The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

 Siberian Rosary Prayers
This language is also known as
  Central Siberian Yupik, St. Lawrence Island "Eskimo", and Bering Strait Yupik.
  This language is spoken by over 1,000 people on St. Lawrence Island, Alaska, in the United States.  It is also spoken by people in Russia (Asia).

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Ndiyakòlwa ku-Tixo u-Yise u-Somandla / The Apostles' Creed / Credo
Ndiyakòlwa ku-Tixo u-Yise u-Somandla, u-Mdali wezulu nomhlaba: Naku-Yesu Kristu okupèla ko-Nyana wake, i-Nkosi yetu, Owakàulwa ngo-Moya Oyingcwele, Wazalwa yi-Ntombi u-Mariya, Weva ubunzima ngo-Pontiyus Pilato, Wabetelelwa emnqamlezweni, wafa, wancwàtywa, Wehlela
kwelabafileyo : Wabuya wavuka kwabafileyo ngomhla wesitatu, Wenyukela ezulwini, Uhleli ngasekunene kuka-Tixo u-Yise u-Somandla; Apo ayakubuya evela kòna agwebe abahleliyo nabafileyo. Ndiyakòlwa ku-Moya Oyingcwele; i-Kerike engcwele eyi-Katolika; Ubudlelane babangcwele; Ukuxolelwa kwezono; Ukuvuka komzimba
ekufeni; Nobomi bapakade. Amen.


Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Creative Commons License
This page is dedicated to the Public Domain.
Valid HTML 4.01 Transitional
A "Safe for Souls" webpage.
(this is the bottom of page)