The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Bahasa Jawa Rosary Prayers
This language is also known as Jawa, Djawa, and Javanese.
This language is spoken by 75,200,000 people in central Java, the eastern third of west Java, and the southwestern half of east Java in Indonesia.  It is also spoken in Papua, Sulawesi, Sumatra, Maluku,  Kalimantan, Singapore, the Netherlands, and Malaysia.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

+ Tanda Salib / Sign of the Cross / Signum Crucis 
Konjuk ing Asma Dalem Hyang Rama,
saha Hyang Putra, tuwin Hyang Roh Suci.

Another version of
Tanda Salib / Sign of the Cross / Signum Crucis

Kunjuk ing asma dalem Hyang Rama
Saha Hyang Putra
Tuwin Hyang Roh Suci
Amin.

Kawula Pitados / The Apostles' Creed

Kawula pitados ing Allah, Rama Sang Mahakuwasa, ingkang nitahaken bumi langit.

Saha ing Gusti Yesus Kristus, Putra Dalem ontang-anting, Pangeran kawula. Ingkang miyos saking Ibu Kenya Maria, kagarba dening kuwasa Dalem Hyang Roh Suci. Ingkang nandhang sangsara nalika jamanipun Ponsius Pilatus, saha kapenthang, seda sarta kasarekaken. Tedhak dhateng papan pangentosan, tigang dintenipun wungu saking seda. Mekrad dhateng swarga, pinarak ing satengen Dalem Allah, Rama Sang Mahakuwasa. Saking ngriku badhe rawuh ngadili para tiyang gesang utawi pejah.

Kawula pitados ing Hyang Roh Suci. Pasamuwan Katulik ingkang suci, lan panunggiling para Suci. Pangapuntening dosa. Tangining badan. Saha gesang langgeng. Amin.

Kanjěng Rama / Our Father / Pater Noster  
Kanjěng Rama ing swarga

Mugi asma Dalěm kaluhurna
Kraton Dalěm kawiyarna
Ing donya inggih kalampahana
Karsa Dalěm kados ing swarga.
Abdi Dalěm sami nyadong paring Dalěm rějěki kangge sapunika
Sakathahing lěpat nyuwun pangapuntěn Dalěm
Kados dene anggen kawula ugi ngapuntěn dhatěng sěsami
Abdi Dalěm nyuwun lěpat saking panggoda
Saha tinebihna saking piawon
Amin.

Another version of
Ràma kahoela / Our Father / Pater Noster

Ràma kahoela, kang
wantan ing surga: Wasta
andika dadi elapiénno:
Sadjaman andika dirawoei.
Karsa andìka dadi ing
lemmà, kàja ing sùrga.
Redèkki kahoela kang
sadientam dientam njoekàn
dientam ponìki màring
kahoela: Ambi poèntam
màring kahoela dosa kahoela,
kàja kahoela poèntan màring
samoènggil-noènggil titiang,
kang salàh maring kahoela: Ambi
sàmpon bàcta kahoèla ing patsjoban:
Tapi oetsjolakan kahoela
padi pada sang awon.
Amin.


Another version of 
Kanjeng Rama / Our Father / Pater Noster
Kanjeng Rama in swarga
mugi asma Dalem kaluhurna
kraton Dalem kawiyarna
ing donya inggih kalampahana
karsa Dalem kados ing swarga
abdi dalem sami nyadong paring Dalem rejeki ing sapunika
sakathahing lepat nyuwun pangapunten Dalem
dene kawula inggih ngapunten dateng sesami
abdi dalem nyuwun lepat saking panggodha
saha tinebihna saking piawon
Amin.

