The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

 Ndebele Rosary Prayers
Tabele, Tebele, Isinde'bele, Sindebele, and Northern Ndebele. It is very similar to Zulu.
1,550,000 in Matabeleland and around Bulawayo in Zimbabwe. It is also spoken in Botswana.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Isibonakaliso sesiphambano / Sign of the Cross / Signum Crucis
+Ngebizo likaYise, + leleNdodana, + lelikaMoya oNgcwele. Amen.


UMvumukholo wabaphostoli / Apostles' Creed / Credo
Ngiyakholwa kuNkulunkulu
uYise uMninimandla wonke,
uMdali wezulu lomhlaba,
lakuJesu Kristu iNdodana yakhe eyodwa, iNkosi yethu;
owemulwa ngamandla kaMoya oNgcwele,
wazalwa liVirigo uMariya.
Wahlutshwa ekubuseni kukaPhonsiyo Philathu,
wabethelwa esiphambanweni,
wafa, wangcwatshwa, wehla waya kwabafileyo.
Ngelanga lesithathu wabuya wavuka ekufeni,
wenyuka waya ezulwini.
Uhlezi esandleni sokunene sikaYise
lapho azavela khona,
ezothetha amacala abaphilayo labafileyo.
Ngiyakholwa kuMoya oNgcwele;
iBandla eliNgcwele eliKhatholika;
ukumanyana kwabangcwele,
ukuthethelelwa kwezono,
ukuvuka komzimba ekufeni,
lokuphila okulaphakade. Amen

Umkhuleko weNkosi / Baba wethu / Our Father / Pater Noster
Baba wethu osezulwini,
alidunyiswe ibizo lakho,
awuze umbuso wakho,
intando yakho ayenziwe
emhlabeni njengasezulwini.
Sipha lamhla ukudla kwethu okwansuku zonke,
usixolele izono zethu
njengalokhu lathi sibaxolela abasonayo thina.
Ungasingenisi ekulingweni, kodwa usisindise ekubini.
Amen.


Ekuhle Mariya
Ekuhle Mariya, ugcwele igrasiya, iNkosi ilawe,
ubusisiwe wena esifazaneni,
ibusisiwe lenzalo yesisu sakho uJesu. Mariya oNgcwele,
Nina kaNkulunkulu,
usikhulekele thina zoni,
khathesi lasesikhathini sokufa kwethu. Amen.

Udumo
Udumo kalube kuYise,
lakuNdodana, lakuMoya oNgcwele. Njengoba
kwakunjalo ekuqaleni, kusenjalo lakhathesi,
kuzakuba njalo kuze kube laphakade. Amen.


O! Jesu wami, akusixolele izono zethu,
akusisindise emlilweni wesihogo, akuyise
yonke imiphefumulo ezulwini ikakhulu leyo
eswela isihawu sakho.

Hail, Holy Queen
Khumbula Mariya
Khumbula, Mariya Virigo elilungileyo kakhulu, ukuthi
kakuzange kuzwakale ukuba ukhona owake wadelwa
nguwe, ebalekela kuwe, nqaba yethu, ekuncenga ukuba
umlalele, ekunxusa ukuba umkhulekele.
Ngakho-ke, ngethemba elinjalo, ngiyaphangisa, ukuza
kuwe, Virigo lamavirigo, Mama. Sengimi phambi kwakho,
ngikhala mina soni. O, Nina kaLizwi, ungawadeli
amazwi ami, kodwa uwalalele ngomusa wakho. Amen.

IROSALI ELINGCWELE
Ingcazelo: Ukukhuleka iRosali
yikuhamba ngendledlana yempilo
kaJesu, kusukela ezindabeni
ezithabisayo zokwemulwa kwakhe,
sidabule phakathi kwenhlupheko
zakhe lokufa kwakhe, senyukele
enkazimulweni yokuvuka
kwakhe ekufeni, lokwenyukela
kwakhe ezulwini, lokwehla
koMthokozisi, uMoya oNgcwele,
lokukhazimuliswa kukaMariya,
uNina woMsindisi wethu. Okuqakathekileyo
ekukhulekeni
iRosali yikunakana ngemfihlo
loba impilo kaJesu, sizihlanganise
layo.
Indlela yokukhuleka iRosali
1. Yenza isibonakaliso sesiphambano, ukhuleke
uNgiyakholwa kuNkulunkulu...
2. Khuleka uBaba wethu...
Jesu, yandisa ukholo lwami.
Ekuhle Mariya...
Jesu, yandisa ithemba lwami.
Ekuhle Mariya...
Jesu, yandisa uthando lwami.
Ekuhle Mariya...
IMIKHULEKO
39
3. Khuleka uDumo..., ubusukhuleka
O! Jesu wami, akusixolele izono zethu,
akusisindise emlilweni wesihogo, akuyise
yonke imiphefumulo ezulwini ikakhulu leyo
eswela isihawu sakho.
4. Tshono imfihlo yokuqala...
Baba wethu...
5. Khuleka o-Ekuhle Mariya abalitshumi.
6. Khuleka uDumo... “O! Jesu wami...”
7. Tshono imfihlo yesibili... Baba wethu.
8. Khuleka o-Ekuhle Mariya abalitshumi.
Imfihlo zeRosali elingcwele
A. Indaba zentokozo:
1. Asikhumbuleni ukubika kwesithunywa kuMariya;
(Luka 1,26-38).
Baba wethu... Ekuhle Mariya abalitshumi,
uDumo... O Jesu wami...
2. Asikhumbuleni ukwethekela kukaMariya
kuElizabethi; (Luka 1,39-56).
Baba wethu... Ekuhle Mariya abalitshumi,
uDumo... O Jesu wami...
3. Asikhumbuleni ukuzalwa kukaJesu Kristu
eBetlehema, esitebeleni; (Luka 2,1-20).
4. Asikhumbuleni ukwethulwa kukaJesu
kuNkulunkulu ethempelini; (Luka 2,21-40).
5. Asikhumbuleni ukubonakala kukaJesu
ethempelini; (Luka 2,41-52).
IMIKHULEKO
40
B. Indaba zokukhanya
1 Asikhumbuleni ukubhabhathizwa kukaJesu
emfuleni uJordani; (Mat 3,13-17; Marko 1,9-11;
Luka 3,21-22).
2. Asikhumbuleni uJesu ephendula amanzi esiba
liwayini emthimbeni waseKana; (Joha 2,1-11).
3. Asikhumbuleni ukutshumayela kukaJesu
ngombuso kaNkulunkulu enxusa abantu ukuba
baphenduke; (Mat 4,17; Marko 1,14-15; Luka 4,14-
15).
4. Asikhumbuleni ukukhazimuliswa kukaJesu
entabeni ebonakalisa ubukhosi bakhe
kubaPhostoli; (Mat 17,1-13; Marko 9,2-13; Luka
9,28-36).
5. Asikhumbuleni ukuMiswa kweSidlo esiNgcwele
njengeSakramente elichaza iMfihlo yePhasika;
(Mat 26,17-30; Marko 14,12-26; Luka 22,3-6).
C. Indaba zenhlupheko kaJesu:
1. Asikhumbuleni ukukhuleka lokuhlupheka
kukaJesu ensimini yaseGetsemani; (Mat 26,36-46).
2. Asikhumbuleni ukutshaywa kukaJesu endlini
kaPhonsiyo Philathu; (Mat 27,26-31).
3. Asikhumbuleni ukufakwa kukaJesu umqhele
wameva ekhanda; (Marko 15,16-20).
4. Asikhumbuleni ukuthwala kukaJesu isiphambano
esiya entabeni yaseKhalivari; (Mat 27,27-32).
5. Asikhumbuleni ukubethelwa kukaJesu
esiphambanweni lokufa kwakhe; (Mat 27,35-56).
D. Indaba zobukhosi:
1. Asikhumbuleni ukuvuka kukaJesu Kristu
ekufeni; (Joha 20,1-29).
IMIKHULEKO
41
2. Asikhumbuleni ukwenyukela kukaJesu Kristu
ezulwini; (Luka 24,50-53).
3. Asikhumbuleni ukwehlela kukaMoya oNgcwele
kubaPhostoli; (Seb 2,1-4).
4. Asikhumbuleni ukwenyuselwa kukaMariya
ongcwele ezulwini; (1 Kor 15,20-28).
5. Asikhumbuleni ukubekwa kukaMariya abe
yinkosikazi yezithunywa labangcwele bonke;
(Isam 12,1-6)
IRosali lezinsizi eziyisikhombisa zikaMariya
oNgcwele. / Rosary of the 7 Sorrows of Mary
IRosali le iqaliswa ngendlela ejwayelekileyo. Ilezigaba
eziyisikhombisa. Endaweni yokuthandaza oEkuhle Mariya
abalitshumi, uzathandaza Ekuhle Mariya abayisikhombisa
kuphela.
1. Usizi uMariya aba lalo ebikelwa nguSimiyoni
ukuthi inhliziyo yakhe yayizagwazwa ngomhedla;
(Luka 2,41-52).
2. Usizi uMariya aba lalo ebalekela eGibithe
leNdodana yakhe, ekuzingelweni kwayo
nguHerodi; (Mat 2,13-15).
3. Usizi uMariya aba lalo edinga iNdodana yakhe
eyayilahlekile, wayifumana eJerusalema ngemva
kwensuku ezintathu; (Luka 2,41-50).
4. Usizi uMariya aba lalo elandela iNdodana yakhe
endleleni yokuya eKhalivari; (Luka 23,27).
5. Usizi UMariya aba lalo ebona indodana yakhe
ilenga, ifela esiphambanweni; (Joha 19,25-27).
6. Usizi uMariya aba lalo esamukela isidumbu
seNdodana yakhe.
7. Usizi uMariya aba lalo ebona ukungcwatshwa
kweNdodana yakhe; (Luka 23,50-56).
IMIKHULEKO
42
IRosali yesihawu sikaNkulunkulu.
(Divine Mercy chaplet)
Sikhuleka sisebenzisa iRosali
1. Baba wethu
2. Ekuhle Mariya
3. Ngiyakholwa
4. Dinga eBhayibhilini isifundo esimayelana
lesihawu sikaNkulunkulu, unakane ngaso.
5. Letha izikhalazo zakho kuNkulunkulu.
6. Phambi kwaleso laleso sigaba seRosali, khuleka
umkhuleko olandelayo:
Baba olaphakade,
nginikela kuwe uMzimba leGazi,
uMoya lobuNkulunkulu,
beNdodana yakho ethandekayo kuwe,
iNkosi yethu uJesu Kristu.
Nginikela kuwe konke lokhu
ukuba kube yinhlawulo yezono zethu
lezabantu bonke.
7. Tshono amazwi alandelayo kalitshumi
Ngokusihluphekela kwakhe uJesu,
woba lesihawu kithi
lasebantwini bonke. (10x)
8. Amazwi wokuphetha liRosali uthi:
Nkulunkulu oNgcwele,
Nkulunkulu Somandla,
Nkulunkulu oNgafiyo.
Woba lesihawu kithi,
lasebantwini bonke. (3x)


Kyrie
Nkosi, sihawukele - Nkosi, sihawukele.
Kristu, sihawukele - Kristu, sihawukele.
Nkosi, sihawukele - Nkosi, sihawukele.

