The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Shona Rosary Prayers
This language is also known as Chishona.
This language is spoken by 10,663,000 people in Zimbabwe. It is also spoken in Zambia, Malawi and Botswana.
Shona is one of the main languages spoken in Zimbabwe.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

(Version A) is the one in current use in the Shona-speaking dioceses of Zimbabwe.

Itai Minamato Iyi / NDINOTENDERA MWARI / The Apostles' Creed / Credo (Version B)

Itai Minamato Iyi 
Tinotendera Mwari baba ana masimba ose, 
Musiki wedenga napasi, 
Tinotendera Yesu Kristo, 
mwanakomana wake mumwe chete, 
mambo wedu, akazvarwa naMariya muvirigo 
nesimba raMweya Mutsvene 
akatongerwa kutambudzika naPonsiyo Pirato, 
akarovererwa pachipiyaniso, akafa akavigwa, 
akaenda kuvafi, zuva retatu, akamuka. 
Akakwira kudenga, 
kwaagere kurudyi rwaMwari Baba ana masimba ose; 
achabvako kuzotonga vapenyu navafi. 
Tinotendera Mweya Mutsvene; 
Kirike sande katorike, 
kubatana kwavasande, 
Kuregererwa kwamatadzo, 
kumuka kwomuviri 
Noupenyu husingaperi. Amen.Baba vedu / Our Father / Pater Noster (Version A)
Baba vedu murikudenga

Zita renyu ngarinamatwe;

Humambo hwenyu ngausvike;

Kuda kwenyu ngakuitwe, pasi sokudenga.

Tipeiwo nhasi kudya kwedu kwezuva,

Mutiregerereiwo zvatakakutadzirai,

Sokuregerera kwatinoita vakatitadzira,

Musatirega tichiwira munezvinotiyedza, asi mutinunure,  kune zvakaipa.

Amen.


Baba vedu / Our Father / Pater Noster (Version B)

Baba Vedu muri kudenga,
zita renyu ngarinamatwe;
umambo hwenyu ngahusvike,
kuda kwenyu ngakuitwe, pasi sokudenga.
Tipeiwo nhasi kudya kwedu kwezuva,
mutiregererewo zvatakakutadzirai
sokuregerera kwatinoita vakatitadzira,
musatirege tichiwira mune zvinotiedza,
asi mutinunure kune zvakaipa. Amen.


Бaбa vedu / Our Father / Pater Noster
Бaбa vedu vari kudeŋga, zita
renyu ŋgarikudzwe novutşene. Vushe
bgenyu ŋgabguvuye; kuda kwenyu
ŋgakuitwe panyika sezakunoitwa kudeŋga.
Mutipei nhasi zokudya zedu zinotiriŋgana.
Mutikaŋganwirei mhoşa dzedu
sezatinokaŋganwira vo vanemhoşa nesu.
Regai kutiisa pakuidzwa, asi
mutirwireipanowakaipa. Ameni.


Another version of
Baba vedu / Our Father / Pater Noster
'Baba vedu, muri kudenga,
zita renyu ngarirumbidzwe,
Ushe hwenyu ngahusvike,
kuda kwenyu ngakuitwe pasi sokudenga.
Tipei nhasi kudya kwedu kwezuva nezuva,
Tiregererei zvatakakutadzira;
sezvatinoregerera vakatitadzira;
Musatirega tichiedzwa;
asi tinunurei kumuipi.
Amen.

Doxology
(Nokuti Ushi nesimba nembiri ndezvenyu narini.)'


Another version of
Baba Vedu / Our Father / Pater Noster
Baba vedu muri kndinga, zita ranyu ngari namatwe;
umambo kweyu nga huskike, kuda kwenyu
nga knitwe pasi sokudinga.
tiprr wo nhasi kndya kwedu kwe zuva,
muh regerwewo zvata kakut adgirai so kuregereran kwa
tinosta vakntitadzira,
musatirege tiki wira mune zvino tiedgu,
asi muh munure kune zvakaipa.
Amen.


Kwaziwai Maria / Hail Mary / Ave Maria (Version A)

Kwaziwai Mariya, muzere negirasiya, Mambo anemi. Makakomborerwa panavakadzi,

akakomborerwa mwana wemimba yenyu, Yesu. Mariya Musande amai vaMwari, mutireverere isu vatadzi, zvino napanguva yokufa kwedu. Amen.Kwaziwai Maria / Hail Mary / Ave Maria (Version B)
Kwaziwai Mariya muzere girasiya Mambo anemi, 
makakomborerwa pana vakadzi, 
akakomborerwa mwana wemimba yenyu Yesu. 
Mariya musande amai vaMwari, 
Mutireverere isu vatadzi, 
zvino napanguva yekufa kwedu. Amen.


