The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Estonian Rosary Prayers
This language Estonian, is a language of the Uralic group related to Finnish. It is the primary language of Estonia and is spoken by 963,300 persons there (approximately 61.5% of the population) as of 1989. There were some 56,000 speakers in Russia at that time. According to the 1970 US census, there were 20,507 speakers, for a grand total of about 1.1 million speakers worldwide.
Standard Estonian is based on the central dialect of Northern Estonian. Prior to independence in 1991, Estonia was part of the former USSR, and therefore most people betwee, the ages of 20 and 60 years speak Russian as well.
Like its cousin Finnish, Estonian has a complex system of declensions with 14 cases. A1s like Finnish, Estonian is a non-tonal language with stress on the first syllable and some secondary stress on the third syllable.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Püha Roosipärg / The Holy Rosary

Püha risti märk / The Sign of the Cross / Signum Crucis
+Isa +ja Poja +ja Püha Vaimu nimel. Aamen.


Mina usun Jumalasse / Apostellik Usutunnistus /
  Symbolum Apostolorum / The Apostles' Creed

   Mina usun Jumalasse, kõigeväelisesse Isasse,
   taeva ja maa Loojasse.

   Ja Jeesusesse Kristusesse,
   Tema ainsasse Pojasse, meie Issandasse,

   kes on saadud Pühast Vaimust,
   ilmale toodud Neitsist Maarjast,

   kannatanud Pontius Pilaatuse all,
   risti löödud, surnud ja maetud,

   alla läinud surmavalda,
   kolmandal päeval üles tõusnud surnuist,

   läinud taevasse,
   istub Jumala, oma kõigeväelise Isa paremal käel,

   sealt Ta tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle.
   Mina usun Pühasse Vaimusse,

   püha katoliku Kirikut,
   pühakute osadust,

   pattude andeksandmist,
   ihu ülestõusmist

   ja igavest elu.  Aamen.

Another version of
Apostellik usutunnistus / The Apostles' Creed / Credo
Mina usun Jumalasse, kõigeväelisesse Isasse, taeva ja maa Loojasse. Ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse Pojasse, meie Issandasse, kes on saadud Pühast Vaimust, ilmale toodud Neitsist Maarjast, kannatanud Pontsiuse Pilatuse ajal, risti löödud, surnud ja maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, läinud taevasse, istub oma kõigeväelise Isa paremal käel, sealt ta tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun Püha Vaimusse, püha katoliiklikku kirikut, pühade osadust, pattude andeksandmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu. Aamen.

Another version of
Apostellik Usutunnistus / The Apostles' Creed / Credo

Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa Loojasse. Ja

Jeesusesse Kristusesse, Tema ainsasse Pojasse, meie Issandasse, kes on

saadud Pühast Vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius

Pilaatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda,

kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala, oma

kõigeväelise Isa paremal käel, sealt Tema tuleb kohut mõistma elavate ja

surnute üle. Mina usun Pühasse Vaimusse, üht püha kristlikku Kirikut,

pühade osadust, pattude andeksandmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu.


Meie Isa / Issanda Palve/ Our Father

Meie Isa, kes Sa oled taevas,
pühitsetud olgu Sinu nimi.
Sinu riik tulgu.
Sinu tahtmine sündigu, nagu taevas nõnda ka maa peal.
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev;
ja anna meile andeks meie võlad,
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele.
Ja ära saada meid kiusatusse,
vaid päästa meid ära kurjast.
Aamen.

Another version of
Meie Isa / Our Father

Meie Isa, kes Sa oled taevas,
pühitsetud saagu Sinu nimi.
Sinu riik tulgu,
Sinu tahtmine sündigu
kui taevas nõnda ka maa peal.
Meie igapäevane leib anna meile tänapäev.
Ja anna andeks meile meie võlad,
kui ka meie andeks anname oma võlglastele.
Ja ära saada meid mitte kiusatuse sisse,
vaid päästa meid ära kurjast:
sest Sinu päralt on riik, ja vägi, ja au igavesti,
Aamen.

Another version of
Meie Isa / Our Father

Meie Isa, kes sa oled taewas,
pühisetud saagu sinu nimi.
Sinu riik tulgu,
sinu tahtmine sündigu
kui taewas nõnda ka maa peal.
Meie igapäewane leib anna meile tänapäew.
Ja anna andeks meile meie wõlab,
kui ka meie andeks anname oma wõlgastele.
Ja ära saada meid mitte kiusatuse sisse,
waid peasta meid ära kurjast:
sest sinu päralt on riik,
ja wägi, ja au igaweste,
Aamen.

