The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

 Norwegian (Bokmål) Rosary Prayers
This language is also known as Bokmål, Bokmaal, Norwegian, Riksmål, and Dano-Norwegian.
This language is the official language of Norway.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Rosenkransbønnen
Korstegnet / The Sign of the Cross / Signum Crucis
+ I Faderens + og Sønnens + og den Hellige Ånds navn. Amen.

Den kristne trosbekjennelse  /Apostlenes symbol / The Apostles' Creed / Credo
Jeg tror på Gud Fader, den Allmektige, himmelens og jordens Skaper,
og på Jesus Kristus, hans enbårne Sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet,
som fôr ned til dødsriket, stod opp på den tredje dag fra de døde, fôr opp til himmelen, sitter ved Gud Faders, den Allmektiges høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme de levende og de døde.
Jeg tror på Den Hellige Ånd,
den hellige katolske Kirke, de helliges samfunn,
syndenes forlatelse, kjødets oppstandelse, og det evige liv. Amen.

Another version of
Den Apostoliske Trosbekjennelsen / The Apostles' Creed / Credo

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,
himmelens og jordens skaper.
Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd,
født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
fór ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fór opp til himmelen, sitter ved Guds,
den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.
Jeg tror på Den Hellige Ånd,
en hellig, den hellige katolske Kirke,
de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse
og det evige liv.
Amen.

Another version of 
Den kristne trosbekjennelse  /Apostlenes symbol / The Apostles' Creed / Credo

Jeg tror på Gud Fader, Himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, Vår Herre, Som ble unnfanget ved den Hellige Ånd, Født av Jomfru Maria, Pint under Pontius Pilatus, Korsfestet, død og begravet, Fór ned til dødsriket, Stod opp fra de døde tredje dag, Fór opp til Himmelen, Sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, Og skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den Hellige Ånd, En hellig almen kirke, de helliges samfunn, Syndenes forlatelse, legemets oppstandelse Og det evige liv. Amen.


Fader Vår / Our Father / Pater Noster
Fader vår, du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike,
Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.  Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde. Amen.

   Doxology
   For riket er ditt,
   og makten og æren
   i evighet.

   Another version of
   Fader Vår / Our Father / Pater Noster
   Fader vår, du som er i himmelen!
   Helliget vorde ditt navn;
   komme ditt rike;
   skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden;
   gi oss idag vårt daglige brød;
   og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere;
   og led oss ikke inn i fristelse;
   men fri oss fra det onde.
   Amen.

   Another version of
   Fader Vår / Our Father / Pater Noster:
   Fader vår, du som er i himmelen!
   La ditt navn holdes hellig.
   La ditt rike komme.
   La din vilje skje på jorden
   som i himmelen.
   Gi oss i dag vårt daglige brød.
   Forlat oss vår skyld,
   som vi òg forlater våre skyldnere.
   Led oss ikke inn i fristelse,
   men frels oss fra det onde.
   For riket er ditt, og makten og æren i evighet.
   Amen.

   Another version of
   Vår Far / Our Father / Pater Noster
   Vår Far i himmelen!
   La navnet ditt helliges.
   La riket ditt komme.
   La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
   Gi oss i dag vårt daglige brød,
   og tilgi oss vår skyld,
   slik også vi tilgir våre skyldnere.
   Og la oss ikke komme i fristelse,
   men frels oss fra det onde.
   For riket er ditt og makten og æren i evighet.
   Amen.

   Another version
   Vår Far / Our Father / Pater Noster
   Vår Far i himmelen!
   Lat namnet ditt helgast.
   Lat riket ditt koma.
   Lat viljen din råda på jorda slik som i himmelen.
   Gjev oss i dag vårt daglege brød,
   og tilgjev oss vår skuld,
   slik vi òg tilgjev våre skuldnarar.
   Og lat oss ikkje koma i freisting,
   men frels oss frå det vonde.
   For riket er ditt og makta og æra i all æve.
   Amen.

   Another version of

Fader Vår / Our Father / Pater Noster:

     9.  Fader vår, du som er I himmelen: helliget vorde ditt navn.

 1. Komme ditt rike. Skje din vilje, som I himmelen, så og på jorden.

 2. Gi oss idag vårt daglige brød.

 3. Og forlat oss vår skyld, som og vi forlater våre skyldnere.

 4. Og led oss ikke inn I fristelse, men fri oss fra det onde.


Engelens Hilsen / Hill deg, Maria / Hail Mary / Ave Maria

Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg,
velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt
livs frukt, Jesus.
Hellige Maria, Guds Mor, be for oss syndere,
nå og i vår dødstime. Amen. 

