The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Nederlands Rosary Prayers
This language is also known as Ami, Amia, Pagcah, Bakurut, Lam-Si-Hoan, Maran, Sabari, and Tanah.
This language is spoken by 138,000 people in the area east of Mt. Morrison, coastal plain from Hualien to south of Taitung, Taiwan.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

De Rozenkrans

The Sign of the Cross / Signum Crucis
+ In de naam van de Vader + en de Zoon + en de Heilige Geest. Amen.

Ik geloof in God / The Apostles' Creed / Credo
(Rooms-katholieke)
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de Maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God
de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven.  Amen.ee

d

Another version of
Ik geloof in God / The Apostles' Creed / Credo
(Vlaanderen)
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van
hemel en aarde.

En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer, die

ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de

maagd Maria;

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd

is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter

helle, de derde dag verrezen uit de doden;

die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand

 van God, Zijn almachtige Vader, vandaar zal Hij

 komen oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest; de heilige katholieke

 Kerk; de gemeenschap van de heiligen; de

 vergiffenis van de zonden; de verrijzenis van het

 lichaam; het eeuwig leven. Amen.


Ik geloof in God, n Vader en de Zoon en de Heilige
 .
Onze Vader / Our Father / Pater Noster
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd;
Uw rijk kome;
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.  Amen.

Another version of
Onze Vader / Our Father / Pater Noster
(in Vlaanderen)
 Onze Vader die in de hemelen zijt,
geheiligd zij Uw Naam.
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.

Another version of

Ons Vader / Our Father / Pater Noster
(a dialect spoken around Duiven, Netherlands)
Ons Vader, Gi-j die in de hemel bunt,
Gi-j mot heileg genuump worde,
ow heerschappi-j mot ruumte kriege.
Wat Gi-j wilt mot gebeure
in de wereld aevegoed as in de hemel.
Geef ons vandaag en iedere dag
't brood da wi-j nodeg hemme.
En scheld ons kwiet onze schulden
krek as wi-j doen aan andere
die bi-j ons in de schuld staon.
En breng ons niet in de verleiding,
maor maak ons vri-j van kwaod.
Want van Ow is de heerschappi-j
en de krach en de glorie.
Amen.

Another version of
Onze Vader / Our Father / Pater Noster
(a dialect spoken around Lochem, Netherlands)
Onze Vader, I-j dén in de hemel bunt,
oew name, laot dén eheilegd wodden:
oew wille, laot dén gebeurn
op de eerde zo as in de hemel.
Geef ons noo het brood veur vandage
en vergeef ons onze schulden
net as wi-j vergeeft
dee bi-j ons in de schuld staot;
en bewaar ons veur  verleiding
en maak ons vri-j van den kwaojen.
Want van Oe is het koninkriek
en de krach en de heerlekheid
noo en alle dage.
Amen.

Another version of
Unzen Vader / Our Father / Pater Noster
(a dialect spoken around Winterswijk, Netherlands)
Unzen Vader in de hemelen,
laot dienen name eheilegd worden;
laot dien könninkriek kommen;
laot dienen wille gebeuren
op de eerde zo as in den hemel.
Gef uns noo uns dageleks brood
en vergef uns unze scholden
zo as ok wi-j vergeft
wee bi-j uns in de schold staot;
en breng ons neet in verzeuking,
maor maak uns vri-j van 't kwaod.
Want van Di-j is het könninkriek
en de krach en de glorie
noo en alle dage.
Amen.

Wees gegroet Maria / Hail Mary /  Ave Maria
(in Nederland gebruikt wordt)
Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen.
En gezegend is Jezus,
de Vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria,
Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Another version of
Wees gegroet Maria / Hail Mary / Ave Maria
(in Vlaanderen gebruikt wordt)
Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

Eer aan de Vader / Glory Be / Gloria Patri
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

O, Jezus / Oh, My Jesus / Fatima Prayer
O, Jezus vergeef ons onze zonden behoed ons voor het vuur van de hel,
breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen,
die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben.