Ingli tervitus / Ole tervitatud Maarja / Hail Mary
Ole tervitatud Maarja, täis armu, Issand on sinuga, õnnistatud oled Sa naiste seast, ja õnnistatud on sinu ihu vili Jeesus. Püha Maarja, Jumala Ema, palu meie patuste eest nüüd ja meie surmatunnil. Aamen.

Another version of

Ole tervitatud Maarja / Hail Mary
Ole tervitatud Maarja, täis armu. Issand on Sinuga. Õnnistatud oled Sa naiste seas ja õnnistatud on Sinu ihu vili Jeesus. Püha Maarja, Jumala Ema, palu meie patuste eest nüüd ja meie surmatunnil. Aamen.

Kiitus kõige pühama Kolmainu Jumala auks / Gloria Patri  / Glory Be
Au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule. Nõnda kui oli alguses, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Aamen.

Au Olgu Isale / Gloria Patri / Glory Be

   Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.

   Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb,

   igavesest ajast igavesti.

   Aamen. 

Mu Jeesus / Oh, My Jesus / Fatima Prayer

   Mu Jeesus, anna meile andeks meie patud, hoia meid põrgutulest ja vii taevasse kõik hinged, eriti need, kes Sinu armu kõige rohkem vajavad. Aamen.


Salve Regina 

   Ole tervitatud, Kuninganna,
   Halastuse Ema,

   meie elu, meie rõõm
   ja me lootus,
   ole tervitatud.

   Sind palume meie,
   pagendatud Eva lapsed;

   Sinu poole hüüame nuttes
   siin pisarate orus.

   Pööra nüüd Sina,
   meie eestkostja,

   oma halastavad silmad
   meie poole

   ning Jeesust, oma ihu
   õnnistatud vilja,

   meile pärast maist
   vangipõlve näita.

   Oo püha, oo vaga, oo helde
   Neitsi Maarja.
   Aamen.

      Roosipärja saladused / Misteria Rosarii / Mysteries of the Rosary

   Rõõmurikas roosipärg / Mysteria Gaudii / Joyful Mysteries

   1. Ingli kuulutus Neitsi Maarjale
   2. Neitsi Maarja külaskäik Eliisabeti juurde
   3. Jeesuse sündimine
   4. Jeesuse esitlemine templis
   5. Jeesuse leidmine templist

   Valguse roosipärg / Mysteria Lucis / Luminous Mysteries

   1. Jeesuse ristimine Jordanis
   2. Jeesus ilmutab end Kaanas
   3. Jeesus kuulutab Jumalariiki
   4. Jeesus muudetakse apostlite nähes
   5. Jeesuse seadis Armulaua

   Valurikas roosipärg / Mysteria Doloris / Sorrowful Mysteries

   1. Jeesuse kannatused Getsemani aias
   2. Jeesuse piitsutamine
   3. Jeesuse kroonimine kibuvitsakrooniga
   4. Jeesus kannab risti
   5. Jeesus sureb ristil

   Aurikas roosipärg / Mysteria Gloriae / Glorious Mysteries

   1. Jeesuse ülestõusmine
   2. Jeesuse taevasseminek
   3. Püha Vaimu saatmine
   4. Neitsi Maarja taevassevõtmine
   5. Neitsi Maarja kroonimine taeva ja maa kuningannaks