Another version of
Hill deg, Maria / Hail Mary Ave Maria:
Hill deg, Maria, full av nåde,
Herren er med deg,
velsignet er du iblant kvinner,
og velsignet er ditt livs frukt, Jesus.
Hellige Maria, Guds mor,
be for oss syndere,
nå og i vår dødstime.
Amen.

Another version of 
Hill deg, Maria / Hail Mary Ave Maria:
Hill deg, Maria, full av nåde,
Herren er med deg,
velsignet er du iblant kvinnene,
og velsignet er ditt livs frukt, Jesus.
Hellige Maria, Guds mor,
be for oss syndere,
nå og i vår dødstime.
Amen.


Ære være / Lovprisningsbønn /  Glory Be To The Father / Gloria Patri
Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige Ånd,
som det var i opphavet så nå og alltid og i all evighet.
Amen.

Å, Jesus / Oh, My Jesus / Fatima Prayer
Å, Jesus, tilgi våre synder, fri oss fra helvetes ild, før alle sjeler til Himmelen, spesielt dem som trenger det mest.


Hill deg, Dronning / Hail, Holy Queen / Salve Regina
Hill deg, Dronning, barmhjertighetens Mor. Du vårt liv, vår fryd og vårt håp, vær hilset! Til deg roper vi, Evas landflyktige barn. Til deg sukker vi med sorg og gråt i denne tårenes dal. Se til oss i barmhjertighet, du som går i forbønn for oss.
Og når vår utlendighets tid er forbi, vis oss da Jesus, ditt livs velsignede frukt. Du barmhjertige, du trofaste, du milde Jomfru Maria.
Amen.

Mysterier / The Mysteries of the Holy Rosary

Gledens mysterier / The Joyful Mysteries

(bes gjerne på mandager og lørdager)

 1. Engelen Gabriels budskap til Maria (Luk. 1,28-38)

 2. Marias besøk hos Elisabeth (Luk. 1,39-56)

 3. Jesu Kristi fødsel (Luk. 2,1-21)

 4. Jesus blir båret frem i tempelet (Luk. 2,22-38)

 5. Jesus blir gjenfunnet i tempelet (Luk. 2,41-52)


Lysets mysterier / The Luminous Mysteries

(bes gjerne på torsdager)

 1. Jesus døpes i Jordan (Matt. 3, 13-17)

 2. Jesus fremstår under bryllupet i Kana (Joh. 2, 1-11)

 3. Jesus forkynner Guds rike og kaller til omvendelse (Mark. 1, 14-15)

 4. Jesus forklares på berget (Luk. 9, 28-36)

 5. Jesu innstifter nattverden (Matt. 26, 26-29)


Smertens mysterier /  The Sorrowful Mysteries

(bes gjerne på tirsdager og fredager)

 1. Jesu dødsangst i Getsemane (Luk. 22,39-44)

 2. Jesus blir hudstrøket (Joh. 19,1)

 3. Jesus blir tornekronet (Joh. 19,2-3)

 4. Jesus bærer sitt kors (Joh. 19,17-24)

 5. Jesus blir korsfestet og dør (Joh. 19,25-37)


De herlighetsfulle mysterier /  The Glorious Mysteries
Jesu oppstandelse fra de døde (Joh. 20,1-10)  (Matteus 28:1-10)
Jesu Himmelferd (Lukas 24:44-53)
Den hellige ånds komme (Johannes 14:15-21)
Marias opptagelse i Himmelen (se: Den Katolske Katiksme §966)
Marias kroning  i Himmelen (se: Den Katolske Katekisme §966)  Syndsbekjennelsen / Confiteor / I Confess
   Jeg bekjenner for Gud, Den Allmektige, og for dere alle, at jeg har syndet meget i tanker og ord, gjerninger og forsømmelser, ved min skyld. Derfor ber jeg den salige jomfru Maria, alle engler og hellige og dere alle: Be for meg til Herren, vår Gud.  Den allmektige Gud miskunne seg over oss, tilgi våre synder og føre oss til det evige liv. Amen.
 Kyrie 
Herre, miskunn deg over oss.

Herre, miskunn deg over oss

Kristus, miskunn deg over oss.

Kristus, miskunn deg over oss.
 
Herre, miskunn deg over oss.

Herre, miskunn deg over oss. 


Ære være Gud i det høyeste / Glory to God in the Highest / Gloria in excelsis Deo
Ære være Gud i det høyeste,
og fred på jorden for mennesker av god vilje. Vi priser deg, vi velsigner deg, vi tilber deg, vi forherliger deg, vi takker deg for din store herlighet, Herre, vår Gud, himlenes konge, Gud, allmektige Fader. Herre, du enbårne Sønn, Jesus Kristus, Herre, vår Gud, Guds lam, Faderens Sønn, du som tar bort verdens synder, miskunn deg over oss. Du som tar bort verdens synder, hør vår bønn. Du som sitter ved Faderens høyre hånd, miskunn deg over oss. For du alene er hellig, du alene er Herren, du alene er Den Høyeste, Jesus Kristus, med Den Hellige Ånd i Gud Faderens herlighet. Amen.


