The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Swedish Rosary Prayers
Thsi language is also known as Svenska and Ruotsi.
It is spoken by 7,825,000 people in Sweden.  It is also spoken in Finland, Norway, Estonia, Canada, the United Arab Emirates, and the United States of America.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Inledning / The Sign of the Cross / Signum Crucis
+ I Faderns, Sonens, och den Helige Andes namn. Amen.

Another version of
Inledning /
The Sign of the Cross / Signum Crucis

+ I Faderns och Sonens och den Helige Andens namn, Amen.


Apostoliska Trosbekännelsen / Apostles' Creed / Credo
Jag tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens Skapare. Jag tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre. Vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Jag tror ock på den helige Ande, den heliga katolsk kyrkan, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, dköttets uppståndelse och ett evigt liv.


Another version of
Apostoliska
Trosbekännelsen / Apostles' Creed / Credo

Jag tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och
jordens skapare. Jag tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre.
Vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Jag tror ock på den helige Ande.
En helig
katolsk kyrka, de heligas samfund syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen.


Fader vår / Our Father / Pater Noster
(17th Century version)
Fader vår, som är i himmelen. Helgat varde Ditt namn. Tillkomme Ditt rike, ske din vilja såsom i himmelen så ock på jorden, Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Amen.


Vår Fader / Our Father / Pater Noster

Vår Fader
Du som är i himlen
Låt Ditt namn bli helgat
Låt Ditt rike komma
Låt Din vilja ske, på jorden så som i himlen
Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer
och förlåt oss våra skulder,
liksom vi förlåter dem som står i skuld till oss
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda
Amen.


Hail Mary /
Ave Maria
Hell dig Maria, full av nåd.
Herren är med dig.
 Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt Jesus.
 Heliga Maria, Guds Moder
 bed för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen.


Lovprisningen /
Glory Be / Gloria Patri
Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen.


O min Jesus /
Fatimabön / Oh My Jesus

O min Jesus, förlåt oss våra synder. Bevara oss från helvetets eld och fräls alla själarna i skärselden. Led alla till himmelen, särskilt dem som behöver din barmhärtighet allramest. Amen.


Himlarnas drottning / Hail, Holy Queen / Salve Regina
Himlarnas drottning, moder till all barmhärighet, moder till livet, hoppet, hjärtats glädje. Kvalda vi ropar, Evas förskingrade söner. Här är Tåredalen med suckar och klagan och långt är till Paradiset. I din himmel bed med oss på jorden. Låt oss se ditt ansiktes ljus, som ger oss frid i ångestnatten. Maria, högt benådad, när vår landsflykt ändas, låt oss då skåda Jesus som du gav oss. O ringhet, o höghet, o Guds mor, jungfru Maria. V: Bed för oss heliga Guds moder. R: Att vi må vara värdiga Kristi löften.

O Gud, din enfödde Son / Final Prayer
Låt oss bedja; O Gud, din enfödde Son, har genom sitt liv, sin död och uppståndelse, förvärvat oss evigt liv. Vi bedja dig, låt oss, när vi mediterar över mysterierna i Jungfru Marie allra heligaste rosenkrans, efterfölja dem och uppnå dess löften. Genom samme Jesus Kristus vår Herre.

Den glädjerika rosenkransens hemligheter / The Joyful Mysteries

(Den glädjerika rosenkransen bedjes på måndagar och lördagar.)

 1. Marie Bebådelse (Luk 1:26-38)

 2. Marie besök hos Elisabeth (Luk 1:39-56)

 3. Jesu födelse (Luk 2:1-21)

 4. Frambärandet i templet (Luk 2:22-38)

 5. Jesus återfinns i templet (Luk 2:41-52)

Livets och ljusets hemligheter / The Luminous Mysteries

(Livets och ljusets rosenkrans bedjes på torsdagar.)

