The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Rushani Rosary Prayers
This language is also known as
Shughni, Rushan, Roshani, and Oroshan.
This language is a dialect of Shughni spoken by 15,000 people in
Tajikistan, Western Pamir. It is also spoken in Afghanistan.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Our Father

«Ar-gā duō ca kinaf, in-das
luvaf: “Ey padari Buzurgwōr! Tā nōm lāk
muqadas sāwt!  Tā Malakūt lāk yiδd! Tā irōdā lāk zamīn-ti mis indas-gi vawt idi a-rang ōsmōn-ti ca!
Māš rūzi māš-ri ar mīϑ atō ki.
At māš gunōyen māš-ri bax̌xix̌ ki, čunki
māš  mis ar čāy māš xīz qarzdōr ca, bax̌xix̌ way-ri kinam at pa waswasā māš giriftōr māk”».

Another version of Our Father
Иϲō yф-pи лувд: «Ap-гā дуō ца кинаф,
ин-дас луваф: “Ей Падари Бузургв̌ōp!
Tā нōм лāк муқадас сāв̌т! Tā Maлакӯт
лāк йид̌д! Тā ирōдā лāк замӣн-ти мис
индас-ги вав̌т иди а-ранг ōсмōн-ти ца!
Мāш рӯзи мāш-ри ар мӣт̌ атō ки.
Aт мāш гунōйен мāш-ри баx̌xиx̌ ки,
чунки мāш мис ар чāй мāш хӣз қарздōр
ца, баx̌xиx̌ в̌ай-pи кинам ат па в̌асв̌асā
мāш гирифтōр мāк”».


Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)