Kwaziwai Maria / Hail Mary / Ave Maria
Kwaziwai Maria
Muzere Gracia
Mambo anemi
Makakomborerwa
panavakadzi Akakomborerwa
mwana wemimba yenyu, Yesu
Mariya musande
Amai vaMwari
Mutireverere isu vatadzi
zvino, napanguva yokufa kwedu
Amen.Another version of
Kwaziwai Maria / Hail Mary / Ave Maria

Kwaziwai Maria, muzere negrasiya, mambo anemi makakomborerwa pana vakadzi akakomborewa mwana, wemimba yenyu yesu.

Maria musande amai vamwari, mutireverere isu vatadzi, zvimwe nepounguva yekufa kwedu. Amen.


Vakudziwe Baba / Our Father / Pater Noster (Version A)
Vakudziwe Baba naMwanakomana, naMweya Musande.
Sezvakanga zviri pakutanga, nazvino, nakare kose, nemisi isingaperi,
Amen.

Vakudziwe Baba / Our Father / Pater Noster (Version B)
Vakudzwe Baba, naMwanakomana, naMweya Musande, 
sezvakanga zviri pakutanga. 
Nazvino nakare kose, 
kwemisi isingaperi. Amen.


Vakudzwe Baba / Glory Be / Gloria Patri
Vakudzwe baba nemwanakomana namweya musande,
sezuakanga zviri paku tanga nazvino nakare kose nemisi isinga peri. Amen.

 

O Yesu wanga / Oh, My Jesus / Fatima Prayer / Oratio Fatima (Version A)
O Yesu wanga, tiregerereiwo matadzo edu. Tidzivirirei kumoto, zvikuru iyo inoshaya tsitsi dzenyu kwazvo.
Amen.


 Yesu Wanga / Oh, My Jesus / Fatima Prayer / Oratio Fatima (Version B)
Yesu Wangu, tiregerereiwo matadzo edu, 
mutidzivirire kumoto muzhinji, 
itai kuti mweya yose iende kudenga, 
zvikuru iyo inoda tsitsi dzenyu kwazvo.

Kwaziwai Hosi Sande / Hail, Holy Queen / Salve Regina (Version B)


Kwaziwai Hosi Sande, amai vetsitsi, 
rupenyu, runako, nechitarisiro chedu, kwaziwai! 
Tinochema kunemi, tiri vana vakatandwa vaEva. 
Tinokutetererai, tichigomera, 
tichichema, pasi pano pane nhamo. 
Tinzwireiwo imi, murevereri wedu, 
mutiringe nemeso enyu etsitsi. Mutiratidze, tafa, 
Mwana akakomborerwa wemimba yenyu, Yesu. 
Mariya muvirigo, makapfava, makanaka, makanakisa.


MWARI BABA, TIPEIWO SIMBA / Final Prayer (Version B)

Mwari Baba, Tipeiwo Simba rokuti tirambe 
tichifunga upenyu nokufa nokumuka muvafi 
kwaMambo wedu Yesu Kristo, nokuti izvi ndizvo 
zvatinorangarira nguva yose yatinonamata rusariro 
rwamai vedu Mariya musande muvirigo. 
Uyezve tinokumbirawo simba rekutevera gwara raMambo 
kuti tigowana makomborero aakatitsidzira. 
Kristo Mambo wedu tisvitsireiwo izvi kunemi. Amen.


TAURAI (Version B)

Chishamiso choga choga muchitaura sokuti, 
“Chishamiso chechitatu Yesu akaberekwa kuBeterehema mudanga.” 
Izvi zvinodikanwa kana muchiita rusariro nevamwe.

MUCHIRANGARIRA NOKUFUNGA “ZVISHAMISO”, KANA KUTI ZVAKAITIKA MUUPENYU HWAYESU KRISTU NAAMAI MARIA / Mysteries of the Rosary (Version B)

Musi weMuvhuro neMugovera, itai “Zvishamiso zveKufara / The Joyful Mysteries (Version B)

Gumi Rokutang
1) Angere Gabriyeri akaparidza kuna Mariya (Ruka 1:26-38)
The Annunciation

Matthew 1:18-25
Luke 1:26-38

Gumi Rechipiri
2) Mariya akashanyira Erizabeta (Ruka 1:39-56)
The Visitation

Luke 1:39-56

Gumi Rechitatu
3) Yesu akaberekwa kuBeterehema mudanga (Ruka 2:1-21)
The Nativity

Matthew 2:1-12 
Luke 2:1-20

Gumi Rechina
4) Yesu akagamuchidzwa mutembere (Ruka 2:22-38)
The Presentation

Luke 2:22-39

Gumi Rechishanu
5) Yesu Kristo akawanikwa mutembere (Ruka 2:41-52)
The Finding in the Temple