AMALITHANI ANGCWELE
ILithani lezitemo zikaNkulunkulu
Nkosi, sihawukele - Nkosi, sihawukele.
Kristu, sihawukele - Kristu, sihawukele.
Nkosi, sihawukele - Nkosi, sihawukele.
Nkulunkulu Yise wasezulwini - sihawukele.
Nkulunkulu Ndodana, Msindisi womhlaba -
Nkulunkulu Moya oNgcwele -
Buthathu obuNgcwele obunguNkulunkulu munye -
Mdali owadala izinto zonke, ezibonakalayo
lezingabonakaliyo -
Menzi owenza konke ngamandla akho
angelamkhawulo -
Somandla ongehlulwa lutho, ngoba amandla wonke
engawakho -
Mvelingqangi ongadabukanga, owawuvele ukhona
kusukela nini lanini -
Mlimophezulu, Wena ophezu kwakho konke
okusezulwini lasemhlabeni -
Nkosi, Wena oyiNkosi yamakhosi onke -
Baba, Wena onguYise weNkosi yethu uJesu Kristu,
lowezidalwa zonke -
Mbusi, Wena onguMbusi wababusi bonke -
Simakade, Wena ongagugiyo, ongafiyo, ongapheliyo
Mkhulumkhulu, Wena ongelinganiswe lasidalwa -
Yahwe, Nkulunkulu kaAbrahama lolsaka loJakobe -
Sebawothi, Nkulunkulu wamaxuku asezulwini
lasemhlabeni -
Nkazimulo elaphakade, Buhle obungelamkhawulo -
Ngqongqotshe wabongqongqotshe, Wena ogugelwa
yikho konke -
Ngonyama yezizwe zonke -
Dwala lemiphefumulo yethu -
IMIKHULEKO
44
Guqabadele, Wena odelisa konke! - sihawukele.
Ngobamakhosi yezingobamakhosi, Wena
okhothanyelwa ngamakhosi onke -
Buthathu obuNgcwele obunguNkulunkulu munye -
Mninikulunga lomusa, Wena oyibuNgcwele
bobuNgcwele bonke -
Mdabuli owadabula imifula lezinlwandle lakho
konke okumangalisayo -
Mvelukhona, ongelasiqaliso lesicino! -
Alfa lo Omega, kuQalisa lokuCina, kuPhakama
lokuZika, kuQhela lokuNcipha -
Thulasizwe wabothulasizwe, Wena olalelwa
yizithunywa zonke zasezulwini -
Nkulunkulu dondolo lwamazibuko -
Wena ongumthombo wokuphila -
Wena ongabonakaliyo -
Wena osendaweni zonke -
Wena okwazi konke -
Wena ongaguqukiyo -
Wena onguwe wedwa oNgcwele lolungileyo -
Wena ongakhohlisiyo oliqiniso elimiyo -
Wena Dwala elilaphakade, Nqamatha -
Mvana kaNkulunkulu, wena osusa izono zabantu -
Siphathe ngomusa Nkosi.
Mvana kaNkulunkulu, wena osusa izono zabantu -
Sizwe Nkosi.
Mvana kaNkulunkulu, wena osusa izono zabantu -
Sihawukele.
Kristu sizwe - Kristu akusizwe.
Kasikhulekeni: Nkulunkulu lanxa sonke singafanele
ukuvula imilomo yethu ngenxa yokuthi siyizoni, kodwa
sithembele esihawini sakho ngoba sabunjwa nguwe.
Akuzwe ukucela kwethu, usihawukele, usigcwalise
ngothando lwakho, wenze sikusebenzele ngeqiniso size
sibonane lawe ubuso ngobuso emzini wakho ongcwele
wasezulwini. Sicela lokhu ngoKristu iNkosi yethu.
Amen.
IMIKHULEKO
45
ILithani lebizo eliNgcwele likaJesu
Nkosi, sihawukele - Nkosi, sihawukele.
Kristu, sihawukele - Kristu, sihawukele.
Nkosi, sihawukele - Nkosi, sihawukele.
Nkulunkulu, Yise wasezulwini - sihawukele.
Nkulunkulu Ndodana, Msindisi womhlaba -
Nkulunkulu Moya oNgcwele -
Buthathu obuNgcwele obunguNkulunkulu munye -
Jesu, Ndodana kaNkulunkulu ophilayo -
Jesu, Kukhanya kukaNkulunkulu uYihlo -
Jesu, Nkazimulo lokuKhanya okulaphakade -
Jesu, Nkosi yodumo -
Jesu, Langa lokulunga -
Jesu, Ndodana yeVirigo uMariya -
Jesu, Wena obukekayo kakhulu -
Jesu, Nkulunkulu wobuqhwaga -
Jesu, Yise welizwe elizayo -
Jesu, Sithunywa sesivumelwano esikhulu -
Jesu, Wena onguMninimandla wonke -
Jesu, Olokubekezela okungapheliyo -
Jesu, Wena olalela ngokupheleleyo -
Jesu, OleNhliziyo echumileyo lethobekileyo -
Jesu, Mthandi wobumhlophe benhliziyo -
Jesu, Mthandi wethu -
Jesu, Nkulunkulu wokuthula -
Jesu, Sisusa sokuphila -
Jesu, Sibonelo sokulunga -
Jesu, Mtshisekeli wemiphefumulo -
Jesu, Nkulunkulu wethu -
Jesu, Nqaba yethu -
Jesu, Yise wabayanga -
Jesu, Gugu lamakholwa -
Jesu, Malusi olungileyo -
IMIKHULEKO
46
Jesu, Kukhanya kweqiniso - sihawukele.
Jesu, Kuhlakanipha okulaphakade -
Jesu, Kulunga okungapheliyo -
Jesu, Ndlela, leQiniso lokuPhila kwethu -
Jesu, Kuthokoza kwezithunywa zasezulwini -
Jesu, Nkosi yabaPhostoli -
Jesu, Mfundisi wababhali beVangeli eliNgcwele -
Jesu, Mandla leSibindi sabafelukholo -
Jesu, Kukhanya kwabavum’ukholo -
Jesu, Bumhlophe bamavirigo -
Jesu, Mqhele wabangcwele bonke -
Mvana kaNkulunkulu, wena osusa izono zabantu -
Siphathe ngomusa Nkosi.
Mvana kaNkulunkulu, wena osusa izono zabantu -
Sizwe, Nkosi.
Mvana kaNkulunkulu, wena osusa izono zabantu -
Sihawukele.
Jesu, sizwe - Jesu, akusizwe.
Kasikhulekeni: Nkosi Jesu Kristu, wena owathi:
Celani, lizakuphiwa, funani lizakufumana, qoqodani,
lizakuvulelwa; siyakuncenga ukuba usiphe inhliziyo
elothando njengeyakho, khona sizakuthanda ngenhliziyo
zethu zonke, sikudumise ngemilomo yethu, sikusebenzele
ngezenzo zethu, singadinwa yikukudumisa.
Nkosi, yenza ukuba ibizo lakho eliNgcwele lesatshwe,
lithandeke, lidunyiswe emazweni onke. Sicela kuwe,
wena ophila ubusa loYihlo loMoya oNgcwele kuze kube
nini lanini. Amen.
IMIKHULEKO

Ukukhuleka kuJesu
Nkosi Jesu Kristu, Ndodana kaNkulunkulu,
Msindisi wethu, akungihawukele mina soni. Amen.
(Emabandleni asempumalanga usetshenziswa
uphindwaphindwa njengeRosali).


Ukukholwa
Nkulunkulu wami, ngiyakholwa kuwe,
ngiyakholwa konke okufundiswa liBandla lakho.
Ngiyakholwa ngoba watsho wena;
ilizwi lakho liliqiniso.
Nkulunkulu wami, yandisa ukukholwa kwami! Amen.
Ukuthemba
Nkulunkulu wami; ngiyathemba kuwe,
ngoba ulamandla wonke,
ulomusa ongakhawukiyo.
Nkulunkulu wami, yandisa ukuthemba kwami! Amen.
Ukuthanda
Nkulunkulu wami ngiyakuthanda.
Yenza ukuba ngikuthande phezu kwezinto zonke, ngoba
umuhle phezu kwakho konke okuhle; ngimthande
lowakhelene lami
njengoba ngizithanda mina.
Nkulunkulu wami, yandisa ukukuthanda kwami!
Amen.
Ukuzisola ngezono
Nkulunkulu wami, inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu,
ngoba ngikonile wena Baba olobuhle obungapheliyo.
Sengizimisela ukukuthanda phezu kwakho konke
okudaliweyo.
Ngiyazizonda izono zami zonke;
ungisize ngamandla akho,
ngingaphindi ukwenza isono. Amen.
Imikhuleko yokudla
Sekuzadliwa:
Nkulunkulu Baba, akubusise lokhu kudla esikuphiwe
nguwe. NgoJesu Kristu iNkosi yethu. Amen.
Sekudliwe:
Siyabonga, Nkulunkulu Baba, ngakho konke okuhle
osipha khona. NgoJesu Kristu iNkosi yethu. Amen.
Umkhuleko wekuseni
Ngiyakholwa kuwe, Nkulunkulu
wami, yenza ngikuthande
ngenhliziyo yami yonke.
Ngiyakubonga ngoba ungilondolozile
kulobubusuku. Konke
engizakwenza lamhla ngizakwenzela
ukudumisa lokuthanda
wena. Konke ukuhlupheka
okuzangivelela ngizabekezela
kukho ngenxa yakho,
ngihlawulele ngakho izono
zami. Ngithanda ukuzuza
zonke izibusiso ezizuzakala
ngemikhuleko langemisebenzi yami. Baba, Nkosi,
ngilondoloze futhi lamhla, ungisize ukuba ngixwaye
konke ukona. Amen.
(Baba wethu, Ekuhle Mariya, Udumo, Sithunywa esingcwele)

