The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Pampangan Rosary Prayers
This language is also known as Pampango, Pampangueño, and Kapampangan.
This language is spoken by 1,900,000 people in Pampanga, Tarlac, and Bataan provinces in Luzon in the Philippines.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

The Apostles' Creed
SASALPANTAYA CU

Sasalpantaya cu qng Dios a Ibpang Mayupaya yang tutu;
Mengawa qng banwa ampon qng labwad Sasalpantaya nacu
man qng Anac nang Bugtung i Jesuchristong Ginu tamu.
Quigli Ya lalang ning Espiritu Santo;
Mibait Ya cang Santa Mariang Birhen;
Linasa Ya utus nang Poncio Pilato; Pinacu Re qng Cruz;
Mete Ya; Quitcut de at tinipa Ya qng Impiernos
Inyang catlu nang aldo sinubli Yang mebie;
Pepaitas Ya banwa.
Macalucluc Ya wana'ning Dios Ibpang Mayupayang tutu.
Mucum caring mebie ampon caring mengamate.
Sasalpantaya cu qng Espiritu Santo, Qng Sata Iglesia Catolica;
Qng pamisamac ding Santos; Qng cabatingan ning kasalanan;
Qng pangasubli rang mie ding catawan ding sablang tau ampon
qng bie alang angga.
Amen.

Our Father
Ibpa mi, atica banua,
pasamba Mu ing laguiu
Mu datang quecami ing
panga-ari Mu, papamintu
Mu ing lub, queti sulip
anti banua.
Ing cacanan mi qng aldoaldo
ibie Mu quecami qng aldo
ngeni, ampon ipatauad
Mu quecami ing utang
mi Queca, anti mo ing
pamamatauad mi caring
micatuang quecami,
manga emuque pasaul qng
sablang maroc. Yanasa.

Our Father
Ibpa mi a atiu banua,
Misamban ya ing lagiu mu;
datang ing Pamag-ari mu,
mipamintuan ing kaburian mu keti sulip anti banua.
Ibie mu kekami ing pamangan a kailangan mi king aldo ngeni.
At patawaran mu kami karing kekeng kasalanan,
anti ing pamamatawad mi karing mikasala kekami.
At e mu ke iyayarap king mabayat a kapagsubukan,
nune ikabus mu kami king Marok.

Our Father
Ibpa mi, ati Ca banua,
Misamban ya ing Lagiu Mu.
Datang quecami ing Cayarian Mu.
Papamintu Mu ing Lub Mu,
queti sulip anti banua.
Ing cacanan mi aldo-aldo.
Ibat carin subli Ya naman queti,
Ibie mu qng aldo ngeni,
ampon ipatawad Mu quecami ing utang mi Queca.
Anti ing pamamatawad mi caring mica-utan quecami.
Manga e mu que pasaul qng tucsu,
Nun'e icabus Mu cami qng sablang maroc.
Yanasa (Amen).

Our Father / Ibpa mi, a atiu banua, Samban da sa ing laguiu mu
Ibpa mi, a atiu banua, Samban da sa ing laguiu mu. Datang ing kayarian mu, Mipamintuan ing kaburian mu keti sulip anti karin banua. Ibie mu king aldo iti ing kakanan mi king aldo-aldo. At ipatawad mu kekami ing utang mi, anti mo ing pamamatawad mi karing mikautang kekami. Ampon e mu ke daralan king tuksu, nung e ikabus mu kami king marawak. Uling keka ing kayarian, at ing kayupayan, at ing ligayang alang angga. Yanasa.


Hail Mary / ING BAPU MARIA
Bapu Maria, mipmu ca qng gracia. Ing Ginung Dios atiu Queca; Nuan ca caring sablang babai, at nuan Ya panaman ing Bunga ning Atian Mu i Jesus. Santa Mariang Indu ning Dios. Ipanalangin mu queng macasalanan Ngeni ampon nung camatayan mina. Amen.

Hail Mary /Bapu, María

Bapu, María, Mipnu
ca qñg gracia, ing
Guinung Dios tiu queca,
nuan ca caring sabláng
bábai, nuan ya pa naman
ing bunga ning atian mu
y Jesús.
Santa Maríang Indú
ning Dios, ipanalangin
mu queng macasalanan,
ngeni ampon nung
camatayan mi sa na.
Amén.

Hail Holy Queen!

BAPU REYNA

Bapu Reyan, Indung Mamacalulu,
bie ampon yumu, manga panaligan mi, Bapu Reyna,
icang ausan mi, iqueng pepalacuan a anac nang Eva;
icang pangisnawan ming malalam,
daralung que manga tatangis queni qng carinan ning lua.
Ngamu na Reyna, Patulunan mi,
balicdan mu cami caring mata mung mapamakalulu,
ampon nung mapupus, pangalako mu queti sulip,
paquit me quecami i Jesus, a bungang masampat ning atian mu.
O malugud ! O mapamacalulu !
O Santa Maria Birhen a mayumu !
Ipanalangin mu cami, O Santang Indu ning Dios.
Ba'ming apangaintuliran ing pangacu ning Ginu tang Jesuchristo.
Mayupaya at alang anggang Dios,
a nung nu capamilata'ning saup ning Espiritu Santo,
asadia me ing catawan at caladua
ning maligayang Birhen Indung Maria ban maging
carapatdapat nang tucnangan ning Quecang Anac;
pagcalam mu qng icami a matula qng pamigaganaca Qea mananung
capamilata'na mipangilag cami qng anggang
salucuyan a carocan ampon qng alang anggang camatayan.
Capamilata'na mu namang Jesuchristong Ginu mi.
Amen.

The Doxology

LIGAYA QNG IBPA

Ligaya qng Ibpa, ampon qng Anac,
ampon qng Espiritu Santo,
Antimo ing sadia rang ligaya ibat qng camumulan,
Ngenit capilan man mangga man qng alang angga.
Amen.

Act of Contrition
PAMANISI

O Dios co,
Sisisian cung taimtim qng pusu ing sablang pamicasala cu Queca,
At masucal cu lub caring anggang casalanan cu uling pitatacutan cung
mabating ya ing Ligaya Banwa at camtan cu ing lasa qng impierno,
Dapot migit qng sabla uling picasalanan Daca, Dios co,
A mitmung cayapan at mangaintulid qng anggang lugud cu,
Tatantu cung matibe, Qng saup ning Mal a gracia Mu,
Ing icumpisal cung pamicasala tuntun qng parusa,
At ibayu ing bie cu.
Amen.


Silent Night/Stille Nacht
Ma-ta-hi-mik ya ing be-ngi,
Pa-na-tag, ma-sa-la.
King ku-ral ing Bir-hen at A-nak.
O ma-a-mong bi-ngut at ba-nal,
Ma-tud-tud yang pa-na-tag;
Ma-tud-tud yang pa-na-tag.

Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)