The Mysteries of the Rosary

BLIJE MYSTERIES / The Joyful Mysteries
De aankondiging van de Engel aan Maria
 Bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth
De geboorte van Jezus
De aanbieding van Jezus in de tempel
De terugvinding van Jezus in de tempel

DE MYSTERIES VAN HET LICHT / The Mysteries of Light
Het doopsel in de Jordaan
Het begin van de tekenen in Kana
De prediking van Jezus
De gedaanteverandering
De instelling van de Eucharistie

DE DROEVE MYSTERIES / The Sorrowful Mysteries
De doodsstrijd van Jezus in de Hof van Olijven
De geselling van Jezus
De doornekroning
De kruisdraging
De kruisiging en de dood van Jezus

DE GLORIERIJKE MYSTERIES / The Glorious Mysteries
De verrijzenis van Jezus
De hemelvaart van Jezus
De nederdaling van de Heilige Geest over de Apostelen
De ten hemel opneming van de Heilige Maagd Maria
De kroning van de Maagd Maria in de hemel 

Another set of
Mysteries van de Rozenkrans / Mysteries of the Holy Rosary / Misteria Rosarii

De vijf Blijde Mysteries / The Joyful Mysteries
de boodschap van de engel aan Maria
het bezoek van Maria aan Elisabeth
de geboorte van Jezus
de opdracht van Jezus in de tempel
de terugvinding van Jezus in de tempel

De vijf Mysteries van het Licht / The Mysteries of Light
de doop van de Heer Jezus in de Jordaan
de zelfopenbaring van de Heer op de bruiloft van Kana
de verkondiging van het Rijk Gods en de uitnodiging tot bekering
de gedaanteverandering van de Heer
de instelling van de Eucharistie

De vijf Droeve Mysteries / The Sorrowful Mysteries
de doodstrijd van Jezus
de geseling van Jezus
de doornenkroning van Jezus
de kruisdraging van Jezus
de kruisdood van Jezus

De vijf Glorierijke Mysteries / The Glorious Mysteries
de verrijzenis van Jezus
de hemelvaart van Jezus
de nederdaling van de heilige Geest over de apostelen en Maria
de ten hemel-opneming van Maria
de kroning van Maria in de hemel


Wees gegroet  Koningin / Hail, Holy Queen / Salve Regina

Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid, ons leven, onze zoetheid, onze hoop, wees gegroet.

Tot U roepen wij, bannelingen, kinderen van Eva.
Tot U verzuchten wij, klagend en wenend in dit tranendal.
Welaan dan, onze Middelares, sla uw barmhartige ogen op ons.
En toon ons, na deze ballingschap, Jezus , de gezegende vrucht van uw lichaam.
O, genadige, o meedogende, o zoete Maagd Maria.

Prayer after the Rosary
God onze Vader, tekenen van liefde hebt Gij ons gegeven. Wij danken U voor Maria, 

de moeder van uw Zoon. In haar zien wij een voorbeeld. 

Breek onze harten open opdat uw Blije Boodschap binnen kan komen 

en wij uitdragers worden van Uw Boodschap. Door Christus onze Heer. Amen

Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, wees onze voorspraak.

Maria, moeder van de Heer, geleid ons door dit leven.


Another version of

Wees Gegroet, Koningin / Hail, Holy Queen / Salve Regina

Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid;

Ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet.

Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva;

Tot u smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van tranen.

Daarom dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen; en toon ons, na deze ballingschap, Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot.

O goedertieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria.

 


Hoe Bidden we het Rozenkransgebed / How to Pray the Rosary


 

Kruisteken  

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Amen

1 Ik geloof in God, de almachtige Vader,
schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
en geboren uit de Maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
gekruisigd is, gestorven en begraven;
die neergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
die opgevaren is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest,
de heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergiffenis van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam,
het eeuwig leven. Amen  

2          Eer aan de Vader

Eer aan de Vader en aan de Zoon en aan
de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu, en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.

