The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Nynorsk (Norwegian) Rosary Prayers
This language is also known as Norwegian, Landsmaal, and New Norse.
This language is spoken by people in Norway.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Rosenkransbønnen

Korstegnet / Sign of the Cross
I Faderens, og Sønnens, og Den hellige ånds navn. Amen.

Den Apostoliske Trosbekjennelse / The Apostles' Creed / Credo
Eg trur på Gud Fader, den allmektige,
som skapte himmel og jord.
Eg trur på Jesus Kristus,
Guds einborne Son,
vår Herre,
som vart avla ved Den Heilage Ande,
fødd av Maria møy,
pint under Pontius Pilatus,
vart krossfest, døydde og vart gravlagd,
fór ned til dødsriket,
stod opp frå dei døde tredje dagen,
fór opp til himmelen,
sit ved høgre handa åt Gud, den allmektige Fader,
skal koma att derifrå
og døma levande og døde.
Eg trur på Den Heilage Ande,
ei heilag, katolsk kyrkje,
eit samfunn av dei heilage,
forlating for syndene,
oppstoda av lekamen
og evig liv.
Amen.

Fader Vår / Our Father / Pater Noster
Fader vår, du som er i himmelen!
Lat namnet ditt helgast.
Lat riket ditt koma.
Lat viljen din råda på jorda som i himmelen.
Gjev oss i dag vårt daglege brød.
Forlat oss vår skuld,
som vi òg forlet våre skuldmenn.
Før oss ikkje ut i freisting,
men frels oss frå det vonde.
For riket er ditt, og makta og æra i all æve.
Amen.

Another version of
Fader Vår / Our Father / Pater Noster
Fader vår, du som er i himmelen!
La ditt navn holdes hellig.
La ditt rike komme.
La din vilje skje på jorden som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere.
Led oss ikke inn i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt,
og makten og æren i evighet. Amen.

Hill deg, Maria / Hail Mary / Ave Maria
Hill deg, Maria, full av nåde,
Herren er med deg,
velsignet er du iblant kvinner,
og velsignet er ditt livs frukt, Jesus.
Hellige Maria, Guds mor,
be for oss syndere,
nå og i vår dødstime.
Amen.

Ære Være / Glory Be / Gloria Patri
Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige Ånd,
som det var i opphavet så nå og alltid og i all evighet.
Amen.
Mysterier / The Mysteries of the Holy Rosary

De glederike mysterier / The Joyful Mysteries

Unnfangelsen (Lukas 1:26-28)
Besøket hos Elisabeth (Lukas 1:39:45)
Kristi fødsel (Lukas 2:1-20)
Presentasjonen i tempelet (Lukas 2:22-38)
Kristus gjenfinnes i tempelet (Lukas 2:41-52)

Lysets mysterier / The Luminous Mysteries

Kristus døpes i Jordan
Kristus forvandler vann til vin
Kristus forkynner Guds rike
Jesu forklarelse på Tabor (Luk 9,35). Paven kaller dette mysteriet for mysteriet par excellance.
Innstiftelsen av nattverden

De lidelsesfulle mysterier / The Sorrowful Mysteries

Kristi dødsangst i Getsemane (Matteus 26:36-46)
Kristus blir hudstrøket (Markus 15:1-16)
Kristus blir tornekronet (27:27-31)
Kristus bærer korset (Markus 15:20-22)
Kristus blir korsfestet (Lukas 23:33-46)

De herlighetsfulle mysterier / The Glorious Mysteries

Kristus står opp fra de døde (Matteus 28:1-10)
Kristus stiger opp til Himmelen (Lukas 24:44-53)
Kristus sender Den hellige ånd (Johannes 14:15-21)
Marias opptagelse i Himmelen (se: Den Katolske Katiksme §966)
Marias kroning som Himmeldronningen (se: Den Katolske Katekisme §966)

Den Nikenske Truvedkjenninga / The Nicene Creed
 
Vi trur på ein Gud, den allmektige Far,
som har skapt himmel og jord, alt synleg og usynleg.
Vi trur på ein Herre, Jesus Kristus,
Guds einborne Son, fødd av Faderen før alle tider,
Gud av Gud, ljos av ljos, sann Gud av sann Gud,
fødd, ikkje skapt, av same vesen som Faderen.
Ved han er alt skapt.
For oss menneske og til vår frelse steig han ned frå himmelen,
og ved Den Heilage Ande og av Maria møy
vart han menneske av kjøt og blod.
Han vart krossfest for oss under Pontius Pilatus,
leid og vart gravlagd,
oppstod tredje dagen etter skriftene
og fór opp til himmelen, sit ved høgre handa åt Faderen,
skal komme att i herlegdom og døma levande og døde,
og hans rike skal vera utan ende.
Vi trur på Den Heilage Ande,
som er Herre og gjer levande,
som går ut frå Faderen og Sonen,
som vert tilbeden og æra saman med Faderen og Sonen,
og som har tala gjennom profetane.
Vi trur på ei heilag, allmenn og apostolisk kyrkje.
Vi vedkjennest ein dåp til forlating for syndene
og ser fram til oppstoda av dei døde
og eit liv i den kommande verda.
Amen.
Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)