The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Zulu Rosary Prayers
This language is also known as Isuzulu and Zunda.
This language is spoken by 9,210,000 people in Zululand, South Africa.  It is also spoken by 38,000 people in Malawi, 76,000 people in Swaziland, and by 248,000 people in Lesotho.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

IMvumo yeNkolo yabaPhostoli / The Apostles' Creed / Credo
Ngiyakolwa kuNkulunkulu uYise umNinimandhla onke, UmEnzi wezulu nomhlaba: NakuJesu Kristu inDodana yake eyodwa inKosi yetu, Owatatshatwa ngoMoya oy'iNgcwele, Wazalwa y'inTombi uMaria, Wahlupeka kuPontiu Pilatu, Wabetelwa esipambanweni, wafa, wabekwa elibeni, Wehla waya kwabapansi; Ngosuku lobutatu wabuya wavuka kwabafileyo, Wenyuka waya ezulwini, Usahlezi kona ngasekunene kuka Nkulunkulu uYise umNinimandhla onke; Uyakuvela kona ezokwahlulela abasekona nabafileyo.
 
Ngiyakolwa kuMoya oy'iNgcwele ; Nakulo iChurch elingewele eliKatolika; Nakuko ukuhlangana kwabangcwele; Nakuko ukutetelelwa kwezono; Nakuko ukuvuka kwomzimba; Nakuko ukupila okupakade. Amen.

Another version of

IMvumo yeNkolo yabaPhostoli / The Apostles' Creed / Credo

Ngiyakholwa kuNkulunkulu, uYise, uSomandla, uMdali wezulu nomhlaba. nakuJesu Krestu, iNdodana yakhe ezelwe yodwa, iNkosi yethu. Owamukelwa kuMoya oNgcwele, wazalwa yintombi uMariya.

Wahlupheka kuPontiyu Pilatu, wabethelwa esiphambanweni, wafa wembelwa, wehlela esihogweni. Ngosuku lwesithathu wabuye wavuka kwabafileyo; wenyukela ezulwini, uhlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu, uYise, uSomandla; lapho eyakuvela khona, uzothetha amacala abahleziyo nabafileyo.

Ngiyakholwa kuMoya oNgcwele; ngiyakholwa kulo ibandla likaKrestu, elingcwele, elisezizweni zonke, elingukuhlangana kwabangcwele. Ngiyakholwa kukho ukuthethelelwa kwezono. nakukho ukuvuka komzimba. nakukho ukuphila okuphakade.Baba wethu / Our Father / Pater Noster
Baba wethu,
osezulwini maliphathwe
ngobungcwele igama lakho,
umbuso wakho mawufike
intando yakho mayenziwe
emhlabeni njengasezulwini.
Awusiphe namhla isinkwa
sethu semihla ngemihla
usithethelele izono zethu,
njengoba nathi
sibathethelela abasonayo
ungasingenisi ekulingweni
kodwa usisindise kokubi.
Amen.

Baba wethu / Our Father / Pater Noster
Baba wethu osezulwini
Maliphathwe ngobungcwele igama lakho.
Umbuso wakho mawufike.
Intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini.
Awusiphe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla.
Usithethelele izono zethu
njengoba nathi sibathethelela abasonayo.
Ungasingenisi ekulingweni
kodwa usisindise kokubi.
Amen.

Baba wethu / Our Father / Pater Noster

Baba wethu osezulwini,
malingcweliswe igama lakho;
mawufike umbuso wakho;
mayenziwe intando yakho
emhlabeni njengasezulwini;
usiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla;
usithethelele amacala ethu,
njengalokhu nathi sibathethelela abanecala kithi;
ungasingenisi ekulingweni,
kodwa usikhulule kokubi;
ngokuba umbuso ungowakho,
namandla, nenkazimulo, kuze kubephakade.
Amen.

Yethi Maria / Hail Mary / Ave Maria
 Yethi Maria ogcwele igrasiya, iNkosi inawe, ubusisiwe wena esifazaneni, ibusisiwe nenzalo yesisu sakho uJesu. Maria ocwebileyo, Nina kaNkulunkulu, mawusikhulekele thina zoni, kalokhu nasesikhathini sokufa kwethu. Amen.

