The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Southern Sotho Rosary Prayers
This language is also known as Sesotho, Suto, Suthu, Souto, and Sisutho.
This language is spoken by 1,770,000 people in Lesotho.  It is also spoken in Botswana and South Africa.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Boitumelo bja Tumelo bja Baapostola / The Apostles' Creed / Credo
(This form is considered Northern Sotho)

Ke dumela go Modimo Tate yo maatla ka moka, mohlodi wa legodimo le lefase. Ke dumela le go Jesu Kriste Morwa wa gagwe motswalwanoši, Morena wa rena, yo a amogetšwego go Moya o

Mokgethwa, a belegwa ke Maria kgarebe, a hlokofatšwa mehleng ya Pontio Pilato, a bapolwa sefapanong, a hwa, a bolokwa, a fologela

heleng, a tsoga bahung ka letšatši la boraro, a rotogela legodimong, gomme o dutše letsogong le letona la Modimo, Tate yo maatla ka

moka, mo a tlogo boa gona go tlo ahlola ba ba phelago le ba ba hwilego. Ke dumela le go Moya o Mokgethwa, le Kereke e kgethwa

ya bohle, le tshwaragano ya bakgethwa, le tebalelo ya dibe, le tsogo ya mmele, le bophelo bjo bo sa felego.

Boipolelo ba Tumelo ba Boapostola/ The Apostles' Creed / Credo
(This form is considered Southern Sotho)

Ke dumela ho Modimo Ntate, ya matla ohle, Mohlodi wa lehodimo le lefatshe, le ho Jesu Kreste, Mora wa hae, ya tswetsweng a nnotshi,

Morena wa rona; ya emotsweng ke Moya o halalelang, a tswalwa ke morwetsana Maria; a utlwiswa bohloko tlasa Pontiuse Pilato, a thakgiswa,

a shwa, a patwa, a theohela mahlokong a dihele; a tsoha bafung ka tsatsi la boraro; a nyolohela lehodimong, moo a dutseng teng letsohong le

letona la Modimo, Ntate ya matla ohle; moo a tlang ho kgutla teng ho tla ahlola ba phelang le ba shweleng. Ke dumela ho Moya o halalelang.

Ke dumela kereke ya bokreste e akaretsang, e halalelang, kopano ya bahalaledi; tshwarelo ya dibe, tsoho ya mmele, le bophelo bo sa feleng.

Ntat'a rona / Our Father

Ntat'a rona, ea maholimong,
lebitso la Hao le halaletsoe,
'Muso oa Hao a o tle,
Thato ea Hao e etsoe lefatšeng joaloka leholimong.
U re fe kajeno bohobe ba rona,
ba tsatsi le leng le le leng;
u re tšoarele libe tsa rona,
joaloka ha le rona re tšoarela ba re sitetsoeng;
u se ke ua re isa molekong,
u mpe u re ntše bobeng.
Amen.Another version of
Ntat'a rona / Our Father
Ntat'a rona ea maholimong,
lebitso la hao le halaletsoe,
'Muso oa hao a o tle,
thato ea hao e etsoe lefatseng joaloka leholimong.
U re fe kajeno bohobe ba rona
ba tsatsi le leng le le leng;
u re tsoarele libe tsa rona,
joalokaha le rona re tsoarela ba re sitetsoeng;
'me o se ke ua re isa molekong,
u mpe u re ntse bobeng. Amen.


Lumela,  Maria / Hail Mary
Lumela, Maria, a
tletseng grasia, Morena o na le uena, u lehlohonolo
har'a basali; le Jesu,
ngoan'a popelo ea hao o
lehlohonolo.
   Maria a halalelang,
'M'a Molimo, u re rapelle
baetsalibe, joale le ka nako ea ho shoa ha rona.
Amen.

Another version of
Dumela Maria / Hail Mary
Dumela Maria o tletse grasia, Morena
o na le wena; o tlhogonolo
mobasading mme go tlhogonolo
loungo lwa sebopelo sa gago, Jesu.
Maria yo o boitsepho Mma Modimo,
o re rapelele, baleofi, jaanong le ka
nako ya loso lwa rona.
Amen.


Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)