The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Vietnamese Rosary Prayers
This language is also known as Kinh, Gin, Annamese, Jing, Ching, and Viet.
This language is spoken by about 65,800,000 people in Viet Nam.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Làm Dấu / The Sign of the Cross / Signum Crucis

Nhân danh Cha vŕ Con vŕ Thánh Thần, Amen.

Another version of
Làm Dấu /
The Sign of the Cross / Signum Crucis
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần, Amen.


Bài Tín Ðiều Các Sứ Ðồ / The Apostles' Creed / Credo
Tôi tin Ðức Chúa Trời toàn năng là Cha, là Ðấng dựng nên trời đất.

Tôi tin Jêsus Christ là Con độc sanh của Ðức Chúa Trời, và Chúa chúng ta, Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mari, chịu thương khó dưới tay Bôn-xơ Phi-lát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chiu chết và chôn, Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại, Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Ðức Chúa Trời  toàn năng là Cha, từ đó Ngài sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin Ðức Thánh Linh.  Tôi tin hội thánh phổ thông, sự cảm thông của thánh đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời.  A-men.

Another version of
Kinh Tin Kính / The  Apostles' Creed / Credo

Tôi tin kính Ðức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Ðức Chúa Giêsu Kitô là con một Ðức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi Bà Maria Ðồng Trinh; Chịu nạn đời quan Phong-Xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông; Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên Trời ngự bên hữu Ðức Chúa Cha phép tắc vô cùng; Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.


The same version as above of
Kinh Tin Kính / The  Apostles' Creed / Credo
(in a differnt font)

Tôi tin kính Ðức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên

trời đất. Tôi tin kính Ðức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Ðức

Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Ðức Chúa Thánh

Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Ðức Bà Maria Ðồng Trinh;

chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô; chịu đóng đanh trên

cây thánh giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ

ba bi trong kchết mà sng li; lên tri ngbên hu Ðc

Chúa Cha phép tc vô cùng; ngày sau bi tri li xung phán

xét ksng và kchết. Tôi tin kính Ðc Chúa Thánh Thn. Tôi

tin có Hi Thánh hng có khp thế này, các thánh thông

công. Tôi tin phép tha ti. Tôi tin xác loài người ngày sau sng

li. Tôi tin hng sng vy.


 Another version of
Bài Tín Điều Các Sứ Đồ / The Apostles' Creed / Credo

Tôi tin Thiên Chúa,

Cha toàn năng,

là Đấng tạo dựng nên trời và đất.

Tôi tin Giê-xu Ky-tô,
Con Độc sanh của Thiên Chúa,
Chúa của chúng ta.
Ngài xuống thế làm người bởi Thánh Linh,
sinh bởi trinh nữ Ma-ri.
Chịu thống khổ dưới tay Bôn-xơ Phi-lát,
bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn.
Ngài vào cõi chết.
Đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại.
Ngài thăng thiên,
ngồi bên hữu của Thiên Chúa, Cha Toàn năng.
Từ đó, Ngài sẽ trở lại để thẩm xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin Thánh Linh,
hội thánh phổ thông,
sự cảm thông hiệp một của các thánh đồ,
sự tha thứ tội,
sự sống lại của thân xác,
và sự sống vĩnh cửu. Amen.

Another version of
Kinh Tin Kính / The Apostles’ Creed / Credo

Con tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
Con tin kính Đức Chúa Giêsu Kytô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi Bà Maria Đồng Trinh,
chịu nạm đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và tang xác,
xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Con tin kính Đức Chúa Thánh Thần, con tin có Hội-Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công, con tin phép tha tội, con tin xác loài người ta sẽ sống lại, con tin hằng sống vậy. Amen.Lạy Cha Chúng / Our Father / Pater Noster
Lạy Cha chúng con ở trên trời,

Danh Cha được tôn thánh,
nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện
dưới đất cũng như trên trời.
Xin cho chúng con hôm nay
lương thực hàng ngày.
Xin tha tội cho chúng con,
như chúng con cũng kẻ có lỗi với chúng con.
Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ
song cứu chúng con khỏi điều ác.
Vì vương quốc, quyền uy và vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen.

Another  version of
Lay Cha chung / Our Father
/ Pater Noster
Lay Cha chung con o tren troi, chung con nguyen danh
Cha ca sang, nuoc Cha tri den, y Cha the hien duoi dat
cung nhu tren troi. Xin Cha cho chung con hom nay
loung thuc hang ngay, va tha no chung con nhu chung
con cung tha ke co no chung con. Xin cho de chung
con sa chuoc cam do, nhung cuu chung con cho khoi su du.
Amen.

Another version of

Kinh Lạy Cha / Our Father / Pater Noster

Lạy Cha chung con ở trên Trời chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

 

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.


Another version of
Kinh Lậy Cha / Our Father / Pater Noster
Lậy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hằng ngày dùng đủ, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con,
xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Kinh Kinh Mung / Hail Mary / Ave Maria
Kinh mung Maria day on phuc, Duc Chua Troi o cung
Ba, Ba co phuc la hon moi nguoi nu, va Giesu Con
long Ba gom phuc la. Thanh Maria Duc Me Chua Troi
cau cho chung con la ke co toi, khi nay va trong gio lam tu.
Amen.

Another version of
Kinh Kính Mừng / Hail Mary
/ Ave Maria

Kính mừng Maria đầy ơn phước, Ðức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ, hơn mọi người Nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.

 

Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.