AngerbønnenAct of Contrition / Actus contritionis 
Min Gud, av hele mitt hjerte angrer jeg det onde jeg har gjort og det gode jeg har unnlatt å gjøre. Ved mine synder har jeg krenket deg, du mitt høyeste Gode, du som fortjener å elskes over alle ting. Ved din nåde vil jeg gjøre bot, unngå synden og holde meg borte fra alt som kan lede til synd. For din Sønns lidelses skyld, miskunn deg over meg, Herre
.
 
 

      Tro / Act of Faith / Actus fidei 
Min Gud, jeg tror på deg, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Ditt ord er sannhet, din lov er frihet. Din kjærlighet er frelse for mennesket og hele skapningen. Jer tror på Kirken som gir livets ord og som er Kristi Legeme der vi er lemmene.  

 

   Håp / Act of Hope / Actus spei
Min Gud, jeg håper på deg, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Du har skapt oss i ditt bilde og din likhet. Du har betrodd oss hele skapningen. Du forlater oss ikke under fristelser og prøvelser. Du er god og full av miskunn mot synderen som omvender seg.  

      Kjærlighet / Act of Love / Actus caritatis
Min Gud, jeg elsker deg, Fader, Sønn og Hellig Ånd, kilde til all kjærlighet. Jeg elsker deg av hele mitt hjerte og mer enn alt annet, fordi du er min kjærligste Far og ingen er mer verdig til min kjærlighet enn du. 

      Memorare of Sancti Bernardi
Kom i hu, nådefulle Jomfru Maria, at det aldri noensinne er hørt at noen som har tatt sin tilflukt til deg og bedt om din hjelp og din forbønn, er blitt forlatt. Derfor kommer jeg tillitsfullt til deg, Jomfru Maria, Jesu Kristi mor, det evige Ords mor – ringeakt ikke mine ord, hør meg nådig og bønnhør meg. Amen. 

     Bønn Til Erkeengelen Mikael / Prayer to Saint Michael / Sancte Michael
Hellige erkeengel Mikael, forsvar oss i striden, vern oss mot djevelens ondskap og snarer. Ydmykt  trygler vi om at Gud må undertrykke den onde. Og vi ber deg, de himmelske hærskarenes fyrste, om at du med den makt Gud har gitt deg, vil styrte i helvetet Satan og ondskapens ånder som streifer omkring i verden til sjelenes ulykke. 

 Store Gud Ve Lover Deg / Te Deum
   Deg, Gud, lover vi, deg, Herre bekjenner vi.
   Deg, evige Fader, ærer hele jorden.

   Deg lovsynger alle engler og alle himmelens krefter.

   Deg priser kjeruber og serafer, og uten opphør synge de:

   Hellig, hellig, hellig er Herren, Sebaot

   Himlene og jorden er fylt av din herlighets glans.

   Deg priser apostlenes mektige kor, deg lover profetenes ærverdige skare,

   deg ærer martyrenes hvite hær.

   Deg, Fader, bekjenner den hellige kirke over hele jorden.

   din uendelige majestet, din sanne og enbårne sønn og Trøsteren, den Hellige  Ånd.

   Du, Kristus, ærens konge, du er fra evighet Faderens Sønn.

   Du ble menneske til vår forløsning og forsmådde ikke en jomfrus skjød.

   Du overvant dødens brodd og åpnet himmelriket for de troende.

   Du troner ved Guds høyre i Faderens herlighet, og som dommer skal du komme igjen.

   Derfor ber vi deg: Hjelp dine tjenere som du har gjenløst med ditt dyre blod,

   og la dem evig telles blant dine hellige.
   Frels ditt folk, Herre, og velsign din arvelodd.
   Vær deres hyrde, og bær dem til evig tid.

   Vi priser deg alle dager og lovsynger ditt navn i all evighet.

    I din godhet, Herre, bevar oss i dag uten synd.

   Miskunn deg over oss, Herre, miskunn deg over oss.

   Din miskunn hvile over oss, Herre for til deg har vi satt vårt håp

   til deg, Herre, har jeg tatt min tilflukt,
   jeg skal aldri i evighet bli til skamme.
    

      Hymne Til Den Hellige Ånd / Veni Creator

   Kom Skaperånd, kom til oss inn.

   med nåde gjest hver sjel, hvert sinn,

   og fra det høye senk din fred

   i hjertene du skapte, ned. 

   Se, Trøsteren, det er ditt navn:

   en Trøster, sendt oss fra Guds favn,

   med liv og kjærlighet og ild

   og sjelens salve, sval og mild. 

