The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Runyankore-Rukiga Rosary Prayers
This language is also known as Nyankore, Nkole, Runyankole, and Ulunyankore.
This language is spoken by 1,644,000 people in Western Province, Ankole District, Uganda.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Our Father
Tataitwe ow'omu iguru,
eiziina ryawe ritiinwe;
obukama bwawe bwije;
ebi okunda bikorwe omu nsi nk'oku bikorwa omu iguru.
Otuhe eri izooba egabo yaitu ey'obutoosha.
Otusaasire amabanja gaitu,
nkaitwe oku tusaasira abagatwineho.
Otatutwara omu kwohibwa,
kureka otujune Omubi.

Hail Mary
Kasingye, Maria, oijwire
enema, Omukama
aine iwe, okahêbwa
omugisha okukira abakazi
bona; na Yezu, omwana
w'omu ndayawe akahêbwa
omugisha.
Maria omuhikirire,
nyina Ruhanga, otushabire
itwe abasîsi, mbwenu,
n'omu bunaku bw'okufa
kwaitu.
Amina.
Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)