Kinh Sang Dah / Glory Be / Gloria Patri
Sang dah Duc Chua Cha va Duc Chua Con va Duc
Chua Thanh Than. Nhu da co truoc vo cung, va bay
gio, va hong co, va doi doi chang cung.
Amen.

Another version of
Kinh Sáng Danh / Glory Be
/ Gloria Patri

Sáng danh Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con và Ðức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.


Lay Chua Giesu / Oh, My Jesus
Lay Chua Giesu, con lam nhu vay de to ra hinh yeu Nguoi, de cai hoa ke co toi va de den bu nhung su xuc pham den Trai Tim Ven Sach Duc.

Another version of
Lậy Chúa Giêsu /
Kinh Ðọc Sau Mỗi Chục Kinh / Oh, My Jesus

Lậy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đưa các linh hồn lên Thiên đàng, nhất là những linh hồn cần thêm lòng thương xót Chúa hơn.


Kinh Nữ Vương / Hail, Holy Queen / Salve Regina

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu Evà, ở chốn khách đầy, kêu khẩn Bà thương. Hỡi ơi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Ðến sau khỏi đầy. Xin cho chúng con được thấy Ðức Chúa Giêsu, con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.


The Mysteries of the Holy Rosary

NĂM SỰ VUI / The Joyful Mysteries

Thứ Nhất thì ngắm:  
Thiên Thần truyền tin cho Ðức Bà chịu thai.
Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Thứ hai thì ngắm: 
Ðức Bà đi viếng bà Thánh Isave.
Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Thứ ba thì ngắm:  
Ðức Bà sinh Ðức Chúa Giêsu nơi hang đá.
Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Thứ bốn thì ngắm: 
Ðức Bà dâng Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Thứ năm thì ngắm: 
Ðức Bà tìm được Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh.
Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

NĂM SỰ SÁNG / The Luminous Mysteries

Thứ nhất thì ngắm:
Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giođan
Ta hãy xin cho mọi người trên thế giới trở về cùng Hội Thánh

Thứ hai thì ngắm: 
Chúa Giêsu tỏ mình nơi tiệc cưới Cana
Ta hãy xin cho người Công giáo là chứng nhân Tin Mừng của Chúa Kitô trong mọi thời đại.

Thứ ba thì ngắm: 
Chúa Giêsu công bố Nước Trời và kêu goị hoán cải
Ta hãy xin cho mọi người trên thế giới xa lánh điều gian ác và nhận biết Chúa là Cha Toàn Năng Đấng Tạo Thành Vũ Trụ

Thứ bốn thì  ngắm: 
Chúa Giêsu Hiễn Dung
Ta hãy xin cho người Công Giáo can đảm sẵn sàng xưng đạo Thánh Chúa ra trước mặt muôn dân

Thứ năm thì  ngắm:
Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể diễn tả mầu nhiệm vượt qua
Ta hãy xin cho được siêng năng tham dự Thánh Lễ sốt sắng và dọn mìnnh xứng đáng chịu Mình Thánh Máu Thánh Chúa Kitô.


NĂM SỰ THƯƠNG / The Sorrowful Mysteries

Thứ nhất thì ngắm:
Ðức Chúa Giêsu lo buồn đỗ mồ hôi máu.
Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên

Thứ hai thì ngắm: 
Ðức Chúa giesu chịu đánh đòn.
Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng

Thứ ba thì ngắm: 
Ðức Chúa Giêsu chịu đội mạo gai.
Ta hãy xin cho được chịu mọi sự xỉ nhục bằng lòng

Thứ bốn thì ngắm: 
Ðức Chúa Giêsu vác cây thánh giá.
Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.

Thứ năm thì ngắm: 
Ðức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá.
Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.

NĂM SỰ MỪNG / The Glorious Mysteries

Thứ nhất thì ngắm: 
Ðức Chúa Giêsu sống lại. 
Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Thứ hai thì ngắm: 
Ðức Chúa Giêsu lên trời.
Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời

Thứ ba thì ngắm:
Ðức Chúa Thánh Thần hiện xuống.
Ta hãy xin cho được long đầy dẫy mọi ơn Ðức Chúa Thánh Thần.

Thứ bốn thì  ngắm: 
Ðức Chúa Trời cho Ðức Bà lên trời.
Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Ðức Mẹ.

Thứ năm thì ngắm: 
Ðức Chúa Trời thưởng Ðức Mẹ lên trời.
Ta hãy xin Ðức Mẹ phù hộ cho ta được hưởng cùng Ðức Mẹ trên nước thiên đàng.

Other Prayers

Tín Điều Nicaea / The Nicene Creed

  Chúng tôi tin kính một Thiên Chúa duy nhất,

là Chúa Cha toàn năng,

là Đấng tạo dựng nên trời và đất.

muôn vật hữu hình và vô hình.

Chúng tôi tin kính một Chúa duy nhất là Đức Giêsu Kitô,

Con Độc sanh của Thiên Chúa,

sinh bởi Chúa Cha từ trước muôn đời.

Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa,

ánh sáng bởi ánh sáng,

Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật,

được sinh ra mà không phải được tạo thành.

đồng Bản Thể với Chúa Cha:

nhờ Người mà muôn vật được tạo thành.

Vì loài người chúng ta, và để cứu độ chúng ta,

Người đã từ trời xuống thế.

Bởi phép Chúa Thánh Thần,

Người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Mari.

và đã làm người.

Vì chúng ta, Người chịu đóng đinh vào thập giá

dưới thời Phong-xi-ô Phi-la-tô;

Người chịu khổ hình và mai táng,

ngày thứ ba Người sống lại đúng như lời Thánh Kinh.

