The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Tzotzil (Zinacanteco) Rosary Prayers
Zinacanteco Tzotzil is also known as Tzotzil Zinacantán.
This language is spoken by 25,000 people in west central Chiapas, Mexico.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Sign of the Cross / Signum Crucis
Sk'elobil Ch'ul Krus,
ta stojol jkrontatikotik
koltaontikotik Kajval Riox ku'untikotik,
ta sbi Riox Totil, Nich'onil, Ch'ul Espiritu.  Ta jch'un.

Apostles' Creed / Xch'unobil Kajvaltik
Ta jch'un Riox Totil, skotol xu' yu'un,
ja' ispas vinajel xchi'uk balamil.
Ta jch'un Jesukristo li jun no'ox Xch'amal Riox,
ja' ajvalil ku'untik,
ja' ikom ta ch'util ta yabtel Ch'ul Espíritu,
i'ayan ta Ch'ul tojol tseb Maria
iyil svokol ta syu'elal Poncio Pilato,
iyich' bajel ta krus,
icham xchi'uk iyal ech'el ti bu oy vokolale,
ta yoxibal k'ak'al icha'kuxi lok'el ta stojol ch'ulelaletik.
imuy ech'el ta vinajel tey chotol ta sbats'i k'ob Riox Totil skotol xu' yu'un,
tey chliktalel chtal xchapan li buch'utik kuxul xchi'uk li chamemike.
Ta jch'un Ch'ul Espiritu,
Ch'ul tsobbail yu'un Katolica,
xchi'uk santoetik,
li oy xch'ayesel muliletike,
li oy xcha'kuxiel xchi'uk kuxlejal ta sbatel osile.
Ta jch'un.

Our Father / Jtotik Riox
There are two versions of this; this is the first one:
Jtotik Riox ta vinajel,
ich'biluk ta muk' ach'ul bi,
ak'o taluk alekilal,
ak'o xk'ot ta pasel li k'usi chak'an,
ta balamil yech k'ucha'al ta vinajel.
Ak'bontikotik lavi li jve'eltikotik ta jujun k'ak'ale.
Ch'ayuk ta avo'on li jmultikotik,
yech k'ucha'al ta jch'ay ta ko'ontikotik,
li buch'u oy smul ku'untikotike.
Mu me xavak' xi yalotikotik ta sujel yu'un mulil.
xchi'uk koltaontikotik ta chopolal.
Ta jch'un.

This is the second version:
 Totic ot te nacal ot ta vinagel—utzilaluc
á vi---acotal aguajualel—acopas huc á chiel
canó—echuc nox tā vinagel echuc tā
balumil. Acbeotic
echam—llocom llo comutic ech
xachaibeutic cusi tagtojo lic-- ma á guac
llalucutic ta altajoltic ech xacoltá utic
nox taz tojol ti colae.
Amen Jesus.

Hail Mary / Ave Maria / Kuxetuk avo'on Maria
Kuxetuk avo'on Maria.
Nojemot ta ch'ul lekilal.
Li Kajvaltike tey xchi'uk vo'ot.
Vo'ot ep ts'uiltasbilot ta skotol antsetik
xchi'uk ts'uiltasbil Jesus achi'uke.
Jch'ulme'tik Maria,
Sme' Riox
K'opojan ta jkuentatikotik, li jmulavilontikotike
lavie xchi'uk k'alal mi xichamotikotik xae.
Ta jch'un.

Glory Be / Gloria Patri / Syu'elal Riox Totil
Syu'elal Riox Totil
Syu'elal Riox Nich'onil
Syu'elal Riox Ch'ul Espiritu.
Yech onox k'ucha'al ta slikeb,
k'ucha'al lavie xchi'uk skotol k'ak'al sbatel osil.
Ta jch'un.

