The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Azerbaijani Rosary Prayers
This language is also known as Azerbaijan, North  Azerbaijani, Azerbaidjan, Azәrbaycan dili, Azeri, Azeri Turk, and Azerbaydzhani.
This language is spoken by 6,100,000 people in Azerbaijan.  It is also spoken in  Armenia, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and
Russia (Asia).

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Apostol İnam Simvolu / Apostles' Creed / Credo

Allaha, Qadir Ataya, yeri və göyü Yaradana inanıram.
Və İsa Məsihə, Onun Yeganə Oğluna, bizim Rəbbimizə inanıram ki,
O Müqəddəs Ruh tərəfindən qoyuldu,
Bakirə Məryəm tərəfindən doğuldu,

Ponti Pilatın yanında əzab çəkdi,
çarmıxa çəkildi, öldü və dəfn edildi,
cəhənnəmə endi,
üçüncü gün ölülərdən dirildi,

göylərə qalxdı
və Qadir Ata Allahın yanında əyləşir
və oradan diriləri və ölüləri mühakimə
etməyə gələcək.

Müqəddəs Ruha,
müqəddəs ümumdünya kilsəsinə,
Müqəddəslərin Ünsiyyətinə,

günahların bağışlanmasına,
bədənin dirilməsinə,

əbədi həyata inanıram. 
Amin.


Rəbb duası; “Atamız” / Our Father / Pater Noster
[in the Roman alphabet]

Ey göylərdə olan Atamız,
Adın müqəddəs tutulsun.
Səltənətin gəlsin.
Göydə olduğu kimi, yerdə də Sənin iradən olsun.
Gündəlik çörəyimizi bizə bu gün ver.
Və bizə borclu olanları bağışladığımız kimi,
bizim borclarımızı da bağışla;
Və bizi imtahana çəkmə,
lakin bizi şərdən xilas et.
Amin.


Another version of
Atamiz / Our Father / Pater Noster
Ey qöylәrdә olan Atamiz ısmın mügәddәs tutulsun.

Padşahliğin qәlsın.

Qöydә olduğu kımı, yerdә dә Sәnın ıradәn olsun.

Qündәlık çörәyımızı bızә bu qün ver.

Vә bızә borclu olanlara bağişladiğimiz kımı, bızım borclarimizi da bizә bağişla.

Vә bızı ımtahana çәkmә, fәgәt bızı hıylәqәrdәn xılas et.

Amin.

Another version of
Еј ҝөјләрдә олан Атамыз / Atamiz / Our Father / Pater Noster
[in the Cyrillic alphabet]

Еј ҝөјләрдә олан Атамыз,
Адын мүгәддәс тутулсун.
Сәлтәнәтин ҝәлсин.
Ҝөјдә олдуғу кими,
Јердә дә Сәнин ирадән олсун.
Ҝүндәлик чөрәјимизи бизә бу ҝүн вер;
Вә бизә борҹлу оланлары бағышладығымыз кими,
Бизим борҹларымызы да бағышла;
Вә бизи имтаһана чәкмә,
Лакин бизи шәрдән хилас ет.
Амин.

Doxology
Чүнки сәлтәнәт, гүдрәт вә иззәт
Әбәди олараг Сәниндир.


Another version of

،اى ﮔؤيلرده اولان آتامي / Еј ҝөјләрдә олан Атамыз / Atamiz / Our Father / Pater Noster
[in the arabic alphabet]

،اى ﮔؤيلرده اولان آتاميز
.سنئن آدين موقدّس اولسون
.سلطنتئن ﮔلسئن
،سنئن ائرادن، ﮔؤيده اولدوغى كئمى
.يرده ده اولسون
.ﮔونده لئگ چؤريئمئزى بو گون بزئه ور
،و بئزئم بورجلاريميزي بو گون بئزة باغيشلا
.نجه كى، بئز ده، بئزه بورجلى اولانلارى باغيشلاييريق
،بئزى ائمتاحانا چكمه
.لاكئن شرّدن خئلاص ات


