The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

 Czech (Cestina) Rosary Prayers
This language is also known as Cestina or Česky.
This language is spoken by 10,004,800 people in the Czech Republic.  It is also spoken in the western part of Bohemia, Moravia, and Silesia.  People in Austria, Bulgaria, the Ukraine, Israel, Poland, Slovakia, and Romania also speak Cestina.  World-wide, over 11,000,000 people speak Cestina.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Modlitba Růžence / Rosary Prayers

Znamení Kříže / The Sign of the Cross / Signum Crucis (Version A)


+ Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.



Apoštolské vyznání 
/ Symbolum Apostolicum
/ Apostle’s Creed

Věřím v Boha Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontiem Pilatem, byl ukřižován, umřel, pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil do nebe, sedí po pravici Boha Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.

Another version of

Apoštolské Vyznání Víry / The Apostles' Creed / Credo


Věřím v Boha, Otce všemohoucího,
I believe in God, the Father Almighty
John 1:1-4

Stvořitele
Creator of
Genesis 1:1

nebe
heaven
i země.
and earth
I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho;
and in Jesus Christ, His only Son, our Lord,
Matthew 3:17

jenž se počal z Ducha Svatého,
who was conceived by the Holy Spirit
Luke 1:35

narodil se z Marie Panny,
born of the Virgin Mary,
Luke 2:1-20

trpěl pod Ponciem Pilátem
suffered under Pontius Pilate,
Luke 23:1-20
ukřižován
was crucified,
Luke 23:20-46
umřel
died
Luke 23:46-49

i pohřben jest;
and was buried.
Luke 23:50-55

sestoupil do pekel,
He descended to the dead;
Hebrews 9:8
Luke 16:22
1 Peter 3:19, 4:6
John 5:25
Colossians 1:18
The 4th Ecumenical Council of Lateran

třetího dne vstal z mrtvých;
the third day He rose again from the dead.
Luke 24:1-48
vstoupil na nebesa,
He ascended into heaven
Luke 24:51
sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího;
and sits at the right hand of God the Father almighty;
Acts 2:34

sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího;
and sits at the right hand of God the Father almighty;
Acts 2:34

Věřím v Ducha Svatého,
I believe in the Holy Spirit
Acts 2:1-33

svatou církev obecnou,
the Holy Catholic Church,
Matthew 16:19

společenství svatých,
the communion of Saints,
1 Corinthians 12:26
James 5:16
2 Maccabees 12:46
Luke 15:7

odpuštění hříchů,
the forgiveness of sins
Acts 2:1-38

vzkříšení téla
the resurrection of the body,
John 11:11-12:9

a život věčný. Amen.
and life everlasting. Amen.
1 Corinthians 15:52-54

APOŠTOLSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY / The Apostles' Creed / Credo

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země,

i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se

počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod

Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben,

sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na

nebesa, sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud

přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou

církev obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, těla z

mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen.


Otče náš / Modlitba Páně / Lord’s Prayer
Otče náš, jenž jsi na nebesích,  posvěť se jméno Tvé.  Přijď království Tvé.  Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.  Chléb náš vezdejší dej nám dnes.  A odpusť nám naše viny  jako i my odpouštíme našim viníkům.  A neuveď nás v pokušení,  ale zbav nás od zlého.  Amen.

Doxology
Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.


Another version of
Otce Nas / Our Father
Otce nas, jenz jsi na nebesich,
    posvet se jmeno tve,
    prijd kralovstvi tve,
    bud vule tva jako v nebi, tak i na zemi,
    chleb nas vezdejsi dejz nam dnes
    a odpust nam nase viny,
    jakoz i my odpoustime nasim vinnikum.
    A neuvod nas v pokuseni,
    ale zbav nas vseho zleho.
        Amen.

Оч͠е нашь / Our Father
(Staroslověnský text)
Оч͠е нашь ижє ѥси на н͠бсєхъ .
да с͠титьсѧ имѧ твоѥ
да придєть ц͠рствиѥ твоѥ ·
да бѫдєть воля твоя ·
яка на н͠бси и на земли
хлѣбъ нашь насѫщьиыи ·
даждь намъ дьньсь ·
и остави намъ · длъгы нашѧ ·
яко и мы оставляємъ длъжникомъ нашимъ
и нє въвєди насъ въ напасть ·
иъ избави ны отъ нєприязни
аминь
Doxology
яко твоѥ ѥсть ц͠рствиѥ и сила и слава въ вѣкы.