Umkhuleko wakusihlwa
Nkulunkulu Baba, ngiyakubonga ngosuku lwalamuhla
onginike lona, langakho konke okomoya lokomzimba,
ongenzele khona.
Ngiyethula kuwe konke okuhle engikwenzileyo, ngikubonga
ngokungisiza kwakho kukho konke, ngoba
ngaphandle kwakho bengingasoze ngenze lutho oluhle.
Zinengi iziphambeko engizenzileyo lamhla, lamaphutha
engibe lawo ekukukhonzeni.
(Hlolisisa inhliziyo yakho ngezono)
Sengizisola Baba ngokudabuka, ngisithi:
Nkulunkulu wami, inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu ngoba
ngikonile wena...
IMIKHULEKO
8
Ake ungemukele njalo, ngithandeke kuwe, ngingabuyi
ngehlukaniswe yilutho lawe. Ungilondoloze kulobubusuku,
ungivikele ezingozini zonke, ezomphefumulo lezomzimba;
ulondoloze labazali bami lezinini, labangane
bami.
(Baba wethu, Ekuhle Mariya, Udumo, Sithunywa esingcwele)
Ngiyazi ukuthi ngizakufa, kodwa kangazi ukuthi nini,
kumbe njani, loba ngaphi. Into engiyaziyo yinye: ukuthi
ngingafa ngilesono esibulalayo ngizakuya emlilweni,
ngingasindiswa lanini.
Jesu, loMariya, loJosefa, ngibeka ezandleni zenu
umphefumulo wami. Jesu, loMariya, loJosefa, lingisize
lapho sengisifa. Jesu, loMariya, loJosefa, wobani lami
lapho umoya wami usuphuma.
Imilayo elitshumi kaNkulunkulu / The Ten Commandments
Mina ngiyiNkosi uNkulunkulu wakho, ungabi
labanye oNkulunkulu ngaphandle kwami.
Ungaliphathi ngeze ibizo leNkosi uNkulunkulu
wakho.
Khumbula ukulondoloza usuku lweSonto ulwenze
lube Ngcwele.
Yazisa uyihlo lonyoko, khona uzakuhlala kuhle,
uhlale isikhathi eside futhi emhlabeni.
Ungabulali.
Ungafebi.
Ungebi.
Ungaqambeli amanga owakhelene lawe.
Ungakhanuki umfazi kamakhelwana wakho.
Ungahawukeli impahla kamakhelwana wakho.

Isithunywa seNkosi / The Angelus
K. Isithunywa seNkosi sabika kuMariya;
B. Wemula ngamandla kaMoya oNgcwele.
K. Ekuhle Mariya...
B. Mariya oNgcwele...
K. UMariya wathi: Khangela ngiyincekukazi yeNkosi;
B. Kakube kimi njengokutsho kwakho.
K. Ekuhle Mariya...
B. Mariya oNgcwele...
K. ULizwi waba yiNyama;
B.. Wahlala phakathi kwethu.
K. Ekuhle Mariya...
B. Mariya oNgcwele...
K. Sikhulekele, Nina oNgcwele kaNkulunkulu;
B. Ukuba senziwe sifanele asithembisa khona uKristu.
Kasikhulekeni: Nkosi siyakucela ukuba uthele
amandla akho enhliziyweni zethu, ukuze kuthi thina
esaziswa yisithunywa ukuba ngumuntu kukaKristu
iNdodana yakho, sifmyelele ebukhosini basezulwini,
ngenxa yokuhlupheka lokufa, lovuka kwayo. Sicela
ngaye uKristu iNkosi yethu. Amen.

Nkosikazi yezulu / Regina Coeli (recited after Easter)
K. Nkosikazi yezulu thokoza, Aleluya!
B. Ngoba lowo owawufanele ukumbeletha, Aleluya!
K. Uvukile njengokutsho kwakhe, Aleluya!
B. Usikhulekele kuNkulunkulu, Aleluya!
K. Thaba uthokoze, Virigo Mariya, Aleluya!
B. Ngoba iNkosi, ivukile sibili, Aleluya!
Kasikhulekeni: Nkulunkulu, wena owathanda
ukuthokozisa umhlaba ngokuvuka kweNdodana yakho,
iNkosi yethu uJesu Kristu, siyakuncenga, ukuba
ngoNina weNkosi yethu uJesu Kristu, yenza ukuba
sizuze intokozo zokuphila okulaphakade. Sicela ngaye
uKristu iNkosi yethu. Amen.

KuJosefa oNgcwele / Prayer to Saint Joseph
Josefa oNgcwele, mlondolozi waba lobumhlophe
benhliziyo, wena owathembeka kuNkulunkulu, waze
wabeka ezandleni zakho uJesu Kristu, iNdodana yakhe,
loMariya, iVirigo eliNgcwele, ukuba ubalondoloze.
Ngiyakuncenga ngabo, ukuba ungicelele amandla
okwehlula izilingo zomzimba ukuze ngikhonze
uNkulunkulu ngengqondo ehlambulukileyo,
langenhliziyo emhlophe, langomzimba omsulwa. Amen.
Umkhuleko kaFransisi ongcwele waseAssisi / Prayer of Saint Francis
Nkosi, ngenze ngibe linxusa lokuthula kwakho:
Kwabazondanayo, ngilethe ukuthandana;
Kwabathandabuzayo, ngilethe ukukholwa;
Kwabaphelelwa lithemba, ngilethe ithemba;
Kwabasebumnyameni, ngilethe ukukhanya;
Kwabadanileyo labasosizini, ngilethe ukuthaba.
Yenza ukuba ngingadingi ukududuzwa,
ngidinge kuphela ukududuza abanye;
Ngingadingi ukuzwisiswa ngabanye,
kodwa ukuzwisisa abanye;
Ngingadingi ukuthandwa ngabanye,
kodwa ukuthanda abanye.
Ngoba nxa sisipha ngomusa: siphiwa ngomusa;
Nxa sithethelela siyathethelelwa;
Nxa sifela eNkosini,
siqalisa impilo entsha engapheliyo. Amen.

ILithani leNhliziyo eNgcwele kaJesu
Nkosi, sihawukele - Nkosi, sihawukele.
Kristu, sihawukele - Kristu, sihawukele.
Nkosi, sihawukele - Nkosi, sihawukele.
Kristu, sizwe - Kristu, akusizwe.
Nkulunkulu, Yise wasezulwini - sihawukele.
Nkulunkulu, Ndodana, Msindisi womhlaba -
Nkulunkulu, Moya oNgcwele -
Buthathu obuNgcwele obunguNkulunkulu munye -
Nhliziyo kaJesu, Ndodana kaYise olaphakade -
sihawukele.
Nhliziyo kaJesu, wena owabunjwa nguMoya
oNgcwele esiswini sikaNyoko oliVirigo -
Nhliziyo kaJesu, wena ohlangene ngobuqotho leLizwi
likaNkulunkulu -
Nhliziyo kaJesu, elobukhosi obungapheliyo -
Nhliziyo kaJesu, wena olithempeli elingcwele,
likaNkulunkulu -
Nhliziyo kaJesu, wena oyiSithebe Sophezukonke -
Nhliziyo kaJesu, wena oyindlu kaNkulunkulu
lentuba yezulu -
Nhliziyo kaJesu, wena oliziko elivutha uthando -
Nhliziyo kaJesu, wena oyiSithebe sokulunga
lothando -
Nhliziyo kaJesu, wena ogcwele umusa lothando -
Nhliziyo kaJesu, wena onguMhome wokulunga konke -
Nhliziyo kaJesu, wena ofanele okudunyiswa
kokuphela -
Nhliziyo kaJesu, wena oyiNkosi lensika yezinhliziyo
zonke -
Nhliziyo kaJesu, wena okukhona kuwe wonke
umthapho wokuhlakanipha lolwazi -
Nhliziyo kaJesu, wena obuhlezi kuwe ubuNkulunkulu
bonke -
IMIKHULEKO
48
Nhliziyo kaJesu, wena othandeka kakhulu kuYihlo -
sihawukele.
Nhliziyo kaJesu, wena esabelweyo sonke inotho
yakho engelamkhawulo -
Nhliziyo kaJesu, wena okhwabithwa yintaba
zaphakade -
Nhliziyo kaJesu, wena obekezelayo, ogcwele isihawu -
Nhliziyo kaJesu, wena obanothisayo labo abacela
kuwe -
Nhliziyo kaJesu, wena onguMthombo wokuphila
lobungcwele -
Nhliziyo kaJesu, wena ongumhlawuleli wezono zethu -
Nhliziyo kaJesu, wena owasuthiswa ngenhlamba -
Nhliziyo kaJesu, wena owalinyazelwa izono zethu -
Nhliziyo kaJesu, wena owalalela kwaze kwaba
sekufeni
Nhliziyo kaJesu, wena owagwazwa ngomkhonto -
Nhliziyo kaJesu, wena onguMthombo wenduduzo -
Nhliziyo kaJesu, wena oyikuphila lokuvuka kwethu -
Nhliziyo kaJesu, wena ongumlamuli wethu -
Nhliziyo kaJesu, wena othethelela izono -
Nhliziyo kaJesu, wena olusindiso lwabalethemba
kuwe -
Nhliziyo kaJesu, wena olithemba labafela kuwe -
Nhliziyo kaJesu, wena oyintokozo yabangcwele
bonke Mvana kaNkulunkulu wena osusa izono
zabantu - Siphathe ngomusa, Nkosi.
Mvana kaNkulunkulu wena osusa izono zabantu -
Sizwe, Nkosi.
Mvana kaNkulunkulu wena osusa izono zabantu -
Sihawukele.
Kristu, sizwe - Kristu akusizwe.
K. Jesu olenhliziyo echumileyo ithobile;
B. Akwenze ukuba inhliziyo zethu zifuze eyakho.
IMIKHULEKO
49
Kasikhulekeni: Nkulunkulu Somandla Simakade, ake
ukhangele iNhliziyo yeNdodana yakho ethandekayo kakhulu
uJesu Kristu, ukhangele ukuzidela lokuzinikela
kwakhe ehlawulela abalezono. Bathethelele izono zabo
abakucelayo bethemba umusa wakho, ngenxa yebizo
likaJesu Kristu iNdodana yakho, ehlezi ibusa kanye
lawe, ndawonye loMoya oNgcwele kuze kube laphakade.
Amen.
ILithani lenhlupheko kaJesu
Nkosi, sihawukele - Nkosi, sihawukele.
Kristu, sihawukele - Kristu, sihawukele.
Nkosi, sihawukele - Nkosi, sihawukele.
Nkulunkulu, Yise wasezulwini - sihawukele.
Nkulunkulu, Ndodana, Msindisi womhlaba -
Nkulunkulu, Moya oNgcwele -
Buthathu obuNgcwele obunguNkulunkulu munye -
Jesu, wena owahlupheka ensimini yaseGetsemani -
Jesu, wena owajuluka izithukuthuku zegazi
ekuhluphekeni kwakho -
Jesu, wena owazinikela ngokupheleleyo entandweni
kaYihlo -
Jesu, wena owathwala izono zomhlaba -
Jesu, wena owanikelwa ungelacala -
Jesu, wena owabalekelwa ngabafundi bakho -
Jesu, wena owalandulwa nguSimoni Phetro -
Jesu, wena owathathelwa inkululeko yakho -
Jesu, wena omzimba wakho wadatshulwa
imvimvinya ngemvubu -
Jesu, wena owetheswa umqhele wameva ekhanda
wahozwa -
Jesu, wena owanikwa icala ngofakazi bamanga -
Jesu, wena owagwetshelwa ukufa emthethwandaba
ungelacala -
IMIKHULEKO
50
Jesu, wena owathwala isiphambano esisindayo
kakhulu - sihawukele.
Jesu, wena owaqhutshwa uthule njengemvu elethwa
ekuhlatshweni -
Jesu, wena owahamba usiwa, ulimala, usindwa
yisiphambano -
Jesu, wena owahlutshulwa izigqoko zakho
kabuhlungu -
Jesu, wena owabethelwa esiphambanweni, wezwa
ubuhlungu obukhulu -
Jesu, wena owabalwa kanye lababi, wafela phakathi
kwamasela -
Jesu, wena owawungathi usudeliwe yibo bonke,
wahlutshwa yisizungu -
Jesu, wena owalalela kwaze kwaba sekufeni -
Jesu, wena owafa kabuhlungu esiphambanweni -
Jesu, wena owagwazwa ohlangothini ngomkhonto -
Jesu, wena owehliswa esiphambanweni,
wangcwatshwa elibeni -
Jesu, wena owehla waya endaweni yabafileyo -
Jesu, wena owavuka ngobukhosi ngosuku
lwesithathu
Bonke: Esiphambanweni, kulaph’okulosindiso -
Esiphambanweni, kulaph’okulokuphila -
Esiphambanweni, kulaph’okulethemba.
Thina zoni - siyakuncenga, akusizwe.
Ngenhlupheko zakho, siholele ekuzisoleni
lasekuphendukeni - siyakuncenga, akusizwe.
Sikhulule ezonweni zethu -
Senze sithande ukwenza intando yakho -
Sisize ukuba sithwale ngesibindi isiphambano sethu -
Senze sibekezele ekuhluphekeni -
Buyisela impilo enhle kwabagulayo -
Yemukela abafileyo ekhaya lakho lasezulwini -
IMIKHULEKO
51
Ake uvuselele umhlaba, uwenze ube ngopheleleyo -
Bonke: Esiphambanweni, kulaph’okulosindiso -
Esiphambanweni, kulaph’okulokuphila -
Esiphambanweni, kulaph’okulethemba.
Ukuze sibe lomoya wokuxolelana - sisize,
siyakuncenga Nkosi.
Ukuze sibe lomoya wokuthethelela, abasonayo -
sisize, siyakuncenga Nkosi.
Ukuze silungise ukuxabana lokungezwani ngothando
langokuthula - sisize, siyakuncenga Nkosi.
Ukuze sikubone ebantwini bonke -
Ukuze sikhangele bonke abadelelwayo njengezinini
zethu -
Ukuze sibone ubuso bakho kibo bonke abahlutshwayo
labasosizini -
Ukuze siwazi amandla asindisayo owasilethela wona
ngokusifela kwakho -
Ukuze singalahli ithemba loba sekunjani -
Bonke: Esiphambanweni, kulaph’okulosindiso -
Esiphambanweni, kulaph’okulokuthula -
Esiphambanweni, kulaph’okulethemba.
Mvana kaNkulunkulu, wena osusa izono zabantu -
Siphathe ngomusa, Nkosi.
Mvana kaNkulunkulu, wena osusa izono zabantu -
Sizwe, Nkosi.
Mvana kaNkulunkulu, wena osusa izono zabantu -
Sihawukele.
Kasikhulekeni: Siyakubonga Nkosi Jesu Kristu,
ngokuhlupheka langokusifela kwakho, ukuze sisindiswe.
Akusiphe amandla ukuze lathi sithwale iziphambano
zethu ngokubekezela. Wena ophila ubusa kuze
kube laphakade. Amen.