Luke 2:41-50

Musi we China, "Zvishamiso zveChiedza" / The Luminous Mysteries (Version B)

Gumi Rokutang
1) Yesu Kristo akabhapatidzwa muJorodhani (Mateo 3:13-16)
The Baptism of Christ

Matthew 3:13-17
Mark 1:9-11
Luke 3:21-22
John 1:32-34

Gumi Rechipiri
2) Yesu akashandura mvura kuita waini pamuchato kuKana. (Jn 2:1-11)
The Miracle at Cana

John 2:1-12

Gumi Rechitatu
3) Yesu akatanga kuparidza kuuya kweUmambo hwaMwari (Mark1:14-15)
Proclamation of the Coming of the Kingdom

Matthew 4:12 - 25:46
Mark 1:14 - 13:37
Luke 4:14 - 21:38
John 3:13 - 12:50 
John 20:22-23

Gumi Rechina
4) Yesu Kristo akapenya pagomo (Mateo 17:1-8)
The Transfiguration

Matthew 17:1-8
Mark 9:1-12
Luke 9:28-36

Gumi Rechishanu
5) Yesu Kristo akadzika sakaramende pakudya kokugumisira (Mt 26)
The Last Supper

Matthew 26:26-29
Mark 14:22-25
Luke 22:14-20
John 13:1 - 17:26
1 Corinthians 11:23-29

Musi weChipiri neChishanu, itai "Zvishamiso zveKusuwa" / The Sorrowful Mysteries (Version B)

Gumi Rokutang
1) Yesu Kristo akatandadza mumunda Garden (Mateo 26:36-56)
The Agony in the Garden

Matthew 26:36-46
Mark 14:32-42
Luke 22:39-46

Gumi Rechipiri
2) Yesu Kristo akapurwa pamutsigo (Mateo 27:26)
The Scourging at the Pillar

Matthew 27:26
Mark 15:15
Luke 23:14-16
John 19:1

Gumi Rechitatu
3) Yesu Kristo akagadzwa ndaza yeminzwa. (Mateo 27:27-31)
The Crowning of Thorns

Matthew 27:27-30
Mark 15:16-19
John 19:2-3

Gumi Rechina
4) Yesu Kristo akatakura chipiyaniso (Mateo 27:32)
The Way of the Cross

Matthew 27:31-33
Mark 15:20-22
Luke 23:26-32
John 19:16-17

Gumi Rechishanu
5) Yesu Kristo akarovererwa pachipiyaniso. (Mateo 27:33-56)
The Crucifixion

Matthew 27:34-56
Mark 15:23-41
Luke 23:33-49
John 19:18-30

Musi weChitatu neSvondo, itai "Zvishamiso zveKurumbira" / The Glorious Mysteries (Version B)

Gumi Rokutang
1) Yesu Kristo akamuka muvafi. (Jona 20:1-29)
The Resurrection

Matthew 28:1-15
Mark 16:1-13
Luke 24:1-12
John 20:1-18

Gumi Rechipiri
2) Yesu Kristo akakwira kudenga. (Ruka 24:36-53)
The Ascension

Mark 16:19-20
Luke 24:50-53
Acts 1:9-11

Gumi Rechitatu
3) Mweya Musande akaburukira pana vapostori. (Acts 2:1-41)
The Descent of the Holy Spirit

Acts 2:1-41

Gumi Rechina
4) Mariya musande akakwidzwa kudenga.
The Assumption

Psalm 15 (16):10
1 Thessalonians 4:14-16
Apocalypse 2:11

Gumi Rechishanu
5) Mariya musande akagadzwa uhosi hwedenga.
The Coronation of Mary