Třikrát Zdrávas, Maria v kterého věříme, v kterého doufáme, i kterého milujeme. (Three Hail Mary’s for the gifts of faith, hope, and love.)

Zdrávas Maria / Hail Mary
Zdrávas, Maria, milosti plná, - Pán s Tebou; - požehnaná ty mezi ženami - a požehnaný plod života tvého, Ježíš. - Svatá Maria, Matko Boží, - pros za nás hříšné - nyní i v hodinu smrti naší. - Amen.

Chvála Nejsvětější Trojice / Glory Be
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, - jako byla na počátku, i nyní i vždycky - a na věky věků. - Amen.

Pane Ježíší / Fatima prayer  / Oh, my Jesus, forgive us our sins
Pane Ježíší, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně,
přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. 

Zdrávas, Královno / Hail Holy Queen / Salve Regina
Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství, - živote sladkosti a naděje naše buď zdráva! - K tobě
voláme, vyhnaní synové Evy, - k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. - A proto orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči - a Ježíše, požehnaný plod života svého, - nám po tomto putování ukaž, - ó milostivá, - ó přívětivá, ó přesladká, Panno, Maria!
Oroduj za nás, Královno posvátného růžence,
Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. - Amen.
Modleme se: Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
 

Another version of How to Pray the Rosary

Znamení Kříže (Sign of the Cross / Signum Crucis) 
Apoštolské Vyznání / Symbolum Apostolicum (Apostle’s Creed / Credo) 
Otče náš / Modlitba Páně (Our Father / Pater Noster) 
3 Zdrávas Maria (Hail Mary / Ave Maria) 
Sláva Otci (Glory Be / Gloria Patri) 
Announce the 1st Mystery / Otče náš / Modlitba Páně 
10 Zdrávas Maria 
Sláva Otci / Pane Ježíší (Oh, My Jesus) 
Announce 2nd Mystery / Otče náš / Modlitba Páně 
10 Zdrávas Maria 
Sláva Otci /
Pane Ježíší
Announce the 3rd Mystery / Otče náš / Modlitba Páně 
Zdrávas Maria 
Sláva Otci /
Pane Ježíší
Announce 4th Mystery / Otče náš / Modlitba Páně 
10 Zdrávas Maria 
Sláva Otci /
Pane Ježíší 
Announce the 5th Mystery / Otče náš / Modlitba Páně 
10 Zdrávas Maria 
Sláva Otci /
Pane Ježíší
Zdrávas, Královno (Hail Holy Queen / Salve Regina) 
For the Intentions and protection of our Holy Father: 
Otče náš / Modlitba Páně (Our Father / Pater Noster) 
Zdrávas Maria (Hail Mary / Ave Maria) 
Sláva Otci (Glory Be / Gloria Patri) 
Znamení Kříže (Sign of the Cross / Signum Crucis)


Tajemství / The Mysteries of the Rosary

Radostná Tajemství / Joyful Mysteries

1)kterého jsi počala z Ducha svatého
The Annunciation

Luke 1:35 
2) s kterým jsi navštívila Alžbětu
The Visitation

Luke 1:39-56 
3) kterého jsi porodila v Betlémě
The Nativity

Luke 2:1-20 
4) kterého jsi obětovala v chrámě
The Presentation

Luke 2:22-39 
5) kterého jsi nalezla v chrámě
The Finding in the Temple

Luke 2:41-50

Tajemstvími Světla / Mysteries of Light

1)Kristův křest v Jordánu
The Baptism of Christ

Matthew 3:13-17
Mark 1:9-11
Luke 3:21-22
John 1:32-34 
2) Kristovo sebezjevení na svatbě v Káně
The Miracle at Cana

John 2:1-12 
3) hlásání Božího království a výzva k obrácení
Proclamation of the Coming of the Kingdom

Matthew 4:12-25;46
Mark 1:14-13:37
Luke 4:14-21:38
John 3:13-12:50 
4) Kristovo proměnění na hoře
The Transfiguration

Matthew 17:1-8
Mark 9:1-12
Luke 9:28-36 
5) ustavení eucharistie, svátostného vyjádření Kristovy velikonoční oběti
The Last Supper

Matthew 26:26-29
Mark 14:22-25
Luke 22:14-20

Bolestná Tajemství / Sorrowful Mysteries

1)který se pro nás potil krví
The Agony in the Garden

Matthew 26:36-46
Mark 14:32-42
Luke 22:39-46 
2) který byl pro nás bičován
The Scourging at the Pillar