ILithani likaMariya oNgcwele
Nkosi, sihawukele - Nkosi, sihawukele.
Kristu, sihawukele - Kristu, sihawukele.
Nkosi, sihawukele - Nkosi, sihawukele.
Kristu, sizwe - Kristu, akusizwe.
Nkulunkulu, Yise wasezulwini - sihawukele.
Nkulunkulu, Ndodana, Msindisi womhlaba -
Nkulunkulu, Moya oNgcwele -
Buthathu obuNgcwele obunguNkulunkulu munye -
Mariya oNgcwele - sikhulekele.
Mzali oNgcwele kaNkulunkulu -
Virigo eliNgcwele emaVirigweni -
Nina kaKristu; Nina weBandla -
Nina womusa kaNkulunkulu -
Nina omsulwa ngokupheleleyo -
Nina olenhliziyo emhlophenke -
Nina ongangcoliswanga yibubi -
Nina onganindwanga ngesono -
Nina othandekayo kakhulu -
Nina obukekayo kakhulu -
Nina wezeluleko ezinhle -
Nina woMdali wethu -
Nina woMsindisi wethu -
Virigo elihlakaniphileyo kakhulu -
Virigo elihloniphekayo kakhulu -
Virigo elilodumo olukhulu -
Virigo elilamandla kakhulu -
Virigo elilomusa omkhulu -
Virigo elithembekileyo kakhulu -
Sibonelo sokulunga -
Sihlalo sokuhlakanipha -
Wena mthabisi wethu -
Mthombo wokomoya -
IMIKHULEKO
58
Sitsha esazisekayo - sikhulekele.
Sitsha esigcwele uthando lukaNkulunkulu -
Luba elingumangaliso -
Mvikeli wenzalo kaDavida -
Ndlu eyakhiwe ngezibalazo eziligugu -
Ndlu yegolide -
Ndlwana yesivumelwano Ntuba yezulu -
Khwezi lokusa -
Kusila kwezigulane -
Mvikeli wezoni -
Mduduzi wabalusizi -
Msizi wamakholwa -
Msizi wabapristi lezidelamhlaba! -
Nkosikazi yezithunywa zasezulwini -
Nkosikazi yabaPhatriyaki bonke -
Nkosikazi yabaProfethi bonke -
Nkosikazi yabaPhostoli bonke -
Nkosikazi yabafelukholo bonke -
Nkosikazi yabavumukholo bonke -
Nkosikazi yamaVirigo wonke -
Nkosikazi yabangcwele bonke -
Nkosikazi eyemulwa ingelasono semvelo -
Nkosikazi eyenyuselwa ezulwini -
Nkosikazi yeRosali elingcwele sibili -
Nkosikazi yokuthula -
Nkosikazi yezulu lomhlaba -
Nkosikazi yezizwe zonke! -
Mvana kaNkulunkulu, wena osusa izono zabantu -
Siphathe ngomusa Nkosi.
Mvana kaNkulunkulu, wena osusa izono zabantu -
Sizwe, Nkosi.
Mvana kaNkulunkulu, wena osusa izono zabantu -
Sihawukele.
Kristu, sizwe - Kristu, akusizwe.
IMIKHULEKO
59
Kasikhulekeni: Nkosi, Nkulunkulu Baba, akuvume
ukuba thina zikhonzi zakho, sibe lempilo yomoya
leyomzimba; lokuba kuthi ngokusicelela okulamandla
kukaMariya oNgcwele, oliVirigo kokuphela, siphephe
ezinsizini zalokhu kuphila, sifinyelele entokozweni
elaphakade. Sicela ngoKristu iNkosi yethu. Amen.
ILithani likaJosefa oNgcwele
Nkosi, sihawukele - Nkosi, sihawukele.
Kristu, sihawukele - Kristu, sihawukele.
Nkosi, sihawukele - Nkosi, sihawukele.
Kristu, sizwe - Kristu, akusizwe.
Nkulunkulu, Yise wasezulwini - sihawukele.
Nkulunkulu, Ndodana, Msindisi womhlaba -
Nkulunkulu, Moya oNgcwele -
Buthathu obuNgcwele obunguNkulunkulu munye -
Mariya ongcwele - sikhulekele.
Josefa ongcwele -
Wena oyinzalo edumileyo kaDavida -
Josefa ongcwele, kukhanya kwabaPhatriyaki -
Josefa ongcwele, myeni woMzali kaNkulunkulu -
Josefa ongcwele, mlondolozi omsulwa weVirigo
uMariya -
Josefa ongcwele, mondli weNdodana kaNkulunkulu
Josefa ongcwele, mvikeli olesinanzo kuKristu -
Josefa ongcwele, nhloko yendlu eNgcwele
yaseNazaretha -
Josefa ongcwele, wena olunge kakhulu -
Josefa ongcwele, wena olenhliziyo emhlophe kakhulu -
Josefa ongcwele, wena ohlakaniphileyo kakhulu -
Josefa ongcwele, qhawe elilesibindi -
Josefa ongcwele, sibonelo sokulalela okukhulu -
Josefa ongcwele, sibonelo sokuthembeka okukhulu -
Josefa ongcwele, sibonelo sokubekezela -
IMIKHULEKO
60
Josefa ongcwele, wena mthandi wobuyanga -
sikhulekele.
Josefa ongcwele, sibonelo sezisebenzi -
Josefa ongcwele, sibonelo sobuhle bokuhlalisana
kuhle endlini -
Josefa ongcwele, mlondolozi wamavirigo -
Josefa ongcwele, mqinisi wezimuli -
Josefa ongcwele, mduduzi wabalusizi -
Josefa ongcwele, themba labagulayo -
Josefa ongcwele, mmeli wabaphansi kokufa -
Josefa ongcwele, wena owethusela imimoya emibi -
Josefa ongcwele, mlondolozi weBandla eliNgcwele -
Mvana kaNkulunkulu, wena osusa izono zabantu -
Siphathe ngomusa, Nkosi.
Mvana kaNkulunkulu, wena osusa izono zabantu -
Sizwe, Nkosi.
Mvana kaNkulunkulu, wena osusa izono zabantu -
Sihawukele.
K. Nkulunkulu wamenza inkosi yendlu yakhe.
B. Lomlondolozi wezinto zakhe zonke.
Kasikhulekeni: Nkulunkulu, owathi ngokunanzelela
kwakho okumangalisayo wakhetha uJosefa oNgcwele
ukuba abe ngumyeni kaNina weNdodana yakho. Siyakubonga.
Njengoba simdumisa lapha emhlabeni,
siyakuncenga ukuba njengomlondozi wethu asikhulekele
ezulwini. Sicela ngoKristu iNkosi yethu. Amen.