 1. Jesu dop (Matt 3:13-16)

 2. Bröllopet i Kana (Joh 2:1-11)

 3. Jesus predikar omvändelse till Guds rike (Mark 1:14-15)

 4. Jesu förklaring (Matt 17:1-8)

 5. Jesus firar den sista måltiden (Matt 26)

Den smärtorika rosenkransens hemligheter / The Sorrowful Mysteries

(Den smärtorika rosenkransen bedjes på tisdagar och fredagar.)

 1. Jesu dödsångest (Matt 26:36-56)

 2. Jesus gisslas (Matt 27:26)

 3. Jesus törnekrönes (Matt 27:27-31)

 4. Jesus bär korset (Matt 27:32)

 5. Jesus korsfästs (Matt 27:33-56)

Den ärorika rosenkransens hemligheter / The Glorious Mysteries

(Den ärorika rosenkransen bedjes på onsdagar och söndagar.)

 1. Jesu uppståndelse (Joh 20:1-29)

 2. Jesu himmelsfärd (Luk 24:36-53)

 3. Andens ankomst (Apg 2:1-41)

 4. Marie upptagning i himmelen

 5. Marie kröning

Den glädjerika rosenkransens hemligheter
The Joyful Mysteries

 1. Bebådelsen ("som du, o jungfru, har avlat av den helige Ande") "Var hälsad, -du högt benådade! Herren är med dig" (Luk. 1:28). "jag är Herrens tjänarinna" (Luk. 1:38). Gud. bor i vår mänsklighet. Inkarnationen: jordiskt och himmelskt förenas. " Marias enkla "ja": säger också jag "ske din vilja"? . .

 2. Jesu födelse ("som du, o jungfru, har fött") "Hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem på härbärget" (Luk. 2:7). Jesu fattigdom " att inte vara fäst vid ägodelar. Människornas kallsinne " hur bemöter jag den nästa som kommer i min väg? Gud har blivit människa, för att människan skall bli gudomlig " att glädjas över alla äkta värden i skapelsen, att ge glädjen vidare.

 3. Frambärandet i templet ("som du, o jungfru, har framburit i templet"). "När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag, tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren" (Luk. 2:22). Ingen människa tillhör en annan " också jag hör till Gud, med allt mitt. Simeon och Hanna i templet " uthållig bön och väntan

 4. Jesus vid tolv års ålder i templet ("som du, o jungfru, har återfunnit i templet"). "Efter tre dagar fann de honom i templet, där han satt mitt bland lärarna och lyssnade och ställde frågor" (Luk. 2:46). "Sedan följde han med dem ner till Nasaret och han lydde dem i allt" (Luk. 2:51).

 5. Marie besök ("som du, o jungfru, har burit till Elisabet") "Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig" (Luk. l :42). Maria "skyndade i väg" till den som behövde henne. Elisabet mötte henne med vördnad, Maria svarade med att prisa Gud. " Att tjäna vår nästa med iver, att ge Gud äran.

Den smärtorika rosenkransens hemligheter
The Sorrowful Mysteries

 1. Jesu dödsångest ("som för oss har svettats blod"). "Min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka. Inte som jag vill utan som du vill" (Mark. 14:34.36). Att bära ångesten med Herren, att vara hos dem som lider, att dela Jesu lidanden i världen, att inte avtrubbas av allt det onda: att vaka med Herren.

 2. Jesus gisslas ("som för oss har blivit gisslad"). "Då tog Pilatus Jesus och lät gissla honom" (joh. 19:1). "Det var våra krankheter han bar, våra smärtor, dem lade han på sig" (Jes. 53:4). Men han sade inte ett ord "har jag större rätt att beklaga mig över det ofrånkomliga?

 3. Jesus törnekrönes ("som för oss har blivit krönt med törnen"). "Och soldaterna vred ihop en krans av törne och satte på hans huvud" (Joh. 19:2). Han är konungen, detta är hans krona. Han sökte aldrig makt över andra eller medhåll av andra " och jag? Att lida för sanningen, för det rätta. Våldets makt förgår, Kristi rike varar.

 4. Jesus bär korset ("som för oss har burit korset"). "Han bar själv sitt kors" (Joh. 19:17). "De lät Simon ta korset på sig och bära det efter Jesus" (Luk. 23:26). "Den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min lärjunge" (Luk. 14:27). Att villigt göra det som måste göras, att bära de andras bördor: de plågade, de eftersatta, de besvärliga.

