The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Tajiki Rosary Prayers
This language is also known as 
Tadzhik, Tajiki Persian, and Galcha.
This language is spoken by 3,345,000 people in 
Tajikistan.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Our Father / Ey Paradi mo, ki dar osomonī

Ey Paradi mo, ki dar osomonī, nomi Tu muqaddas bod.

Malakuti Tu biyoyad.

Irodayi Tu, čunon ki dar osmon ast, dar zamin ham ba amal oyad.

Rizqu rūziyi moro imrūz ba mo bideh.

Va qarzhoyi moro bibaxš, čunon ki mo ba qarzdoroni xud mebaxšem.

Va moro ba ozmoiš dučor nakun, balki moro az iblis rahoī deh. Omin.


Our Father / Ej der osmàn budegì Pedèri mo

Ej der osmàn budegì Pedèri mo, nàmet mukaddàs baŝèd.

Ve màliki turà musalljàm baŝèd.

Iradètra der zemìn, mìsli der osmàn ajèd.

Imruzgì rỳzki màra imrùz bermà bedè.

Ve kàrzi màra bermà pertà, mìsli mà be karz ĥogòni ma pertaftegì berìn.

Ve fitnekigà màra nederàr, ve az Ŝajtàn màra negjàĥ dar. Amìn.


Our Father / Ei Padari mo, ki dar osmonī

Ei Padari mo, ki dar osmonī, ismi Tu muqaddas bod.

Malakuti Tu biõyad.

Irodai Tu, cunon ki dar osmon ast, dar zamin ham ba amal oyad.

Rizqu rūzii moro imrūz ba mo bidę.

Ba qarzhoi moro bibaxš, cunon ki mo niz ba qarzdoroni xud mebaxšem.

Ba moro ba ozmoiš ducor nakun, balki moro az iblis rahoī dę. Omin.Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)