The Stations of the Cross
INDLELA YESIPHAMBANO
Umkhuleko wokuvula
O! Jesu wami sengizanakana ngokuhlupheka kwakho
okukhulu owakuzwa ngenxa yami, ngikubonge, ngoba
wazinikela ekufeni ngenxa yokungithanda; wahlawulela
amacala ami, ebengifanele ukuhlawuliswa ngenxa
yawo.
O! Jesu wami, ngosizi lwakho olungaka owehlelwa yilo
ngenxa yami, ngiyakuncengisisa ukuba ungiphe umusa
wakho, ukuze ngiphenduke ngokupheleleyo, ngiyekele
ukona, ngizisole ngezono zami, ngibuyele kokuphela
kuwe Jesu Msindisi wami. Amen.
Ingoma: Nangu Nina ebuhlungu,
emi esiphambanweni,
kuMntanakhe ebethelwe.

1. UJesu uyanikelwa ukuba abulawe
K. Siyakhuleka kuwe Kristu, sikudumisa.
B. Ngoba wasindisa umhlaba ngesiphambano sakho
esingcwele.
Isifundo: Marko 15,1-15.
K. Abapristi abakhulu labadala lomphakathi wonke,
benza icebo, bambopha uJesu, bamtshaya, bamqhuba,
bamnikela kuPhilathu. UPhilathu wambuza wathi:
Wena uyinkosi yamaJuda na?” UJesu wathi kuye:
Kutsho wena.” UPhilathu wathanda ukumkhulula
ngoba engelacala. Kodwa ngenxa yokwesaba ixuku
wamnikela ukuba abethelwe. (Thula ucabange)
Kasikhulekeni: O! Jesu wami, wena owathula ulahlwa
ungelacala, wabekezela, kawaze waphendula lelilodwa
ilizwi; akungiphe inhliziyo efana leyakho, ukuze lami
ngithule, ngibekezele lapho abantu benginyeya,
bengithuka, lalapho bekhuluma izinto ezimbi ngami.
K. O! Jesu obethelweyo.
B. Sihawukele.
IMIKHULEKO
69
Ingoma: Esakhala, O! kwangathi,
uhlatshiwe ngesihedla,
yathi saka inhliziyo.
2. UJesu uthwaliswa isiphambano sakhe
K. Siyakhuleka kuwe Kristu, sikudumisa.
B. Ngoba wasindisa umhlaba ngesiphambano sakho
esingcwele.
K. “Bamthathake uJesu, waphuma ethwele isiphambano
sakhe, waya endaweni ethiwa yiNdawo yokhakhayi,
ngesiHeberu, iGolgotha; (Joha 19,17). (Thula ucabange)
Kasikhulekeni: O! Jesu wami, wena owavuma intando
kaYihlo wasezulwini, wathwala isiphambano esisindayo
kakhulu, walalela kwaze kwaba sekufeni esiphambanweni.
Akungiphe amandla okuba lami ngibekezelele
ukuthwala isiphambano sokholo, ngigcine imilayo
yakho, ngilalele imfundiso yeBandla, ngenze intando
yakho kokuphela.
K. O! Jesu obethelweyo.
B. Sihawukele.
Ingoma: O! ngosizi lobuhlungu,
abuzwayo uMariya,
esefelwa nguMntanakhe.
3 UJesu uyawa ngokokuqala esindwa
yisiphambano
K. Siyakhuleka kuwe Kristu, sikudumisa.
B. Ngoba wasindisa umhlaba ngesiphambano sakho
esingcwele.
K. Wasesuka uJesu wahamba ethwele isiphambano eqonda
eKhalivari. Umzimba wakhe wawusubuthakathaka
kakhulu, ngoba wayewophe igazi elinengi. Ngenxa
yalokhoke, waphelelwa ngamandla, wawa phansi,
isiphambano sawela phezu kwakhe, sabuya sathunuka
IMIKHULEKO
70
amanxeba akhe, aphuma igazi futhi ngamandla.
(Thula, ucabange).
Kasikhulekeni: O! Jesu wami, lanxa wawusizwa ubuhlungu
obukhulu ngokuwa kwakho usindwa yisiphambano,
wawuvuka, uqhubekele phambili, ngenxa yothando
lwakho olukhulu kithi. Akungiphe lami uthando olukhulu,
oluqotho, ukuba ngikuthande phezu kwezinto
zonke, ngingavumi ukuba ngehlukaniswe yilutho lawe.
K. O! Jesu obethelweyo.
B. Sihawukele.
Ingoma: Wema khona, elusizi,
ekhalela iNdodana,
ihlupheka, ibuhlungu.
4. UJesu uhlangana loNina endleleni
K. Siyakhuleka kuwe Kristu, sikudumisa.
B. Ngoba wasindisa umhlaba ngesiphambano sakho
esingcwele.
K. UJesu ethwele isiphambano sakhe wahlangana loNina
endleleni. Inhliziyo kaNina yagwazwa ngumhedla
wobuhlungu. Laye uJesu wadabuka kakhulu ebona
uNina elusizi; (Luka 2,35). (Thula, ucabange).
Kasikhulekeni: Nkosi Jesu Kristu, abafundi bakho
bakubalekela, kodwa uNyoko wakulandela elusizi,
engesabi. Lathi nxa sisebunzimeni, sekungathi
sesideliwe yibo bonke, uNyoko uMariya, nguMama
wethu sonke, uhlala lathi esiduduza, esisiza, nxa
simcela. Sisize ukuba simlingise, singakutshiyi loba
sekunjani, sibaduduze kokuphela abahluphekayo.
K. O! Jesu obethelweyo.
B. Sihawukele.
Ingoma: Kambe kungabe ekhona,
ongambon’uNina lowo,
elusizi engakhali?
IMIKHULEKO
71
5. USimoni waseKureni, uyamthwalela uJesu
isiphambano.
K. Siyakhuleka kuwe Kristu, sikudumisa.
B. Ngoba wasindisa umhlaba ngesiphambano sakho
esingcwele.
K. Njengoba uJesu wayebuthakathaka, ehamba esiwa,
kwaba sobala ukuthi umthwalo wawumsinda. Amabutho
abamba ngamandla umuntu othiwa nguSimoni
waseKureni, owayedlula evela egangeni, ukuba athwale
isiphambano sakhe; (Marko 15,21). (Thula, ucabange).
Kasikhulekeni: O! Jesu wami, inhliziyo yakho igcwele
isihawu lothando, ngakhoke wemukela usizi lolo olwesabekayo,
lokuhlutshwa ngesihluku esikhulu, ukuze
usizuzele ukuthokoza okulaphakade. Siyakubonga
ngokusithanda kwakho kangaka, Nkosi. Akuvume
ukuba lathi sikuphumuze, njengoSimoni emthwalweni
wakho onzima, ngokukusebenzela ngenhliziyo yonke,
langokusiza omakhelwane.
K. O! Jesu obethelweyo.
B. Sihawukele.
Ingoma: O! ngubani ongahawulwa,
nguMariya elusizi,
ekhalela uMntanakhe?
6. UVeronika uyesula ubuso bukaJesu.
K. Siyakhuleka kuwe Kristu, sikudumisa.
B. Ngoba wasindisa umhlaba ngesiphambano sakho
esingcwele.
K. Ubuso bukaJesu sebugcwele igazi, lezithukuthuku,
lamathe amaJuda ayemkhafulela ngawo, owesifazana
othiwa nguVeronika, wasondela kuJesu engesabi amabutho
ayemqhuba, wesula ubuso ngeqhiye, kwasalela
umfanekiso wobuso bukaJesu eqhiyeni. (Thula, ucabange)
IMIKHULEKO
72
Kasikhulekeni: O! Jesu wami, sengibona ukuthi lami
ngangcolisa ubuso bakho, lapho ngangithuka abanye,
ngibanyeya, ngibulala amabizo abo ngokukhuluma kubi
ngabo, ngoba lokho engangikwenza kibo, ngangikwenza
kuwe. Akungisize ngamandla akho, ukuba ngibuyisele
amabizo abo amahle engawabulalayo, ngilungise
wonke, umonakalo engawenzayo ngokukhuluma.
K. O! Jesu obethelweyo.
B. Sihawukele.
Ingoma: UMntanakhe amthandayo,
owambona ebulawa,
ngenxa yamacala ethu.
7. UJesu uyawa ngokwesibili esindwa
yisiphambano
K. Siyakhuleka kuwe Kristu, sikudumisa.
B. Ngoba wasindisa umhlaba ngesiphambano sakho
esingcwele.
K. Umthwalo wezono zethu zonke ayewuthwele, lobuhlungu
bokutshiywa ngabafundi bakhe, lokuhlekwa,
lokuklolodelwa ngamaxuku, kanye lobuhlungu bomzimba,
konke lokhu kwamenza waphelelwa ngamandla
uJesu, wabuya wawa phansi ngokwesibili, walimala
kakhulu; (Isaya 53,4-6). (Thula, ucabange).
Kasikhulekeni: O! Jesu wami, yisono sami
engisiphindaphinda kanengi, esabangela ukuba uwe
futhi usindwa yisiphambano. Akunginike amandla
okusehlula leso sono, ngixwaye izingozi zaso, ngingaphindi
ngisenze futhi.
K. O! Jesu obethelweyo.
B. Sihawukele.
Ingoma: Wayibona iNdodana,
idanile, ilayela,
isifela thina zoni.
IMIKHULEKO
73
8. Abesifazana baseJerusalema bayamkhalela
uJesu
K. Siyakhuleka kuwe Kristu, sikudumisa.
B. Ngoba wasindisa umhlaba ngesiphambano sakho
esingcwele.
K. Ethwele isiphambano sakhe uJesu, walandelwa
lixuku elikhulu labantu; kwakukhona labesifazana
ababemkhalela, bemlilela. Kodwa uJesu ephendukela
kibo wathi: “Madodakazi aseJerusalema, lingangikhaleli
mina, kodwa zikhaleleni lina labantwana benu”
(Luka 23,27-28). (Thula, ucabange)
Kasikhulekeni: O! Jesu wami, akwenze ukuba ngingakhali
ngenxa yobuhlungu bomzimba lenhlupheko
zalumhlaba, kodwa ngikhale ngenxa yezono zami, -
ngazo, ngoba yizo eziyisisusa sokuhlupheka lokufa
kwakho, yizo futhi ezingangitshonisa emlilweni
ongapheliyo wasesihogweni.
K. O! Jesu obethelweyo.
B. Sihawukele.
Ingoma: Nina mthombo wokuthanda,
akungicelel’uthando,
ngizwe lawe ubuhlungu.
9. UJesu uyawa ngokwesithathu esindwa
yisiphambano.
K. Siyakhuleka kuwe Kristu, sikudumisa.
B. Ngoba wasindisa umhlaba ngesiphambano sakho
esingcwele.
K. Wathi esesondele endaweni yokubethelwa, uJesu
wabuya wawa phansi ngokwesithathu, walimala okwesabekayo.
Amabutho eza, amvusa ngolunya, emsunduzela
phambili. (Thula, ucabange).
IMIKHULEKO
74
Kasikhulekeni: O! Jesu wami, kwenziwa yini ukuba
uphinde njalo ukuwa phansi kabuhlungu usindwa yisiphambano
na? Kwenziwa yizingozi zokona engingazixwayiyo,
engibuyela kuzo kanengi, zingiwisela ezonweni
ngezikhathi zonke. Akungiphe lamhla inhliziyo ezimisele
ukuthi: Kungcono ukukhupha ilihlo nxa lingonisa,
loba ukuquma izandla lezinyawo nxa zingonisa,
kulokuba ngikuwisele phansi ngezono zami, ngizingenise
esihogweni.
K. O! Jesu obethelweyo.
B. Sihawukele.
Ingoma: Bas’enhliziyweni yami,
ilangabi lokuthanda,
uMsindis’uJesu wami.
10. UJesu uhlutshulwa izigqoko zakhe
K. Siyakhuleka kuwe Kristu, sikudumisa.
B. Ngoba wasindisa umhlaba ngesiphambano sakho
esingcwele.
K. Wathi uJesu esezabethelwa amabutho amhlubula
izigqoko. O! ngobuhlungu abuzwayo uMsindisi wethu
bemhlubula izigqoko zakhe ezasezinamathele emanxebeni
akhe. Kwasekungani yikuvuselela njalo amanxeba
akhe ayebuhlungu kangaka. Wajuluka igazi ngenxa
yezono zethu. (Thula, ucabange).
Kasikhulekeni: O! Jesu wami, akungiphe inhliziyo
ezonda ngenzondo enkulu zonke izono ezingangcolisa
ubumhlophe benhliziyo, ngizixwaye sibili, ngixwaye
lezingozi zazo. Ungavumi ukuba ngingcolise ngesono
umzimba wami olithempeli likaMoya oNgcwele, ngiwungcolisa
ngesono esingabhubhisa umzimba lomphefumulo
wami, singitshonise osizini olungapheliyo.
K. O! Jesu obethelweyo.
B. Sihawukele.
IMIKHULEKO
75
Ingoma: Mama unamathisele,
amanxeba oMntanakho,
ezinhliziyweni zethu.
11. UJesu uyabethelwa esiphambanweni
K. Siyakhuleka kuwe Kristu, sikudumisa.
B. Ngoba wasindisa umhlaba ngesiphambano sakho
esingcwele.
K. Sebefikile endaweni ethiwa uKhakhayi, bambethela
khona kanye labaphangi, omunye ngakwesokunene,
omunye ngakwesokhohlo. O! ngobuhlungu abuzwayo
uMsindisi wethu, izipikili zibhoboza izandla lenyawo
zakhe zizihlanganisa lesiphambano. Kodwa wabekezela
ethule, ngoba kuyintando kaYise, langoba engithanda.
UJesu wasesithi: “Baba, bathethelele, ngoba kabakwazi
abakwenzayo; (Luka 23,34).” (Thula, ucabange).
Kasikhulekeni: O! Jesu wami, yikungithanda kwakho
okwenza ukuba uvume ukubethelwa ngesihluku esiphambanweni.
Ngenxa yokungithanda kwakho kangaka,
ngiyacela ukuba ubase enhliziyweni yami umlilo
omkhulu wokukuthanda, ngikuthande kulakho konke
langenhliziyo yami yonke, ngikuthande ekujabuleni
lasekuhluphekeni, ngingavumi ukwahlukaniswa lawe
lanini. Jesu, ngiyakuphilela; Jesu ngiyakufela; Jesu
ngingowakho khathesi laphakade. Amen.
K. O! Jesu obethelweyo.
B. Sihawukele.
Ingoma: Yenz’ukuba ngimkhumbule,
owafela mina soni,
ngingamkhohlwa ngize ngife.
IMIKHULEKO
76
12. UJesu uyafa esiphambanweni.
K. Siyakhuleka kuwe Kristu, sikudumisa.
B. Ngoba wasindisa umhlaba ngesiphambano sakho
esingcwele.
K. Kwakusemini, kwabamnyama elizweni lonke, kwaze
kwaba yiAwa yesithathu ntambama, kwafiphala ilanga,
lelembu lethempeli ladabuka phakathi. UJesu wamemeza
ngelizwi elikhulu esithi: “Baba, ezandleni zakho
ngibeka umoya wami”. Esetshilo lokhu, wafa; (Luka
23,44-46). (Thula, ucabange).
Kasikhulekeni: O! Jesu wami, owathi usesiphambanweni
wakhulekela abakubulalayo, wabathethelela
usithi: Baba, bathethelele, ngoba kabakwazi abakwenzayo,
akungiphe inhliziyo echumileyo, ethethelela
masinya abangonayo, lebuyisela ngokuhle okubi
engikwenzelwa ngabanye. Ngisize, Nkosi, ukuba lami
ngithande izitha zami njengawe.
K. O! Jesu obethelweyo.
B. Sihawukele.
Ingoma: Akuvume ngime lami,
esiphambanweni lawe,
simkhalel’olenga kiso.
13. UJesu ubekwa ezingalweni zikaNina.
K. Siyakhuleka kuwe Kristu, sikudumisa.
B. Ngoba wasindisa umhlaba ngesiphambano sakho
esingcwele.
K. Kwathi esefile uJesu, wehliswa esiphambanweni,
uNina wamphatha ngengalo zakhe engakafakwa
elibeni. O! ngobuhlungu abuzwayo uMariya, esemphethe
uMntanakhe oyedwa ayemthanda, esebona ukuthi
usefile ngempela. (Thula, ucabange).
IMIKHULEKO
77
Kasikhulekeni: O! Jesu wami, wena owavuma ukuba
uMzali wakho oNgcwele uMariya, aluzwe usizi olukhulu
kangaka ekuhluphekeni lasekufeni kwakho, kodwa
emukele intando kaYihlo, akungisize ukuba lami ngemukele
kokuphela intando kaNkulunkulu uBaba, ngisazi
ukuthi uNkulunkulu umthumela izijeziso lenhlupheko
emhlabeni lowo amthandayo, ukuze amuphe
ukujabula okungapheliyo ezulwini.
K. O! Jesu obethelweyo.
B. Sihawukele.
Ingoma: Ekuhluphekeni kwami,
kangibekezele lami,
njengoJesu, lanjengawe.
14. UJesu uyabekwa elibeni.
K. Siyakhuleka kuwe Kristu, sikudumisa.
B. Ngoba wasindisa umhlaba ngesiphambano sakho
esingcwele.
K. Kwakukhona umuntu othiwa nguJosefa, owayelilunga
lomphakathi, eyindoda elungileyo. Wayengowomuzi
wamaJuda othiwa yiArimathiya. Wasuka waya kuPhilathu,
wacela isidumbu sikaJesu. Kweza loNikodima
laye, owake wafika kuye kuqala ebusuku, basithatha
isidumbu sikaJesu, basigoqela ngamalembu, basibeka
elibeni elaligujiwe edwaleni, kungazange kubekwe muntu
kulo; (Luka 23,50-54; Joha 19,39). (Thula, ucabange).
Kasikhulekeni: O! Jesu wami, wena owathanda
ukuzwa usizi lokufa, ukuze uhlawulele izono zethu,
usiqinise ekuhluphekeni lasekufeni kwethu, akwenze
ukuba ngihlale ngikhumbula ukufa kwakho okubuhlungu,
ngikhumbule lokufa kwami, ngilungisele usuku
lokucina, khona ngizavukela ukuphila okulaphakade.
K. O! Jesu obethelweyo.
B. Sihawukele.
IMIKHULEKO
78
Ingoma: Yenz’ukuba ngisithande,
isihlahla soMntanakho,
alengayo kiso ngami.
15. Ukuvuka kukaJesu ekufeni.
K. Siyakhuleka kuwe Kristu, sikudumisa.
B. Ngoba wasindisa umhlaba ngesiphambano sakho
esingcwele.
K. Isithunywa sathi: “Lifunelani ophilayo kwabafileyo
na? Akekho lapha, usevukile” (Luka 24,5-6). Okwenzakalayo
mhlalokho, singeke sakuqedisisa. UMninimandla
wonke, esimazi enguBaba wethu useyihlengile
iNdodana yakhe emandleni okufa, wayiphakamisela
esandleni sakhe sokunene. UJesu uyaphila!
Ukuhlupheka kobuhlungu bakhe kwakungeke kwaba
lize. Nguye owaqala ukuvuka ekufeni, ulizibulo lesizwe
esitsha. Ngakhoke, ithemba lethu lonke likuKristu
ovukileyo yena othi: “Mina ngiyikuvuka lokuphila;
okholwa kimi, loba esefile, uzakuphila. Lalowo ophilayo,
ekholwa kimi, kasayikufa lanininini” (Joha 11,25-26).
Kasikhulekeni: O! Jesu wami ovukileyo, wasisindisa
ngokufa langokuvuka kwakho, wasilethela impilo
engapheliyo. Siyakubonga. Ngamandla okuvuka
kwakho, siqinise okholweni, simelane lenhlupheko,
sinqobe izilingo lesono, silandele wena kokuphela, size
singene kanye lawe ebukhosini obungapheliyo. Sicela
kuwe wena ophila ubusa kuze kube laphakade. Amen.
K. O! Jesu obethelweyo.
B. Sihawukele.
Ingoma: Mhla kutshon umzimba wami,
akuse umoya wami,
kuMntanakho ezulwini.