Another version of the Mysteries of the Holy Rosary

Esimene osa. Rõõmurikas roosipärg / The Joyful Mysteries

 1. Maarjakuulutamine (Lk. 1, 26-38)

 2. Maarja külastab Eliisabetti (Lk. 1, 39-45)

 3. Jeesuse sündimine (Lk. 2, 1-7)

 4. Jeesuse templissetoomine (Lk. 2, 22-24)

 5. Jeesuse leidmine templist (Lk. 2, 41-50)

  Teine osa. Valguse roosipärg / The Luminous Mysteries

 6. Jeesuse ristimine Jordani jões

 7. Jeesuse eneseilmutus Kaana pulmas,

 8. Jeesuse kuulutus jumalariigist ja kutsumist meeleparandusele

 9. Jeesuse muutmine Tabori mäel

 10. Armulaua sisseseadmine Viimsel Õhtusöömaajal

  Kolmas osa. Valurikas roosipärg / The Sorrowful Mysteries

 11. Jeesuse palve Ketsemani aias. (Mt. 26, 36-46)

 12. Jeesuse piitsutamine (Mk. 15, 15-20)

 13. Jeesuse kroonimine okaskrooniga (Mt. 27, 27-31)

 14. Jeesuse ristitee (Lk. 23, 26-32)

 15. Jeesuse surm ristil (Lk. 23, 33-43,44-46)

  Neljas osa. Aurikas roosipärg / The Glorious Mysteries

 16. Jeesuse ülestõusmine (Lk. 24, 1-12)

 17. Jeesuse taevasseminemine (Ap. 1, 3-11)

 18. Püha Vaimu väljavalamine nelipühil (Ap. 2, 1-6)

 19. Maarja tevassevõtmine (Syr 24,8-11; Judith 13,18-20)

 20. Neitsi Maarja kroonimine taeva ja maa kuningannaks (Ilm. 12, 1;Ps 45,14-18)

Roosipärja palvetamise kord / How to Pray the Rosary
Algusosa

Ristil:

 • +Isa +ja Poja +ja Püha Vaimu nimel. Aamen.

 • Mina usun Jumalasse, kõigevдelisse Isasse, taeva ja maa Loojasse. Ja Jeesusesse Kristusesse, Tema ainsasse Pojasse, meie Issandasse, kes on saadud Pühast Vaimust, ilmale toodud Neitsist Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse ajal, risti löödud, surnud ja maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, läinud taevasse, istub Jumala, kõigeväelise Isa paremal käel; sealt Tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle.

 • Mina usun Pühasse Vaimusse, püha ьleilmset Kirikut, Pühakute osadust, pattude andeksandmist, ihu ülestхusmist ja igavest elu. Aamen.

Esimesel helmel:

 • Meie Isa, kes Sa oled taevas. Pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik tulgu. Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal.

 • Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast.

Kolmel järgneval helmel:

 • Ole tervitatud Maarja, täis armu, Issand on Sinuga. Õnnistatud oled Sa naiste seast ja õnnistatud on Sinu ihu vili, Jeesus!

 • Püha Maarja, Jumalaema palu meie eest, nüüd ja meie surmatunnil. Aamen.

 • Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.

 • Nõnda nagu alguses oli, nüüdki ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen.

Iga müsteeriumi (dekaadi) puhul:

 • Meie Isa (suurel helmel)

 • Ole tervitatud Maarja.. (kümnel järgneval helmel)

 • Au olgu Isale ... (järgmisel suurel helmel)

  Mu Jeesus, anna meile andeks meie patud, hoia meid põrgutulest ja vii taevasse kõik hinged, eriti need, kes Sinu armu kõige rohkem vajavad. Aamen.

Roosipärja lõpetuseks võib lisada Jumalaema antithon:

 • Ole tervitatud, Kuninganna, Halastuse Ema, meie elu, meie rõõm ja meie lootus, ole tervitatud. Sind palume meie, pagendatud Eeva lapsed; Sinu poole hüüame, nuttes, siin pisarate orus. Pööra nüüd Sina, meie Eestkostja oma halastavad silmad meie poole, ning Jeesust, oma ihu õnnistatud vilja, meie pärast mast vangipõlve näita. O püha, o vaga, o helde Neitsi Maarja.

  +Isa +ja Poja + ja Püha Vaimu nimel. Aamen.

  Pühima Neitsi Maarja 15 lubadusi / The 15 Promises for Those who Pray the Holy Rosary

 1. Iga inimene, kes teenib ustavalt Mulle Püha Roosipärja kaudu, saab Mu heatahe, heasovlikkuse ja armu märge.

 2. Ma luban minu erilise kaitse ja suurema heatahe neile, kes loevad Püha Roosipärg.

 3. Roosipärg on võimas relv põrgu vastu, ta hävitab pahesid, vähendab pattu ja purustab ketserlusi.

 4. Ta teeb edusamme voorustes, hinged saavad ohtra armu Jumalast, ta pöördub inimeste südamed tühisusest armastuse ja rahu poole.

 5. Hinged, kes on andunud Mulle Püha Roosipärja palve kaudu - ei hukka.

 6. Igaüks, kes loeb Roosipärg aukartlikult ja keskendub kogu oma tähelepanu müsteeriumidel- seda inimest ei taba õnnetust. Issand ei mõista teda hukka oma kohtul, ta ei saa ootamatult surma ja saab vääriliseks igavesele elule.

