The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

 Sunda Rosary Prayers
This is also known as Sundanese, Pringan, and Priangan.
This language is spoken by 27,000,000 people on Sunda Islands and the western third of Java Island, Indonesia.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Our Father / Kanjeng Rama
Kanjeng Rama nu jumeneng di sawarga
Mugi dimulyakeun panjenengan Gusti
Mugi sumping karajaan Gusti
Mugi kalaksanakeun pangersa Gusti
Di dunya sapertos di sawarga
Mugi Gusti maparing rejeki ka abdi sadaya dina dinten ieu
Sareng mugi Gusti ngahapunten kalepatan abdi sadaya
Sapertos abdi sadaya oge ngahapunten kanu garaduh kalepatan ka abdi
Sareng mugi Gusti ulah ngalebeutken abdi sadaya kana panggoda
Nanging mugi Gusti ngalepaskeun abdi sadaya tina kaawonan
Amin.

Hail Mary / Sembah baktos kawula Maria
Sembah baktos kawula Maria pinuh kusi kurnia
Pangeran nyarengan anjeun
Diberkahan anjeun di antawis para istri
Sareng diberkahan buah kandungan anjeun Gusti Yesus.
Santa Maria ibu Gusti Allah
Abdi sadaya jalmi dosa nyuwunkeun pidoana ayeuna sareng engke dina waktos
abdi sadaya maraot.
Amin.

Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)