Good Friday Prayers
- Isigaba seLizwi likaNkulunkulu. Kubalwa izifundo
zenhlupheko kaJesu.
- Izikhalazo. Kukhulekelwa iBandla labantu abatshiyeneyo.
- Ukuhlonitshwa kwesiphambano.
- Kukhulekwa uBaba wethu.
- Ukwamukela iSidlo esiNgcwele.
UMgqibelo oNgcwele
NgoMgqibelo oNgcwele siba lomlindelo wokuvuka kukaKristu
ntambama, sidumisa, sibabaza amandla kaNkulunkulu
anqoba ngawo ukufa, wasizuzela impilo entsha.
Kasikhulekeni: Bazalwane bami kuKristu, ngalobubusuku
obungcwele kakhulu iNkosi yethu uJesu Kristu
eyakhuphuka ngabo ekufeni yaya ekuphileni, iBandla
linxusa abantwabakho emhlabeni wonke, ukuba beze
ndawonye balindele bekhuleka. Khathesi sesigcina
iPhasika leNkosi yethu. Nxa sikhumbula ukufa lokuvuka
kwayo, ngokulalela ilizwi layo lokugcina imfihlakalo
zayo, sizakuba lethemba lokuhlanganyela ekunqobeni
kwayo ukufa lokuphila layo ezulwini kuze kube
lanini. Amen.
- Inkonzo yokukhanya.
Kasikhulekeni: Nkulunkulu Baba, sihlanganyela
ekukhanyeni kobukhosi bakho, ngeNdodana yakho
eyikukhanya komhlaba. Ake ubusise + lumlilo omutsha,
usigcwalise ngethemba elitsha. Hlambulula
ingqondo zethu ngalinkonzo yePhasika, kuthi ngelinye
ilanga usise ebukhosini bokukhanya okungapheliyo.
Sicela ngoKristu iNkosi yethu. Amen.
- Ingoma yePhasika.
- Isigaba selizwi likaNkulunkulu.
- Imikhuleko emva kwezifundo.
- Ukubusiswa kwamanzi ombhabhathizo.
- Ukuvuselela izithembiso zoMbhabhathizo.
- Umbhabhathizo.
- Ukuqhutshwa kweNkonzo yeSidlo esiNgcwele.
ISIKHATHI SEPHASIKA
Ingcazelo: ISonto yePhasika, lusuku esikhumbula ngalo ukuvuka
kukaJesu Kristu kwabafileyo. Abesifazana bafika
elibeni ekuseni. Isithunywa seNkosi sathi kubo: Kakho lapha
uvukile njengokutsho kwakhe. “Ngalolusuku uJesu wanqoba
ukufa watshengisa amandla akhe obuNkulunkulu. IBandla
liyatho-koza ngoba lo, yiwo umkhosi omkhulu kulayo yonke
eminye imikhosi yeBandla ngoba uPhawuli uthi: “Uba
uKristu enga-vuswanga, ukukholwa kwenu kuyize,
lisesezonweni zenu” (1 Kor 15,17).
Kasikhulekeni: Nkulunkulu Mninimpilo, Yise weNkosi
yethu uJesu Kristu, silaphanje sizobabaza izenzo zakho
ezimangalisayo. INdodana yakho ngokuvuka kwayo
ekufeni ngamandla akho, yanqoba ukufa lesono.
Ukuvuka kwayo kuyisimangaliso sezimangaliso zonke.
Siyacela, Baba, ukuba usiphe ukholo oluqinileyo lethemba
elikhulu, singathandabuzi ukuthi sizavuka ekufeni
ngosuku lokucina. Usiphe uthando lokutshiseka, ukuze
silungisele ukuvuka ekufeni ngobukhosi, langenkazimulo
kaKristu, sihlale laye ezulwini kuze kube nini
lanini. Amen.
Izifundo ezingabalwa: Seb 10,34a.37-43; Kol 3,1-4; Joha 20,1-9