Người lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha,

và Người sẽ lại đến trong vinh quang

để phán xét kẻ sống và kể chết,

triều đại Người sẽ vô cùng tận.

Chúng tôi tin kính Chúa Thánh Thần,

Người là Chúa và là Đấng ban sự sống,

Người phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con.

Người cùng được phụng thờ và tôn vinh

với Chúa Cha và Chúa Con.

Người đã dùng các ngôn sứ mà phán dạy.

với Chúa Cha và Chúa Con.

Chúng tôi tin kính một Hội Thánh duy nhất, thánh thiện,

công giáo, và tông truyền.

Chúng tôi tuyên xưng có một phép rửa duy nhất để tha tội.

Chúng tôi đợi trông ngày kẻ chết sống lại,

và sự sống đời sau. Amen.


Kinh Cám Ơn

Con cám ơn Ðức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm Người chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo Thánh Ðức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con ngày-đêm hôm nay được mọi sự lành; lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước Thiên Ðàng cám ơn Ðức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen.


Lời Nguyện Tắt Trong Gia Ðình

Giêsu, Maria, Giuse, Con mến yêu, xin thánh hóa các gia đinh, nhất là gia đình con. (3 lần)


Kinh Cầu Cho Gia Ðình

Lạy Thánh Gia, xưa Thánh Cả Giuse đã dẫn đưa Mẹ Maria và Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập, Thánh Gia đã chia sẻ những tân toan trong đời sống gian nan. Xin cho chúng con:

Biết thông cảm và sống theo Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh.
Biết lắng nghe và kính trọng nhau, lúc vui cũng như lúc buồn.
Biết nhẫn nhục và hòa giải khi tính tình và cách cư xử khác nhau.
Biết hiếu nghĩa và chung thủy từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội.
Biết lấy gương lành mà dưỡng dục con cái.

Giêsu, Maria, Giuse – Ðời chúng con sóng gió ba đào, xin Chúa ban thêm ơn quảng đại thứ tha, để chúng con an vui chấp nhận lẫn nhau. Giáo Hội Chúa cần nhiều tín hữu nhiệt thành sốt mến, xin cho chúng con biết phụng vụ trong tin yêu, để cùng nhau xây dựng nước Chúa muôn đời. Amen.

Thánh, thánh, chí thánh! / Holy, Holy, Holy / Sanctus

Thánh, thánh, chí thánh! 

            Đức Chúa Trời đầy quyền uy năng lực,

Đất trời đầy dẫy vinh quang Ngài.

            Hô Sa Na trên nơi chí cao.

Chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến.

            Hô Sa Na trên nơi chí cao.
 

Cách lần hạt kính Lòng Chúa thương xót
How to pray the Chaplet of the Divine Mercy


1-
Làm Dấu / The Sign of the Cross:
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần, Amen.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.

2- Lời Nguyện Mở đầu / Opening Prayers:
Kính lậy Máu và Mước tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa Giêsu như thác nguồn lòng thương xót chúng con. Con tin thác nơi Người. (ba lần)
O Blood and Water, which gushed forth from the Heart of Jesus, as a fount of mercy for us, I trust in you. (three times)

3- Kinh Lậy Cha / The Our Father:
Lậy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hằng ngày dùng đủ, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con,
xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Our Father, who art in Heaven hallowed be Thy name; Thy kingdom come; Thy will be done on earth as it is in Heaven.
Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us,
and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.


4- Kinh Kính Mừng / The Hail Mary:
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giò lâm tử. Amen.
Hail Mary, full of grace. The Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now, and at the hour of our death. Amen.

5- Kinh Tin Kính / The Apostles’ Creed:
Con tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
Con tin kính Đức Chúa Giêsu Kytô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi Bà Maria Đồng Trinh,
chịu nạm đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và tang xác,
xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Con tin kính Đức Chúa Thánh Thần, con tin có Hội-Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công, con tin phép tha tội, con tin xác loài người ta sẽ sống lại, con tin hằng sống vậy. Amen.
I believe in God, the Father Almighty, Creator of Heaven and earth.
I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit, and born of the Virgin Mary.
He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day He rose again.
He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead.
I believe in Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of Saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.


6- Hạt Lớn Trước Mỗi Chục / Bead Before Each Decade:
Lậy Cha hằng hữu, con xin dâng Cha Mình Thánh, Máu Thánh, Linh Hồn và Thiên Tính
của con rất yêu dấu Cha là Đúc Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Eternal Father, I offer You the Body and Blood,
Soul and Divinity of Your dearly beloved Son, Our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world.


7- Mười Hạt Nhỏ / Bead Of Each Decade:
Vì cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu Kitô
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. (10 lần)
For the sake of His sorrowful Passion.
Have mercy on us and on the whole world. (10 times)


8- Đọc Thêm Bốn Chục Kinh / Repeat 6 & 7 :
Tiếp tục đọc 6 & 7 thêm 4 lần nữa.
Prayers 6 & 7 for four (4) more times.

9- Sau Khi Đọc Xong 5 Chục / After Five Decades:
Lậy Chúa Chí Thánh, Đứng Toàn Năng, Đứng Hằng Hữu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. (3 lần)
Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. (3 times)

10- Kinh Cuối / Closing Prayer:
Lậy Thiên Chúa hằng hữu lòng thương xót và nhân từ của Ngài thì vô tận, xin thấu rõ chúng con, đẻ tăng thêm lòng thương xót trên chúng con trong những khi khốn khó,
để chúng con không còn chán nản và thất vọng, mà quyết tin và tuân theo Thánh Ý Chúa vì chính đó là tình yêu và lòng thương xót. Amen.
Eternal God, in whom mercy is endless, and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon on us, and increase Your mercy in us, that in difficult moments,
we might not despair, nor become despondent, but with great confidence, submit ourselves to Your Holy will, which is love and Mercy itself. Amen.