Judith 15:10-12
Apocalypse 12:1

How to Pray the Rosary

How to pray the Rosary

1. + (The Sign of the Cross / Signum Crucis) 
2. (The Apostles' Creed / Credo) 
3. Baba Vedu / Бaбa vedu (Our Father / Pater Noster) 
4. 3 Kwaziwai Maria (Hail Mary / Ave Maria) 
5. Vakudzwe Baba (Glory Be to the Father / Gloria Patri) 
6. Gumi Rokutanga / Announce the 1st Mystery 
7. Baba Vedu / Бaбa vedu 
8. 10 Kwaziwai Maria 
9. Vakudzwe Baba / Oh, My Jesus 
10. Gumi Rechipir / Announce 2nd Mystery 
11. Baba Vedu / Бaбa vedu 
12. 10 Kwaziwai Maria 
13. Vakudzwe Baba / Oh, My Jesus 
14. Gumi Rechitatu / Announce the 3rd Mystery 
15. Baba Vedu / Бaбa vedu 
16. 10 Kwaziwai Maria 
17. Vakudzwe Baba / Oh, My Jesus 
18. Gumi Rechina / Announce 4th Mystery 
19. Baba Vedu / Бaбa vedu 
20. 10 Kwaziwai Maria 
21. Vakudzwe Baba / Oh, My Jesus 
22. Gumi Rechishanu / Announce the 5th Mystery 
23. Baba Vedu / Бaбa vedu 
24. 10 Kwaziwai Maria 
25. Vakudzwe Baba / Oh, My Jesus 
26. Kwaziwai Hosi Sande (Hail, Holy Queen / Salve Regina) 
For the Intentions and protection of our Holy Father: 
27. Baba Vedu / Бaбa vedu (Our Father / Pater Noster) 
27. Kwaziwai Maria (Hail Mary / Ave Maria) 
27. Vakudzwe Baba (Glory Be to the Father / Gloria Patri) 
28. + (The Sign of the Cross / Signum Crucis)

NZIRA YECHIPIYASO / Stations of the Cros


Mwari Baba, Mwanakomana wenyu Yesu akava munhu, asi munhu wenhamo namatambudziko. Nguva yose iyi yaakanga ari pasi pano, kubvira ucheche hwake dakara musi wokufa kwake wakatitamburira isu vatadzi.

Tinokutendai Baba zvamakatipa mununuri wakadai. Chipiyaniso chake chakatiwanira nzira yakuenda nayo kudenga, chikatigonesa kuva vana venyu zvakare.

Yesu, tinoda kufamba zvino panzira yenyu yechipiyaniso, imi uchitionesazve marwadzo ose akasakiswa namatadzo edu, isu tichirwadziwa mumwoyo nokuapfidza chose. Tinokumbirisa, mutiregerere matadzo edu. Amen.

I-Yesu asine mhaka ari kutongerwa kufa naPonsiyo Pirato / The First Station: Jesus Is Condemned To Death

Luke 23:23-24

M. Tinokupfugamirai, Kristo Mambo, tinokurumbidzai. 
V. Zvamakanunura vanhu vose nechipiyaniso chenyu chisande. 
M. Ngatirangarirei: Yesu wakabuda mumba maKaifasi, umo akanga atukwa. Akabudazve kwaHerode, apo akanga asekwa. Zvino pana Ponsiyo Pirato iye musiki anotongwa nechisikwa, iye Mwari anotongwa nomutadzi. Mutongi wacho idera uye vamangari vazere nhema namakuhwa. Yesu akavinga kuti vanhu vave noupenyu, asi ivo vanomutongera kufa. 
M. Yesu, makatakura matadzo edu ose. 
V. Makapira isu hama dzenyu upenyu hwenyu. 
M. Ngatinamatei: Yesu madiwa, zvakaitika apa hazvina kuitika kamwe chete, zvikapera. Zuva rimwe nerimwe munotongwa saizvozvo, nokuti nokutadza kwedu tinokufuratirai. Tiregerereiwo kuti pazuva rokutongwa kwedu tiwane mufaro usingaperi. 
M. Kristo Mambo, makarovererwa pachipiyaniso. 
V. Tinzwireiwo tsitsi.

Rwiyo 
Amai vangu vasande, 
Maronda oMununuri, 
Nditsikirei mumwoyo.

II-Yesu ari kutakudzwa chipiyaniso / The Second Station: Jesus Accepts His Cross

Matthew 27:31

M. Tinokupfugamirai, Kristo Mambo, tinokurumbidzai. 
V. Zvamakanunura vanhu vose nechipiyaniso chenyu chisande. 
M. Ngatirangarirei: Yesu anofanira kufa rufu runosvodesa, somuipi achaturikwa pachena padanda rechipiyaniso. Zvino vapondi vanouya nacho nokuchiisa pamafudzi ake. Mununuri wedu anochigumbatira nomwoyo wakashinga. 
M. Yesu, makatakura matadzo edu ose. 
V. Makapira isu hama dzenyu upenyu hwenyu. 
M. Ngatinamatei: Yesu madiwa, munotakura mutoro wedu. Asi isu kazhinji tinoramba kana kunzvenga chipiyaniso, kubvira matambudziko atinenge takaremedzwa nawo. Itai kuti tirege kukanganwa mashoko enyu okuti, “Uyo asingadi kutakura chipiyaniso chake achinditevera haakodzeri kuva wangu”. (Mt. 10,38). 
M. Kristo Mambo, makarovererwa pachipiyaniso. 
V. Tinzwireiwo tsitsi.

Rwiyo 
Yesu Kristo achifira 
Uko pachipiyaniso, 
Amai kwazvo vachema.