Matthew 27:26
Mark 15:15
Luke 23:14-16
John 19:1 
3) který byl pro nás korunován trním
The Crowning of Thorns

Matthew 27:27-30
Mark 15:16-19
John 19:2-3 
4) který pro nás nesl těžký kříž
The Way of the Cross

Matthew 27:31-33
Mark 15:20-22
Luke 23:26-32
John 19:16-17 
5) který byl pro nás ukřižován
The Crucifixion

Matthew 27:34-56
Mark 15:23-41
Luke 23:33-49
John 19:18-30

Slavná Tajemství / Glorious Mysteries

1) který vstal z mrtvých
The Resurrection

Matthew 28:1-15
Mark 16:1-13
Luke 24:1-12
John 20:1-18 
2) který vstoupil na nebe
The Ascension

Mark 16:19-20
Luke 24:50-53
Acts 1:9-11 
3) který seslal Ducha svatého
The Descent of the Holy Spirit

Acts 2:1-41 
4) který tě, Panno, vzal do nebe
The Assumption
 
5) který tě v nebi korunoval
The Coronation of Mary


Svatý Michaeli / Saint Michael
Svatý Michaeli, archanděle, opatruj nás v boji. Proti zlobě a úkladům ďáblovým, budiž nám ochranou. Přikážiš jemu Bůh - pokorně prosíme - a Ty, kníže vojska nebeského, uvrhni satana a jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí, Božskou mocí do propasti pekelné. Amen.

Another version of
Svatý Michaeli / Saint Michael
Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji; proti zlobě a úkladům ďáblovým kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší.

Another version of
Svatý Michaeli / Saint Michael
Svatý Michaeli Archanděli chraň nás v boji, proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám ochranou. Nech ať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme. A Ty kníže vojska nebeského, satana a jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí, Božskou mocí do pekla svrhni. Amen.

Anděl Páně / Angelus
Anděl Páně zvěstoval Panně Marii,
A ona počala z Ducha svatého.
 Zdrávas Maria …
Maria řekla: Jsem služebnice Páně,
Ať se mi stane podle tvého slova.
Zdrávas Maria …
A Slovo se stalo tĕlem,
A přebývalo mezi námi.
Zdrávas Maria …
Oroduj za nás svatá Boží Rodičko,
Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se: Pane, poznali jsme andĕlské poselství o vtĕlení Krista, tvého Syna; vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávĕ vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.


MAGNIFIKAT

(Lk 1, 46-55)        

 (buď text evangelijního chvalozpěvu, nebo píseň 813)       
Velebí má duše pána * a můj duch plesá v Bohu, mém spasiteli,
Že shlédl na svou nepatrnou služebnici; * Hle od této chvíle mně budou blahoslavit všechna pokolení,
Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný; * jeho jméno je svaté
A jeho milosrdenství od pokolení do pokolení * k těm, kdo se ho bojí.
Prokázal sílu svým ramenem, * rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně,
Mocné sesadil z trůnu * a ponížené povýšil,
Hladové nasytil dobrými věcmi * a bohaté propustil s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele, * pamatoval na své milosrdenství,
Jak slíbil našim otcům, * Abrahámovi a jeho potomkům na věky.   ** Sláva Otci.

Pod ochranu tvou / Sub Tuum / Under Your Protection

Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná! Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna svého nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď.

Nicejsko-Cařihrasdké Vyznání Víry /  Nicene Creed
Vмшím v jednoho Boha, Otce vљemohoucího, Stvoшitele nebe i zemм, vљech bytostí viditelných a neviditelných.

I v jednoho Pána Jeћíљe Krista, Syna Boћího jednorozeného. A zrozeného z Otce pшed vљemi vмky. Boha z Boha, Svмtlo ze Svмtla, Boha pravého z Boha pravého. Zplozeného, nestvoшeného, téћe podstaty s Otcem, skrze nмhoћ vљecko uиinмno jest. Jenћ pro nás lidi a pro naљi spásu sestoupil s nebes. A vtмlil se duchem svatým z Marie Panny; a иlovмkem se stal. Ukшiћován také za nás pod Pontským Pilátem, trpмl a pohшben byl. A vstal z mrtvých tшetího dne podle Písem. A vstoupil do nebe; sedí na pravici Otcovм. A zase pшijde se slávou soudit ћivých i mrtvých, jehoћ království nebude konce.