Doxology

چونكي سلطنت، قودرت و عئزّت]
[ابده كئمي سنئندر

Another version of
Ey göylәrdә olan Atamız / Our Father / Pater Noster
Ey göylәrdә olan Atamız,
Adın müqәddәs tutulsun.
Sәltәnәtin gәlsin.
Göydә olduğ;u kimi,
Yerdә dә Sәnin iradәn olsun.
Gündәlik çörәyimizi bizә bu gün ver;
Vә bizә borclu olanları bağ;
ışladığ;ımız kimi, Bizim borclarımızı da bağ;ışla;
Vә bizi imtahana çәkmә,
Lakin bizi şәrdәn xilas et. Amin.
Doxology
[Cünki sәltәnәt, qüdrәt vә izzәt ßbәdi olaraq Sәnindir.]

Mələk salamı; “Məryəm, sevin” / Hail Mary / Ave Maria  


Salam, mübarək Məryəm! Rəbb Səninlədir.

Sən qadınlar arasında bəxtiyarsan

və Sənin bətninin Səmərəsi İsa bəxtiyardır.

Müqəddəs Məryəm, Allah Anası,

indi və bizim ölüm saatımızda biz günahkarlar uçun dua et.

Amin.

Müqəddəs Üçlüyə Həm / Glory Be / Gloria Patri


Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha
indi də, həmişə də, əbədi olaraq da həmd olsun.  Amin.
 

Rosarinin Sirlər / The Holy Rosary 


Sevincli sirlər / Joyful Mysteries / Mysteria Gaudii 


 1. Xoşxəbərlik.

 2. Məryəm Elisavetanı ziyarət edir.

 3. İsanın Miladı.

 4. Həsr.

 5. On iki yaşlı yeniyetmə İsanı məbəddə tapırlar.


İşıqlı Sirlər / Luminous Mysteries / Mysteria Lucis


 1. İordanda vəftiz.

 2. Qanadakı toyda Özü haqqında vəhy.

 3. Allahın Səltənətinin xəbər verilməsi.

 4. Şəkildəyişmə.

 5. Euxaristiyanın təsis edilməsi.


Kədərli sirlər / Sorrowful Mysteries / Mysteria Doloris 


 1. İsanın Getsemani bağında duası və qanla tərləməsi.

 2. İsanın qamçılanması.

 3. Tikanlı çələngin qoyulması.

 4. İsanın çarmıxını daşıması.

 5. İsanın çarmıxa çəkilməsi.


Şərəfli sirlər / Glorious Mysteries / Mysteria Gloriae


 1. İsanın dirilməsi.

 2. İsanın yüksəlməsi.

 3. Müqəddəs Ruhun enməsi.

 4. Allah Anasının dünyadan köçməsi (Müqəddəs Allah Anasının səmaya götürülməsi).

 5. Bakirə Məryəmə səmavi şərəf tacının qoyulması.


“Allah Anasına çağırış” Müqəddəs Bernardın duası / Memorare Saint Bernard


Ey hər şeyə qarşı rəhmli olan Bakirə Məryəm, xatırla ki,

əsrlərdən bəri heç kəs Sənə pənah aparanlardan,

Sənin köməyini istəyənlərdən,

Sənin himayəni axtaranlardan kiminsə,

Sənin tərəfindən tərk edildiyini eşitməyib.

Bu ümidlə dolaraq,

öz günahlarıma görə təvazökarlıq

və qəm ilə Sənə gəlirəm ey Bakirə, və Haqq-Təalanın Anası.

Ey Əzəli Sözün Anası, mənim sözlərimə xor baxma

və mənim istəyimə iltifatlı nəzər yetir.

Amin.Müqəddəs Ruha himn / Veni Sancte Spiritus

Bizə gəl Müqəddəs Ruh;

Göndər sonsuz işığın,

Səmavi şüasını.

Gəl, ey yetimlər Atası.

Gəl, ey nemətlər qaynağı.

Gəl, ey qəlbin nuru.

Sən gerçək təsəlliçi,

Sən səxavətli qəlblərin,

Nurlu Qonağı varsan,

İncə sərinlik Sənsən.

