The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Samoa Rosary Prayers
This language is also known as Samoan.
This language is spoken by 56,700 people in American Samoa.  people also speak this language in Western Samoa.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Our Father / Lo matou Tamä

Lo matou Tamä e, `o i le lagi,
ia paia lou suafa.
Ia oo mai lou malo.
Ia faia lou finagalo i le lalolagi,
e pei ona faia i le lagi.
Ia e foai mai ia te i matou i le aso nei
a matou mea e 'ai e tatau ma le aso.
Ia e faamagalo ia te i matou i a matou agasala,
e pei o i matou foi ona matou faamagaloina atu
i e ua agaleaga mai ia te i matou.
Aua foi e te ta'ita'iina i matou i le tofotofoga;
a ia e laveai ia i matou ai le leaga.
Amene.

Another version of
Our Father / Lo matou Tamä
Lo matou Tamä e, `o i le lagi,
ia paia lou suafa.
Ia o'o mai lou malo.
Ia faia lou finagalo i le lalolagi
e pei ona faia i le lagi.
Ia 'E foa'i mai i le aso nei
a matou mea e 'ai e tatau ma aso ta'itasi.
Ma faamagalo mai a matou agasala,
e pei ona matou faamagalo atu
i ē ua agaleaga mai ia te i matou.
Ma aua ne'i 'E tuu i matou i le faaosoosoga.
Ae lavea'i i matou mai le leaga.
Amene.


Hail Mary!
/ Si o'u alofa Maria
Si o'u alofa Maria
Ua tumu Oe i le kalasia
Ua ia te Oe le Alii
Ua manuia Oe i fafine uma
Ua manuia Oe Iesu le fua o lou Alo.

Maria Paia e,
Le Tina o le Atua
Ia E talosia i matou tagata agasala
I ona po nei
Male itu aso o lo matou oti,
Amene.


Another version of
Hail Mary / Si ou alofa Malia
Si ou alofa Malia et te tumu i le
kalasia; e ia te 'oe le Alii; ua
manuia 'oe i fafine uma, ma ua
manuia o Jesu le fua o lou alo.
Sagata Malia, o le Tina o le
Atua, ia e talosia i matou tagata
agasala, i ona po nei, ma le itu
aso o lomatou oti. Amene.

Silent Night/Stille Nacht
Le po filemu, ma mamalu
Na fanau ai Iesu
Na le iloa e i latou
Na'o Iosefa ma le taupou
Na iloa lelei
Na iloa lelei

Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)