The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

 Swazi Rosary Prayers
This language is also known as 
Swati, Siswati, Isiswazi, Tekela, and Tekeza.
This language is spoken by 650,000 people in 
Swaziland and over one million people in South Africa.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Our Father / Babe wetfu losezulwini

Babe wetfu losezulwini,
alingcweliswe ligama lakho.
Umbuso wakho awute.
Intsandvo yakho ayentiwe emhlabeni,
njengobe yentiwa ezulwini.
Siphe lamuhla kudla kwetfu njengasemalangeni onkhe.
Sitsetselele tono tetfu,
njengobe natsi sibatsetselela labasonako.
Ungasingenisi ekulingweni,
kodvwa usisindzise kulokubi.
Amen.

Our Father / Babe wetfu

Babe wetfu losezulwini,
alingcweliswe libito lakho.
Umbuso wakho awute.
Intsandvo yakho ayentiwe emhlabeni,
njengobe yentiwa ezulwini.
Siphe lamuhla kudla kwetfu njengasemalangeni, onkhe.
Sitsetselele tono tetfu,
njengobe natsi sibatsetselela labasonako.
Ungasingenisi ekulingweni,
kodvwa usisindzise kulokubi.
Amen.

Hail Mary / Yetzi' Maria
Yetzi' Maria, ogcwele
igrasia, Inkosi inawe,
ubusisiwe wena esifazaneni,
ibusisiwe nenzalo
yesisu sako, u Jesu.
'Maria ocwebileleyo,
'Nina ka 'Nkulunkulu,
mausikulekele tzina 'zoni
kaloku, nas 'esikatzini
sokufa kwetu.
Amen.

 
Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)