III-Yesu awira pasi nekuremerwa nechipiyaniso / The Third Station: Jesus Falls the First Time

Matthew 10:38

M. Tinokupfugamirai, Kristo Mambo, tinokurumbidzai. 
V. Zvamakanunura vanhu vose nechipiyaniso chenyu chisande. 
M. Ngatirangarirei: Yesu waneta, arukutika. Shungu yake yomumunda, kusagona kuvata, kuvhunzwazve navatongi, kupurwa pamutsigo nokupfekedzwa ngundu yeminzwa – zvose izvi zvamupedza. Anowira pasi achitsimbirirwa nechipiyaniso. 
M. Yesu, makatakura matadzo edu ose. 
V. Makapira isu hama dzenyu upenyu hwenyu. 
M. Ngatinamatei: Yesu madiwa, kuwa kwedu kwakasiyana nokwenyu. Imi munowira pasi munzira yechipiyaniso, isu tinowira mumatadzo. Imi makashingairira kutiponesa, asi isu tinozvifadza nokuchinya kwedu. Tinochema tichinyara zvivi zvedu. Mutisimudze nokutibudisa mumatadzo edu. 
M. Kristo Mambo, makarovererwa pachipiyaniso. 
V. Tinzwireiwo tsitsi.

Rwiyo 
Mwoyo wavo wakatsvira, 
Mwana wavo wabayiwa 
Pazvanza, pamakumbo.

IV-Amai Mariya vari kusangana nomwana wavo munzira / The Fourth Station: Jesus Meets His Mother

Luke 23:34-35

M. Tinokupfugamirai, Kristo Mambo, tinokurumbidzai. 
V. Zvamakanunura vanhu vose nechipiyaniso chenyu chisande. 
M. Ngatirangarirei: Zviya vakafemberwa naSimiyoni nhasi zvoitika. Mai havagoni kukurukurirana nomwana wavo, nokudaro vanoshungurudzwa mwoyo. Vose vari vaviri vanofa neshungu vachigoverana matambudziko. Asi vanotsigirana norudo rukuru runosimbisa vose vari kuita kuda kwaMwari. 
M. Yesu, makatakura matadzo edu ose. 
V. Makapira isu hama dzenyu upenyu hwenyu. 
M. Ngatinamatei: Yesu madiwa, imi hamuna kukwasha nyaradzo mumatambudziko kunyangwe kuna avo vapamwoyo penyu. Nguva dzose isu tinoda kunyaradzwa, asi nyaradzo yezviro kwazvo tinoiwana mamuri chete. Nokuti ndimi upenyu, ndimi nzira yedu inotigonesa kusvika kwamuri. 
M. Kristo Mambo, makarovererwa pachipiyaniso. 
V. Tinzwireiwo tsitsi.

Rwiyo 
Isu tose tinochema 
Tichitarisa Mariya, 
Amai vachigomera.

V-Simiyoni weSirene ari kutakudzwa chipiyaniso chaYesu / The Fifth Station: Simon of Cyrene Helps Jesus

Matthew 27:32

M. Tinokupfugamirai, Kristo Mambo, tinokurumbidzai. 
V. Zvamakanunura vanhu vose nechipiyaniso chenyu chisande. 
M. Ngatirangarirei: Simiyoni zvako mugoni wayamura Yesu mumatambudziko ake. Zvinotisimbisa sei kuziva kuti Mambo afadzwa newe womuno muAfrika. Asi chokwadi hapana chandingachochora pana Simiyoni, nokuti nyangwe nhasi ndingagona kuitawo zvaakaita iye. Yesu wakati “Zvamakaitira mumwe wavaduku vehama dzangu ndiyeni wakare wamakazviitira” (Mateo 25, 40). 
M. Yesu, makatakura matadzo edu ose. 
V. Makapira isu hama dzenyu upenyu hwenyu. 
M. Ngatinamatei: Yesu madiwa, muti unovava ndiwo unorapa. Makabatsira Simiyoni negomborero rokutakura chipiyaniso nechido. Tinochema kwamuri kuva Simiyoni muzviito zvedu. Zarurai meso edu kuti tibatsire hama dzedu dziri mumatambudziko, tigova zvinungu zvine miseve yomufaro tigorerutsa rupenyu rwavamwe norwedu. Chido ndiwo mambure okukwevera vamwe kwamuri. 
M. Kristo Mambo, makarovererwa pachipiyaniso. 
V. Tinzwireiwo tsitsi.

Rwiyo 
Vakaona mwana wavo 
Achitambudzika kwazvo 
Achitifira isu.