TUẦN CHÍN NGÀY KÍNH TÌNH THƯƠNG CHÚA GIÊSU / Divine Mercy Novena

(Ngày thứ Sáu tuần thánh năm 1937, Chúa Giêsu xin nữ tu Faustina, bây giờ đã là thánh, làm tuần 9 ngày trước lễ kính Tình thương Chúa, lễ cử hành vào Chúa nhật 2 sau Chúa nhật Phục sinh. Tuần 9 bắt đầu từ thứ Sáu tuần thánh đến thứ Bảy tuần sau. Chính Chúa dạy ý nguyện mỗi ngày dâng lên Đức Chúa Cha những linh hồn khác nhau để xin ơn cho họ.

Chúa hứa:"Nhờ tuần 9 ngày này, Cha sẽ ban muôn ơn cần thiết cho các linh hồn"(796). Vâng ý Chúa, nhiều người  đã làm tuần 9 trước lễ Chúa Tình Thương, và những dịp khác theo nhu cầu
 của họ để xin ơn thương xót).Thứ Sáu tuần thánh / Day 1

Ngày Thứ 1: Cầu cho tội lỗi nhân loại

"Hôm nay chúng con hãy dâng lên Cha toàn thể nhân loại, cách riêng mọi tội nhân, hãy nhận chìm họ trong đại dương thương xót của Cha. Bằng cách đó, chúng con đã an ủi Cha trong nỗi đắng cay do sự hư mất của các linh hồn tội lỗi".

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, bản tính Chúa là thương xót, yêu thương và tha thứ. Xin Chúa đừng nhìn đến tội lỗi chúng con, nhưng nhìn xem chúng con tín thác vào lòng nhân lành vô cùng của Chúa. Xin đón nhận tất cả chúng con vào trong Trái tim thương xót của Chúa, đừng bao giờ để chúng con ra khỏi nơi đó. Chúng con cầu xin nhân danh tình yêu kết hợp Chúa làm một cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.

Lạy Cha hằng hữu, xin Cha ghé mắt xót thương toàn thể nhân loại, cách riêng các tội nhân khốn khổ. Họ đang ẩn mình trong Trái tim từ bi vô cùng thương xót của Chúa Giêsu. Vì cuộc tử nạn của Người, xin Cha tỏ bày Tình thương của Cha cho chúng con, để chúng con ngợi khen quyền năng Lòng thương xót Cha đến muôn đời. Amen.

Kinh Cầu Xin Lòng Thương Xót Chúa

Lạy Chúa Cha, Ðấng đầy lòng thương xót, Ðấng duy nhất tốt lành, chúng con chạy đến van xin lòng Thương xót Cha, mặc dù tội lỗi chúng con to lớn và sự xúc phạm quá nhiều, chúng con vẫn tín thác vào tình Thương xót Cha, bởi vì Cha là Ðấng xót thương. Từ xưa tới nay, chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà bị thất vọng.
Ôi Thiên Chúa từ bi, chỉ có mình Cha mới phán xét chúng con, Cha không bao giờ từ chối khi chúng con thống hối ăn năn chạy tới Lòng Thương xót Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu Con của Cha đã bảo đảm với chúng con rằng: "Thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của Cha luôn ấp ủ linh hồn cậy trông, tín thác".
Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc, Chúa là thiên đàng, là Ðấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường chúng con đi. Chúa là tất cả của linh hồn cô đơn. Chúa biết sự yếu đuối chúng con, và như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Thứ Bảy Thánh / Day 2

Ý chỉ cầu nguyện ngày thứ hai: Các linh mục, tu sĩ

"Hôm nay chúng con hãy dâng lên Cha linh hồn các linh mục và tu sĩ, hãy nhận chìm các ngài vào lòng thương xót hải hà của Cha. Chính các ngài là những người đem đến cho Cha nghị lực để gánh chịu cuộc khổ nạn cay đắng của Cha. Các ngài là những ống máng để Lòng Thương xót Cha qua đó tuôn chảy xuống nhân loại".

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, căn nguyên mọi sự tốt lành, xin Chúa tăng thêm ơn thánh cho những người nam nữ đã tận hiến để làm công việc Chúa trao phó, để họ được xứng đáng làm những việc của tình thương, và những ai thấy việc họ làm sẽ ca ngợi Thiên Chúa là Cha đầy tình thương xót đang ngự trên trời.

Lạy Cha hằng hữu, xin Cha ghé mắt xót thương đến những môn đồ được chọn trong vườn nho Cha, đó là những tâm hồn linh mục và tu sĩ, xin Cha ban cho họ sức mạnh phúc lành của Cha. Vì tình yêu của trái tim Con Cha, nơi náu thân cho các linh mục và tu sĩ, xin Cha thông ban cho các ngài có khả năng dẫn dắt kẻ khác trên đường cứu độ, và hợp lời hát mừng Lòng Thương Xót Cha đến muôn đời. Amen.

