boze.
Amen.

Wees Gegroet, Maria / Hail Mary / Ave Maria
There are two versions of this; this is the first one:
Wees gegroet, Maria, vol van genade.
de Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God.
Bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

This is the second version:
Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.

Eer aan de Vader / Glory Be / Gloria Patri
There are two versions of this; this is the first one:
Eer aan de Vader,
en de Zoon,
en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin
en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

This is the second version:
Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, nu en altijd, tot in eeuwen der eeuwen.

Goede Jezus / Oh My Jesus
Goede Jezus, vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel.
Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.


Wees Gegroet, Koningin / Hail, Holy Queen / Salve Regina
There are two versions of this; this is the first one:
Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid,
ons leven, onze zoetheid, onze hoop, wees gegroet.
Tot U roepen wij, bannelingen, kinderen van Eva.
Tot U verzuchten wij, klagend en wenend in dit tranendal.
Welaan dan, onze Middelares, sla Uw barmhartige ogen op tot ons.
En toon ons, na deze ballingschap, Jezus, de gezegende vrucht van Uw Lichaam.
O genadige, o meedogende, o zoete Maagd Maria.

V. Bid voor uns, Heilige Moeder Gods.
R. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Final Prayer
Laat ons bidden: Wij smeken U, o God onze Heer,
voortdurend de gezondheid van ziel en lichaam aan uw dienaren te geven,
opdat zij door de glorierijke voorspraak der allerzaligste Maagd Maria,
bevrijd blijven van de tegenwoordige besproevingen en eens het eeuwig geluk mogen genieten.
Door Christus onze Heer.
Amen.

This is the second version:
Wees Gegroet, Koningin / Hail, Holy Queen / Salve Regina
Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid, ons leven, onze zoetheid, onze hoop, wees gegroet. Tot U roepen wij, bannelingen, kinderen van Eva. Tot U verzuchten wij, klagend en wenend in dit tranendal. Welaan dan, onze Middelares, sla Uw barmhartige ogen op tot ons. En toon ons, na deze ballingschap, Jezus, de gezegende vrucht van Uw Lichaam. O genadige, o meedogende, o zoete Maagd Maria.
V. Bid voor ons, Heilige Moeder Gods.
R. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Final Prayer

Laat ons bidden: Wij smeken U, o God onze Heer, voortdurend de gezondheid van ziel en lichaam aan uw dienaren te geven, opdat zij door de glorierijke voorspraak der allerzaligste Maagd Maria, bevrijd blijven van de tegenwoordige beproevingen en eens het eeuwig geluk mogen genieten. Door Christus onze Heer.

De Blijde Geheimen / The Joyful Mysteries
(op Maandag en Zaterdag)
De boodschap van de Engel aan Maria
Het bezoek van Maria aan Elisabeth
De geboorte van Jezus te Bethlehem
De opdracht van Jezus in de tempel
De terugvinding van Jezus in de tempel

De Geheimen Van Het Licht / The Luminous Mysteries
 (op Donderdag)
De doop van Jezus in de Jordaan.
De openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana.
Jezus’ aankondiging van het Rijk Gods.
De gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor.
Jezus stelt de eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal.

De Droevige Geheimen / The Sorrowful Mysteries
(op Dinsdag en Vrijdag)
De doodsstrijd van Jezus in de hof van Olijven
De geseling van Jezus
De doornenkroning van Jezus
De kruisdraging van Jezus
De kruisdood van Jezus

De Glorievolle Geheimen / The Glorious Mysteries
(op Woensdag en Zondag)
De verrijzenis van Jezus
De hemelvaart van Jezus
De nederdaling van de H. Geest
De tenhemelopneming van Maria
De kroning van Maria in de hemel