Hail Holy Queen / Salve Regina / Kuxetuk avo'on Maria
Kuxetuk avo'on Maria,
Ajvalilot xchi'uk vo'ot lek Jme'ot,
ti k'uxon ta avo'one, lek kuxlejalot,
xchi'uk vo'ot oy smalael ku'untikotik,
kuxetuk avo'on, vo'ot chakalbetikotik
ti k'ejbilontikotiklok'el ja' yolontikotik Eva;
ta atojol ta jik' ko'ontikotik,

nojem ya'lel jsatikotik ep chi-ok' otikotik,
ja' yech che'e, jk'opojelot ku'untikotik;
k'elotikotik ti oy sk'uxul avo'one,
mi i'ech' li k'ejel lok'el li'e, ak'bon kiltikotik Jesús,
ti ja'jts'uiltasbil avol achi'uke,
k'elo jvokoltikotik, ich'ontikotik ta k'ux,
ti toj lek avo'on vo'ot jCh'ulme'tik Maria, Sme'ot Riox,
k'opojan ta jkuentatikotik
skuenta lek jtatikotik li k'usi yaloj komel ta xak' li Kajvaltik Jesukristoe. Ta jch'un.

Holy Rosary / Sanctum Rosarium
Ch'ul Rosario:
Joyful Mysteries / Sk'oplal skuxetel
1.Li xch'amal Rioxe ikom ta ch'util
2.Maria bat svula'an xchi'il Isabel
3.Li Jesuse i'ayan ta Belen
4.Li Jesuse ba yak'el ta ch'ul lekil na
5.Sbato tey ikom ta ch'ul na li k'ox Jesuse

Luminous Mysteries / Sk'oplal Sakilal Kristo
1.Iyich' vo' ta uk'um Jordan li Kajvaltike
2.Iyu' nupunel ta Kana
3.Li Jesuse iyalbe sk'oplal ti oy yich'el ta kuentae
4.Isjel sba Jesús, iyak' xojobal
5.Slikeb Ch'ul Mixa

Sorrowful Mysteries / Sk'oplal Vokalal
1.Li Jesuse tsk'opon Kajvaltik ta ts'unubaltik yu'un Getsemani
2.Li Jesuse tsots chich' majel
3.Li Jesuse iyak'beik skorona xotbil ch'ix
4.Chanav ech'el Jesus k'alal Kalvario
5.Tsjok'anik ta kruz, ja'o k'alal ichame

Glorious Mysteries / Sk'oplal Lekilal ta Vinajel
1.Icha'kuxi Jesus
2.Li Jesuse imuy ech'el ta vinajel
3.Iyul tal Ch'ul Espiritu
4.Li jch'ulme'tik Maria i'ik'e muyel ta vinajel
5.Li jch'ulme'tik Maria iyich'skorona k'ucha'al Me'il ta skotol li k'usitik oye.


Litaniae
(this litany is mostly inspired on the Lauretanian Litany)

Kajval ch'ayo ta avo'on jmultikotik        Kajval ch'ato ta avo'on jmultikotik    
Kristo ch'ayo ta avo'on jmultikotik        Kristo ch'ayo ta avo'on jmultikotik
Kajval ch'ayo ta avo'on jmultikotik        Kajval ch'ato ta avo'on jmultikotik

Kristo a'ybontikotik            Kristo a'ybontikotik
Riox Totilot yu'un lekil kuxlejal        Riox Totilot yu'un lekil kuxlejal
Riox Ch'amilil jkoltavanejot ta balamil    Riox Ch'amilil jkoltavanejot ta balamil
Riox Ch'ul Espiritu            Riox Ch'ul Espiritu
Ti oxvo'ot ta jun no'ox Rioxe        Ti oxvo'ot ta jun no'ox Rioxe
Jch'ulme'tik Maria            K'opojan ta jkuentatikotik
Sme'ot Riox
Ch'ul tojol tsebot
Sme' Jesukristo
Sme; jch'unolajeletik
Me'ilot ch'abal amulil
Me'ilot yu'un lekil mantal
Sme'ot koltavanej
Me'il ich'bilot ta muk'
Snaot Ch'ul Espiritu
Snaot P'ijilal
Sti'ilot vinajelot
K'analot ta jujun ikluman
Poxilot yu'un jchameletik
Me'ilot yu'un Ch'ul Rosario
Me'ilot yu'un jun o'onal

Unen chij Riox ti chalok'es mulil li' ta balamile       Ch'ayuk ta avo'on jmultikotik
Unen chij Riox ti chalok'es mulil li' ta balamile        A'ybontikotik Kajval
Unen chij Riox ti chalok'es mulil li' ta balamile        K'uxubajuk avo'on ta jkuentatikotik

K'opojan ta jkuentatikotik skuenta lek jtatikotik li k'usi yaloj komel ta xak' li Kajvaltik Jesukristoe.  
Ta jch'un.
Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)