 7. Igaüks, kes on tõesti ustav Roosipärjale - ei sure ilma Kiriku Sakramentideta.

 8. Need, kes on truu Roosipärjale omavad Jumala valgust kogu oma elu vältel ja on täidetud Tema armuga ning oma surmatunnil nad saavad Pühakutega osadust taevariigis.

 9. Ma vabastan puhastustuulest neid, kes olid ustavad Roosipärjale.

 10. Püha Roosipärja lapsed pälvivad suurt au taevas.

 11. Kõik, millest te palute Minust, saate Roosipärja lugemise läbi.

 12. Need, kes levitavad Püha Roosipärg, saavad Minust kõike neile vajalikku.

 13. Ma taotlesin Minu Jumalikust Pojast, et need, kes kaitsevad Roosipärg, saavad Minu taotlust ja eestkostet Suurel Taevakohtul kogu oma elu vältel ja surmatunnil.

 14. Kõik, kes loevad Roosipärg on Minu lapsed ning Mu Poja Jeesuse Kristuse vennad ja õed.

 15. Ustavus Mu Roosipärjale on ettemääratuse suur märk.

  
Kahetsuse äratamine / Actus contritionis / Act of Contrition

   Oo Jumal, ma kahetsen kõigest südamest, et ma Sind lõpmata Armastust, kurvastanud ja haavanud olen. Ma põlgan kõiki oma patte ja luban neid mitte enam teha, Sinu armu abiga, mida ma alandlikult palun. 

  Usu äratamine / Actus fidei  /Act of Faith

   Oo Jumal, ma usun kõik, mis Sina oled avaldanud ja mis Sa oma Kiriku läbi uskuda õpetad. Seda usun ma, sest et Sina ise Tõde oled ja eksida ei või. Oo Jumal, kinnita mu usku! 

      Lootuse äratamine / Actus Spei / Act of Hope

   Oo Jumal, ma loodan, et Sa mulle Jeesuse Kristuse teenuste pärast annad pääsemiseks tarvilikku armu, ja kui ma Sinu käskusid pean, igavest õndsust; sest Sina oled seda lubanud, kes oled armulik, halastaja ja truu. Oo Jumal, kinnita mu lootust. 
    

      Armastuse äratamine / Actus Caritatis / Act of Love

   Oo Jumal, ma armastan Sind üle kõige, sest et Sa kõige armulikum oled. Ja armastusest Sinu vastu armastan ma oma ligimest kui iseennast, ja annan andeks kõigest südamest oma vaenlastele. Oo Jumal, anna, et meie Sind ikka rohkem ja rohkem armastame!

   Aamen. 

      Püha Bernhardi palve “Mõtle” / Memorare

   Mõtle, oo kõige parem Neitsi Maarja,
   ei ole veel keegi seda kuulnud, et ükski sinu kaitse alla tulija, sinu käest abi otsija, sinu eestkostmist paluja
   sinu poolt poleks vastu võetud!
   Sellest usaldusest täidetud põgenen sinu kaitse alla,
   oo neitsite Neitsi ja Ema!

   Sinu juurde ma tulen, sinu ees ma seisan,
   kui kahetseja rõhutud vilets patune.

   Oo sina igavese Jumala-Sõna Sünnitaja, ära põlga minu sõnu,
   vaid võta nad vastu ja kuule mind oma armust.
   Aamen.

      Te Deum 

   Sind, Jumal, kiidame;
   Sind, Issand, tunnistame.

   Sind, igavest Isa,
   austab kõik maa.

   Sulle kõik inglid,
   Sulle taevad ja kõik võimud,

   Sulle keerubid ja seeravid:
   hüüavad lakkamata.

   Püha, püha, püha
   on Issand vägede Jumal!

   Taevas ja maa
   on Sinu majesteedi au täis!

   Sind kiidab aurikas apostlite koor,
   Sind kiiduväärne prohvetite hulk
   Sind kiidab hiilgav märtrite vägi.

   Sind tunnistab püha Kirik
   tervel maakeral

   Mõõtmatu majesteetlikuks Isaks,
   Sinu auväärset tõelist

   ja ainsat Poega,
   samuti Lohutajat Püha Vaimu.

   Sina, Aukuningas, Kristus!
   Sina oled Isa igavene Poeg.

   Võttes enda peale inimese vabastamise
   Sa ei kohkunud Neitsi rüpest. Võitnud surma astla

   Sa avasid usklikele taevariigi.
   Sa istud Jumala paremal käel

   Isa hiilguses;
   Sind usume Kohtumõistjana tulevat.