Litanie van de Heilige Maagd / Litany of Loretto
Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer ontferm U over ons. Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.Heilige Maria, bid voor ons.
Heilige Moeder Gods,
Heilige Maagd der maagden,
Moeder van Christus,
Moeder van de kerk,
Moeder van de goddelijke genade,
Allerreinste Moeder,
Allerzuiverste Moeder,
Ongeschonden Moeder,
Onbevlekte Moeder,
Zeer minnelijke Moeder,
Zeer wonderlijke Moeder,
Moeder van goede raad,
Moeder van de Schepper,
Moeder van de Zaligmaker,
Allervoorzichtigste Maagd,
Eerwaardige Maagd,
Lofwaardige Maagd,
Machtige Maagd,
Goedertieren Maagd,
Getrouwe Maagd,
Spiegel van gerechtigheid,
Stoel van wijsheid,
Oorzaak van onze blijdschap,
Geestelijk vat,
Eerwaardig vat,
Schoon vat van godsvrucht,
Geestelijke roos,
Toren van David,
Ivoren toren,
Gulden huis,
Ark des verbonds,
Deur des Hemels,
Morgenster,
Behoudenis der kranken,
Toevlucht der zondaars,
Troosteres der bedrukten,
Hulp der christenen,
Koningin der Engelen,
Koningin der Aartsvaders,
Koningin der Profeten, bid voor ons.
Koningin der Apostelen,
Koningin der Martelaren,
Koningin der Belijders,
Koningin der Maagden,
Koningin van alle Heiligen,
Koningin zonder erfzonde ontvangen,
Koningin ten hemel opgenomen,
Koningin van de Allerheiligste Rozenkrans,
Koningin van de vrede,

Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons Heer.
Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons Heer.
Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

De engel des Heren heeft Maria geboodschapt;
En zij heeft ontvangen van de H. Geest.

Laat ons bidden,
O God, die gewild hebt dat uw Woord in de schoot van de H. Maagd Maria, op de dag van haar glorierijke Boodschap, het vlees zou aannemen : maak, smeken wij U, dat met degene te eren, welke wij geloven waarlijk de Moeder Gods te zijn, wij altijd door haar voorspraak bij U mogen geholpen worden.
O God, opperherder van alle gelovigen, sla een gunstige blik op uw dienaar N., welke Gij aan uw Kerk tot herder en opperhoofd hebt gegeven, schenk hem de genade diegenen, met welke Gij hem belast hebt, door zijn woorden te onderwijzen en door zijn gedrag te stichten: opdat hij eens met de kudde, die Gij hem hebt toevertrouwd, tot het eeuwige leven moge geraken.
O God, die onze toevlucht en onze sterkte zijt, aanhoor genadig de gebeden, die uw Kerk U toestuurt, met die godsvrucht, waarvan Gij de bron zijt; en voorkom ons krachtdadig met uw genade, om welke wij U met betrouwen smeken. Door J.-C., onze Heer. Amen.
Dat de allerheiligste Maagd met haar goddelijke Zoon ons zegene,

Angelus

 De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt;

  En zij heeft ontvangen van de heilige Geest.

 Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U.
Gij zijt de Gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.

  Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen

  Zie de dienstmaagd des Heren;

  Mij geschiede naar uw woord.

 Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U.
Gij zijt de Gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.

  Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen

  En het Woord is vlees geworden;

 En Het heeft onder ons gewoond.

 Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U.
Gij zijt de Gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.

  Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen

  Bid voor ons, heilige Moeder Gods,

 opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

 Laten wij bidden.
Wij bidden U, o Heer, stort uw genade in onze harten,
opdat wij, die door de boodschap van de Engel
de menswording van Christus uw Zoon gekend hebben,
door zijn lijden en kruis gebracht worden
tot de glorie van de verrijzenis.
Door dezelfde Christus, onze Heer.

Amen.

Regina Caeli

R:  Koningin des hemels, verheug u, 

Allen: alleluja

R: Omdat Hij, die gij waardig geweest zijt te dragen, 

Allen:  alleluja

R: Verrezen is, zoals Hij gezegd heeft, 

Allen:  alleluja. 

R: Bid God voor ons, 

Allen:  alleiuja. 

R: Verblijd en verheug u, Maagd Maria, alleluja. 

Allen:  Want de Heer is waarlijk verrezen, alleiuja

R:  Laten wij bidden. 
God, die U gewaardigd hebt door de verrijzenis van uw Zoon, 
onze Heer Jezus Christus, de wereld te verblijden, 
geef, smeken wij U, 
dat wij door zijn Moeder, de Maagd Maria, 
de vreugde van het eeuwig leven verwerven.
Door dezelfde Christus, onze Heer.