Another version of 
Ràma Kahoela / Our Father / Pater Noster

Ràma kahoela,
kang wantan ing surga:
Wasta andika dadi elapiénno:
Sadjaman andika dirawoei.
Karsa andìka dadi ing lemmà,kàja ing sùrga.
Redèkkì kahoela kang sadientam dientam 
njoekàn dientam ponìki màring kahoela:
Ambi poèntam màring kahoéla dosa kahoela,
kàja kahoela poèntan màring samoènggil-noènggil titiang,
kang salàh maring kahoela:
Ambi sàmpon bàcta kahoèla ing patsjoban:
Tapi oetsjolakan kahoela padi pada song awon.
Amin. 


Another version of 
Rama kawula / Our Father / Pater Noster

Rama kawula ingkang wonten ing swarga
Asma Paduka ingkang suci mugi dipun urmati déning sedaya tiyang.
Pangrèh Paduka mugi dipun èstokaken déning sedaya
tumitah ing salumahing bumi, kados-déné pangréh wau
wonten ing swarga inggih dipun èstokaken déning para malaékat.
Mugi kawula Paduka paringi rejeki ing dinten menika.
Kalepatan kawula mugi Paduka apunten, kadosdéné
kawula inggih ngapunten tiyang-tiyang ingkang sami damel kalepatan dhateng kawula.
Kawula mugi sampun ngantos Paduka tégakaken kénging
ing godha, nanging mugi Paduka uwalaken saking piawon.
 Amin.


Another version of
Kanjeng Romo / Our Father / Pater Noster

Kanjeng Romo ing suwarga
mugi asma Dalem kaluhurna
kraton Dalem kawiyarna
ing donya inggih kalampahana
karsa Dalem kados in suwarga.
Abdi Dalem sami nyadong paring Dalem rejeki ing samenika
Sakathahing lepat nyuwun pangapunten Dalem
dene kawula inggih ngapunten dateng sesami
Abdi Dalem nyuwun lepat saking panggoda
saha tinebihna saking piawon.
Amin.

Sembah bekti kawula Dewi Maria / Hail Mary / Ave Maria

Sembah bekti kawula Dewi Maria kekasihing Allah, Pangeran nunggil ing panjenengan Dalem. Sami-sami wanita Sang Dewi pinuji piyambak, saha pinuji ugi wohing salira Dalem Sri Yesus. Dewi Maria, Ibuning Allah, kawula tiyang dosa sami nyuwun pangestu dalem samangke tuwin benjing dumugining pejah. Amin.

Another version of
Semba Bekti, Dewi Marijah / Hail Mary / Ave Maria

Sembah bekti, Dèwi
Marijah, kekasihing Allah,
pangéran noenggil ing
Pandjenengan dalem,
sami-sami wanodya
Sang-Dèwi pinoedji
pijambak, saha pinoedji oegi
Wohing salira dalem, Sri
Jésoes.
Dèwi Marijah, Iboening
Allah, kawoela tijang dosa
sami njoewoen pangèstoe
dalem, samangké toewin
béndjing doemoegining
pediah.
Amin.

Mugi Linuhurna / Glory Be / Gloria Patri
Mugi linuhurna Hyang Rama, saha Hyang Putra, tuwin Hyang Roh Suci.
Kados ing mulabuka, sapunika, sarta ing salami-laminipun.

Pinujia / Prayer to Jesus, Mary, and Saint Joseph
Pinuji Asma Dalem Sri Jeus, Dewi Maria Ian Santo Yupup, Sak Menika sarta langgeng. Amin.

The Third Joyful Mystery

Ing dina riyadi Natal wiyosane Gusti Yesus ing Bethlehem.
 

The numbers in Javanese are:
1 siji
2 loro
3 telu
4 papat
5 lima
6 enem
7 pitu
8 walu
9 sanga
10 sepuluh

Dalu suci Tidhem sami / Silent Night / Stille Nacht 

Dalu suci Tidhem sami
Njeng Gusti, Pa-mar-ta
Te-dhakman jalma, kra-na ki-ta
Miyos wonten kan dhang Bet-le-khem.
Gus- ti- ning dumadi
Gus- ti- ning dumadi
Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)