   Syvfoldig gaver har du brakt,

   du stråle fra Guds høyre hånd,

   du tolk han lovet, og den mark

   som løser bundne tungers bånd. 

   Ditt lys i våre sjeler tenn,

   varm hjertet med din guddoms glød,

   og legedom og styrke send

   ned til vår svakhet og vår nød. 

   Hold fienden borte fra vår sti,

   bevar oss alltid i din fred.

   Fra ondskaps snare sett oss fri

   og trygt på veien frem oss led. 

   Du som er ett med Gud, vår Far,

   og ett med hans enbårne Sønn,

   la oss i deg, å flamme klar,

   få skue dem. Det er vår bønn. 

   Høylovet vær, Gud Fader god,

   og Sønnen som av grav oppstod

   og Ånden som han sendte ned

   Høylovet i alle evighet!

   Amen. 
    

      Pinsedagssekvensen / Veni Sancte Spiritus (Sequentia)

   Kom, o Hellig Ånd, hit ned!

   Lysets stråle til oss led

   fra din høye helligdom. 

   Far for slekt så arm og ring!

   gode gavers giver, bring

   lys i våre hjerters rom. 

   Du som vet å trøste best,

   sjelens venn og milde gjest,

   svale tilflukts åpne dør, 

   hvile for hver tynget mann,

   kjøling under solens brann,

   lindring når vårt hjerte blør. 

   Salighetens lys, treng inn!

   Fyll til dypest bunn hvert sinn

   som i tro mot deg er vendt. 

   Uten lys fra guddoms vell

   eier ingen i seg selv

   noe som for deg er rent. 

   Avtvett urenhetens spor,

   kveg med dugg den tørre jord,

   rens og hel de syke sår. 

   Bøy alt det som stivnet til,

   smelt det frosne ve d din ild,

   led du den som veiløs går. 

   Skjenk hver sjel som på deg tror,

   hver som liter på ditt ord,

   dine gaver, syv i tall. 

   Kraft til enden du oss unn

   og en salig oppbruddsstund.

   Oss til evig glede kall!

   Amen. Halleluja. 
    

     Sion Pris Din Saliggjører / Lauda Sion Salvatorem
(Sequentia, Corpus Domini)

   Sion, pris din saliggjører,

   pris din hyrde og din fører,

   si ham takk, syng gledeskvad!

   Se nu til hva du kan evne,

   større dog enn ord kan nevne,

   er den venn som gjør deg glad. 

   Se, et måltid nu opprettes,

   brød og vin i dag fremsettes,

   livets beger, livets brød!

   Skaren, tolv i tall, er liten,

   vokser talløs til med tiden,

   skal ei lide hungersnød. 

   Brødet, vinen, signet, viet

   i hans navn som oss har friet,

   er hans legem og hans blod.

   Ei forstanden det utgrunner,

   troen ene ser Guds under

   og hans skjulte gave god. 

   Gode hyrde, brød til livet,

   takk for du deg selv har givet,

   takk for livets kilde sann!

   Fød oss, vokt oss, la oss finne

   dine goder hisset inne

   i det sæle livets land! 

   Du som alt formår å virke,

   samler her oss i din Kirke, ved din Ånd og ved ditt ord,

   gjør oss dine helgner like,

   brødre med dem i ditt rike,’

   søsken hist om himlens bord! 
    

      Himmelhøgd Gjekk Ordetut / O Salutaris Hostia
(Verbum Supernum prodiens)

   Or himmelhøgd gjekk Ordet ut,

   men ikkje burt frå Faderfamn;

   i riket sitt han gav oss lut,

   fyrr heim han fór til himmelhamn. 

   På ferdi si til kross og grav,

   av venen sin til fiend seld,

   seg sjølv som livsens brød han gav

   til flokken sin den siste kveld. 

   Han gav sin lekam og sitt blod

   til føda for kvar hungrig sjel,

   so mannen skapt i dette to

   skal livet få og verta sæl. 

   Som mannsens barn han vart vår bror,

   og føda vår på nattverdsbord;

   og offerlammet vårt på jord

   i Himmerik vert løn so stor. 

   Du eine, sanne offerlam,

   som opnar himmeldør for oss,

   fri oss frå ufred, krig og skam,

   ver styrken vår i naud og kross! 

   Trieining, du vår store Gud,

   i deg me livsens lukke fann.

   Lat oss ditt lov i heilagt skrud

   få syngja i vårt fedreland! 
    

      Heil Deg, Herrens Sanne Lekam / Ave Verum

   Heil deg, Herrens sanne lekam, fødd oss av Maria møy,

   du som ville for oss lida

   og for oss på krossen døy.

   A Jesus milde, å Jesus gode, å Jesus, son av Maria.  

   Frå di side gjennombora

   flødde liv i vatn og blod.