IBandla eliKhatholika liyisonga kanje imithetho eyishumi / The 10 Commandments
1. Mina ngiyiNkosi uNkulunkulu wakho ungabi nabanye oNkulunkulu ngaphandle kwami.
2. Ungaliphatheli ize igama likaNkulunkulu.
3. Khumbula ukwenza isabatha usuku oluyingcwele.
4. Yazisa uyihlo nonyoko yikhona uyakuhlala kahle uhlale isikhathi eside futhi emhlabeni.
5. Ungabulali.
6. Ungaphingi.
7. Ungebi.
8. Ungafakazi ngamanga ngomakhelwane wakho.
9. Ungamfisi umfazi womakhelwane wakho.
10. Ungayifisi impahla yomakhelwane wakho.


Ngiyakolwa kuNkulunkulu Munye uYise / The Nicene Creed
Ngiyakolwa kuNkulunkulu Munye uYise umNinimandhla onke, umEnzi wezulu nomhlaba, nowako konke okubonakalayo nokungabonakaliyo.

Nakuyo inKosi inye uJesu Kristu, inDodana eyodwa ezelwe uNkulunkulu, izelwe uYise kungakabiko izikati zonke; inguNkulunkulu ivela kuNkulunkulu, ingukuKanya ivela kuko ukuKanya, inguNkulunkulu impela ivela kuNkulunkulu impela, Eyazalwa, engenziwanga, iSubstansi layo linye nelikaYise, Okwenziwa iyo konke: Eyehla ezulwini ngati tina abantu nangokusisindisa, Yenziwa inyama ngoMoya oy'iNgcwele kuyo inTombi uMaria, Yaba umuntu, Futi yabetelwa esipambanweni ngenxa yetu kuPontiu Pilatu, Yahlupeka, Yabekwa elibeni, Ngosuku lobutatu yabuya yavuka njengokulotshiweyo, yenyuka yaya ezulwini, Isahlezi kona ngasekunene kukaYise. Iyakupinda ize nobukosi ukwahlulela abasekona nabafileyo: Umbuso wayo suyikupela.

Ngiyakolwa nakuMoya oy'iNgcwele, oy'inKosi, opilisayo, Opuma kuYise nakunDodana, Obongwayo edunyiswa kanye noYise nenDodana, Owashumayela ngabaProfeti. Ngiyakolwa nakulo iChurch linye eliKatolika elab'Apostoli. Ngivuma umBapatizo munye wokutetelela izono, Ngibheka ukuvuka kwabafileyo, Nokupila kvvezikati ezizayo. Amen.

Isivumo Sokolo Esitiwa Esika Saint Athanasius / Athanasian Creed

Umuntu otanda ukusindiswa: kuyafuneka kakulu kunako konke ukuba abambelele aqinise kuio uKolo oluKatolika.
Lol'uKolo inxa umuntu engalulondolozile lupelele lung'onakele : ngokwempela wobhubha kube pakade. 
UKolo oluKatolika yilolu lokuti : masikonze uNkulunkulu munye sivuma ubuTatu, sikonze futi ubuTatu sivuma ubuNye.
Singazixubanisi izinQobo : singahlukanisi iSubstansi.
Ngokuba uQobo lukaYise lulodwa, nolwenDodana lulodwa : nolukaMova oy'iNgcwele lu lodwa.
Kodwa ubuNkulunkulu bukaYise, nobenDodana, nobukaMoya oy'iNgcwele bunye : udumo lunye, ubukosi bunye bupakade.
Njengokuba uYise enjalo, injalo nenDodana : unjalo noMoya oy'iNgcwele.
UYise kenziwanga, inDodana kayenziwanga : uMoya oy'iNgcwele kenziwanga.
UYise kanamkaulo, inDodana kayinamkaulo : uMoya oy'iNgcwele kanamkaulo.
UYise ung'uSimakade, inDodana ing'uSimakade : uMoya oy'iNgowele ung'uSimakade.

Kepa akusibo oSimakade abatatu : munye kupela.