   Seepärast palume Sind:
   aita oma sulaseid,

   keda Sa lunastasid oma kalli verega;

   lase meid oma pühadega loetud olla igavesse ausse.

   Päästa oma rahvast, Issand, ja õnnista oma pärandust,
   valitse ja hoia neid igavesti.

   Igal päeval me ülistame Sind
   ja kiidame Su nime
   igavesti ja aegade lõpuni.

   Issand, hoia meid armulikult sel päeval patust.

   Halasta meie pääle, Issand,
   halasta meie pääle.

   Tulgu Sinu halastus meie pääle, Issand, nii kui lootsime Sinule.

   Issand, Sinule lootsin, ära jäta mind häbisse igavesti.

   Aamen.

      Veni Creator
   Tule, Looja Vaim,
   ja kinnita igaüht meist oma armuga,
   Kõiki oma lapsi külasta,
   Kogu loodut heldelt õnnista.
    
   Sinu lohutust me tunneme,
   Taevast andi hinges kanname;
   Elu allikast, mis õndasaks teeb,
   Armu tuli süttib südames.
    
   Oma püha seitsme anniga
   Meie meeled paned hõiskama;
   Taevaisaga meid ühenda,
   Täide vii, mis tõotanud on Ta.
    
   Tunnetust ja vaistu valgusta,
   Armastust me hinge külva Sa,
   Laiskusega aita võidelda,
   Voorusi ja tõde uskuda.
    
   Tõrju kurjad vaimud kaugele
   Kõigist ustavatest hingedest,
   Anna aega parandada meelt,
   Eksimata Sinu õigelt teelt.
    
Sinust Isa kirkust tunneme,
Sinu kaudu Poega usume,
Sinus Püha Vaimu austame,
Sinu palet näha loodame.
Aamen. 

    

      Veni Sancte Spiritus (Sequenza) 

   Püha Vaimu vägevus,
   Süüta oma sügavus,
   Kirkus meile särama.

   Tule vaeseid aitama,
   Vaimuvalgust jagama,
   Valvama meid õpeta.

   Oled parim lohutus,
   Õnnis hingekülastus –
   Vaim meis üles ärata.

   Mures oled leevendus,
   Kuumal päeval jahedus –
   Silmist pisar kuivata.

   Ustavate südamed,
   Hinge aimamatud teed
   Täida oma armuga.

   Muidu kõik on mõttetu,
   Patune ja sisutu,
   Kui Sa meid ei juhata.

   Puhtaks tee, mis rikutud,
   Jooda põuast piinatut,
   Hingehaavad paranda.

   Meie kõrkust painuta,
   Kalkus üles sulata,
   Valest aita hoiduda.

   Rohket heldust osuta,
   Usulootust sisenda
   Oma seitsme anniga.

   Anna vooruslikkust Sa,
   Surmatunniks valmista,
   Lase õndsust pälvida.
   Aamen.


Mina Tunnistan / Confiteor

   Mina tunnistan kõigeväelisele Jumalale ning teile, vennad ja õed,

   et olen mõtte, sõna, teo ja tegematajätmisega palju pattu teinud:

   minu süü, minu süü, minu ülisuur süü.

   Seepärast palun pühimat neitsit Maarjat,

   kõiki ingleid ja puhakuid ning teid,

   vennad ja õed,

   palvetage minu eest. 

   Kõigeväeline Jumal halastagu meie peale,

   andku meile andeks meie patud ja juhatagu meid igavesse ellu.

   Aamen.

 Issand halasta / Kyrie

   Issand halasta.
   Issand halasta.
    

   Kristus halasta.
   Kristus halasta.
    

   Issand halasta.
   Issand halasta.
    
    

 Au olgu Jumalale / Gloria in excelsis Deo

   Au olgu Jumalale kõrges
   ja rahu maa peal hea tahtega inimestele.

   Me kiidame Sind,
   me ülistame Sind,

   me kumardame Sind, me austame Sind,
   me täname Sind Sinu suure au pärast,

   Issand Jumal, taevane Kuningas, kõigeväeline Jumal Isa.