VI-Veronika ari kupukuta uso hwaYes / The Sixth Station: Veronica Wipes the Face of Jesus

Isaiah 53:2-3

M. Tinokupfugamirai, Kristo Mambo, tinokurumbidzai. 
V. Zvamakanunura vanhu vose nechipiyaniso chenyu chisande. 
M. Ngatirangarirei: Ropa rinochururuka pauso hwaYesu. Yesu anotadza kuona. Veronica, mudzimai vetsiye nyoro, anoverevedza pakati pegurusvusvu ravanhu vazere ruvengo kundonyaradza mununuri wake. Anobvisa dhuku yake achipukuta nayo uso hwaYesu. Yesu anomutusa achizvipa kunaye mumufananidzo wechiso chake. 
M. Yesu, makatakura matadzo edu ose. 
V. Makapira isu hama dzenyu upenyu hwenyu. 
M. Ngatinamatei: Yesu madiwa, rupenyu rwedu ngaruve mucheka waVeronika kuti rupukute nokubvisa kutambura kwavamwe vedu. Varege kuona isu asi imi matiri. Tive nyaradzo kuna vose vatinosangana navo; tipeiwo kushinga kwaVeronika kuti tirege kutya kuita zvakarurama. 
M. Kristo Mambo, makarovererwa pachipiyaniso. 
V. Tinzwireiwo tsitsi.

Rwiyo 
Vakaona Muponesi 
Achirwadzwa namaronda 
Pa’msana pamatadzo.

VII-Yesu awira pasi zvakare / The Seventh Station: Jesus Falls the Second Time

Isaiah 53:5

M. Tinokupfugamirai, Kristo Mambo, tinokurumbidzai. 
V. Zvamakanunura vanhu vose nechipiyaniso chenyu chisande. 
M. Ngatirangarirei: Yesu ava kufamba achidzengedzeka, achitatarika, achidzungaira anowira pasi pakare. Mutoro wamatadzo edu wakaisvorema. Asi rudo rwake rwokutinunura runomumutsazve. Anofamba netsungo achienda kurufu rwake. 
M. Yesu, makatakura matadzo edu ose. 
V. Makapira isu hama dzenyu upenyu hwenyu. 
M. Ngatinamatei: Yesu madiwa, imi hamuiti chinya kana tichikutadzirai. Tipeiwo mwoyo wakafanana nowenyu usingacheuki shure, mwoyo usingazezi kurema kwechipiyaniso. Tibetserei negomborero renyu kuti tikunde miviri yedu ino utera pamusana pamatadzo edu. 
M. Kristo Mambo, makarovererwa pachipiyaniso. 
V. Tinzwireiwo tsitsi.

Rwiyo 
O Mariya tifundisei 
Kupfidza matadzo edu 
Akauraya Yesu.

VIII-Vakadzi veYerusarema vari kuchema Yesu / The Eighth Station: Jesus Consoles the Women

Luke 23:27-28

M. Tinokupfugamirai, Kristo Mambo, tinokurumbidzai. 
V. Zvamakanunura vanhu vose nechipiyaniso chenyu chisande. 
M. Ngatirangarirei: Madzimai eYerusarema anotarisa Yesu nemisodzi padama. Misodzi ndeyokubayiwa mwoyo vachiona munhu achitambura zvakadai asina chaakatadza. Yesu anotendeukira vakadzi ava nokuvanyaradza pamwe nokuvayeudza kushata kwakaita matadzo avo, achiti, “Vakunda veYerusarema, musandicheme ini, asi zvichemei imi navana venyu” (Ruka 23,28). 
M. Yesu, makatakura matadzo edu ose. 
V. Makapira isu hama dzenyu upenyu hwenyu. 
M. Ngatinamatei: Yesu madiwa, munoda kutidzidzisa kutirira minzwa namasoso anouya zuva nezuva murupenyu rwedu. Tatoona zvino kuti nokutamburira vamwe tinokwezvera kwamuri nyangwe vaya vanga vaomesa mwoyo. Manzwi igasva anosadziswa nezviito. 
M. Kristo Mambo, makarovererwa pachipiyaniso. 
V. Tinzwireiwo tsitsi.

Rwiyo 
Ngatigoverane nemi 
Kutambudzika kwaYesu 
Kwaakatirwadzirwa.

IX-Yesu awira pasi kechitati / The Ninth Station: Jesus Falls the Third Time

Isaiah 53:7

M. Tinokupfugamirai, Kristo Mambo, tinokurumbidzai. 
V. Zvamakanunura vanhu vose nechipiyaniso chenyu chisande. 
M. Ngatirangarirei: Hoyo Yesu waputsika rwetatu, haachagoni nokusimudza ruoko. Zvinodambura mwoyo kuona murume wakasvika achishaya simba kudai. Chii chasakisa izvi! Mufaro wedu mukusindimarira mumatadzo tichiziva tichida ndiwo wamuponda munhu uyu worudo. 
M. Yesu, makatakura matadzo edu ose. 
V. Makapira isu hama dzenyu upenyu hwenyu. 
M. Ngatinamatei: Yesu madiwa, ko isu tinowira murutadzo kangani! Kazhinji chose. Nguva zhinji tinochera chikomba pasi nokupfira mate tichiti, ‘Hatichapamhidzi’. Asi noutera hwedu tinovhukunura zvatakacherera pasi nokuwira murutadzo zvekare. Yesu madiwa, pengenusai meso edu tione uipi hworutadzo. 
M. Kristo Mambo, makarovererwa pachipiyaniso. 
V. Tinzwireiwo tsitsi.