 5. Jesus korsfästes ("som för oss har blivit korsfäst"). "Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör" " "Fader, i dina händer lämnar jag min ande" (Luk. 23:34.46). Att be för de plågade och deras plågare, att förlåta dem som gör oss illa, att offra sitt lidande tillsammans med Jesus

Den ärorika rosenkransens hemligheter
The Glorious Mysteries

 1. Jesu uppståndelse ("som har uppstått från de döda"). "Var inte förskräckta. Ni söker Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått, han är inte här" (Mark. 16:6). Kors och lidande förvandlas och förklaras för dem som lever i Herren Kristus. Han lever, han är mitt ibland oss här och nu. Han gör allting nytt, och det eviga livet har redan börjat.

 2. Jesu himmelsfärd ("som har uppfarit till himmelen"). "Om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som är på jorden" (Kol. 3:1"2). Frukterna av vår kärlek och vår möda kommer att återfinnas i ren gestalt i Guds härlighet, dit Kristus gått före oss för att bereda plats åt oss (Joh. 14:2). Han är själv alltings slutmål.

 3. Andens ankomst ("som har sänt oss den helige Ande"). "Ni skall få kraft när den heliga Anden kommer över er" (Apg.l:8). "Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga Anden" (Rom. 5:5). Vara mottaglig och öppen för Anden, att som Maria ta emot honom och bli en Kristus-bärare i världen. Anden den osynliga och mäktiga kraften i Guds rike.

 4. Marias upptagning ("som har upptagit dig, o jungfru, i himmelen"). "Ett stort tecken syntes på himlen, en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter" (Upp. 12:1). "Nu har Kristus uppstått från de döda, som den förste av de avlidna" (l Kor. 15:20). I Marias förhärligande ser vi löftet, som är hela kyrkans framtid och hopp, börja infrias. Kroppens värdighet; Andens tempel, som skall förhärligas.

 5. Marias kröning ("som har krönt dig, o jungfru, i himmelen") "Hon hade en krans av tolv stjärnor på sitt huvud" (Upp. 12:1). "Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets segerkrans" (Upp. 2:10). Maria vid sin Sons sida i härligheten.

  Den Lauretanska Litanian / Litany of Loretto

Herre, förbarma dig. - Herre, förbarma dig.
Kristus, förbarma dig. - Kristus, förbarma dig.
Herre, förbarma dig. - Herre, förbarma dig.
Kristus, hör oss. - Kristus, hör oss.
Kristus, bönhör oss. - Kristus bönhör oss.
Gud, Fader i himmelen: - förbarma dig över oss.
Gud Son, världens Frälsare
Gud, helige Ande
Heliga Treenighet, en enda Gud
Heliga Maria: - bed för oss.
Heliga jungfru över alla jungfrur
Kristi moder
Kyrkans moder
Den gudomliga nådens moder
Du rena moder
Du kyska moder
Du moder utan fläck
Du fullkomliga moder
Du högt älskade moder
Du underbara moder
Du det goda rådets moder
Du moder till vår Skapare
Du moder till vår Frälsare
Du visa jungfru
Du vördnadsvärda jungfru
Du högtlovade jungfru
Du mäktiga jungfru
Du milda jungfru
Du trogna jungfru
Rättfärdighetens spegel
Vishetens säte
Orsak till vår glädje
Du Andens kalk
Du dyrbara kalk
Du hängivenhetens kalk
Du hemlighetsfulla ros
Du Davids torn
Du elfenbenstorn
Du gyllene hus
Du förbundets ark
Du himmelens port
Du morgonstjärna
Du de sjukas hälsa
Du syndarnas tillflykt
Du de bedrövades tröst
Du de kristnas hjälp
Änglarnas drottning
Patriarkernas drottning
Profeternas drottning
Apostlarnas drottning
Martyrernas drottning
Bekännarnas drottning
Jungfrurnas drottning
Alla de heligas drottning
Du drottning avlad utan arvsyndens fläck
Du drottning upptagen i himmelen
Du drottning av den heliga rosenkransen
Du fredens drottning

Guds Lamm, som borttager världens synder: förskona
oss, o Herre.
Guds Lamm, som borttager värdens synder: bönhör
oss, o Herre.
Guds Lamm, som borttager världens synder: förbarma
dig över oss, o Herre.