Futi akusibo abatatu abangenamkaulo, akusibo abatatu abangenziwanga : ongenziwanga munye, ongenamkaulo munye kupela.
Kunjalo-ke futi uYise ung'umNinimandhla onke, inDodana ing'umNinimandhla onke : uMoya oy'iNgcwele ung'umNinimandhla onke.
Kepa akusibo omNinimandhla onke abatatu Munye kupela.
Njalo-ke uYise ung'uNkulunkulu, inDodana inguNkulunkulu : uMoya oy'iNgcwele ung'uNkulunkulu.
Kepa akusibo oNkulunkulu abatatu : munye kupela.
Njalo-ke uYise uy'in-Kosi, inDodana iy'inKosi : uMoya oy'iNgcwele uy'inKosi.
Kepa akuswo amaKosi amatatu : inye kupela. 
Njengaloku simelwe iginiso lika Kristu : ukuba sivume lololuQobo nalolo ngokwalo ukuba lung'uNkulunkulu nenKosi ;
Njalo-ke singatshelwe uKolo oluKatolika ukutsho ukuti : kukona oNkulunkulu abatatu, namaKosi amatatu.
UYise kenziwanga : kadatshulwanga, kazalwanga. InDodana ivela kuYise yedwa : ayenziwanga, ayidatshulwanga, kodwa ing'ozelweyo.
UMoya oy'iNgcwele uvela kuYise nenDodana kenziwanga, kadatshulwanga, kazalwanga, kodwa ung'opumayo.
Kunjalo-ke kukona uYise munye, abako abatatu; inDodana inye, awako amatatu : uMoya oy'iNgcwele Munye, abako abatatu.
Futi kulobu'buTatu aluko uQobo olungapambi kwolunye, aluko olu ngasemva kwolunye : aluko olukulu kunolunye, aluko olungapansi kwolunye;
Kodwa lezo 'zingQobo zontatu Ulingene ngobupakade : nangobukulu.
Kunjalo-ke kuko konke, njengaloku sekutshiwo : ngakukonzwa ubuNye ebuTatwini, kukonzwe nobuTatu ebuNyeni.
Ngako-ke otanda ukusindiswa : makaqonde kanjalo ngabo ubuTatu.
Futi ngokusindiswa okupakade kuyafuneka : ukuba akolwe ngeqiniso kuko ukuzitatela kwake ubuntu nJesu Krista inKosi yetu.
Ngokuba uKolo oluy'ilo yiloku kwokuba sikolwe sivume ukuti : uJesu Kristu inKosi yetu, inDodana ka Nkulunkulu, ung'uNkulunkulu nomuNtu.
UnguNkulunkulu oweSubstansi lika Yise, ezelwe kungakabiko izikati : ung'umuNtu oweSubstansi iikanina, wazalwa emhlabeni.
Ung'uNkulunkulu opeleleyo, nomuNtu opeleleyo : enompefumulo oqondayo nenyama yesintu. 
Ulingene noYise ngobuNkulunkulu bake: ungapansi kuka Yise ngobuNtu bake.
Nakuba eng'uNkulunkulu nomuNtu : kasibo ababili, ung'uKristu munye kupela Munye, kungayi ngokupendulwa kwobuNkulunkulu bube inyama : kuya ngokungeniswa kwobuntu kuNkulunkulu.
Munye kanye, kunge ngokuxutshaniswa kwama­Substansi : kodwa ngobunye boQobo.
Njengaloku umpefumulo ogondavo nenyama ku ng'umuntu munye : Kunalo-ke uNkulunkulu nomuNtu ung'uKristu munye ;
Owahlupekela ukusisindisa : wehla waya kwabapansi, ngosuku lobutatu wabuya wavuka kwabafileyo.
Wenyuka waya ezulwini, usahlezi kona ngasekunene kukaYise uNkulunkulu umNinimandhla onke : uvakuvela kona ezokwahlulela abasekona nabafileyo.
Ekufikeni kwake bonke bayakuvuka benemizimba yabo : balande imisebenzi yabo.
Kwoti abenze okuhle baye ekugaleni okupakade abenze okubi bave emlilweni opakade.
Yiloku oku'luKolo oluKatolika : uma umuntu engakolwa yiko ngokuginisileyo kanakusindiswa. 
Makudunyiswe uYise, nenbodana : no'Aloya oy'iNgcwele ;
Njengokuba kwakunjalo ekuqaleni, kusenjalo namanje : kuyakuba njalo, kuze kube pakade. Amen.


Busuku obungewele / Silent Night / Stille Nacht


Busuku obungewele,
Kwatshula, elinda
UMariya owabusiswa,
NoJosefa kuyo ingane.
UEmanuweli,
Ozalw' eBetlehem'Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)