The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Flemish Rosary Prayers
This language is also known asVlaams and Vlaamsch.
This language is spoken by 1,100,000 people in the Province of West Flanders in Belgium and in the Netherlands.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Sign of the Cross  /  Kruisteken

Current:
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heigle Geest, amen.

Previous:
In de naam des Vaders, des Zoons en des Heilege Geestes, amen.

Apostles' Creed  / Symbolum van de Apostelen

Ik geloof in God,
De almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
En in Jezus Christus
Zijn enge Zoon, onze Heer,
Die ontvangen is van de heilige Geest,
En geboren uit de Maagd Maria,
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
Gekruisikd is, gestorven en begraven;
Die neergedaald is ter helle,
De derde dag verrezen uit de doden;
Die opgevaren is ten hemel,
En zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader;
Vandaar zal Hij komen oordelen
De levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest;
De heilige katholieke Kerk,
De gemeenschap van de zonden;
De verrijzenis van het lichaam;
Het eeuwig leven.
Amen.

Our Father / Onze Vader
Onze Vader
die in de hemelen zijt
geheiligd zij Uw naam.
Uw rijk kome,
Uw wil geschiede
op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
Leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Another version of
Our Father  / Onze Vader :

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede gelijk in den hemel
alzo ook op de aarde;
geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den booze;
Want uw is het Koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in der eeuwigheid.
Amen.

Another version of
Our Father  / Onze Vader :
Onze Vader, die in de Hemelen zijt!
Geheiligd zy uw Naam!
Ons toekome uw Ryk!
Uw wil geschiede op de aarde
als in den hemel!
Geef ons heden ons dagelyksch brood!
En vergeef ons onze schulden,
gelyk wy vergeven onze schuldenaren!
En leid ons niet in bekoring!
Maar verlos ons van den kwade.
(Want uw is het Koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in der eeuwigheid.)
Amen.

Another version of
Our Father  / Onze Vader :
Onzen Vader, die in den hemel zyt:
Geheyligt zyuven naem,
Dat uwyrk aenkome,
Dat uven will geschiede; op der, aerde Als in den hemel
Geeft ons heden ons dagelyks broodt,
En Vergeeft ons onze schulden, gelyk wy vergeven aen onze schuldenaeren,
Ende en leydt ons niet in bekoringe:
Maer verlost ons van den quaeden. Amen.

Hail Mary! / Wees gegroet Maria
Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, Moeder Gods,
bidt voor ons, arme zondaars.
Nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Another version of
Hail Mary! / Wees gegroet Maria :
Wees gegroet Maria,
vol van genade,
de Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jesus.
Heilige Maria, Moeder Gods,
bidt voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onzen dood.
Amen.

Another version of
Hail Mary! / Wees gegroet Maria:
Wees gegroet Maria, vol van gratie, de Heer is met U, gebenedijd zijt gij boven alle vrouwen en gebenedijd is de vrucht uws lichaams, Jezus.
Heilege Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in de uur onzer dood. Amen.

Nicene Creed  / Het credo van Nicea-Constantinopel
Ik Geloof in één God
De almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
Van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus,
Eniggeboren Zoon van god,
Vóór alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, Licht uit Licht,
Ware God ui de ware God.
Geboren, niet geschapen,
Eén in wezen met de Vader,
En dóór Wie alles geschapen is.
Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil
Uit de hemel neergedaald
Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest
Uit de Maagd Maria en is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd.
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus
En is begraven.
Hij is verrezen op de derde dag volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel:
Zit aan de rechterhand van de Vader.
Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen
Levenden en doden.
En aan zijn Rijk komt geen einde.
Ik geloog in de heilige Geest:
Die Heer is en het leven geeft;
Die voortkomt uit de Vader en de Zoon;
Die met de Vader en de Zoon
Te zamen wordt aanbeden en veheerlijkt;
Die gesproken heeft door de profeten.
Ik geloof in de éne, heilige, katholieke en apostolische kerk
Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.
Ik Verwacht de opstanding van de doden
En he leven van het komend Rijk.
Amen.


Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)