Bed för oss, heliga moder.
- Att vi blir värdiga Kristi löften.

Låt oss bedja. Herre, skänk oss, dina tjänare, hälsa till kropp
och själ, och låt oss på Guds Moders förbön bli befriade från
denna tidens sorger och få njuta den eviga glädjen. Genom
Jesus Kristus, vår Herre.


Vigningsbön på Mariahögtider

O Immaculata, himmelens och jordens drottning, syndarnas tillflykt och min
allrakäraste Moder åt vilken Gud har velat anförtro sin Son och därmed helaförvaltarskapet av sin barmhärtighet-jag ber dig ödmjukt att få tillhöra dig helt ochfullständigt.
Gör med mig- min kropp, min själ, mitt liv, min död och mitt eviga liv- såsom du vill.Använd precis som du vill hela mitt jag- utan reservationer. Låt mig få bli ettanvändbart redskap i dina obefläckade och barmhärtiga händer för att fördjupa ochbefästa Guds härlighet bland vilsegångna och likgiltiga människor och på det sättet-så snart som möjligt- utbreda Jesu Hjärtas välsignade herradöme. Där du är skänkerdu frikostigt omvändelsens och helgelsens nåd- ty varje nåd går genom dina händer-från Jesu allraheligaste Hjärta till oss. Låt mig prisa dig, o allraheligaste Jungfru.Ge mig kraft att stå emot Guds fiender.

(efter S. Maximilian Kolbe)

Vigning till Marias hjärta och treenighetens kärlek.

Maria, Jesu Moder och min Moder, Jag ger dig mitt hjärta så att du kan forma detmellan dina händer. Jag ber dig: ta bort allt som ännu skiljer mig från Guds vilja, ochskydda mig för allt ont.Jag ber om din ödmjuket, förtröstan, renhet och framför alltdin kärlek och enkelhet, så att jag med dig, kan älska Gud och ta meot Honom med sammaöppenhet som du.

Heliga Treenighet, drag in mig helt i er kärlek så att ni blir allt i mig, och mittliv, genom er, kan bära riklig frukt och bidra till min och hela världens frälsning ochglädje. Amen.

Bön från Maria Regina Coeli i Uppsala

Välsignad är du, o Maria

Välsignad är du, o Maria, de fattigas dotter som blev mor till konungarnas konung.Han vilken himlarna prisar, har varit gömd i ditt sköte. Din mun har tröstat honom ochdina armar har burit honom. Du har varit en vagn som har burit eldens Gud!

Välsignad är du, o jungfru, som har fött lejonungen, som Jakob talade om!
Han ödmjukade sig själv...och blev ett lamm, för att bestiga korset för vårfrälsning. Han förutsade dig, trädet som skulle ge killingen som räddade Isaks liv.

Välsignad är du, o välsignade, ty genom dig har förbannelsen över Eva blivitupphävd. Tack vare dig har den gemensamma skulden till ormen som varat i generationerblivit betald. Ty du har fött den skatt som har fyllt världen med häpnad.
Från dig har det ljus som besegrat mörkrets välde kommit.

