The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Sindebele Rosary Prayers
This language is also known as Ndebele, Tabele, Tebele, Isindebele, Isunde'bele, and Northern Ndebele.
This language is spoken by 1,550,000 people in Matabelelan, around Bulawayo, Zimbabwe. It is also spoken in Botswana.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Our Father / Baba wethu
Baba wethu osezulwini, ibizo lakho
alicwengswe. Umbuso wakho awuze.
Intando yakho ayenziwe ephasinapha njengezulwini.
Usiphe namhlanjesi, ukudla kwethu
esikutlhogako. Usilibalele imitjhapho
yethu esiyenzileko
njengombana sibalibalela labo
abasitjhaphelako thina.
Ungasingenisi eku
lingweni, kodwana
siphuluse kokumbi. Amen.

Hail Mary / Eguhle Maria
Eguhle Maria, ugcwele
igrasia, inkosi ilawe,
ubongiwe wena esifazini,
ibongiwe inzalo yesisu
sako uYesu.
Maria omsankte, Nina
KaMlimu usikulekele tina
aboni, katesi lasesikatini
sokufa kwetu.
Amen.

Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)