Amen

 

De namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend.

van nu af tot in eeuwigheid.

 

goede Jezus, vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel.

Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.


 Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt
geheiligd zij uw naam,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde als in de hemel.

Geef ons heden
ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij aan anderen
hun schuld vergeven.

En leidt ons niet in bekoring,

maar verlos ons van het kwade.

 

3 Ik (Wij) groet(en) U, Maria, dochter van God de Vader.

 

Wees gegroet

Wees gegroet, Maria,
vol van genade,
de Heer is met u.

Gezegend zijt gij boven alle vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.

Heilige Maria, Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.

 

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

 

4 Ik (Wij) groet(en) U, Maria, Moeder van God de Zoon

 

Wees gegroet

Wees gegroet, Maria,
vol van genade,
de Heer is met u.

Gezegend zijt gij boven alle vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.

Heilige Maria, Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.

 

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

 

5 Ik(Wij) groet(en) U, Maria, Bruid van God de H. Geest

 

Wees gegroet

Wees gegroet, Maria,
vol van genade,
de Heer is met u.

Gezegend zijt gij boven alle vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.

Heilige Maria, Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.


6  Eer aan de Vader

Eer aan de Vader en aan de Zoon en aan
de Heilige Geest,
zoals het was in het begin, en nu, en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.

Amen 


  Onze Vader 

Onze Vader die in de hemelen zijt
geheiligd zij uw naam,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde als in de hemel.

Geef ons heden
ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij aan anderen
hun schuld vergeven.

En leidt ons niet in bekoring,

maar verlos ons van het kwade.

 

Eerste blijde /droevige/glorievolle geheim 
 

Jezus verrijst uit de doden

We bidden dit tientje voor onze eigen intenties

 

7 t/m 16  Wees gegroet (10 X)


17 Eer aan de Vader

Eer aan de Vader en aan de Zoon en aan
de Heilige Geest,
zoals het was in het begin, en nu, en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.

Amen

 

O, Jezus vergeef ons onze zonden behoed ons voor het vuur van de hel,
breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen,
die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben. 


Onze Vader 

Onze Vader die in de hemelen zijt
geheiligd zij uw naam,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde als in de hemel.

Geef ons heden
ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij aan anderen
hun schuld vergeven.

En leidt ons niet in bekoring,

maar verlos ons van het kwade.

 

Tweede blijde /droevige/glorievolle geheim.

   

Jezus stijgt op ten hemel

We bidden dit tientje voor het geestelijke welzijn van de parochie

 

18 t/m 27 Wees gegroet (10 X)

 

28  Eer aan de Vader

Eer aan de Vader en aan de Zoon en aan
de Heilige Geest,
zoals het was in het begin, en nu, en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.

Amen

 

O, Jezus vergeef ons onze zonden behoed ons voor het vuur van de hel,
breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen,
die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben.


   Onze Vader 

Onze Vader die in de hemelen zijt
geheiligd zij uw naam,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde als in de hemel.

Geef ons heden
ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij aan anderen
hun schuld vergeven.

En leidt ons niet in bekoring,

maar verlos ons van het kwade.

 

Derde blijde /droevige/glorievolle geheim.  

De Heilige Geest daalt neer over de Apostelen

We bidden dit tientje voor de zieken 

 

29 t/m 38 Wees gegroet (10 X)
 

39  Eer aan de Vader

Eer aan de Vader en aan de Zoon en aan
de Heilige Geest,
zoals het was in het begin, en nu, en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.

Amen

 

O, Jezus vergeef ons onze zonden behoed ons voor het vuur van de hel,
breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen,
die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben.

    Onze Vader
 

Onze Vader die in de hemelen zijt
geheiligd zij uw naam,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde als in de hemel.

Geef ons heden
ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij aan anderen
hun schuld vergeven.