Rwiyo 
Ngatimire paKavari 
Tichiona nhamo dzose 
Dzinoisvokunetsai.

X-Yesu ari kukutunurwa hanzu dzake / The Tenth Station: Jesus is Stripped of His Garments

M. Tinokupfugamirai, Kristo Mambo, tinokurumbidzai. 
V. Zvamakanunura vanhu vose nechipiyaniso chenyu chisande. 
M. Ngatirangarirei: Yesu anobviswa hanzu pazere vanhu nokusara ave bunumunu achionekwa nani naani wose. Vanokwatura nguo dzanga dzanamira pachenyengurwa nejamboko; muviri wose wangova ronda rimwe. 
M. Yesu, makatakura matadzo edu ose. 
V. Makapira isu hama dzenyu upenyu hwenyu. 
M. Ngatinamatei: Yesu madiwa, munobvuma zvenyu kushorwa nokunyadziswa kudaro kuti muripire matadzo ose okupanga kana okuita zvinonyadza. Kuti tikutunure munhu musharu tinofanira kuva neshungu dzokuzvikwatanura tsika dzedu dzakaipa nazvose zvinotitadzisa kumhanyira kuna Mwari. 
M. Kristo Mambo, makarovererwa pachipiyaniso. 
V. Tinzwireiwo tsitsi.

Rwiyo Ngatiyeuke maronda 
Akatirwira naYesu 
Pamusana pedu.

XI-Yesu ave kurovererwa pachipiyaniso / The Eleventh Station: Jesus is Nailed to the Cross

Luke 23:33-34

M. Tinokupfugamirai, Kristo Mambo, tinokurumbidzai. 
V. Zvamakanunura vanhu vose nechipiyaniso chenyu chisande. 
M. Ngatirangarirei: Sando inorovererwa nayo hoko dzesimbi iri kunzwika kuti ngo-ngo-ngo, asi hoko dziri kupinda paiko? Munyama yaYesu! Uyo chete asina mwoyo ndiye anogona kutarisa. Mwanakomana waMwari anovanzarikwa pachipiyaniso nechisikwa. Chokwadi mhondi idzi dzakasvinuka. 
M. Yesu, makatakura matadzo edu ose. 
V. Makapira isu hama dzenyu upenyu hwenyu. 
M. Ngatinamatei: Yesu madiwa, zvataziva kuti matadzo edu ndidzo hoko dzinokubayai, kusada kutsunga iri iyo sando, tinokumbira kuti mutsigire chido chedu tishingairire kurasa izvi zvose. Tichirangarira kuti makatambura sei pamusana pokuda isu, tinoda kukuratidzai kutenda kwedu tichiita kuda kwenyu. 
M. Kristo Mambo, makarovererwa pachipiyaniso. 
V. Tinzwireiwo tsitsi.

Rwiyo 
Hoko ndefu dzakabaya. 
Tsoka dzake namaoko. 
Mariya achiona.

XII-Yesu ari kufira pachipiyanis / The Twelfth Station: Jesus Dies on the Cross

Luke 23:46

M. Tinokupfugamirai, Kristo Mambo, tinokurumbidzai. 
V. Zvamakanunura vanhu vose nechipiyaniso chenyu chisande. 
M. Ngatirangarirei: Yesu anorembera pachipiyaniso chinova ndiyo Atari yakatunhumadzwa; wonyatsoona masoja navamwe vanhu vachigadaidzana vachimusveeredza. Yesu haatsvividzi, haasarudzi pakununura kwake. Kunyangwe muteuro wazara kuti tuba, murudo rwake anotipazve mai vake. 
M. Yesu, makatakura matadzo edu ose. 
V. Makapira isu hama dzenyu upenyu hwenyu. 
M. Ngatinamatei: Yesu madiwa, makambanudza maoko enyu kuti mumbundikire vanhu vose vose. Munotidana asi isu mukutadza kwedu tinowanzodavira tichiti, “Handidi kuuya kwamuri”. Shure kwechipiyaniso chenyu hakuna munhu kuitira kuti anokudai awane pokuzviroverera. Zvino tinoda kuva pedyo nemi, nokuti vanodana havasiyani. 
M. Kristo Mambo, makarovererwa pachipiyaniso. 
V. Tinzwireiwo tsitsi.