Kinh Cầu Xin Lòng Thương Xót Chúa

Ôi Thiên Chúa, Ðấng đầy lòng thương xót, Ðấng duy nhất tốt lành, chúng con chạy đến van xin lòng Thương xót Cha, mặc dù tội lỗi chúng con to lớn và sự xúc phạm quá nhiều, chúng con vẫn tín thác vào tình Thương xót Cha, bởi vì Chúa là Ðấng xót thương. Từ xưa tới nay, chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà bị thất vọng.
Ôi Thiên Chúa từ bi, chỉ có mình Cha mới phán xét chúng con, Cha không bao giờ từ chối khi chúng con thống hối ăn năn chạy tới Lòng Thương xót Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu Con của Cha đã bảo đảm với chúng con rằng: "Thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của Cha luôn ấp ủ linh hồn cậy trông, tín thác".
Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc, Chúa là thiên đàng, là Ðấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường chúng con đi. Chúa là tất cả của linh hồn cô đơn. Chúa biết sự yếu đuối chúng con, và như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

Chúa nhật Phục sinh / Day 3

Ý chỉ cầu nguyện ngày thứ ba: dâng các linh hồn trung thành và đạo đức

"Hôm nay chúng con hãy dâng lên Cha hết các tâm hồn trung thành và đạo đức, gỳm họ trong đại dương thương xót của Cha. Các linh hồn này đã đem đến cho Cha niềm an ủi trên đường thập giá. Chính họ là những giọt nước ủi an giữa biển đắng xót xa của Cha".

Lạy Chúa Giêsu đầy tình thương xót, từ kho tàng xót thương, Chúa đã đổ chan hòa các ân huệ trên từng người với mọi người. Xin hãy đón nhận chúng con vào Trái tim từ bi lân tuất của Chúa, và đừng bao giờ để chúng con thoát ly khỏi đó. Chúng con cầu xin Chúa ơn này, vì tình yêu kỳ diệu của Trái tim Chúa đối với Cha trên trời.

Lạy Cha hằng hữu, xin ghé mắt từ bi đoái thương đến các linh hồn trung nghĩa, họ là gia nghiệp của Con Chí Thánh Cha. Nhân vì cuộc khổ nạn đau thương của Người, xin Cha chúc lành che chở họ luôn mãi. Như vậy họ sẽ không bị sa sút trong tình yêu hoặc đánh mất kho tàng đức tin thánh thiện. Nhưng cùng với các thiên thần và các thánh, họ sẽ tôn vinh lòng thương xót vô biên của Cha đến muôn đời. Amen.

Kinh Cầu Xin Lòng Thương Xót Chúa

Ôi Thiên Chúa, Ðấng đầy lòng thương xót, Ðấng duy nhất tốt lành, chúng con chạy đến van xin lòng Thương xót Chúa, mặc dù tội lỗi chúng con to lớn và sự xúc phạm quá nhiều, chúng con vẫn tín thác vào tình Thương xót Chúa, bởi vì Chúa là Ðấng xót thương. Từ xưa tới nay, chưa từng nghe có người nào tín thác vào Chúa mà bị thất vọng.
Ôi Thiên Chúa từ bi, chỉ có mình Chúa mới phán xét chúng con, Chúa không bao giờ từ chối khi chúng con thống hối ăn năn chạy tới Lòng Thương xót Chúa, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu Con của Cha đã bảo đảm với chúng con rằng: "Thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của Cha luôn ấp ủ linh hồn cậy trông, tín thác".
Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc, Chúa là thiên đàng, là Ðấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường chúng con đi. Chúa là tất cả của linh hồn cô đơn. Chúa biết sự yếu đuối chúng con, và như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

Thứ Hai sau Phục sinh / Day 4

Ý chỉ cầu nguyện ngày thứ tư: những linh hồn ngoại giáo

"Hôm nay chúng con hãy dâng lên Cha những người không tin Thiên Chúa và những kẻ chưa nhận biết Cha. Cha đã nghĩ đến họ trong cuộc khổ nạn đau thương của Cha. Lòng nhiệt thành tương lai của họ đã an ủi Trái Tim Cha. Hãy nhận chìm họ trong đại dương thương xót của Cha".

Lạy Chúa Giêsu đầy tình thương xót, Chúa là ánh sáng chiếu soi toàn thế giới. Xin hãy đón nhận vào Trái tim vô cùng từ bi của Chúa, linh hồn các người không tin Thiên Chúa và những người chưa nhận biết Chúa. Nguyện xin ánh sáng ân phúc của Chúa chiếu soi họ, để họ cũng được cùng với chúng con tôn vinh lòng thương xót lạ lùng của Chúa, và đừng để họ lìa xa trái tim vô cùng từ bi Chúa.

Lạy Cha hằng hữu, xin Cha đoái thương đến những linh hồn các người không tin vào Cha và những người chưa nhận biết Cha, nhưng vẫn được ôm ấp trong trái tim vô cùng từ bi Chúa Giêsu. Xin Cha dẫn họ tới ánh sáng Phúc âm. Những linh hồn này chưa biết rằng yêu mến Cha là hạnh phúc cao cả. Xin ban cho họ thấu hiểu tình thương bao la của Cha đến muôn đời. Amen.