   Ver du oss i daudens time

   sjelebrød og føda god!

   A Jesus milde, å Jesus gode, å Jesus, son av Maria.
    

      Deg Eg Tilbed, Guddom / Adoro Te

   Deg eg tilbed, guddom, som på altarbord

   duld i teikni dine bur hjå oss jord.

   Upp mot deg mitt hjarta hug og tankar dreg,

   alt for meg vert burte når eg skodar deg. 

   Det som seg for augo godt og fagert tér,

   er for sjeli inkje. Dust er alt eg ser,

   når for øyro mine kling det livsens ord,

   som for tru og tanke sanning er på jord. 

   Du din guddom gøymde, då du leid på kross,

   løyner mannehamen i ditt brød for oss,

   men eg trur og vitnar um deim båe tvo,

   bed som sorgfull røvar: Kom ihug meg no! 

   Dine sår lik Thomas kan eg ikkje sjå,

   men at du er Herren tvilar eg kje på.

   Hjelp meg so eg alltid veks i von og tru,

   meir og meir deg elskar og i deg fær bu. 

   Å, du dyre minne um hans offerdød,

   du som livet skjenkjer, ljose nattverdsbrød!

   Må du alltid verta metten for mi sjel;

   Herre, gjer meg alltid av di føde sæl. 

   Gode pelikan, å Jesus, Herren min,

   lat ditt blod meg reinsa, so eg heilt vert din;

   for ein drope berre av det blod som rann

   kann all verdi løysa ut or syndeband. 

   Du som her deg gøymer attum kvite sky,

   frå ditt hjarta strøymer alltid kjærleik ny.

   Hjelp då meg som tyrster, stett mi djupe trå;

   gjev at eg i himlen fær ditt andlet sjå! Amen.  
    

      Pris Mi Sjel / Pange Lingua

   Pris, mi sjel, det brød som lyser

   løyndomsfullt på altarbord,

   denne gåta at me hyser

   Herrens lekam enn på jord,

   at me skodar offerblodet,

   hjarteflaumen, rik og stor. 

   Han for oss steig ned til verdi,

   fødd og boren av ei møy,

   strådde livsens såd på ferdi,

   ordet sitt på heimsens øy,

   gav oss so det sanne brødet

   kvelden fyrr han måtte døy. 

   Til dei tolv si offergrøde

   retta han med eigi hand,

   delte ut den reine føde

   lovi kravde, til kvar mann,

   gav seg sjølv som påskelammet,

   fyrr den siste morgon rann. 

   I det sanne brød gav Ordet

   som vart kjøt, sin lekam god;

   og den vin han skjenkte, gjorde

   han med ordet til sitt blod;

   men den reine sjel åleine

   skynar dette fagnadbod. 

   Bøygde framfor Gud me æra

   vil hans store sakrament,

   lov og takk til honom bera

   som det nye lam hev sendt

   og med Andens ljos vil gjera

   klårt det tanken hev kje kjent. 

   Far og Son me gjev vårt kvede,

   lovar Gud av hjartans trong;

   lukke, signing, frygd og glede

   ofrar me dei tvo med song.

   Sæle frygd, for deim og Anden

   med vår lovsong stå ein gong! 
     

      Tantum Ergo 

   La oss da med bøyet hode ære dette sakrament.

   Vike skal den gamle pakten for det nye testament.

   La da troen være støtte, der hvor tanken ei er kjent. 

   Far og Sønn med lov vi hylder, ærer dem med fryd og tro.

   hell og heder, signing, glede, alt som kan av hjertet gro.

   Samme lov og pris til Ånden, som går ut fra disse to.

   Amen. 

   P: Brød fra himmelen har du gitt dem. Halleluja!

   A: I det bor all vår glede. Halleluja! 

   P: La oss be. Gud, i dette underfulle sakrament har du etterlatt oss minnet om din lidelse. Vi ber deg: Gi oss å ære ditt legemes og blods hellig mysterier, og alltid få kjenne frukten av din gjenløsning. Du som lever og råder fra evighet til evighet.

   A:  Amen. 
    

      Benedictus Deus : post benedictionem Ssmi Sacramenti)

(There is no translation of this prayer in Norwegian language in use). 

      Anima Christi

   Kristi sjel, hellige meg,

   Kristi blod, fyll meg.

   Vann fra Kristi side, tvett meg.

   Kristi Lidelse, styrk meg.

   Gode Jesus, bønnhør meg.

   I dine sår, skjul meg.

   La meg ikke skilles fra deg.

   Mot den onde fiende, vern meg.

   I dødstimen, kall meg.

   Og inn for ditt åsyn hent meg,

   så jeg alltid kan prise deg

   med dine hellige i evigheters evighet. Amen. 
    

     Magnificat

   Min sjel opphøyer Herren,

   min Ånd fryder seg i Gud, min frelser,

   han som har sett til sin ringe tjenerinne.