Zəhmətdən dinc rahatlıq,

Bürküdə təravət mehi,

Ağlayan zaman təsəlli,

Səmanın mübarək Nuru.

Nur çilə sadiqlərin,

Möminlərin qəlbinə.

Razılığın olmadan,

İnsanın gücü olmaz,

Şərdən savunma olmaz.

Yu təmiz olmayanı,

İslat quruyub qalanı,

Sağalt zərər dəyəni,

Yumşalt qəddarlaşanı,

Qızdır üşüyüb donanı,

Düz yola qoy azanı.

Bütün etiqadçılarına,

Möhkəm təvəkkül ver,

Yeddiqat qutsallıq ver,

Heyrətamiz mükafat ver,

Xilasedici çıxış ver,

Və əbədi səadət ver.

Amin.


Magnificat

«Mənim qəlbim Rəbbi yüksəldir,

və mənim Xilaskarım olan Allah üçün ruhum şad oldu.

Çünki O, qulunun mütiliyini gördü;

budur, bundan sonra bütün nəsillər mənə bəxtiyar deyəcəklər.

Çünki Qadir, mənim üçün möhtəşəm işlər gördü;

Onun adı müqəddəsdir.

Onun mərhəməti nəsildən-nəslə Ondan qorxanlaradır.


Əli ilə qüdrət göstərdi.

ğrurları öz ürəklərinin düşüncəsi ilə dağıtdı.

Hökmdarları taxtlarından endirdi; və mütiləri yüksəltdi.

Acları doyurdu; lakin zənginləri boş qaytardı.

Əbədiyyətə qədər İbrahim ilə onun nəslinə mərhəmət etməyi unutmayaraq,

Atalarımıza söz verdiyi kimi, qulu İsrailə yardım etdi.»Müqəddəs Allah Anasına Litaniya / Litany of Our Lady / Litaniae Lauretanae


Rəbb, bağışla.

Məsih, bağışla.

Rəbb, bağışla.

İsa, bizə nəzər et.

İsa, eşit bizi.


Səmavi Ata, Allah, bağışla bizi.

Oğul, dünyanın Fidyəsi, Allah, bağışla bizi.

Müqəddəs Ruh, Allah, bağışla bizi.

Müqəddəs Üçlük, Vahid Allah, bağışla bizi.


Müqəddəs Məryəm, bizə görə dua et.

Müqəddəs Allah Anası, bizə görə dua et.

Müqəddəs Bakirələr Bakirəsi, bizə görə dua et.

Məsihin Anası, bizə görə dua et.

Kilsənin Anası, bizə görə dua et.

Allah bərəkətinin Anası, bizə görə dua et.

Vücudu çürüməyən Ana, bizə görə dua et.

Pak Ana, bizə görə dua et.

İsmətli Ana, bizə görə dua et.

Qüsursuz Ana, bizə görə dua et.

Nöqsansız Ana, bizə görə dua et.

Ən sevimli Ana, bizə görə dua et.

Ən gözəl Ana, bizə görə dua et.

Xeyirxah məsləhətin Anası, bizə görə dua et.

Yaradanın Anası, bizə görə dua et.

Xilaskarın Anası, bizə görə dua et.

Ən müdrik Ana, bizə görə dua et.

Ən ehtiramlı Ana, bizə görə dua et.

Ən güclü Ana, bizə görə dua et.

Mərhəmətli Ana, bizə görə dua et.

Sadiq Ana, bizə görə dua et.

Ədalət Güzgüsü, bizə görə dua et.

Müdriklik Taxtı, bizə görə dua et.

Sevincimizin Qaynağı, bizə görə dua et.

Müqəddəs Ruhun Ziyarətgahı, bizə görə dua et.

Allahın Şərəfinin Məskəni, bizə görə dua et.

Dərin iman Məskəni, bizə görə dua et.

Sirli Qızılgül, bizə görə dua et.

Davudun Qalası, bizə görə dua et.

Fil dişindən olan Qala, bizə görə dua et.