   Issand, ainusündinud Poeg,

   Jeesus Kristus;

   Issand Jumal, Jumala Tall, Isa Poeg,
   kes Sa maailma patud ära kannad, halasta meie peale,

   kes Sa maailma patud ära kannad, võta kuulda meie palveid, kes Sa istud Isa paremal käel, halasta meie peale. Sest ainult sina oled püha, ainult Sina oled Issand, ainult Sina oled kõrgeim,

   Jeesus Kristus, koos Püha Vaimuga, Jumala Isa kirkuses. Aamen.

  Nikaia-Konstantinoopoli Usutunnistus /
Credo in unum Deum / Symbolum de Niceae-Constantinopoli / The Nicene Creed

   Mina usun ainsasse Jumalasse,
   kõigeväelisesse Isasse,
   taeva ja maa,
   kõige nähtava ja nähtamatu Loojasse.

   Ja ainsasse Issandasse, Jeesusesse Kristusesse,
   Jumala Ainusündinud Pojasse,

   Kes enne aegade algust Isast on sündinud.

   Jumal Jumalast,
   Valgus Valgusest,
   tõeline Jumal tõelisest Jumalast,
   Sündinud, mitte loodud,

   olemuselt üks Oma Isaga,
   Kelle läbi kõik on loodud.
   Meie, inimeste pärast

   ja meie õndsuseks
   on Ta taevast tulnud,
   Püha Vaimu läbi

   Neitsist Maarjast lihaks saanud,
   ja on saanud inimeseks.

   Kes meie eest on risti löödud Pontsius Pilaatuse ajal,
   kannatanud ja maetud,
   kolmandal päeval surnuist üles tõusnud,
   nagu ütlevad Pühad Kirjad,

   taevasse läinud,
   istub Isa paremal käel

   ja tuleb taas Oma kirkuses kohut mõistma

   elavate ja surnute üle,
   ning Tema riigil ei ole lõppu.

   Mina usun Pühasse Vaimusse, Issandasse, Kes elu annab,

   Kes Isast ja Pojast lähtub,

   Keda koos Isa ja Pojaga
   kummardatakse ja austatakse,
   ning Kes on kõnelenud prohvetite läbi.
   Mina usun ühtainsat, Püha, Katoliku ja Apostellikku Kirikut,

   tunnistan ühtainsat ristimist pattude andeksandmiseks,
   ootan surnute ülestõusmist
   ja igavest elu tulevasel ajastul.

   Aamen.

Püha / Sanctus / Holy, Holy, Holy

   Püha, püha, püha
   taevavägede Jumal.
    
   Taevas ja maa on täis Sinu kirkust.
   Hoosianna kõrges.
    
   Kiidetud olgu kes tuleb Issanda nimel.
   Hoosianna kõrges.

Jumala Tall / Agnus Dei / Lamb of God

   Jumala Tall, kes Sa maailma patud ära kannad,

   halasta meie peale. 

   Jumala Tall, kes Sa maailma patud ära kannad,

   halasta meie peale. 

   Jumala Tall, kes Sa maailma patud ära kannad,

   anna meile oma rahu. 
    

Tantum Ergo (Pange Lingua)  

   Kiitke keeled kõrgeaulist
   Armulaua saladust,
   lunahinda heldekäelist,
   inimkonna õnnistust,
   Ihu Vilja taevaväelist,
   täide läinud ennustust.
    

   Meile antud, meile toodud,
   puhtast Neitsist ilmale,
   külvama siis läkitatud,
   Sõna seemet rahvale.
   Kui Ta elutöö sai tehtud,
   sündis ime kõigile.
    

   Viimsel õhtusöömaajal
   vendadega valvates
   andis pühal Armulaual
   neile uue seaduse:
   Ihuks laskis saada leival,
   Vereks veini pühitses.
    

   Sõna läbi leib sai Ihuks,
   Sõna väest sai Vereks vein.
   Siira hinge usu tasuks
   tärkab lootus, taandub lein.
   Meeleheide muutub rõõmuks,
   kui me usk ei jäta meid.
    

   Armulaua Sakramenti
   kummardades austagem,
   Uut ja viimset Testamenti
   mõistma, täitma õppigem,
   meeled ärgu nõudku panti,
   sest et usk meid vabaks teeb.
    

   Jumal Isa ja Ta Poega
   kõigest hingest täname;
   kiites, ülistades Isa,
   Tema Poega kuulame;
   Vaimul Pühal, kes neist lähtub,
   juhtida end anname.

                     Aamen. 