   For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig.

   Store ting har han gjort mot meg, han den mektige.

   Hellig er hans navn.

   Hans miskunn varer fra slekt til slekt

   mot dem som frykter ham.

   han gjorde storverk med sin sterke arm,

   han spredte dem som gikk med hovmotstanker.

   Han støtte herskere ned fra tronen

   og opphøyet de ringe.

   Sultne mettet han med gode gaver,

   rikfolk ble sendt tomhendt bort.

   Han tok seg av Israel, sin tjener,

   for han kom i hu sin miskunn.

   Slik han hadde lovet være fedre:

   Abraham og hans ætt til evig tid. 
    

      Angelus

   V: Herrens engel brakte Maria det glade budskap.

   S: Og hun unnfanget ved den Hellige Ånd.

   Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med eg, velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen.  

   V: Se, jeg er Herrens tjenerinne.

   S:  Det skje meg etter ditt ord.

   Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med eg, velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen.  

   V: Og Ordet ble kjød.

   S: Og tok bolig blant oss.

   Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med eg, velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen.  

   V: Be for oss, Guds hellige mor.

   S: At vi må bli verdige til Kristi løfter. 

   La oss be: Vi ber deg, Herre, fyll våre hjerter med din nåde, så vi som ved engelens budskap har erkjent at Kristus, din sønn, er blitt menneske, ved hans lidelse og kors må bli ført til oppstandelsens herlighet. Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen. 

Regina Caeli
   V: Fryd deg, du himmeldronning. Halleluja.
   S: For han som du ble verdig til å bære. Halleluja. 
   V: Han er oppstanden som han sa. Halleluja.
   S: Be for oss til Gud. Halleluja. 
   V: Gled deg og juble, Jomfru Maria. Halleluja.
   S: For Herren er sannelig oppstanden. Halleluja. 

   La oss be: Gud du som har verdiget deg ved din Sønns, vår Herres Jesu Kristi oppstandelse å fryde verden, gi oss den nåde, at vi ved hans jomfruelige Mor Marias forbønn må oppnå det evige livs gleder. Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.  

      Sub Tuum Praesidium

   Under ditt vern tar vi vår tilflukt, hellige Guds Mor. Ta imot de bønner vi ber i våre trengsler, og frels oss fra alle farer. Du evige Jomfru, velsignet og herlig. 
    

      Maria Ved Korset / Stabat Mater

   Standande i gråt og kvida

   Herrens mor ser Sonen lida

   høgt på kross og skjemdartre. 

   Skjelvande, til dauden såra

   og av sverdet gjennombora

   stend ho i sin hjartevé. 

   Ingi sorg er tung som denne,

   ingen hev så djupt fått kjenne

   liding som Guds fagna mor. 

   Men hjå Sonen vil ho vera

   og med honom liding bera

   til hans siste sukk på jord. 

   Kan det nokon utan tåre

   sjå ho i si liding såre

   bogna under krossen ned –  

   kann det nokon hegda gråten

   når han ser ho, jammerbroten,

   luta under pinsletre? 

   All vår synd låg på den eine,

   krossen tyngde på den reine,

   han som utan synder var. 

   Bøygd av sorg ho såg han lida

   og i dauden eismal strida;

   djupt i sjeli sverdet skar. 

   Kjærleiks kjelde, moder milde,

   eg så gjerne gråta vilde

   attmed krossen hans med deg! 

   Lat din kjærleik i meg strøyma,

   sop din Son eg kan kje gløyma,

   og han kjennast vil med meg. 

   Sæle mor, vil du det gjera,

   at i hjarta eg får bera

   her på jord min Frelsars sår? 

   Mine synder hev han sona,

   lat meg fylgja deg og vona

   at til krossen hans eg når. 

   Lat meg blant hans vener finnast,

   all hans ynk og liding minnast

   medan eg på jordi fer. 

   Lat meg attmed krossen standa,

   tårone med dine blanda

   til eg kjem hans hjarta nær! 

   Møy, du reinaste av alle,

   som deg her Guds mor fekk kalle,

   vil du høyra  bøni mi?

   Lat meg her hans liding bera

   og i liv og daude vera

   med deg i din tunge strid! 

   Um av såri då eg bløder,

   er det livsens flod som fløder

   frå hans kross og hjarteblod.’ 

   Når eg fer frå jordheims aude,

   lat di bøn frå dom og daude

   fria meg, ver då meg god! 

   Kristus, lat på himmelstrender

   henna milde moderhender

   retta meg min sigerpris! 

   Ja, når moldi av skal siga,

   lat då sjeli upp få stiga

   til ditt sæle Paradis! 
    