Rwiyo 
Kana isu tichitadza, 
Tinobaya Mununuri 
Nomwoyo wa’mai vake.

XIII-Muviri waYesu waturunurwa pachipiyaniso / The Thirteenth Station: Jesus is Taken Down From His Cross

Matthew 27:57-58

M. Tinokupfugamirai, Kristo Mambo, tinokurumbidzai. 
V. Zvamakanunura vanhu vose nechipiyaniso chenyu chisande. 
M. Ngatirangarirei: Zvino Yesu wafa, wazorora zvake Mwanakomana waMwari. Kunyangwe zvake atambudzwa, afa asina zishura nomunhu. Vanomuturunura vachimuisa pamakumbo amai vake, apo paakambogara somwana mudiki achayevedza. Mai Mariya Havana mate nenhamo yakadai. 
M. Yesu, makatakura matadzo edu ose. 
V. Makapira isu hama dzenyu upenyu hwenyu. 
M. Ngatinamatei: Yesu madiwa, meso edu anonyara kutarisana nemi nezvatakaita. Tipeiwo kuona kushata kwamatadzo nomwoyo unoapfidza. Pfumo raRongino ratotizarurira mukova mumwoyo menyu, munova ndimo matinovanda kana satani otirunzira. 
M. Kristo Mambo, makarovererwa pachipiyaniso. 
V. Tinzwireiwo tsitsi.

Rwiyo 
O Mariya tabatsirei 
Isu vatadzi vaipi, 
Tirwarire matadzo.

XIV-Yesu ari kuvigwa / The Fourteenth Station: Jesus is Laid in the Tomb

Matthew 27:59-60

M. Tinokupfugamirai, Kristo Mambo, tinokurumbidzai. 
V. Zvamakanunura vanhu vose nechipiyaniso chenyu chisande. 
M. Ngatirangarirei: Yesu anovigwa muguva risiri rake. Chokwadi, Mwanakomana waMwari haana nechii chose chiri chake. Sembeu inofusirwa muvhu kuti imere, Yesu vakabuda muguva noupenyu utsva hwatichagoverana naye. Varindi ava veguva rake ndivo vakatanga kupupurira kumuka kwaYesu. 
M. Yesu, makatakura matadzo edu ose. 
V. Makapira isu hama dzenyu upenyu hwenyu. 
M. Ngatinamatei: Yesu madiwa, kazhinji isu vanhu tinotaura tichiti, ‘Wafa, warova’ asi kumuka kwenyu tinodzidza kuti kufa ndiko kutanga kwoupenyu. 
M. Kristo Mambo, makarovererwa pachipiyaniso. 
V. Tinzwireiwo tsitsi.

Rwiyo 
Kana toosiya pasi, 
Tipeiwo kugara nemi 
Misi yose kudenga.

Chinamato chokupedzisira Mwari Baba, tatoonazve nokurangarira pachipiyaniso choMwanakomana wenyu kuti, tiri vatadzi. Yesu wakarohwa panzvimbo yedu, ropa rake rakasuka matadzo edu ose. Baba, tinotenda zvikuru zvamakatipa muponesi wakadai azere norudo. Yesu madiwa, hatikutsvagii muguva. Hamumo. Muri mupenyu. Shoko renyu rokugumisira raive rokuti “Zvapera”. Zvino rinonzwikwa sorwiyo rukuru rwokukunda. Rufu rwakamedzwa. Nechipiyaniso chenyu mufaro wakapinda munyika. Nokumuka kwenyu matotimutsawo isu kuti tigosvika kwamuri kudenga. Amen.

Baba Vedu…

Kaziwai Mariya…

Vakudzwe Baba……

Usiku Ihwohwo! / Silent Night / Stille Nacht

Usiku Ihwohwo!
Silent Night

Luke 2:1-20

1. Usiku ihwohwo! 
Vose vovatapo, 
Bva vorinda ndiBambo naMai, 
Vasvinura pamwana onai! 
Tisvinure nesu! 
Tisvinure nesu!

2. Usiku ihwohwo! 
Jesu wakatida, 
Wakauya panyika kudai. 
Wakaberekwa nhasi, farai, 
Ngatifari nesu! 
Ngatifari nesu!

3. Usiku ihwohwo! 
Vouragu uko 
Vakaona vatumwa vaSHE 
Vachiimba svikai: Rugare 
Rwakasvika pasi! 
Rwakasvika pasi!

4. Usiku unowo 
Todo kukudza SHE; 
Nesu tinomufarirawo 
Sezvaita varisi uko; 
Tomuonga nesu! 
Tomuonga nesu!

Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)