I Ducha svatého, Pana a Oћivovatele, jenћ z Otce i Syna vychází. Jenћ z Otcem i Synem zároveт jest uctíván a oslavován, jenћ mluvil skrze proroky.

A jednu, svatou, obecnou a apoљtolskou Církev.

Vyznávám jeden kшest na odpuљtмní hшíchщ. A oиekávám vzkшíљení mrtvých. A ћivot pшíљtího vмku. Amen.

Another version of
Nicejsko-Cařihradské Vyznání Víry / Nicene Creed
Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného.
Věřím v jednoho Pána, Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího,
který se zrodil z Otce přede všemi věky:
Bůh z Boha, Světlo ze Světla,
pravý Bůh z pravého Boha,
 zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem:
skrze něho všechno je stvořeno.
On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe.
Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny
 a stal se člověkem.
Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta
byl umučen a pohřben.
 Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma.
Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce.
A znovu přijde, ve slávě,
 soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha svatého, pána a dárce života,
který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem
je zároveň uctíván a oslavován
a mluvil ústy proroků.
Věřím v jednu, svatou, všeobecnou,
apoštolskou církev.
Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů.
Očekávám vzkříšení mrtvých
a život budoucího věku.
Amen.

Žalm 23  / Psalm 23
     Pán je můj pastýř: nemám v ničem nouzi. ¤ Na tiché, svěží pastviny mě vodí, *
k pramenům, kde si mohu odpočinout.
     Mé duši dává svěžest, provází mě * po správných cestách, věren svému jménu.
I kdybych vešel do rokliny temnot, ¤ zlého se neděsím: vždyť ty jsi se mnou. * Tvá hůl a kyj jsou pro mne ochranou.
     Před očima mých nepřátel * k jídlu mi prostíráš,
hlavu mi mažeš olejem, * má číše přetéká.
     Štěstí a přízeň u mne jsou, * až pokud budu žít,
v Pánově domě přebývám * do času nejzazších.   ** Sláva Otci.

ŽALM 41 / Psa;m 41
     Tak jako laň, jež dychti po tekoucích vodách, * tak dychti, Bože, po tobě má duše.
Po Bohu žízním v duši, po živém Bohu: * kdy konečně zas přijdu před tvou tvář?
     Ve dne i v noci jenom slzy jsou můj pokrm, * když denně slýchám: "Kde máš svého Boha?"
Duše mi přetéká, když si to představuji, ¤ jak pronikal jsem do svatyně Boží* za chvalozpěvu svátečního davu.
     Proč se má duše rmoutíš, proč tak ve mně teskníš? ¤ Jen doufej v Boha, zas ho budu slavit, * toho, jež je můj zachránce a Bůh můj!
     Jsem sklíčen, proto na tebe tak vroucně myslím ¤ tu od Jordánu, z hermonského kraje, * a z této hory, která sluje Misar.
     V šumu tvých vodopádů hloubka hloubku volá, * tvé vlny, slapy přese mne se valí.
Za Pánem ve dne vzhlížím, v noci milost čekám, * s písní se modlím k Bohu svého žiti.
     Bohu, své skále, říkám: "Proč mě zapomínáš? * Proč se mám vláčet, nepřítelem tísněn?"
Až do kosti mě bodá posměch protivníků, * když denně slyším: "Kde máš svého Boha?"
     Proč se, má duše, rmoutíš, proč tak ve mně teskníš? ¤ Jen doufej v Boha, zas ho budu slavit. * toho, jenž je můj zachránce a Bůh můj. ** Sláva Otci.

Žalm 43 / Psalm 43
     Na vlastní uši jsme slýchali, Bože, * otcové naši nám vyprávěli
o tom, cos vykonal za jejich dnů, * v tom dávném čase rukou svou.
     Pohany vyhnals, je jsi tam vsadil, * národy potřels, a jim jsi dal růst.
Nedobyli si mečem tu zemi, * nezvítězilo jejich rámě;
     nýbrž tvá pravice, tvoje rámě, * tvá jasná tvář, jen z lásky k nim.
Ty jsi to, ty, můj král a můj Bůh * jenž jsi dal zvítězit Jákobovi.
     S tebou jsme zdolali nepřátele, * tvým jménem deptáme protivníky,
Na svém luku si nezakládám, * nevděčím za vítězství meči:
     tys nám dal zvítězit nad nepřáteli, * pokořils ty, kdo nás nenávidí.
Proto jsme denně se chlubili Bohem, * povždy jsme chválili tvé jméno. ** Sláva Otci.




Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)