The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

 Swati Rosary Prayers
This language is also known as
  Swazi, Isiswazi, Siswati, Tekela, and Tekeza.
  This language is spoken by over 650,000 people in  Swaziland.  It is also spoken by people in Mozambique and South Africa.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

IMvumo yeNkolo yabaPhostoli / The Apostles' Creed / Credo

Ngiyakholwa kuNkulunkulu, uYise, uSomandla, uMdali wezulu nomhlaba. NakuJesu Krestu, iNdodana yakhe ezelwe yodwa, iNkosi yethu. Owamukelwa kuMoya oNgcwele, wazalwa yintombi uMariya.

Wahlupheka kuPontiyu Pilatu, wabethelwa esiphambanweni, wafa wembelwa, wehlela esihogweni. Ngosuku lwesithathu wabuye wavuka kwabafileyo; wenyukela ezulwini, uhlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu, uYise, uSomandla; lapho eyakuvela khona, uzothetha amacala abahleziyo nabafileyo. Ngiyakholwa kuMoya oNgcwele;

ngiyakholwa kulo ibandla likaKrestu, elingcwele, elisezizweni zonke, elingukuhlangana kwabangcwele. Ngiyakholwa kukho ukuthethelelwa kwezono. nakukho ukuvuka komzimba. nakukho ukuphila okuphakade.


 

Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Creative Commons License
This page is dedicated to the Public Domain.
Valid HTML 4.01 Transitional
A "Safe for Souls" webpage.
(this is the bottom of page)