Kinh Cầu Xin Lòng Thương Xót Chúa

Ôi Thiên Chúa, Ðấng đầy lòng thương xót, Ðấng duy nhất tốt lành, chúng con chạy đến van xin lòng Thương xót Chúa, mặc dù tội lỗi chúng con to lớn và sự xúc phạm quá nhiều, chúng con vẫn tín thác vào tình Thương xót Chúa, bởi vì Chúa là Ðấng xót thương. Từ xưa tới nay, chưa từng nghe có người nào tín thác vào Chúa mà bị thất vọng.
Ôi Thiên Chúa từ bi, chỉ có mình Chúa mới phán xét chúng con, Chúa không bao giờ từ chối khi chúng con thống hối ăn năn chạy tới Lòng Thương xót Chúa, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu Con của Cha đã bảo đảm với chúng con rằng: "Thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của Cha luôn ấp ủ linh hồn cậy trông, tín thác".
Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc, Chúa là thiên đàng, là Ðấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường chúng con đi. Chúa là tất cả của linh hồn cô đơn. Chúa biết sự yếu đuối chúng con, và như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

Thứ Ba sau Phục sinh / Day 5

Ý chỉ cầu nguyện ngày thứ năm: Các linh hồn đã lìa khỏi Giáo hội

"Hôm nay, chúng con hãy dâng lên Cha linh hồn những người lạc giáo và ly giáo; hãy nhận chìm họ trong đại dương thương xót Cha. Trong cuộc khổ nạn cay đắng của Cha, chính họ đã xé nát Thân mình và Trái tim Cha, tức Giáo hội của Cha. Khi nào họ trở về hợp nhất với Giáo hội, lúc đó các thương tích của Cha mới được lành, và nhờ đó, họ làm dịu bớt cuộc khổ nạn của Cha".

Lạy Chúa Giêsu đầy tình thương xót, là chính sự lân ái, Chúa không hề từ chối những ai tìm kiếm ánh sáng của Chúa. Xin đón nhận vào trái tim vô cùng từ bi lân mẫn của Chúa linh hồn những người lạc giáo và ly giáo. Xin lấy ánh sáng Chúa dẫn dắt họ về hiệp nhất với giáo hội, đừng để họ thoát khỏi Trái tim từ bi lân ái Chúa, nhưng xin dẫn họ về để họ cũng được tôn vinh lòng quảng đại xót thương Chúa.

Lạy Cha hằng hữu, xin Cha ghé mắt nhìn đến linh hồn những người lạc giáo và ly giáo từng làm tổn thương đến phúc lành Cha ban, lạm dụng các ân huệ của Cha, vì họ cố chấp trong sự lầm lạc của mình. Xin Cha đừng xem các lỗi lầm của họ, nhưng nhìn đến tình yêu của Con Chí thánh Cha và cuộc khổ nạn cay đắng của Người. Vì họ, Người đã gánh chịu đau khổ, bởi vì trái tim vô cùng từ bi của Người vẫn bao bọc lấy họ. Nguyện xin Cha làm cho họ sớm trở về để họ cũng được tung hô lòng thương cao cả Cha đến muôn đời. Amen.

Kinh Cầu Xin Lòng Thương Xót Chúa

Ôi Thiên Chúa, Ðấng đầy lòng thương xót, Ðấng duy nhất tốt lành, chúng con chạy đến van xin lòng Thương xót Chúa, mặc dù tội lỗi chúng con to lớn và sự xúc phạm quá nhiều, chúng con vẫn tín thác vào tình Thương xót Chúa, bởi vì Chúa là Ðấng xót thương. Từ xưa tới nay, chưa từng nghe có người nào tín thác vào Chúa mà bị thất vọng.
Ôi Thiên Chúa từ bi, chỉ có mình Chúa mới phán xét chúng con, Chúa không bao giờ từ chối khi chúng con thống hối ăn năn chạy tới Lòng Thương xót Chúa, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu Con của Cha đã bảo đảm với chúng con rằng: "Thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của Cha luôn ấp ủ  linh hồn cậy trông, tín thác".
Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc, Chúa là thiên đàng, là Ðấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường chúng con đi. Chúa là tất cả của linh hồn cô đơn. Chúa biết sự yếu đuối chúng con, và như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

Thứ Tư sau Phục sinh / Day 6

Ý chỉ cầu nguyện ngày thứ sáu: Những linh hồn hiền lành, khiêm nhường, linh hồn trẻ nhỏ

"Hôm nay chúng con hãy dâng lên Cha linh hồn những kẻ khiêm nhường dịu dàng và các linh hồn trẻ thơ. Hãy nhận chìm họ trong đại dương thương xót của Cha. Những linh hồn này giống Trái tim Cha hơn hết. Họ đã thêm nghị lực cho Cha trong suốt cuộc khổ nạn đắng cay. Cha nhìn họ như những thiên thần dưới thế, họ sẽ canh thức bàn thờ Cha. Cha sẽ tuôn hồng ân xuống cho họ. Chỉ những linh hồn khiêm nhường mới có thể nhận được hồng ân của Cha. Cha đặc biệt tín nhiệm ở những linh hồn khiêm tốn đó".

Lạy Chúa Giêsu đầy tình thương xót. Chúa đã phán: "Các con hãy học nơi Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng". Xin Trái tim từ bi Chúa che chở các linh hồn trẻ thơ cùng những linh hồn hiền lành và khiêm nhường. Các linh hồn ấy làm cho Thiên đàng phải ngưỡng mộ vì họ được Chúa Cha thương mến. Những linh hồn ấy như đoá hoa đầy hương thơm ngào ngạt dâng lên trước tòa Chúa, và Chúa rất hài lòng hưởng hương thơm dịu dàng đó. Lạy Chúa Giêsu xin cho họ được ở trong trái tim từ bi Chúa luôn để họ không ngừng ca ngợi tình yêu và lòng nhân hậu Chúa.