En leidt ons niet in bekoring,

maar verlos ons van het kwade.

 

Vierde blijde /droevige/glorievolle geheim.  

 

Maria wordt in de hemel opgenomen

  We bidden dit tientje voor priesterroepingen

40 t/m 49 Wees gegroet (10 X)

 

50  Eer aan de Vader

Eer aan de Vader en aan de Zoon en aan
de Heilige Geest,
zoals het was in het begin, en nu, en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.

Amen

 

O, Jezus vergeef ons onze zonden behoed ons voor het vuur van de hel,
breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen,
die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben.

   Onze Vader
 

Onze Vader die in de hemelen zijt
geheiligd zij uw naam,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde als in de hemel.

Geef ons heden
ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij aan anderen
hun schuld vergeven.

En leidt ons niet in bekoring,

maar verlos ons van het kwade.

 

Vijfde blijde /droevige/glorievolle geheim.  

 

Maria wordt in de hemel gekroond

We bidden dit tientje voor opleving van het geloof

 

51 t/m 60  Wees gegroet (10 X)

 

  Eer aan de Vader

Eer aan de Vader en aan de Zoon en aan
de Heilige Geest,
zoals het was in het begin, en nu, en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.

Amen

 

O, Jezus vergeef ons onze zonden behoed ons voor het vuur van de hel,
breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen,
die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben.  

Kruisteken  

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Amen

Gebed:

God onze Vader, tekenen van liefde hebt Gij ons gegeven. Wij danken U voor Maria, 

de moeder van uw Zoon. In haar zien wij een voorbeeld. 

Breek onze harten open opdat uw Blije Boodschap binnen kan komen 

en wij uitdragers worden van Uw Boodschap. Door Christus onze Heer. Amen

Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, wees onze voorspraak.

Maria, moeder van de Heer, geleid ons door dit leven.

Litanie van de heilige Maagd Maria / Litany of Loretto

Heer, ontferm U over ons. Christus ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons, Christus aanhoor ons. Christus verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, Heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

Heilige Maria, bid voor ons.
Heilige Moeder van God, bid voor ons.
Heilige Maagd der maagden, bid voor ons.
Moeder van Christus, bid voor ons.
Moeder van de kerk, bid voor ons.
Moeder van de goddelijke genade, bid voor ons.
Allerreinste Moeder, bid voor ons.
Zeer kuise Moeder, bid voor ons.
Maagdelijke Moeder, bid voor ons.
Onbevlekte Moeder, bid voor ons.
Beminnelijke Moeder, bid voor ons.
Bewonderenswaardige Moeder, bid voor ons.
Moeder van goede raad, bid voor ons.
Moeder van de Schepper, bid voor ons.
Moeder van de Zaligmaker, bid voor ons.
Allervoorzichtigste Maagd, bid voor ons.
Eerwaardige Maagd, bid voor ons.
Lofwaardige Maagd, bid voor ons.
Machtige Maagd, bid voor ons.
Goedertieren Maagd, bid voor ons.
Getrouwe Maagd, bid voor ons.
Spiegel van gerechtigheid, bid voor ons.
Zetel van wijsheid, bid voor ons.
Oorzaak van onze blijdschap, bid voor ons.
Geestelijk vat, bid voor ons.
Eerwaardig vat, bid voor ons.
Heerlijk vat van godsvrucht, bid voor ons.
Mystieke roos, bid voor ons.
Toren van David, bid voor ons.
Ivoren toren, bid voor ons.
Gouden huis, bid voor ons.
Ark van het verbond, bid voor ons.
Deur van de hemel, bid voor ons.
Morgenster, bid voor ons.
Heil van de zieken, bid voor ons.
Toevlucht van de zondaars, bid voor ons.
Troosteres van de bedroefden, bid voor ons.
Hulp van de christenen, bid voor ons.
Koningin van de engelen, bid voor ons.
Koningin van de aartsvaders, bid voor ons.
Koningin van de profeten, bid voor ons.
Koningin van de apostelen, bid voor ons.
Koningin van de martelaren, bid voor ons.
Koningin van de belijders, bid voor ons.
Koningin van de maagden, bid voor ons.
Koningin van alle heiligen, bid voor ons.
Koningin zonder erfsmet ontvangen, bid voor ons.
Koningin in de hemel opgenomen, bid voor ons.
Koningin van de heilige rozenkrans, bid voor ons.
Koningin van de vrede. bid voor ons.

Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, spaar ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, verhoor ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.

Da namen van Jesus . . .
Da namen van Jezus, Maria en Josef moeten zijn gezegend, van nu af tot in eeuwigheid.  Goede Jezus, vergeef ons onze zonden.  Bewaar ons voor het vuur van de hel.  Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw
barmhartigheid het meest nodig hebben.  Amen.

Van de advent tot Kerstmis:

De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt;
en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.

Laat ons bidden: God, Gij hebt gewild dat uw Woord bij de boodschap van de engel het vlees aannam in de schoot van de Heilige Maagd Maria.

Wij bidden U: Laat allen die geloven dat zij werkelijk de Moeder van God is steun vinden in haar voorspraak bij U. Door Christus onze Heer. Amen.

Van Kerstmis tot Lichtmis:

Na het baren, o Maagd, zijt Gij ongeschonden gebleven;
Moeder van God, wees onze voorspraak.

Laat ons bidden: God, door het moederschap van de Heilige Maagd Maria hebt Gij de rijkdom van de verlossing aan de mensen geschonken.

Wij bidden U: Laat ons de voorspraak ondervinden van haar door wie wij de Gever van het leven mochten ontvangen: Jezus Christus, Uw Zoon en onze Heer. Amen.

Van Lichtmis tot Pasen en na de Paastijd tot de Advent:

Bid voor ons, Heilige Moeder van God;
Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.

Laat ons bidden: Heer onze God, neem ons leven in bescherming en wees te allen tijde ons behoud. Help ons op voorspraak van de Heilige Maria, altijd Maagd in de noden van dit ogenblik en laat ons eens ervaren wat eeuwige vreugde is. Door Christus onze Heer. Amen.

In de Paastijd:

Verheug en verblijd U, Maagd Maria, alleluja!
Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluja!

Laat ons bidden: God, door de verrijzenis van Uw Zoon Jezus Christus onze Heer,
hebt Gij vreugde geschonken aan de wereld.

Wij bidden U: Laat ons door zijn Moeder, de Maagd Maria, eenmaal komen tot
de vreugde van het eeuwig leven. Door Christus onze Heer. Amen.


Magnificat

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,

verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser.

Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd:

van nu af prijst ieder geslacht mijn zalig.

Wonderbaar is het wat Hij mij deed,

de Machtige, groot is zijn Naam!

Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen voor ieder die Hem erkent.

Hij doet zich gelden met krachtige arm,

vermetelen drijft Hij uiteen;

Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,

eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;

Behoeftigen schent Hij overvloed,

maar rijken gaan heen met ledige handen.

Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan,

zijn milde erbarming indachtig;

zoals Hij de vaderen heeft beloofd,

voor altijd Abraham en zijn geslacht voor altijd.Gedenk / Memorare 
(Sancti Bernardi)

Liefdevolle Maagd Maria,

gedenk dat men nog nooit heeft gehoord

dat iemand die tot u zijn toevlucht nam,

verlaten is geworden,


Aangemoedigd door dit vertrouwen

komen wij tot u

met onze zonden en me onze zorgen.

Versmaad onze gebeden niet,

maar neem ze goedgunstig aan

en wil ons verhoren, o lieve Maagd Maria.Gebed tot de aartsengel Michaël / Prayer to  Saint Michael / Sancte Michael

Heilige Aartsengel Michaël,

verdedig ons in de strijd;

wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel.

Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht doet gevoelen.