Easter Prayers
Ukuhalalisela uKristu ovukileyo
K.Nkosi Jesu Kristu Qhawe lamaqhawe, Mehluli
wokufa, usuvukile sibili. Aleluya!
B. Ihubeleni iNkosi ingoma entsha ngoba ivukile
sibili. Aleluya!
K. Ekuvukeni kwakho umhlaba wazamazama, amabutho
awa, abhazalala. Aleluya! - Ihubeleni...
K. UMagadalena labafundi bathola ingcwaba lize,
ngoba wawusuvukile sibili. Aleluya! - Ihubeleni...
K. Wabonakala kuPhetro, waqinisa ukholo lwakhe.
Aleluya! - Ihubeleni...
K. Abafundi baseEmawusi bakwazi ekuhlephuneni
isinkwa. Aleluya! - Ihubeleni...
K. Kusihlwa wabonakala kubafundi, wakhuluma,
wadla labo, bathokoza. Aleluya! - Ihubeleni...
K. UThomasi othandabuzayo, usuqinisile ukholo
lwakhe wathi: “Nkosi yami, Nkulunkulu wami!”
Aleluya!- Ihubeleni...
K. Siqinise lathi, singathandabuzi okholweni lwethu.
Aleluya! - Ihubeleni...
UMNYAKA WEBANDLA
93
Isilangazelo sabafundi base-Emawusi
K. Nkosi, sikhaphe ohambeni lwethu lwalumhlaba,
usivulele imibhalo, siqedisise ukuthi nguwe
uMesiya.
B. Hlala lathi, Nkosi! zitshiseke njalo inhliziyo
zethu ngomlilo wothando.
K. Nkosi, uvukile, hlala lathi, uhambe lathi, uvule
amehlo ethu, sikwazisise. Sihlephunele isinkwa,
ukhulume lathi, sikwazi, aleluya! - Hlala...
K. Thela phakathi kwethu intokozo yase-Emawusi,
sijabule okholweni lwethu, sisukumele phezulu
ekukukhonzeni. - Hlala...
K. Nkosi Jesu, wonke amandla asezulwini lasemhlabeni
anikwe wena. Siqinise ngamandla akho, usithume
emhlabeni, sikuzuzele abafundi. - Hlala...
K. Lapho sihanqwe yizilingo, lalapho sikhangelene
lobunzima, lalapho sesiphelelwe lithemba, lalapho
sesisethunzini lokufa. - Hlala...
K. Nxa ulathi, uvula ingqondo zethu, ubase umlilo
enhliziyweni zethu, sizasukela phezulu, sifakaze
singesabi, sitshumayele ukuvuka kwakho. -
Hlala...
K. Siphephise ezingozini zomoya lezomzimba, usifikise
ezulwini, sithokoze kanye lawe labangcwele
bonke kuze kube nini lanini. - Hlala...
UMkhosi wokwenyukela kweNkosi ezulwini
Ingcazelo: UJesu wavuka ekufeni wahlala lapha emhlabeni
insuku ezingamatshumi amane. Wahamba labafundi bakhe
wadla labo. Emva kwensuku ezingamatshumi amane wenyuka
waya ezulwini lapho ahlezi khona kwesokunene sikaYise.
IBandla lonke ngalolusuku likhumbula ukwenyukela kuka-
Kristu ezulwini. IBandla liyakholwa ukuthi uKristu uzaphinda
abuye njalo ekupheleni kwesikhathi esezothatha bonke
abalungileyo ebasa kuNkulunkulu uBaba, ngoba wathi lapho
akhona bazakuba khona labo.
UMNYAKA WEBANDLA
94
Kasikhulekeni: Nkulunkulu Baba, gcwalisa inhliziyo
zethu ngentokozo ngalolusuku lokwenyukela kweNdodana
yakho ezulwini. Siyacela Baba olamandla wonke,
ukuba usisize, simlandele uJesu Kristu ekhaya lakho
lasezulwini mhla sifayo. Sicela ngoKristu iNkosi yethu.
Amen.
Izifundo ezingabalwa: Seb 1,1-11; Efe 1,17-23; Luka 24,46-53.
Inkondlo yokwenyukela kukaJesu ezulwini
K. Nkosi Jesu Kristu, unguSomandla,
unguSimakade, unguMvelingqangi!
B. Siyakubabaza, siyakwazisa, siyakuguqela.
K. Mhla usenyukela ezulwini umkhathi lesikhathi
kwaqhekezeka, izulu lomhlaba kwamanyana! -
Siyakubabaza...
K. IPhezulu lephansi kwagonana, ubuntu
lobuNkulunkulu kwahlangana, akusoze
kwehlukane futhi kuwe! - Siyakubabaza...
K. Wenyuka ngeyezi, wasitheka, wayahlala
kwesokunene sikaYihlo. - Siyakubabaza...
K. Abafundi basala bejolozele phezulu, amehlo abo
engafuni ukusuka, ngoba inhliziyo zabo zikuwe. -
Siyakubabaza...
K. Nxa sisithi wenyuselwa ezulwini, kasitsho
ukukhwezwa komzimba nje, sitsho kakhulu
ukuphakanyiselwa kwakho esikhundleni
esiphezulu. - Siyakubabaza...
K. Ngakwesokunene sikaYihlo udunyiswa
yizithunywa zezulu labangcwele bonke, ngoba
unguPhezukonke, wena Jesu Kristu. -
Siyakubabaza...
K. Ezulwini usilungisele indawo, ukuze kuthi lapho
okhona wena, sibe khona lathi, ngoba
uyasithanda. - Siyakubabaza...
UMNYAKA WEBANDLA
95
K. Kawusitshiyanga sizintandane, wasithembisa
uMoya oNgcwele, ukuba asithokozise, asifundise
indlela eza kuwe. - Siyakubabaza...
K. Ngosuku lokufa kwethu, sihlangabeze sihlale lawe
kokuphela, kungabi lenye indawo esingaya kuyo
ngaphandle kwalapho okhona.
UNgcwele, uNgcwele, uNgcwele...