Kiidetud olgu Jumal / Benedictus Deus / The Divine Praises

   Kiidetud olgu Jumal.
   Kiidetud olgu tema püha nimi.
   Kiidetud olgu Jeesus Kristus, tõeline Jumal ja tõeline inimene.
   Kiidetud olgu Jeesuse nimi.
   Kiidetud olgu tema pühim süda.
   Kiidetud olgu Jeesus pühimas Altarisakramendis.
   Kiidetud olgu püha Jumalaema Maarja.
   Kiidetud olgu tema pärispatuta saamine.
   Kiidetud olgu Ema ja Neitsi
   Maarja nimi.
   Kiidetud olgu püha Joosep tema vooruslikeim abikaasa
   Kiidetud olgu Jumal oma inglites ja pühakutes.
    

     
Püha Ignatiuse Hüüded Kristuse Poole /Anima Christi / Ame du Christ

   Kristuse hing, pühitse mind,
   Kristuse Ihu, lunasta mind,
   Kristuse Veri, jooda mind,
   Vesi Kristuse küljest, pese mind,
   Kristuse kannatus, kinnita mind.
   Hea Jeesus, võta kuulda mind,
   Oma haavadesse peida mind,
   Ära lase Sinust lahkuda mind,
   Kurja vaenlase eest kaitse mind.
   Mu surmatunnil hüüa mind,
   Su juurde tulla luba mind,
   Siis koos taevastega kiidan Sind igavesti. Aamen.
    
    

      Magnificat 

   Mu hing ülistab Issandat  
   ja mu vaim hõiskab Jumala, minu Päästja pärast,

   sest Ta on vaadanud oma teenija madaluse peale. 
   Sest vaata, nüüdsest peale kiidavad mind õndsaks kõik sugupõlved,

   sest mulle on suuri asju teinud Vägev, 
   ja püha on tema nimi

   ja tema halastus kestab põlvest põlveni 
   neile, kes teda kardavad.

   Ta on näidanud oma käsivarre kangust, 
   Ta on pillutanud need, kes on ülbed oma südame meelelt.

   Ta on tõuganud maha võimukad troonidelt 
   ja ülendanud alandlikke,

   näljaseid on Ta täitnud heade andidega, 
   ent rikkad saatnud minema tühjalt.

   Ta on võtnud oma hooleks oma sulase Iisraeli, 
   pidades meeles oma halastust,

   nõnda nagu Ta on rääkinud meie vanematele,  
   Aabrahamile ja tema järglastele igavesti.
    
    

      Angelus 

   Issanda ingel kuulutas Maarjale

   Ja Ta sai Pühast Vaimust

   Ole tervitatud, Maarja, … 

   Ja Maarja ütles :

   Vaata, ma olen Issanda teenija,

   Sündigu mulle nii nagu Sina ütled.

   Ole tervitatud, Maarja 

   Ja Sõna sai lihaks

   Ja elas meie keskel.

   Ole tervitatud, Maarja 

   Palveta meie eest, püha Jumalaema,

   Et me Kristuse tõotusi vääriksime 

   Palvetagem:

   Me palume Sind, kõigeväeline Jumal: kalla meie südameisse oma armu, et me suudaksime uskuda Sinu Poja lihakssaamist, mida ingel kuulutas, ning et me Tema kannatuse ja risti kaudu jõuaksime ülestõusmise kirkusse.

   Kristuse meie Issanda läbi.

   Aamen. 

Regina Caeli 

   Taevakuninganna 
   rõõmusta, halleluuja!

   Jeesus, keda Sina oled 
   kandnud, halleluuja!

   Tõusis surnuist, nagu 
   lubas, halleluuja!

   Palveta meie eest Sa, 
   halleluuja!
      

     Sinu Kaitse Alla! / Sub tuum praesidium 

   Sinu kaitse ja varju alla põgeneme meie, oo

   püha Jumala Sünnitaja!

   Ära põlga meie hädas meie palvet, vaid päästa meid igal ajal kõigest hädaohust!  Sina auväärt ja õnnistatud Neitsi, meie emand, meie vahendaja, meie eestkostja, lepita meid oma Pojaga, soovita meid oma Pojale, esitle meid oma Pojale.

Litaania pühimale Neitsi Maarjale (Loretto litaania), (Litaniae Lauretanae)

   Issand, halasta.  

   Issand, halasta.

   Kristus, halasta.

   Kristus, halasta.

   Kristus, kuule meid.

   Kristus, võta meid kuulda.

   Jumal, taevane Isa –

   halasta meie peale.

   Jumal Poeg, maailma Lunastaja –

   halasta meie peale.