Ən dəyərli Ev, bizə görə dua et.

Əhdin saxlanma Yeri, bizə görə dua et.

Səmavi Qapı, bizə görə dua et.

Dan Ulduzu, bizə görə dua et.

Xəstələrə Şəfa, bizə görə dua et.

Günahkarlara Sığınacaq, bizə görə dua et.

Kədərlilərə Təsəlli, bizə görə dua et.

Möminlərə Kömək, bizə görə dua et.

Mələklərin Hökmdarı, bizə görə dua et.

Peyğəmbərlərin Hökmdarı, bizə görə dua et.

Apostolların Hökmdarı, bizə görə dua et.

Şəhidlərin Hökmdarı, bizə görə dua et.

Tövbə edənlərin Hökmdarı, bizə görə dua et.

Bakirələrin Hökmdarı, bizə görə dua et.

Bütün müqəddəslərin Hökmdarı, bizə görə dua et.

İlkin günahsız döllənmiş Xanım, bizə görə dua et.

Səmaya götürülmüş Xanım, bizə görə dua et.

Müqəddəs Rozari Xanımı, bizə görə dua et.

Barışıq Xanımı, bizə görə dua et.Üzərinə dünyanın günahlarını götürən Allahın Quzusu,

Bağışla bizi, Rəbb.

Üzərinə dünyanın günahlarını götürən Allahın Quzusu,

Eşit bizi, Rəbb.

Üzərinə dünyanın günahlarını götürən Allahın Quzusu,

Rəhm et bizə, Rəbb.


-Müqəddəs Allah Anası, bizə görə dua et.

-Qoy biz Məsihin vədlərinə layiq olaq.


Dua edək;

Rəbb Allah! Bizə ruhun və bədənin sağlamlığını verməyə iltifat et və Müqəddəs Bakirə Məryəmin himayəsi vasitəsi ilə bizi yer üzündə şərdən qurtar və səmada əbədi sevinc bəxşiş et.

Rəbbimiz Məsihin vasitəsi ilə.

Amin.Apostol İnam Simvolu; “İnanıram” / Act of Faith (Apostles' Creed) / Credo

Allaha, Qadir Ataya, yeri və göyü Yaradana inanıram.

İsa Məsihə, Onun Yeganə Oğluna, bizim Rəbbimizə inanıram ki,

O Müqəddəs Ruh tərəfindən qoyuldu, Bakirə Məryəm tərəfindən doğuldu,

Ponti Pilatın yanında əzab çəkdi, çarmıxa çəkildi, öldü və dəfn edildi,

cəhənnəmə endi,

üçüncü gün ölülərdən dirildi,

göylərə qalxdı

və Qadir Ata Allahın yanında əyləşir

və oradan diriləri və ölüləri mühakimə etməyə gələcək.


Müqəddəs Ruha,

müqəddəs Ümumdünya Kilsəsinə,

Müqəddəslərin Ünsiyyətinə,

günahların bağışlanmasına,

bədənin dirilməsinə,

əbədi həyata inanıram.

Amin.HOLY MASS (Novus Ordo)


Tövbə / I Confess / Confiteor 

Hər şeyə qadir Allaha və sizə, bacılarım və qardaşlarım,
şüncələrimlə və sözlərimlə, hərəkətlərimlə və unutqanlığımla çox günah
i
şlətdiyimi etiraf edirəm. Gerçəkdənən günah işlətdim.
Bu səbəblə Müqəddəs Bakirə Məryəmə,
mələklərə, bütün müqəddəslərə və bacı-qardaşlarım,
sizə rica edirəm,
mənim üçün Rəbbimiz Allaha dua edin.


Hər şeyə qadir Allah, bizə rəhm etsin,
günahlar
ımızı bağışlasın və bizi əbədi həyata qovuşdursun.
Amin.

Kyrie
Rəbb, bizə rəhm et.
Rəbb, bizə rəhm et.


Məsih İsa, bizə rəhm et.
Məsih
İsa, bizə rəhm et.


Rəbb, bizə rəhm et.
Rəbb, bizə rəhm et.


