The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

  Norsk Rosary Prayers
This language is also known as Norwegian, Dano-Norwegian, Bokmål, and Riksmål.
This language is spoken in Norway.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Rosenkransen / The Holy Rosary

Korset / Sign of the Cross / Signum Crucis
I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. 
Amen.

Trosbekjennelsen / The Apostles' Creed / Credo

Bes ved korset

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den Hellige Ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket, sto opp dra de døde tredje dag, fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, og skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Jeg tror på Den Hellige Ånd, den hellige katolske kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv.

Amen.

Fader vår / Our Father / Pater Noster

Bes ved de store perlene

Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Amen.

Hill deg, Maria / Hail Mary / Ave Maria

Bes ved de små perlene

Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg, velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime.

Amen.

Lovprisningsbønn / Glory Be / Gloria Patri

Bes etter hvert ledd av rosenkransen

Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet.

Amen.

Hill deg, Dronning / Hail, Holy Queen / Salve Regina

Bes som avslutning

Hill deg, Dronning, barmhjertighetens Mor. Du vårt liv, vår fryd og vårt håp, vær hilset! Til deg roper vi, Evas landflyktige barn. Til deg sukker vi med sorg og gråt i denne tårenes dal. Se til oss i barmhjertighet, du som går i forbønn for oss. Og når vår utlendighets tid er forbi, vis oss da Jesus, ditt livs velsignede frukt. Du barmhjertige, du trofaste, du milde Jomfru Maria.

Amen.

Gledens Mysterier / The Joyful Mysteries

(bes gjerne på mandager og lørdager)

 1. Engelen Gabriels budskap til Maria (Luk. 1,28-38)

 2. Marias besøk hos Elisabeth (Luk. 1,39-56)

 3. Jesu Kristi fødsel (Luk. 2,1-21)

 4. Jesus blir båret frem i tempelet (Luk. 2,22-38)

 5. Jesus blir gjenfunnet i tempelet (Luk. 2,41-52)

Smertens Mysterier / The Sorrowful Mysteries

(bes gjerne på tirsdager og fredager)

 1. Jesu dødsangst i Getsemane (Luk. 22,39-44)

 2. Jesus blir hudstrøket (Joh. 19,1)

 3. Jesus blir tornekronet (Joh. 19,2-3)

 4. Jesus bærer sitt kors (Joh. 19,17-24)

 5. Jesus blir korsfestet og dør (Joh. 19,25-37)

Lysets mysterier / The Luminous Mysteries

(bes gjerne på torsdager)

 1. Jesus døpes i Jordan (Matt. 3, 13-17)

 2. Jesus fremstår under bryllupet i Kana (Joh. 2, 1-11)

 3. Jesus forkynner Guds rike og kaller til omvendelse (Mark. 1, 14-15)

 4. Jesus forklares på berget (Luk. 9, 28-36)

 5. Jesu innstifter nattverden (Matt. 26, 26-29)

Herlighetens mysterier / The Glorious Mysteries

(bes gjerne på onsdager og søndager)

 1. Jesu oppstandelse fra de døde (Joh. 20,1-10)

 2. Jesu himmelferd (Apg. 1,6-11)

 3. Den hellige ånds komme (Apg. 2,1-12)

 4. Marias opptagelse i himmelen (Åp.12,1)

 5. Marias kroning i himmelen (Åp. 2,10b)

Other versions of prayers

Den Apostoliske Trosbekendelse / Apostles' Creed / Credo
Jeg tror på Gud Fader,
Himmelens og jordens skaper.
Jeg tror på Jesus Kristus,
Guds enbårne sønn, Vår Herre,
Som ble unnfanget ved den Hellige Ånd,
Født av Jomfru Maria,
Pint under Pontius Pilatus,
Korsfestet, død og begravet,
Fór ned til dødsriket,
Stod opp fra de døde tredje dag,
Fór opp til Himmelen,
Sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd,
Og skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.
Jeg tror på den Hellige Ånd,
En hellig katolske Kirke, de helliges samfunn,
Syndenes forlatelse, legemets oppstandelse
Og det evige liv.
Amen.

Fader vår /
Our Father / Pater Noster
Fader vår, du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn;
komme ditt rike;
skje din vilje,
som i himmelen, så og på jorden;
gi oss idag vårt daglige brød;
og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere;
og led oss ikke inn i fristelse;
men fri oss fra det onde.
Amen.

Another version of
Fader vår / Our Father / Pater Noster
Fader vår,
du som er himmelen!
La ditt navn holdes hellig.
La ditt rike komme.
La din vilje skje på jorden som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Forlat vår skyld som vi og forlater våre skyldnere.
Led oss ikke inn i fristelse,
men frels oss fra det onde.
Amen.

