The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Lach Rosary Prayers
This dialect is also known as Yalach.
This is a dialect of Czech spoken in Czech Republic.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Vierzym v Boga / Apostles' Creed / Credo
Vierzym v Boga, Ojca vszemogoncygo, Stvorzyciela nieba i zimji.
I v Jezusa Krystusa, Syna jego jedzinego, Pana naszego;
kiery se pocznuw z Ducha sjvientego, narodziw se z Marye Panny,
cirpiow pod Pontskym Pilatym, ukrzyzhovany umrzyw i byw pochovany;
sestompiw do piekew, trzeciego dnia stanyw z mortvych,
vstompiw na niebiosa, sjedzi na pravici Boga, Ojca vszemogoncygo;
ztamtudzj przydzie sundzicj zhyvych i mortvych.
Vierzym v Ducha sjvientego, sjvienty kosjcjuw obecny,
sjvientych spowoczenjstvo, grzechuv odpusjczyni,
ciawa z mortvych vzkrzyszyni a zhyvot vieczny. Amen.


Ojciec Nasz / Our Father / Pater Noster
Ojciec nasz, kierysj jest v niebie, sjviencie miano tvoji.
Przyjdzj krulevstvo tvoji.
Bydzj vola tvoja jako v niebie, tak i na zimji.
Chleba naszego povszednigo dej nom dzisjo.
A odpusjcj nom nasze viny, jako i my odpusjcjomy naszym vinovajcom.
Nievudzj nas na pokuszyni, ale zbav nas od Zwego.
[Bo tvoje jest krulevstvo i moc i swava na vieky.] Amen.


Zdrovosj, Marya / Hail Mary / Ave Maria
Zdrovosj, Marya, wasky pewna, Pan s tebum;
pozhegnanosj jest miendzi babami
a pozhegnany plod zhyvota tvojigo, Jezus.
Sjvienta Marya, matko Bozho,
prosj za nas grzysznych
teraz i v godzine sjmierci naszej. Amen.

The Joyful Mysteries

1)
The Annunciation

Luke 1:35 
2) 
The Visitation

Luke 1:39-56 
3) 
The Nativity

Luke 2:1-20 
4) 
The Presentation

Luke 2:22-39 
5) 
The Finding in the Temple

Luke 2:41-50


The Luminous Mysteries

1)
The Baptism of Christ

Matthew 3:13-17
Mark 1:9-11
Luke 3:21-22
John 1:32-34 
2) 
The Miracle at Cana

John 2:1-12 
3) 
Proclamation of the Coming of the Kingdom

Matthew 4:12-25;46
Mark 1:14-13:37
Luke 4:14-21:38
John 3:13-12:50 
4) 
The Transfiguration

Matthew 17:1-8
Mark 9:1-12
Luke 9:28-36 
5) 
The Last Supper

Matthew 26:26-29
Mark 14:22-25
Luke 22:14-20

The Sorrowful Mysteries

1)
The Agony in the Garden

Matthew 26:36-46
Mark 14:32-42
Luke 22:39-46 
2) 
The Scourging at the Pillar

Matthew 27:26
Mark 15:15
Luke 23:14-16
John 19:1 
3) 
The Crowning of Thorns

Matthew 27:27-30
Mark 15:16-19
John 19:2-3 
4) 
The Way of the Cross

Matthew 27:31-33
Mark 15:20-22
Luke 23:26-32
John 19:16-17 
5) 
The Crucifixion

Matthew 27:34-56
Mark 15:23-41
Luke 23:33-49
John 19:18-30


The Glorious Mysteries

1) 
The Resurrection

Matthew 28:1-15
Mark 16:1-13
Luke 24:1-12
John 20:1-18 
2) 
The Ascension

Mark 16:19-20
Luke 24:50-53
Acts 1:9-11 
3) 
The Descent of the Holy Spirit

Acts 2:1-41 
4) 
The Assumption
 
5) 
The Coronation of Mary


How To Pray the Rosary

(The Sign of the Cross / Signum Crucis) 
Vierzym v Boga (The Apostles' Creed / Credo) 
Ojciec Nasz (Our Father / Pater Noster) 
3 Zdrovosj, Marya (Hail Mary / Ave Maria) 
(Glory Be to the Father / Gloria Patri) 
Announce the 1st Mystery / Ojciec Nasz 
10 Zdrovosj, Marya 
(Glory Be to the Father / Gloria Patri) / Oh, My Jesus 
Announce 2nd Mystery / Ojciec Nasz 
10 Zdrovosj, Marya 
(Glory Be to the Father / Gloria Patri) / Oh, My Jesus 
Announce the 3rd Mystery / Ojciec Nasz 
10 Zdrovosj, Marya 
(Glory Be to the Father / Gloria Patri) / Oh, My Jesus 
Announce 4th Mystery / Ojciec Nasz 
10 Zdrovosj, Marya 
(Glory Be to the Father / Gloria Patri) / Oh, My Jesus 
Announce the 5th Mystery / Ojciec Nasz 
10 Zdrovosj, Marya 
(Glory Be to the Father / Gloria Patri) / Oh, My Jesus 
(Hail, Holy Queen / Salve Regina) 
For the Intentions and protection of our Holy Father: 
Ojciec Nasz (Our Father / Pater Noster) 
Zdrovosj, Marya (Hail Mary / Ave Maria) 
(Glory Be to the Father / Gloria Patri) 
(The Sign of the Cross / Signum Crucis)
Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)