Allen: Amen

Litanie Van Het Heilig Hart Van Jezus / Litany of the Sacred Heart

Heer, ontferm U over ons Christus, ontferm U over ons 
Heer, ontferm U over ons 
Christus, aanhoor ons Christus, verhoor ons 
God, hemelse Vader, ontferm U over ons 
God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons 
God, Heilige Geest, ontferm U over ons 
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, de Zoon van de eeuwige Vader, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, door de Heilige Geest in de schoot van de Moedermaagd gevormd, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, wezenlijk verenigd met het Woord van God, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, oneindige majesteit, ontferm U over ons  
Hart van Jesus, heilige tempel van God, ontferm U over ons  
Hart van Jesus, woontent van de Allerhoogste, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, huis van God en poort van de hemel, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, gloeiende oven van liefde, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, schatkamer van gerechtigheid en van liefde, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, vol goedheid en liefde, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, peilloze diepte van alle deugden, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, alle lofprijzingen overwaardig, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, Koning en middelpunt van alle harten, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, waarin alle schatten zijn van wijsheid en van wetenschap, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, waarin de Godheid in alle volheid woont, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, waarin de Vader zijn welbehagen heeft gesteld, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, dat ons allen deelgenoot hebt gemaakt van uw oneindige rijkdom, ontferm U over ons  
Hart van Jesus, verlangen van de eeuwige heuvelen, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, geduldig en groot in barmhartigheid, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, mild voor allen, die U aanroepen, ontferm U over ons  
Hart van Jesus, bron van leven en van heiligheid, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, verzoening voor onze zonden, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, van versmadingen verzadigd, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, om onze misdaden gebroken, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, gehoorzaam geworden tot de dood, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, met een lans doorstoken, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, bron van alle troost, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, ons leven en onze venijzenis, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, onze vrede en onze verzoening, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, slachtoffer voor de zondaars, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, heil van hen, die op U hopen, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, hoop van ben, die in U sterven, ontferm U over ons 
Hart van Jesus, hoogste vreugde van alle heiligen, ontferm U over ons 
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.
Jesus, zachtmoedig en nederig van Hart, Maak ons hart gelijkvormig aan uw Hart.

LAAT ONS BIDDEN - Almachtige, eeuwige God, sla uw blikken op het Hart van uw zeer beminde Zoon en op de lofprijzingen en voldoeningen, die Hij U heeft gebracht in naam van de zondaars. Laat U verzoenen en schenk vergiffenis aan ben, die uw barmhartigheid afsmeken, in de Naam van dezelfde Jesus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed tot de Heilige aartsengel Michaël / Prayer to Saint Michael
Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd; wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig, dat God hem zijn macht doe gevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug.

Allerheiligst Hart van Jezus, ontferm U over ons. (driemaal)

 

Memorare
Gedenk, o allermildste Maagd Maria, dat het nog nooit gehoord is, dat iemand die tot U zijn toevlucht nam, die om Uw hulp kwam smeken en om Uw bijstand vroeg, door U in de steek werd gelaten. Gesterkt door dat vertrouwen kom ik tot U, o Maagd der maagden en kniel hier voor U in mijn armzaligheid en zonde. O Moeder van het woord, versmaad mijn woorden niet, maar in Uw goedheid luister en wil mij verhoren. Amen.

Koningin van de vrede, bid voor ons. (driemaal)

Magnificat
Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd:
Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
Wonderbaar is het wat Hij mij deed, de Machtige, groot is zijn Naam!
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen voor ieder die Hem erkent.
Hij doet zich gelden met krachtige arm, vermetelen drijft Hij uiteen;
Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon, eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;
Behoeftigen schenkt Hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen.
Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig;
Zoals Hij de vaderen heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.

Geloofsbelijdenis van Nicea / The Nicene Creed

Ik geloof in één God: De Vader, de Albeheerser, de Schepper van hemel en aarde, van al het zichtbare en onzichtbare.

En in één heer, Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, Die uit de Vader geboren is vóór alle eeuwen. Licht uit Licht, ware God uit de ware God, geboren, niet geschapen, wesenseen met de Vader; En door Wie alles geworden isL Die voor ons mensen en om onze redding uit de hemelen is nedergegaald en vlees heeft aangenomen door de heilige Geist uit de Maagd Maria, en mens is geworden. Die voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, en geleden heeft en begraven is; Die opgestaan is op de derde dag volgens de Schriften, en opgevaren is naar de hemelen; Die zetelt aan de rechterhand van de Vader, en zal wederkomen met heerlijkheid om levenden en doden te oordelen; aan Wiens Rijk geen einde zal zijn.

En in de Heilige Geest, Die Heer is, de levendmakende, Die uitgaat van de Vader en de Zoon; Die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, Die gesproken heeft door de profeten.In één heilige, katholieke en apostolische Kerk; Ik belijd één doop toto vergeving van zonden; Ik verwacht de opstanding van de doden, en het leven in de komende eeuwigheid. Amen.

The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)