   Jumal, Püha Vaim –

   halasta meie peale.

   Püha Kolmainus Jumal –

   halasta meie peale

   Püha Maarja

   palu meie eest.

   Püha Jumalasünnitaja –

   Püha neitsite Neitsi –

   Kristuse Ema –

   Jumaliku armu Ema –

   Kõige puhtam Ema –

   Kõige kasinam Ema –

   Rüvetamata Ema –

   Häbistamatu Ema –

   Pärispatuta Ema –

   Armastatav Ema –

   Imetlusväärne Ema –

   Hea nõu Ema –

   Looja Ema –

   Lunastaja Ema –

   Kõige targem Neitsi –

   Austusväärne Neitsi –

   Ülistusväärne Neitsi –

   Abivalmis Neitsi –

   Helde Neitsi –

   Ustav Neitsi –

   Õigluse peegel –

   Tarkuse aujärg –

   Meie rõõmu põhjus –

   Vaimulik astja –

   Auväärne astja –

   Ülla harduse astja –

   Taevalik roos –

   Taaveti kindlus –

   Vandlist kindlus –

   Kuldne koda –

   Seaduse laegas –

   Taeva värav –

   Koidutäht –

   Haigete kosutus –

   Patuste varjupaik –

   Kurbade lohutaja –

   Kristlaste abi –

   Inglite Kuninganna –

   Patriarhide Kuninganna –

   Prohvetite Kuninganna –

   Apostlite Kuninganna –

   Märtrite Kuninganna –

   Usukannatajate Kuninganna –

   Neitsite Kuninganna –

   Kõigi pühakute Kuninganna –

   Pärispatuta saadud Kuninganna –

   Taevassevõetud Kuninganna –

   Püha roosipärja Kuninganna –

   Maarjamaa Kuninganna –

   Perekonna Kuninganna –

   Rahu Kuninganna –

   Jumala Tall, kes Sa maailma patud ära kannad

   hoia meid, Issand.

   Jumala Tall, kes Sa maailma patud ära kannad

   võta meid kuulda, Issand.

   Jumala Tall, kes Sa maailma patud ära kannad

   halasta meie peale. 

   Palu meie eest, püha Jumalaema,

   Et me Kristuse tõotusi vääriksime.

   Palvetagem.

   Halastaja Jumal, kes Sa oled Neitsi Maarja meile kõigile emaks andnud:

   võta kuulda tema palveid kui ta meie eest kostab;

   hoia meid meeleheitest ja lase meil pälvida igavene rõõm.

   Kristuse, meie Issanda läbi.  

   Aamen. 
    

Püha Jumala kümme käsku
Mina olen Issand, sinu Jumal /
The Ten Commandments

1.Sul ei pea mitte teisi jumalaid olema minu kõrval. Sa ei pea enesele pilte nikerdama, et neid kummardada.
2.Sa ei pea Issanda, oma Jumala nime asjata suhu võtma.
3.Pea meeles, et sa hingamise päeva pühitsed.
4.Austa oma isa ja ema, et sa kaua elaksid maa peal.
5.Sa ei pea tapma.
6.Sa ei pea abielu rikkuma.
7.Sa ei pea varastama.
8.Sa ei pea ülekohut tunnistama oma ligimese vastu.
9.Sa ei pea himustama oma ligimese naist.
10.Sa ei pea himustama oma ligimese koda, põldu, sulast, ümmardajat, veikseid ega midagi, mis tema päralt on.

Seitse püha Sakramenti / The 7 Sacraments
1. Ristimine. - 2. Kinnitamine. - 3. Püha Armulaua-Sakrament. - 4. Meeleparandus. - 5. Haigete Salvimine. - 6. Preestrite Pühitsemine. - 7. Abielu.

 Kristuse kaheksa õndsakskiitmist / The 8 Beatitudes
[Matt. 5,3-10]

   Õndsad on vaimust vaesed, sest nende päralt on taevariik.
   Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa.
   Õndsad on kurvad, sest nad peavad lohutust leidma.
   Õndsad, kel nälg ja janu on õiguse järele, sest nad peavad täis saama.
   Õndsad on halastajad, sest nad saavad halastust tunda.
   Õndsad on puhtad südamest, sest nad näevad Jumalat.
   Õndsad on rahunõudjad, sest neid hüütakse Jumala lasteks.
   Õndsad, keda taga kiusatakse õiguse pärast, sest nende päralt on taevariik.    

Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)