Another version of
Fader vår / Our Father / The Lord's Prayer / Pater Noster
9 Fader vår, du som er i himmelen: helliget vorde ditt navn.
10 Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden.
11 Gi oss idag vårt daglige brød.
12 Og forlat oss vår skyld, som og vi forlater våre skyldnere.
13 Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde.

Another version of
Bor Fader--Norwegian / Our Father -1905 / Pater Noster
Bor Fader, du som er i himlene! Helliget vorde dit Navn. Komme dit Rige!
Gfee din Billie, som i himmelen, saa og paa Jorden. Giv os i Dag vort daglige
Brød. Og forlad os vor Gfŋld, saa som vi og forlade vore Gfŋldnere. Og leed os iff ind i Fristelse;
men frie os fra det Onde.
Amen.

Another version of
Wor Fader / Our Father / Pater Noster
Wor Fader, du som est y Himmelen, gehailiget worde dit Nafn.
Tilkomma os Riga dit; Din Wilia geskia paa Jorden, som handt
er udi Himmelen. Giff os y Tag wort dagliga Brouta. Och forlaet
os wort Skioldt, som wy forlata wora Skioldonar. Och lad os ickie
komme udi Fristelse, man frals os fra Onet.
Amen.

Another version of
Fader vaar / Our Father / Pater Noster
Fader vaar, du som er i himlom! Ditt Namn verte helgat! Ditt Rife
fome! Din Bilje verte som i himmelen so og paa Jordi! Giv oss i Dag
raart daglege Brod! Og forlat oss vaar Gfŋld, lifsom me forlæt
deim, som er os sfulduge! Og før oss iffje inn i Freisting! men frels
oss fraa det vonde!
Amen.

Another version of
Wor Fader--Norwegian / Our Father  / Pater Noster -1883
Wor Fader, du som est y Himmelen, Gehailiget
worde dit Nafn; Tilkomma os Riga dit, Din Wilia
geskia paa Jorden, som handt er udi Himmelen;
Giff os y Tag wort dagliga Brouta; Och forlaet
os wort skioldt, som wy forlata wora skioldonar;
Och lad os ickie komme Udi Fristelse, man frals os
fra onet.
Amen.

Another version of
Wor Bader / Our Father  / Pater Noster-1870
Wor Bader du' som est ŋ himmelen, gehailiget worde ' dit nafn, tilkomma
os riga dit. Din wilia geskia paa iorden, som handt er udi er udi himmelės Giff
os ŋ tag wort dagliga brouta. Och forlaet skioldt, som wŋ forlata wora
skioldonar. Och lad os icke komma voi fristelse. Man frals os fra onet. Amen.

Another version of
Wor Fader / Our Father / Pater Noster—1869
Wor Fader, du som est y Himmelen,
Gehailiget worde dit Nafn; Tilkomma
os Riga dit, Din Wilia geskia paa Jorden,
som handt er udi Himmelen; Giff os y
Tag wort dagliga Brouta; Och forlaet
os wort skioldt, som wy forlata wora
skioldonar; Och lad os ickie komme Udi
Fristelse, man frals os fra onet. Amen.


Another version of
Wor Fader / Our Father / Pater Noster—1713
Wor Fader du som est y himmelen,
 1. Gehailiget worde dit Nafn.
 2. Tilkomma os Riga dit.
 3. Din Wilia geskia paa Jorden, som handt er udi himmelen.
 4. Giff os y Tag wort dagliga Brouta.
 5. Och forlaet os wort Skioldt, som wy forlata wora Skioldonar.
 6. Och lad os icke komma voi fristelse.
 7. Man frals os fra onet.
  Amen.
Another version of
Vår Far-Norsk-nynorsk / Our Father / Pater Noster -(2005)
Vår Far i himmelen!
Lat namnet ditt helgast.
Lat riket ditt koma.
Lat viljen din råda på jorda slik som i himmelen.
Gjev oss i dag vårt daglege brød,
og tilgjev oss vår skuld,
slik vi òg tilgjev våre skuldnarar.
Og lat oss ikkje koma i freisting,
men frels oss frå det vonde.
For riket er ditt og makta og æra i all æve.
Amen.

Another version of
Fader vår--Norsk-nynorsk / Our Father / Pater Noster
Fader vår, du som er i himmelen!
Lat namnet ditt helgast.
Lat riket ditt koma.
Lat viljen din råda på jorda så som i himmelen.
Gjev oss i dag vårt daglege brød. 12 Forlat oss vår skuld,
som vi òg forlèt våre skuldmenn.
Før oss ikkje ut i freisting,
men frels oss frå det vonde.
For riket er ditt, og makta og æra i all æve.
Amen.