Lạy Cha hằng hữu, xin Cha đoái thương các linh hồn hiền lành và khiêm nhường, các linh hồn trẻ thơ đã được che chở trong trái tim từ bi Chúa Giêsu. Họ khiêm nhường giống như Con Cha và hương thơm nhân đức bay lên trước Ngai Toà Cha. Lạy Cha nhân từ và lòng lành vô cùng, chúng con cậy vì tình yêu Cha dành cho họ để nài xin Cha chúc lành cho toàn thế giới, hầu chúng con được ca tụng Lòng Thương xót Cha đến muôn đời. Amen.

Kinh Cầu Xin Lòng Thương Xót Chúa

Ôi Thiên Chúa, Ðấng đầy lòng thương xót, Ðấng duy nhất tốt lành, chúng con chạy đến van xin lòng Thương xót Chúa, mặc dù tội lỗi chúng con to lớn và sự xúc phạm quá nhiều, chúng con vẫn tín thác vào tình Thương xót Chúa, bởi vì Chúa là Ðấng xót thương. Từ xưa tới nay, chưa từng nghe có người nào tín thác vào Chúa mà bị thất vọng.
Ôi Thiên Chúa từ bi, chỉ có mình Chúa mới phán xét chúng con, Chúa không bao giờ từ chối khi chúng con thống hối ăn năn chạy tới Lòng Thương xót Chúa, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu Con của Cha đã bảo đảm với chúng con rằng: "Thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của Cha luôn ấp ủ linh hồn cậy trông, tín thác".
Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc, Chúa là thiên đàng, là Ðấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường chúng con đi. Chúa là tất cả của linh hồn cô đơn. Chúa biết sự yếu đuối chúng con, và như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

Thứ Năm sau Phục sinh / Day 7

Ý chỉ cầu nguyện ngày thứ bảy: Những linh hồn tôn sùng Tình Thương Chúa

"Hôm nay chúng con hãy dâng lên Cha những linh hồn sùng kính Cha một cách đặc biệt và làm sáng danh lòng thương xót Cha. Họ đã cảm nhận được sự đau khổ cuộc Thương khó Cha, và đi sâu vào Thần trí Cha. Họ là hình ảnh sống động của Trái tim từ bi Cha. Họ sẽ sáng ngời đặc biệt ở đời sau. Không một ai bị rơi vào hỏa ngục. Cha sẽ bào chữa cách riêng cho từng người trong giờ lâm chung".

Lạy Chúa Giêsu đầy tình thương xót. Trái tim Chúa là nguồn mến yêu. Xin Trái tim từ bi Chúa che chở các linh hồn hằng ca ngợi và sùng kính lòng khoan nhân Chúa để nhờ chính quyền năng Chúa họ mạnh sức và vững tiến giữa những cơn đau khổ và hoạn nạn. Những linh hồn này kết hợp với Chúa Giêsu để mang nhân loại trên vai họ. Khi từ giã đời này, họ sẽ không bị phán xét bằng sự công chính, trái lại Lòng thương xót Chúa sẽ bao trùm lấy họ.

Lạy Cha hằng hữu, xin Cha đoái thương những người sùng kính cùng làm sáng danh lòng thương xót vô biên của Cha, họ đã được che chở trong Trái tim từ bi Chúa Giêsu, họ là phúc âm sống động; bàn tay họ chứa đầy những nghĩa cử nhân hậu, và trí óc họ luôn đầy niềm hân hoan ca ngợi Lòng thương xót Chúa. Ôi lạy Ðấng tối cao! Chúng con nài van Cha dủ lòng thương xót vì họ đã trông cậy và tin tưởng nơi Cha. Xin Cha thực hiện lời hứa của Chúa Giêsu rằng: "Ðích thân Cha sẽ bảo vệ họ như bảo vệ vinh quang Cha trong suốt cuộc sống họ, và cách riêng trong giờ lâm chung, bởi vì họ là những tâm hồn sùng kính lòng thương xót bao la không cùng của Cha". Amen.

Kinh Cầu Xin Lòng Thương Xót Chúa

Ôi Thiên Chúa, Ðấng đầy lòng thương xót, Ðấng duy nhất tốt lành, chúng con chạy đến van xin lòng Thương xót Chúa, mặc dù tội lỗi chúng con to lớn và sự xúc phạm quá nhiều, chúng con vẫn tín thác vào tình Thương xót Chúa, bởi vì Chúa là Ðấng xót thương. Từ xưa tới nay, chưa từng nghe có người nào tín thác vào Chúa mà bị thất vọng.
Ôi Thiên Chúa từ bi, chỉ có mình Chúa mới phán xét chúng con, Chúa không bao giờ từ chối khi chúng con thống hối ăn năn chạy tới Lòng Thương xót Chúa, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu Con của Cha đã bảo đảm với chúng con rằng: "Thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của Cha luôn ấp ủ linh hồn cậy trông, tín thác".
Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc, Chúa là thiên đàng, là Ðấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường chúng con đi. Chúa là tất cả của linh hồn cô đơn. Chúa biết sự yếu đuối chúng con, và như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

Thứ Sáu sau Phục sinh / Day 8

Ý chỉ cầu nguyện ngày thứ tám: Các linh hồn luyện ngục

"Hôm nay chúng con hãy dâng lên Cha các linh hồn luyện ngục. Hãy nhận chìm họ trong đại dương thương xót của Cha. Hãy để nguồn máu thánh Cha làm dịu bớt ngọn lửa hồng đang thiêu đốt họ. Tất cả linh hồn này được Cha hết lòng thương yêu. Họ đang đền trả sự công chính Cha. Chỉ chúng con mới có khả năng đem lại sự giải thoát cho họ. Hãy lãnh nhận mọi ân xá từ kho tàng của Giáo hội dâng cho các linh hồn đó. Ôi nếu chúng con hiểu thấu được những cực hình mà họ phải chịu chắc chúng con không ngừng làm việc phúc đức dâng hiến thay cho họ, và giúp họ đền trả sự công chính của Cha".