Efraim Syriern, 306-373

Maria-vår väntade moder

Välsignad är du, o Maria, jordens och himlarnas drottning, ljusets moder, du, sombär Den Högstes Son, i din milda famn. Högt älskad är du, o Maria, fattiga syndarestillflykt. Mild och god är du och himlens pärlemor omger ditt klara namn. Var evigtlovad, o Maria, för din undersamma tjänst, för Livets Broder,
Kristus, som du håller ömt med din högra hand. Var hälsad, upphöjd, o Maria, du sombortom livets sorgetunga floder väntar oss istrålglans vid paradisets strand.
Till Marias ära, skriven av nuvarande

Bön

O Maria, obefläckade Drottning, se till vår arma värld i dess förvirring ochelände. Du känner våra svagheter och brister, förbarma dig över oss.
Jesus har givit dig rättigheter över hela människosläktet: han har åt dig anförtrottsin nåds skatter, han vill genom dig skänka oss sin förlåtelse och barmhärtighet. Detär därför som i denna ångestfyllda timma dina barn vänder sig till dig, du som ärvårt stora hopp.
Vi bekänner, att du är Drottning över världsalltet och vi åstundar din seger.
Vi behöver en Moder och hennes hjärta.
Var för oss den strålande Morgonrodnaden, som skingrar vårt mörker och visar osslivets sanna väg.
Var för oss den alltid porlande källan, dit man kommer för att ösa mod, förtröstanoch kärlek.
Var för oss fridens tecken och det band, som förbinder alla människor.
Var för oss, vad du alltid har varit, en Moder i de stora prövningarnas tid, en Modersom räddar oss i farans stund.
Maria, obefläckade Drottning, triumfera och regera!

Barmhärtighetens Rosenkrans

Divine Mercy Chaplet

 Inledning:

+ I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn- Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja såsom i himmelen, så och på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra synder, såsom och vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Amen.

Hell dig Maria

Hell dig, Maria, full av nåd. Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt
JESUS.
Heliga Maria, Guds Moder,
bed för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen.

Trosbekännelsen

Jag tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens Skapare.
Jag tror och på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven,
nedstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
Jag tror och på den helige Ande, den heliga Jesus Kristus kyrkan,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och ett evigt liv. Amen.

Vid de större pärlorna:

Evige Fader, jag offrar till Dig Din älskade Sons och vår Herres Jesu Kristi kropp och blod, själ och gudomlighet, för att sona våra och hela världens synder (l gång).

Vid de mindre pärlorna:

Genom hans smärtorika lidande, ha förbarmande med oss och hela världen. (10 gånger).

Till avslutning:

Helige Gud, Helige allsmäktige Gud, Helige odödlige Gud, ha förbarmande med oss och hela världen. (3 gånger).

Den Nicenska Trosbekännelsen / The Nicene Creed

Jag tror på en Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är.

Och på en Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat; som för oss människor och för vår frälsnings skull har nedstigit från himmelen. Och han har antagit kött genom den helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa. Han har ock blivit korsfäst för oss under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven. På tredje dagen har han uppstått efter skrifterna och uppstigit till himmelen. Han sitter på Faderns högra sida och skall igenkomma i härlighet för att döma levande och döda, och på hans rike skall icke vara någon ände.

Och på den helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och förhärligas, och som har talat genom profeterna.

Och på en, helig, katolsk och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett dop till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den kommande världens liv. Amen.

Another version of
Den Nicenska Trosbekännelsen / The Nicene Creed

Vi tror på en enda Gud,
allsmäktig Fader,
skapare av himmel och jord, av allt synligt och osynligt.

Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus,
Guds ende Son,
född av Fadern före all tid,
ljus av ljus,
sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad,
av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allt blev till;
som för oss människor och för vår frälsning steg ner från himlen,
blev människa av kött och blod
genom den heliga Anden och jungfru Maria,
korsfästes för vår skull under Pontius Pilatus,
led döden och begravdes,
uppstod på tredje
dagen i enlighet med skrifterna,
steg upp till himlen,
sitter på Faderns högra sida
och skall återvända i härlighet
för att döma levande och döda,
och vars välde aldrig skall ta slut.

Vi tror på den heliga Anden,
som är Herre och ger liv,
som utgår från Fadern,
som tillbeds och äras med Fadern och Sonen
och som talade genom profeterna.
Vi tror på en enda, helig,
katolsk
 och apostolisk kyrka.
Vi erkänner ett enda dop,
till syndernas förlåtelse.

Vi väntar på de dödas uppståndelse
och den kommande världens liv.
Amen.

