The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

 Sumba Rosary Prayers
This language is also known as Sumbanese, East Sumba, Humba, and Kambera.
This language is spoken by 235,000 people on Sumba Island, south of Flores, Lesser Sundas, Indonesia.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Our Father / Nun Ama
Nun Ama nu linggih di sawarga,
Jenengan Ama mugi disucikeun.
Karajaan Ama mugi rawuh,
Pangersa Ama mugi laksana di dunya,
sapertos di sawarga.
Mugi abdi dinten ieu dipasihan rejeki anu picekapeun.
Sareng mugi ngahapunten kalelepatan abdi,
rehing abdi oge parantos ngahapunten ka nu gaduh kalelepatan ka abdi.
Mugi abdi ulah tinemu sareng cocobi,
sawangsulna mugi disalametkeun ti nu jahat.

Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)