Lạy Chúa Giêsu đầy tình thương xót, Chúa đã phán: "Các con hãy xót thương như Cha các con trên trời hay thương xót". Xin trái tim từ bi Chúa che chở các linh hồn nơi luyện ngục, những linh hồn mà Chúa rất thương yêu, giờ đây họ phải đền tội cho sự công bình của Chúa. Nguyện xin máu cùng nước chảy ra từ trái tim Chúa dập tắt lửa luyện ngục, để các linh hồn đó cũng được ngợi khen lòng thương xót Chúa.

Lạy Cha hằng hữu, xin Cha đoái thương các linh hồn trong luyện ngục vì họ được bao bọc trong tình yêu của Chúa Giêsu. Chúng con nài xin Cha, vì cuộc khổ nạn của Chúa, Con một Cha và vì mọi nỗi đắng cay ngập tràn trong linh hồn Chúa Chí Thánh. Xin Cha thương xót những linh hồn đã trải qua cuộc phán xét nghiêm minh. Xin Chúa đoái thương họ qua thương tích Chúa Giêsu, để chúng con tin tưởng vào lòng từ bi nhân lành của Chúa tuôn xuống không ngơi. Amen.

Kinh Cầu Xin Lòng Thương Xót Chúa

Ôi Thiên Chúa, Ðấng đầy lòng thương xót, Ðấng duy nhất tốt lành, chúng con chạy đến van xin lòng Thương xót Chúa, mặc dù tội lỗi chúng con to lớn và sự xúc phạm quá nhiều, chúng con vẫn tín thác vào tình Thương xót Chúa, bởi vì Chúa là Ðấng xót thương. Từ xưa tới nay, chưa từng nghe có người nào tín thác vào Chúa mà bị thất vọng.
Ôi Thiên Chúa từ bi, chỉ có mình Chúa mới phán xét chúng con, Chúa không bao giờ từ chối khi chúng con thống hối ăn năn chạy tới Lòng Thương xót Chúa, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu Con của Cha đã bảo đảm với chúng con rằng: "Thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của Cha luôn ấp ủ linh hồn cậy trông, tín thác".
Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc, Chúa là thiên đàng, là Ðấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường chúng con đi. Chúa là tất cả của linh hồn cô đơn. Chúa biết sự yếu đuối chúng con, và như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

Thứ Bảy sau Phục sinh / Day 9

Ý chỉ cầu nguyện ngày thứ chín: Các linh hồn nguội lạnh

"Hôm nay, chúng con hãy dâng lên Cha các linh hồn nguội lạnh. Hãy nhận chìm họ vào vực thẳm của lòng thương xót Cha. Những linh hồn này làm Cha đau đớn nhất. Linh hồn Cha tan nát khủng khiếp trong vườn cây dầu cũng vì những linh hồn nguội lạnh này. Họ là lý do Cha phải kêu lên: Lạy Cha xin cất chén đắng này cho Con, nhưng đừng xin theo ý Con mà theo ý Cha. Hy vọng cuối cùng để họ được cứu vớt là biết chạy đến kêu xin lòng thương xót Cha".

Lạy Chúa Giêsu đầy tình thương xót, xin Trái tim Chúa che chở các linh hồn nguội lạnh. Mặc dù họ đã làm cho Chúa ngao ngán nhưng xin Chúa ban ơn cho họ trở lên ngọn lửa sốt mến. Ôi lạy Chúa Giêsu đầy nhân hậu, hãy dủ lòng thương xót bao la để lôi kéo họ trở về tình yêu nồng cháy của Chúa, và xin Chúa ban cho họ tình yêu thánh thiện cậy vì công nghiệp Chúa.

Lạy Cha hằng hữu, xin Cha đoái thương các linh hồn nguội lạnh. Dầu sao thì họ cũng được che chở bởi trái tim từ bi Chúa Giêsu. Lạy Cha giầu lòng thương xót, cậy vì sự cay đắng thống khổ Con yêu dấu Cha và ba giờ Người hấp hối trên thập giá, Chúng con nài xin Cha cho họ cũng được hát khen lòng thương xót Cha. Amen.

Kinh Cầu Xin Lòng Thương Xót Chúa

Ôi Thiên Chúa, Ðấng đầy lòng thương xót, Ðấng duy nhất tốt lành, chúng con chạy đến van xin lòng Thương xót Chúa, mặc dù tội lỗi chúng con to lớn và sự xúc phạm quá nhiều, chúng con vẫn tín thác vào tình Thương xót Chúa, bởi vì Chúa là Ðấng xót thương. Từ xưa tới nay, chưa từng nghe có người nào tín thác vào Chúa mà bị thất vọng.
Ôi Thiên Chúa từ bi, chỉ có mình Chúa mới phán xét chúng con, Chúa không bao giờ từ chối khi chúng con thống hối ăn năn chạy tới Lòng Thương xót Chúa, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu Con của Cha đã bảo đảm với chúng con rằng: "Thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của Cha luôn ấp ủ linh hồn cậy trông, tín thác".
Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc, Chúa là thiên đàng, là Ðấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường chúng con đi. Chúa là tất cả của linh hồn cô đơn. Chúa biết sự yếu đuối chúng con, và như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)