Den Athanasianska Trosbekännelsen / The Athanasian Creed

Var och en, som vill bliva salig, måste först av allt hava den allmänneliga kristna tron. Men den, som icke bevarar den oförändrad och oförfalskad, går med säkerhet evigt förlorad.

Men detta är den allmänneliga kristna tron, att vi dyrka en enda Gud i tre personer och tre personer i en enda gudom, i det att vi varken sammanblanda personerna eller söndra det gudomliga väsendet.

En är nämligen Faderns person, en annan Sonens och åter en annan den Helige Andes.

Men Faderns och Sonens och den Helige Andes gudom är en enda, lika i ära och lika i evigt majestät.

Sådan Fadern är, sådan är Sonen och sådan även den Helige Ande.

Oskapad är Fadern, oskapad Sonen och oskapad den Helige Ande.

Omätlig är Fadern, omätlig Sonen och omätlig den Helige Ande.

Evig är Fadern, evig Sonen och evig den Helige Ande och likväl icke tre eviga, utan en enda evig såsom icke heller tre oskapade eller tre omätliga, utan en enda oskapad och en enda omätlig.

Sammalunda är Fadern allsmäktig, Sonen allsmäktig och den Helige Ande allsmäktig och likväl icke tre allsmäktiga, utan en enda allsmäktig.

Så är Fadern Gud, Sonen Gud och den Helige Ande Gud och likväl icke tre Gudar, utan en enda Gud.

Så är Fadern Herre, Sonen Herre och den Helige Ande Herre och likväl icke tre Herrar, utan en enda Herre.

Ty såsom vi av den kristna sanningen nödgas att bekänna varje person för sig både såsom Gud och Herre så förhindras vi av den allmänneliga kristna tron att nämna tre Gudar eller Herrar.

Fadern är av ingen gjord eller skapad eller född.

Sonen är av Fadern allena - icke gjord eller skapad - utan född.

Den Helige Ande är av Fadern och Sonen - icke gjord eller skapad eller född - utan utgående.

Därför är det en enda Fader, icke tre Fäder, en enda Son, icke tre söner och en enda Helig Ande, icke tre Heliga Andar.

Och bland dessa tre personer är ingen den förste eller den siste, ingen den störste eller den minste utan alla tre personerna äro sinsemellan lika eviga och lika stora så att i allt, såsom ovan sagts, de tre personerna böra dyrkas i en gudom och den enda gudomen i de tre personerna.Den, som vill bliva salig, han skall tänka så om de tre personerna i gudomen.

Men det är för den eviga saligheten nödvändigt att även fast tro, att vår Herre Jesus Kristus har blivit kött.

Så är det en rätt tro att vi tro och bekänna, att vår Herre Jesus Kristus, Guds Son, är i lika mån Gud och människa.

Gud är han såsom född av Faderns väsen före all tid, och människa är han såsom född av moderns väsen i tiden.

Helt och fullt Gud och helt och fullt människa med förnuftig själ och mänsklig kropp.

Jämlik Fadern efter den gudomliga naturen, ringare än Fadern efter den mänskliga naturen.

Och ehuru han är Gud och människa, är han likväl icke två, utan en enda Kristus.

Men en enda är han, icke så att den gudomliga naturen förvandlats till mänsklig, utan så att den mänskliga naturen antagits av Gud.

En enda är han, icke så att naturerna sammanblandats, utan så att personen bildar enheten.

Ty liksom den förnuftiga själen och kroppen bilda en enda människa, så utgöra Gud och människa en enda Kristus vilken har lidit för vår frälsnings skull, nedstigit till dödsriket, uppstått från de döda uppstigit till himlarna, sitter på Faderns högra sida och skall därifrån igenkomma till att döma levande och döda.

Vid hans tillkommelse hava alla människor att uppstå med sina kroppar och de skola avlägga räkenskap för sina gärningar:

Och de som gjort gott skola ingå i det eviga livet och de som gjort ont i den eviga elden.Detta är den allmänneliga kristna tron; den som icke troget och fast tror den, kan icke bliva salig.

Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)