En gij, vorst van de hemelse legerscharen,

drijf satan en de andere boze geesten,

die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan,

door de goddelijke kracht in de hel terug.Ziel van Christus / Anima Christi

Ziel van Christus, heilig mij.

Lichaam van Christus, red mij.

Bloed van Christus, verblijd mij.

Water uit de zijde van Christus, was mij.

Lijden van Christus, sterk mij.

O goede Jezus, verhoor mij.

In uw wonden, verberg mij.

Laat mij niet van U gescheiden worden.

Tegen de boze vijand, bescherm mij.

In het uur van mijn dood, roep mij.

En laat mij tot U komen

om met uw heiligen U te loven

in de eeuwen der eeuwen. Amen.Angelus

De engel van de Heer heeft aan Maria geboodschapt.

En zij heeft ontvangen van de heilige Geest.

Weesgegroet…


Zie de dienstmaagd van de Heer.

Mij geschiedde naar uw woord.

Weesgegroet…


Het woord is vleesgeworden.

En het heeft onder ons gewoond.

Weesgegroet…


Bid voor ons, heilige Moeder van God.

Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.


Laat ons bidden.

Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen.

Wij bidden U:

Stort uw genade in ons hart,

Opdat wij door zijn lijden en kruis

Gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis.

Door Christus onze Heer. Amen.Sub Tuum Praesidium

Tot u nemen wij onze toevlucht:

wees onze bescherming, heilige Moeder van God,

wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn,

maar verlos ons uit alle gevaren,

gij glorierijke en gezegende Maagd.Akte Van Berouw / Act of Contrition / Actus Contritionis

Het is mij leed

dat ik tegen uw opperste majesteit misdaan heb.

Ik verfoei al mijn zonden,

niet alleen omdat ik uw straffen heb verdiend;

maar vooral omdat ze U mishagen,

die oneindig volmaakt en alle liefde waardig zijt.

Ik maak het vaste voornemen, mijn leven te beteren

en de gelegenheden tot zonde te vluchten.

In dit berouw wil ik leven en sterven.

Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel / The Nicene Creed

Ik geloof in één God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.

En in één Heer, Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, vóór alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, Licht uit Licht, ware God uit de ware God.
Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader: door wie alles geschapen is.
Die voor ons mensen en omwille van ons heil uit de hemel is neergedaald.
En het vlees heeft aangenomen door de heilige Geest uit de Maagd Maria: en mens is geworden;
die voor ons ook werd gekruisigd; onder Pontius Pilatus heeft geleden en is begraven.
Ook is hij volgens de schriften verrezen op de derde dag;
Hij is opgeklommen ten hemel; zit aan de rechterhand van de Vader.
En hij zal wederkomen in heerlijkheid om levenden en doden te oordelen.
Hij wiens rijk geen einde zal hebben.

En in de heilige Geest, de Heer die levend maakt;
die voortkomt uit de Vader ['en de Zoon'(lat.)];
die met de Vader en de Zoon samen wordt aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten.

En in de éne, heilige, katholieke en apostolische Kerk.
Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.
En ik verwacht de opstanding van de doden.
En het toekomstig eeuwige leven.
Amen. 