      Litani Til Guds Mor--Det Lauretanske Litani / Litany of Loretto of the Blessed Virgin Mary / Litaniae Lauretanae Beatae Virginis Mariae

   V: Herre, miskunn deg

   S: Herre, miskunn deg 

   V: Kristus, miskunn deg

   S: Kristus, miskunn deg 

   V: Kristus, hør oss

   S: Kristus, bønnhør oss 

   Gud Fader i himmelen, miskunn deg over oss.

   Gud Sønn, verdens frelser, miskunn deg over oss.

   Gud Hellige Ånd, miskunn deg over oss.

   Hellige Treenighet, én Gud, miskunn deg over oss. 

   Hellige Maria, be for oss.

   Hellig Guds mor, be for oss.

   Hellige jomfru, be for oss.

   Kristi mor, be for oss.

   Kirkens mor, be for oss. 

   Du nådens mor, be for oss.

   Du renhetens mor, be for oss.

   Du kyskhetens mor, be for oss.

   Du jomfruelige mor, be for oss.

   Du uplettede mor, be for oss.

   Du elskelige mor, be for oss.

   Du herlige mor, be for oss.

   Du rådvishetens mor, be for oss.

   Du Skaperens mor, be for oss.

   Du Frelserens mor, be for oss.

   Du viseste jomfru, be for oss.

   Du ærverdigste jomfru, be for oss.

   Du høyt lovpriste jomfru, be for oss.

   Du mektige jomfru, be for oss.

   Du milde jomfru, be for oss.

   Du trofaste jomfru, be for oss.

   Rettferdighetens speil, be for oss.

   Visdommens trone, be for oss.

   Vår gledes grunn, be for oss.

   Åndens gjemme, be for oss.

   Dyrebare vase, be for oss.

   Hengivenhetens kalk, be for oss.

   Du mystiske rose, be for oss.

   Du Davids tårn, be for oss.

   Du elfenbenstårn, be for oss.

   Du gyldne hus, be for oss.

   Du paktens ark, be for oss.

   Du himmelens port, be for oss.

   Du morgenstjerne, be for oss.

   Du frelse for syke, be for oss.

   Du synderes tilflukt, be for oss.

   Du sorgfulles trøster, be for oss.

   Du kristnes hjelper, be for oss. 

   Engelens dronning, be for oss.

   Patriarkenes dronning, be for oss.

   Profetenes dronning, be for oss.

   Apostlenes dronning, be for oss.

   Martyrenes dronning, be for oss.

   Bekjennernes dronning, be for oss.

   Jomfruenes dronning, be for oss.

   Alle helliges dronning, be for oss. 

   Du dronning unnfanget uten synd, be for oss.

   Du dronning opptatt i himmelen, be for oss.

   Du dronning av den hellige rosenkrans, be for oss.

   Du fredens dronning, be for oss. 

   V: Guds Lam, som tar bort verdens synder.

   S: Skån oss, Herre. 

   V: Guds Lam, som tar bort verdens synder.

   S: Bønnhør oss, Herre. 

   V: Guds Lam, som tar bort verdens synder.

   S: Miskunn deg over oss. 

   V: Be for oss, Guds hellige mor.

   S: At vi må bli verdige til Kristi løfter. 

   Herre, vår Gud, gi at vi, dine tjenere, alltid må glede oss ved sjelens og legemets helse. Vi ber deg: Fri oss på forbønn av den salige jomfru Maria fra sorger her på jorden, og skjenk oss den evige glede i himmelen. Ved Kristus, vår Herre. Amen. 

Symbolet fra Nikea og Konstantinopel / The Nicene Creed

   Jeg tror på én Gud,

   den allmektige Fader, som har skapt himmel og jord,

   alle synlige og usynlige ting.

   Jeg tror på én Herre, Jesus Kristus,

   Guds enbårne Sønn,

   født av Faderen fra evighet.

   Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av den sanne Gud,

   født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen.

   Ved ham er alt blitt skapt.

   For oss mennesker og for vår frelses skyld

   steg han ned fra himmelen.

   Han er blitt kjød ved Den Hellige Ånd

   av Jomfru Maria, og er blitt menneske.

   Han ble korsfestet for oss,

   pint under Pontius Pilatus og gravlagt.

   Han oppstod den tredje dag, etter Skriften,

   fór opp til himmelen, og sitter ved Faderens høyre hånd.

   Han skal komme igjen med herlighet og dømme levende og døde,

   og på hans rike skal det ikke være ende.

   Jeg tror på Den Hellige Ånd, Herre og livgiver,

   som utgår fra Faderen og Sønnen,

   som med Faderen og Sønnen tilbes og forherliges,

   og som har talt ved profetene.

   Jeg tror på én, hellig, katolsk og apostolisk Kirke.

   Jeg bekjenner én dåp til syndenes forlatelse.