Another version of
Fader vår --Norsk-nynorsk / Our Father / Pater Noster
Fader vår, du som er i himmelen!
Lat namnet ditt helgast;
lat riket ditt koma;
lat viljen din råda på jordi so som i himmelen;
gjev oss i dag vårt daglege brød;
og forlat oss vår skuld, som me og forlet våre skuldmenn;
og før oss ikkje ut i freisting; men frels oss frå det vonde.
For riket er ditt, og makti og æra i all æve.
Amen.

Another version of
Fader vår / Our Father / Pater Noster
Norsk-nynorsk(1921, Studentmållagsbibelen):Fader vår

Fader vår, du som er i himmelen!
Lat namnet ditt helgast;
lat riket ditt koma;
lat viljen din råda på jordi so som i himmelen;
gjev oss i dag vårt daglege brød;
og forlat oss vår skuld, som me og forlet våre skuldmenn;
og før oss ikkje ut i freisting; men frels oss frå det vonde.
For riket er ditt, og magti og æra i all æva!
Amen.

Another version of
 
Fader vĺr / Our Father / Pater Noster
Fader vĺr, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn; komme ditt rike; skje din vilje, som i himmelen, sĺ og pĺ jorden; gi oss idag vĺrt daglige brřd; og forlat oss vĺr skyld, som vi og forlater vĺre skyldnere; og led oss ikke inn i fristelse; men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og ćren i evighet. Amen.


 Hil dig, Maria / Hail Mary / Ave Maria
Hil dig, Maria, full av
nåde, Herren er med
dig, velsignet er
du blandt kvinnene og
velsignet er
ditt livs frukt, Jesus.
Hellige Maria,
Guds moder, be for oss
syndere nu og i vår
dødstime. Amen.

Another version of

  Hil dig, Maria / Hail Mary—1931/ Ave Maria
Hil dig Maria, full av
nade, Herren er med
dig, velsignet er du blandt
kvinnerne of velsignat
er dit livs fruckt, Jesus.
Hellige Maria, Guds
mor, be for oss syndere
nu oy i vor dödstime. Amen.

Another version of

  Hill deg, Maria / Hail Mary / Ave Maria
Hill deg, Maria,
full av nåde,
Herren er med deg,
velsignet er du iblant kvinnene,
og velsignet er ditt livs frukt, Jesus.
Hellige Maria, Guds Mor,
bed for oss syndere,
nå og i vår dødstime.
Amen.

Another version of

  Hill deg, Maria / Hail Mary / Ave Maria
Hill deg, Maria, full av nåde,
Herren er med deg,
Velsignet er du blant kvinner,
Og velsignet er ditt livs frukt, Jesus.
Hellige Maria, Guds Mor,
Be for oss syndere,
Nå og i vår dødstime.
Amen.

 Ære være Faderen / Glory be / Gloria Patri
Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige Ånd,
som det var i opphavet så nå og alltid og i all evighet.
Amen.

Another version of

Ære være Faderen
/ Glory be / Gloria Patri
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd,
Som det var i begynnelsen, så nå og alltid,
Og i all evighet, Amen.

Den Nikænokonstantinopolitanske Trosbekendelse / The Nicene Creed

Jeg tror på én Gud, 
den almægtige Fader, himlens og jordens, 
alle synlige og usynlige tings skaber. 
Og på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Søn, 
som er født af Faderen forud for alle tider. 
Gud af Gud, lys af lys, 
sand Gud af den sande Gud. 
Født, ikke skabt, af samme væsen som Faderen, 
ved hvem alt er skabt. 
Som for os mennesker og for vor frelses skyld 
er nedstegen fra himlen 
og har påtaget sig kød ved Helligånden 
af Jomfru Maria og er blevet menneske. 
Han er også blevet korsfæstet for os, 
pint under Pontius Pilatus og begravet. 
Og han er opstanden på den tredje dag efter skrifterne 
og er opfaren til himlen. 
Han sidder ved Faderens højre hånd. 
Og han skal komme igen med herlighed 
for at dømme de levende og de døde, 
og på hans rige skal der ikke være ende. 
Og på Helligånden, Herren og levendegøreren 
som udgår fra Faderen og Sønnen, 
og som tillige med Faderen og Sønnen tilbedes og forherliges, 
som har talt ved profeterne. 
Og én, hellig, katolsk og apostolisk Kirke. 
Jeg bekender én dåb til syndernes forladelse. 
Og jeg venter de dødes opstandelse 
og livet i den tilkommende evighed. 
Amen.
Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)