Geloofsbelijdenis van Athanasius / The Athanatian Creed

 1. Al wie behouden wil worden, heeft vóór alles nodig, dat hij het algemeen geloof vasthoudt.
 2. Wie dit niet volledig en ongeschonden bewaart, zal ongetwijfeld voor eeuwig verloren gaan.
 3. Het algemeen geloof nu is, dat wij één God in de drieheid en de drieheid in de eenheid aanbidden,
 4. zonder de Personen te vermengen of het Wezen te delen.
 5. Want de Persoon van de Vader, die van de Zoon en die van de Heilige Geest zijn ieder een andere Persoon.
 6. Maar één is de Godheid van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, gelijk is hun heerlijkheid en gelijk van eeuwigheid hun majesteit.
 7. Zoals de Vader is, zo is de Zoon, zo is ook de Heilige Geest.
 8. Ongeschapen is de Vader, ongeschapen de Zoon, ongeschapen de Heilige Geest.
 9. Onmetelijk is de Vader, onmetelijk de Zoon, onmetelijk de Heilige Geest.
 10. Eeuwig is de Vader, eeuwig de Zoon, eeuwig de Heilige Geest.
 11. En toch zijn zij niet drie eeuwigen, maar één Eeuwige.
 12. Zoals zij niet drie ongeschapenen zijn of drie onmetelijken, maar één Ongeschapene en één Onmetelijke.
 13. Evenzo is de Vader almachtig, almachtig de Zoon, almachtig de Heilige Geest.
 14. En toch zijn zij niet drie almachtigen, maar één Almachtige.
 15. Zo is de Vader God, de Zoon God, en de Heilige Geest God.
 16. En toch zijn zij niet drie Goden, maar één God.
 17. Zo is de Vader Here, de Zoon Here en de Heilige Geest Here.
 18. En toch zijn zij niet drie Heren, maar één Here.
 19. Want evenzeer als wij door de christelijke waarheid genoodzaakt worden elke Persoon afzonderlijk als God en Here te belijden, worden wij door het algemeen geloof er van weerhouden te spreken van drie Goden of Heren.
 20. De Vader is door niemand gemaakt of geschapen of voortgebracht.
 21. De Zoon is door de Vader alleen, niet gemaakt of geschapen, maar voortgebracht.
 22. De Heilige Geest is door de Vader en de Zoon niet gemaakt of geschapen of voortgebracht, maar Hij gaat van Hen uit.
 23. Eén Vader dus, niet drie Vaders, één Zoon, niet drie Zonen, één Heilige Geest, niet drie Heilige Geesten.
 24. En in deze Drieëenheid is niets eerder of later, niets groter of kleiner, maar alle drie Personen zijn aan elkaar gelijk in eeuwigheid en in hoedanigheid.
 25. Zodat in alles, zoals reeds gezegd is, de eenheid in de drieheid en de drieheid in de eenheid te aanbidden is.
 26. Wie derhalve behouden wil worden, moet deze overtuiging over de Drieëenheid hebben.
 27. Maar het is noodzakelijk voor zijn eeuwig behoud, dat hij ook de menswording van onze Here Jezus Christus oprecht gelooft.
 28. Het ware geloof is dan, dat wij geloven en belijden, dat onze Here Jezus Christus, de Zoon van God, evenzeer God als mens is.
 29. God is Hij, omdat Hij uit de natuur van de Vader vóór de tijden is voortgebracht; en mens is Hij, omdat Hij uit de natuur van zijn moeder ìn de tijd geboren is.
 30. Ten volle God en ten volle mens, met een redelijke ziel en een menselijk lichaam,
 31. gelijk aan de Vader naar zijn Godheid, minder dan de Vader naar zijn mensheid.
 32. Hoewel Hij God is en mens, is Hij toch niet twee, maar één Christus.
 33. Eén is Hij, echter niet doordat de Godheid is veranderd in mensheid, maar doordat Hij als God de mensheid heeft aangenomen.
 34. Eén is Hij, volstrekt niet door een vermenging van naturen, maar door de eenheid van zijn Persoon.
 35. Want zoals een redelijke ziel met het lichaam één mens is, zo is ook God en mens één Christus.
 36. Die geleden heeft om ons behoud, is neergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag opgestaan uit de doden,
 37. opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van de Vader, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
 38. En bij zijn komst moeten alle mensen wederopstaan met hun lichaam en rekenschap afleggen van hun eigen daden.
 39. En die het goede gedaan hebben zullen in het eeuwige leven gaan, maar die het kwade gedaan hebben in het eeuwige vuur.
 40. Dit is het algemeen geloof. Wie dit niet oprecht en standvastig gelooft, kan niet behouden worden.

Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)