Gloria in excelsis Deo

Göylərdəki uca Allaha həmd olsun

və yer üzündə yaxşı niyyətli insanlara barış gəlsin.

Səni öyürük. Səni ucaldırıq. Sənə ibadət edirik.

Uca Allah, göylərin Hökmdarı, hər şeyə qadir Ata Allah,

sonsuz şan üçün Sənə şükr edirik.

Məsih İsa,

yeganə Oğul, uca Allah, Allahın Qurbanı, Atanın Oğlu,

dünyanın günahlarını çəkən Sən, bizə rəhm et.

Dünyanın günahlarını çəkən Sən, dualarımızı qəbul et.

Uca Allahın sağında əyləşən Sən, bizə rəhm et.

Çünki yalnız Sən müqəddəssən, yalnız Sən Rəbbimizsən, yalnız Sən ucasan.

Ey Məsih İsa, Müqəddəs Ruhun birliyində Ata Allahın yanındasan. Amin.


Böyük imanın açıqlanması / The Nicene Creed / Credo in unum Deum


Bir tək Allaha inanıram.

Yerin və göyün,

görünən və görünməyən bütün varlığların yaradanı her şəyə qadir

Ata Allaha inanıram.

Bütün əsrlərdən əvvəl Atadan dünyaya gəlmiş,

Allahın yeganə oğlu,

bir tək Rəbb olan Məsih İsaya inanıram.

O, Allahdan Allah,

Nurdan nur,

həqiqi Allahdan Həqiqi Allahdır.

Yaradılmış olmayıb Ata isə eynidir

və her şəy onun vəsitəsi ilə yaradılmışdır.

Biz insanlar qurtulusumuz üçün göydən enmiş,

Müqəddəs Ruhun qudrətilə

bakirəMəryəmdən Vücüd alıb insan olmuşdur.

Pontius Pilatus vaxtında bizim üçün acı çəkərək çarmıxa çəkilmiş,

ölmüş, dəfn edilmiş

və Müqəddəs yazılara görə üç gündən sonra dirilmişdir.

Göyə çıxmış

və Atanın sağında oturmaqdadır.

Diriləri və ölüləri mühakimə etmək üçün

təkrar gələcək

və onun hökümdarlığı heç vaxt sona çatmayacaqdır.

Peyğəmbərlər vasitəsi ilə danışmış olan

Ata və oğuldan çıxıb,

Ata və Oğul ilə birlikdə sitayiş edilən və ucaltılan,

həyatın qaynağı və Rəbb olan,

Müqəddəs Ruha inanıram.

Havarilərin imanına inanam , katolik və müqəddəs olan tək kilsəyə inanıram.

Günahların əff edilməsi üçün tək bir vaftizi qəbul edirəm,

ölulərin dirilişini və əbədi həyatı gözləyirəm.

Amin.Müqəddəs / Holy, Holy, Holy /  Sanctus 


Müqəddəs, Müqəddəs, Müqəddəs
kainatın Tanrısı.


Göylər və yerlər şanınla doludur.
Hosanna göylərdəki uca Allaha.


Rəbbin adına gələn ucaltılsın.
Hosanna göylərdəki uca Allaha.Atamız / Our Father / Pater Noster


Ey göylərdə olan Atamız,

Adın müqəddəs tutulsun.

Səltənətin gəlsin.

Göydə olduğu kimi, yerdə də Sənin iradən olsun.

Gündəlik çörəyimizi bizə bu gün ver.

Və bizə borclu olanları bağışladığımız kimi,

bizim borclarımızı da bağışla;

Və bizi imtahana çəkmə,

lakin bizi şərdən xilas et.

Amin.

Lamb of God / Agnus Dei


Ey insanların günahlarını qaldıran, Allahın qurbanı,

bizə mərhəmət elə.


Ey insanların günahlarını qaldıran, Allahın qurbanı,

bizə mərhəmət elə.


Ey insanların günahlarını qaldıran, Allahın qurbanı,

bizə barış və sakitlik nəsib elə.


Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)