   Jeg venter de dødes oppstandelse

   og det evige liv.

   Amen. 
    

Holy, Holy, Holy / Sanctus
Hellig, hellig, hellig, er Herren, hærskarenes Gud.
Himlene og jorden er fulle av din herlighet.
Hosanna i det høye!
Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hosanna i det høye!

Guds Lam / Lamb of God / Agnus Dei
Guds lam, som tar bort verdens synder,
miskunn deg over oss.
Guds lam, som tar bort verdens synder,
miskunn deg over oss.
Guds lam, som tar bort verdens synder,
gi oss din fred.  
 

Den Athanasianske Trosbekjennelse / The Athanatian Creed

 1. Enhver som vil bli salig, må framfor alle ting holde fast på den felles kristne tro.

 2. Enhver som ikke bevarer denne hel og uforfalsket, vil uten tvil gå evig fortapt.

 3. Og dette er den felles kristne tro, at vi ærer én Gud i Treenigheten og Treenigheten i enheten,

 4. idet vi hverken blander sammen personene eller deler vesenet.

 5. For én person er Faderens, en annen Sønnens, en annen Den Hellige Ånds.

 6. Men Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds guddom er én, herligheten er like stor, majesteten like evig.

 7. Slik som Faderen er, slik er Sønnen, slik er også Den Hellige Ånd.

 8. Uskapt er Faderen, uskapt er Sønnen, uskapt er Den Hellige Ånd.

 9. Umålelig er Faderen, umålelig er Sønnen, umålelig er Den Hellige Ånd.

 10. Evig er Faderen, evig er Sønnen, evig er Den Hellige Ånd.

 11. Og likevel er det ikke tre evige, men én evig,

 12. likesom det ikke er tre uskapte, heller ikke tre umålelige, men én uskapt, og én umålelig.

 13. På samme måte er Faderen allmektig, Sønnen allmektig, Den Hellige Ånd allmektig,

 14. og likevel er det ikke tre allmektige, men én allmektig.

 15. Slik er Faderen Gud, Sønnen Gud, Den Hellige Ånd Gud,

 16. og likevel er det ikke tre guder, men én Gud.

 17. Slik er Faderen Herre, Sønnen Herre, Den Hellige Ånd Herre,

 18. og likevel er det ikke tre herrer, men én Herre.

 19. For likesom den kristelige sannhet tvinger oss til å bekjenne hver person for seg som Gud og Herre, slik forbyr den felles kristne tro oss å si at det er tre guder eller herrer.

 20. Faderen er ikke virket av noen, heller ikke skapt, heller ikke født.

 21. Sønnen er av Faderen alene, ikke virket, heller ikke skapt, men født.

 22. Den Hellige Ånd er av Faderen og Sønnen, ikke virket, heller ikke skapt, heller ikke født, men han går ut fra dem.

 23. Altså er det én Fader, ikke tre fedre, én Sønn, ikke tre sønner, én Hellig Ånd, ikke tre helligånder.

 24. Og i denne Treenighet er ikke noe tidligere eller senere, ikke noe større eller mindre,

 25. men alle tre personer er seg imellom like evige og jevnbyrdige, så at på alle måter, slik som det allerede er sagt ovenfor, både Treenigheten må æres i enheten og enheten i Treenigheten.

 26. Den som altså vil bli salig, må tenke slik om Treenigheten.

 27. Men til evig salighet er det også nødvendig at han tror ærlig at vår Herre Jesus Kristus ble menneske.

 28. Det er altså den rette tro, at vi tror og bekjenner at vår Herre Jesus Kristus, Guds Sønn, er Gud og menneske:

 29. Han er Gud av Faderens vesen, født før alle tider, og han er menneske av sin mors vesen, født i tiden,

 30. fullkommen Gud, fullkomment menneske, bestående av fornuftig sjel og menneskelig kjød,

 31. lik med Faderen etter sin guddom, ringere enn Faderen etter sin manndom.

 32. Men enda han er Gud og menneske, er han likevel ikke to, men én Kristus,

 33. én, ikke ved en forvandling av guddommen til kjød, men ved manndommens opptakelse i Gud,

 34. i det hele én ikke ved en sammenblanding av vesen, men ved personens enhet.

 35. For likesom den fornuftige sjel og kjødet er ett menneske, således er Gud og menneske én Kristus,

 36. som led for vår frelse, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag,

 37. for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faderens høyre hånd, skal komme derfra for å dømme levende og døde.

 38. Og når han kommer, må alle mennesker stå opp igjen med sine legemer og gjøre regnskap for sine gjerninger.

 39. Og de som har gjort godt, skal gå inn til det evige liv, men de som har gjort ondt, til den evige ild.

 40. Dette er den felles kristne tro. Den som ikke oppriktig og fast har denne tro, kan ikke bli salig.


Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)