Pentecost Prayers
IPHENTEKOSTE
Ingcazelo: EThestamenteni eliDala usuku lwePhentekoste
lwalubizwa ngokuthi “Olwamaviki ayisikhombisa, “emva
kwePhasika, ngesiGriki kuthiwa “Olwensuku ezingamatshumi
amahlanu”; emva kwePhasika. Usuku lolu lwalugcinelwa
ukunikela izithelo zesivuno sokuqala ethempelini, lokukhumbula
ukunikwa kukaMose imithetho elitshumi entabeni
yaseSinayi, okwenzakala emva kwensuku ezingamatshumi
amahlanu abakolsrayeli besukile eGibithe. EThestamenteni
eliTsha uMkhosi lo, siwugcinela ukukhumbula ukwehla
kukaMoya oNgcwele kubaPhostoli ngalolusuku. Ngumkhosi
omkhulu eBandleni, ngoba ngumkhosi wokuzalwa kwalo,
lowokuqalisa kwalo ukutshumayela iVangeli ezizweni zonke.
UMNYAKA WEBANDLA
96
Kasikhulekeni: Nkulunkulu Baba Somandla, Simakade,
wathumela uMoya wakho oNgcwele kubaPhostoli
ngeLanga lePhentekoste, ukuba abasize, batshumayele
iVangeli emhlabeni wonke, bakhe umbuso wakho ezizweni
zonke. Siyakuncenga ukuba umthumele eBandleni
lakho, lakithi sonke, ukuze iVangeli lakho lifike emikhawulweni
yomhlaba, abantu bonke bakwazi, bakuthande
bakukhonze. Sicela ngoKristu iNkosi yethu.
Amen.
Izifundo ezingathathwa yilezi: Seb 2,1-11; Roma 8,8-17; Joha
14,15-16.23-26.
Ukucela izipho zikaMoya oNgcwele
K. Woza Moya wokuhlakanipha, usenze sihlakaniphele
izinto zokomoya, sitshisekele okwasezulwini.
B. Nkosi ekuthumeni kwakho uMoya wakho
konke kuyadalwa, wenza umhlaba ube
mutsha.
K. Woza Moya wokuqedisisa, uvule ingqondo zethu
ukuze sizwisise imfundiso engcwele lamaqiniso
okholo. - Nkosi ekuthumeni kwakho...
K. Woza Moya wokweluleka, uqondise inhliziyo
zethu, ukuze sithande okuhle, sizonde okubi,
sihambe ngokulunga, sixwaye ububi. - Nkosi...
K. Woza Moya wesibindi, udinise inhliziyo zethu
ukuze singalahli ithemba ekulingweni
lasebunzimeni. - Nkosi...
K. Woza Moya wolwazi, usenze sibone intando
kaNkulunkulu kukho konke okusehlelayo
kulumhlaba. - Nkosi...
K. Woza Moya wokulunga, usenze sitshisekele
ukulunga lobungcwele, lokuthanda uNkulunkulu
phezu kwezinto zonke, sithande omakhelwane
njengoba sizithanda thina. - Nkosi...
UMNYAKA WEBANDLA
97
K. Woza Moya wokwesaba iNkosi, ugcwalise
inhliziyo zethu ngokwesaba uNkulunkulu,
lokwesaba ukwephula imilayo yakhe. - Nkosi...
Ukucela izithelo zikaMoya oNgcwele
K. Moya oNgcwele, akuthele enhliziyweni zethu
isipho sothando, khona sizathanda uNkulunkulu
phezu kwezinto zonke, labantu bonke njengoba
sizithanda thina.
B. Woza Moya oNgcwele, ugcwalise inhliziyo
zamakholwa akho.
K. Moya oNgcwele, faka enhliziyweni zethu isipho
sokuthokoza, ukuze sihlale sithabile, sithokozise
uNkulunkulu labantu bonke. Woza...
K. Moya oNgcwele, siphe ukuthula, ukuze sanelise
ukuhlalisana kuhle njengabantwana
bakaNkulunkulu. - Woza...
K. Moya oNgcwele, siphe ukubekezela, ukuze
sithwale ijogwe lethu lobuKristu ngokwenama
langesibindi. - Woza...
K. Moya oNgcwele senze sibe mnene, sikhaliphe
njengezikhwehle, kodwa sibe msulwa
njengezinkwilimba. - Woza...
K. Moya oNgcwele gcwalisa inhliziyo zethu
ngokulunga, sitshisekele ukuba ngabapheleleyo
njengoBaba osezulwini. - Woza...
K. Moya oNgcwele, siphe inhliziyo ende, ikakhulu
ebunzimeni lasekuhluphekeni, ukuze sifane
loJesu uMsindisi wethu. - Woza...
K. Moya oNgcwele senze sibe ngabachumileyo,
sinqande ulimi lwethu sizikhuze, sizithinte
kokuphela. - Woza...
K. Moya oNgcwele siphe ukukholwa okuqotho,
okubonakala ngezithelo langemisebenzi emihle. -
Woza...
UMNYAKA WEBANDLA

K. Moya oNgcwele, akusenze siziphathe ngokufaneleyo,
sibe lempilo elembeko, sigqoke okulesithunzi.
- Woza...
K. Moya oNgcwele, akufake enhliziyweni zethu
ukuzinqanda lokwehlula inkanuko ezimbi. -
Woza...
K. Moya oNgcwele, siphe ubumhlophe benhliziyo,
sibe mhlophe emoyeni lasemzimbeni, ngoba
singamathempeli akho. - Woza...
K. Akuthume uMoya wakho khona kuzakuba
lemvuselelo.
B. Uvuselele butsha ubuso bomhlaba.
UNgcwele, uNgcwele, uNgcwele Nkosi...
K. Umusa kaNkulunkulu kawuthelwe enhliziyweni
zethu.
B. NgoMoya oNgcwele ohlala kizo.
Umkhuleko welanga likaMoya oNgcwele
Siyakuncenga Nkosi, akulumathise enhliziyweni zethu
umlilo owazaphenjwa yiNkosi yethu uJesu Kristu lapha
emhlabeni. Sicela uwukhwezele ngoMoya wakho
oNgcwele uvuthe ubonakale ezizweni zonke. Sicela
ngaye uKristu iNkosi yethu, ophila ebusa kanye lawe
ndawonye loMoya oNgcwele kuze kube laphakade.
Amen.
K. Ake uthume uMoya wakho, khona kuzakuba
lemvuselelo.
B. Uvuselele butsha ubuso bomhlaba.

Sacrament of Baptism
ISAKRAMENTE LOMBHABHATHIZO
Ingcazelo: Umbhabhathizo yikuzalwa kutsha ngokufa
langokuvuka kanye loJesu; (Roma 6,3-11). Uligugu empilweni
yethu ngoba usenza sibe ngabantwana bakaNkulunkulu;
(Roma 8,15), wesula zonke izono esazenzayo; (Seb 2,38),
usenza sibe yizindlalifa zasezulwini; (Roma 8,17).
UMbhabhathizo wabantwana
Ukubuza abazali.
P. Amabizo abantwana benu ngobani?
Mzali: Ngu... lo..., ngu..., lo..., ngu...lo...,
P. Kuyini elibacelela khona eBandleni
likaNkulunkulu na?
Mzali: Sicela ukuba babhabhathizwe.
P. Bazali, ngokucela ukuba abantwana benu
babhabhathizwe, livuma umlandu wokubafundisa
ukugcina imisebenzi yokholo. Sekungumsebenzi
wenu ukubondla bakhule begcina imilayo
kaKristu yokuthanda uNkulunkulu
labomakhelwane babo. Liyawuzwisisa yini
lumsebenzi elizethesa wona na?
Mzali. Yebo, siyawuzwisisa.
AMASAKRAMENTE
116
P. Linake bameli, lizimisele yini ukuncedisa abazali
laba emsebenzini abafanele ukuwenza
njengabazali abangamaKristu na?
Mmeli. Yebo, sizimisele.
- Umpristi abesesamukela
abantwana eBandleni.
- Umpristi, labazali labameli badweba
uphawu lwesiphambano
emabunzini abantwana.
- Besekulandela izifundo zeBhayibhili.
- Ingcazelo lezikhalazo. Umkhuleko
wokuxotsha uSathane lemimoya
emibi.
- Ukugcotshwa kwabantwana
phambi kombhabhathizo.
- ILithani labaNgcwele bonke
kukhasi 61.
- Ukubusiswa kwamanzi ombhabhathizo.
- Abazali labameli, endaweni yabantwana,
benza izifungo zombhabhathizo
kukhasi 121-122.
Ukubhabhathiza
P. Liyathanda yini ukuba u... abhabhathizelwe
okholweni lweBandla esesiluvume kanye lani na?
B. Yebo, siyathanda.
P. ..., ngiyakubhabhathiza ngebizo likaYise, +
leleNdodana lelikaMoya oNgcwele.
- Ukugcotshwa kwabantwana ngamafutha eKrizima
kukhasi 122.
- Ukugqokiswa kwabantwana isembatho esimhlophe
kukhasi 122.
- Abazali labameli bayaphathiswa isibane esivuthayo
kukhasi 122.
- Umpristi uthinta indlebe lemilomo yabantwana.
- Umkhuleko uBaba wethu lesibusiso.
AMASAKRAMENTE
117
Umbhabhathizo wasebekhulile
Umuntu osekwazi akwenzayo ufanele afundiswe iminyaka emibili
anduba abhabhathizwe. Isikhathi sokufundela umbhabhathizo
siyindlela yokuthwasiswa komuntu eBandleni, njalo
siyigxenye yenkonzo yombhabhathizo. Zintathu izigaba:
- umkhuba wokuthwasiswa esigabeni
sabafundela ukubhabhathizwa
(cathecumenate)
- umkhuba wokukhethwa (election)
lokubhaliswa kwamabizo (enrolment)
- ukuthwasiswa ngokugcweleyo
emBhabhathizweni.
Isikhathi esivame ukubhabhathiza
ngaso abadala ngesePhasika. Uhlelo
lwalinkonzo lulandela umkhuba
wokuthwasiswa kwabadala okholweni
lwesikristu (Rite of Christian Initiation
of Adults).
Nanzelela: ISakramente lombhabhathizo lenza umtshado
wabathetheneyo ngokwesintu wamukeleke eBandleni loba
omunye wabo ebhabhathiziwe.
A. Umkhuba wokuthwasiswa esigabeni sabafundela
ukubhabhathizwa (Cathecumenate)
Abafundelayo bema phandle kwecawe labammeli babo.
Umpristi uyabahlangabeza ababingelele.
P. Licelani eBandleni likaNkulunkulu na?
K. Sicela ukholo.
P. Ukholo luliphani na?
K. Ukuphila okungapheliyo.
AMASAKRAMENTE
118
P. Ukuphila okungapheliyo yilokhu, ukwazi uNkulunkulu
weqiniso lalowo amthumayo uJesu Kristu.
UNkulunkulu wamvusa ekufeni ukuba abeyi-
Nkosi yokuphila leyezinto zonke ezibonakalayo
lezingabonakaliyo. Ngokucela ukubhabhathizwa,
licela yonale impilo kaNkulunkulu. Lokhu kutshengisa
ukuthi selimazi uKristu njalo lifuna
ukumlandela. Kuhle ukuthi selizahlala limazisisa
uKristu liqedisisa iLizwi lakhe, ligcina lemilayo.
P. Lizahlanganyela lathi empilweni yobuKristu
lekukhulekeni na?
K. Yebo, sizahlanganyela.
P. Lina bameli balaba abafuna ukubhabhathizwa,
libabona befanele ukungena eBandleni ngombhabhathizo
na?
K. Yebo, sibabona befanele.
P. Lizaqhubeka libasiza ngamazwi langesibonelo
ukukhonza uKristu na?
K. Yebo, sizabasiza.
P. Kasikhulekeni: Baba olothando lesihawu sibongela
abazalwane bethu laba owababizela kuwe,
wabambana labo empilweni yabo. Lamhlanje,
bayavuma ukubabizela kwakho okholweni. Benze
bafumane ukuthokoza empilweni yabo entsha.
Sicela ngoKristu iNkosi yethu.
K. Amen.
- Abafundelayo bemukela uphawu lwesiphambano
- Ukunikwa kwamabizo amatsha
- Ukungeniswa amalunga amatsha ecaweni
- Kulandela izifundo lentshumayelo
- Ukunikezwa kwebhayibhili
- Izikhalazo
- Isibusiso
AMASAKRAMENTE
119
B. Izinkonzo ezilandelayo ziqondane
lokwamukela abafundelayo eBandleni
Kulesisigaba sokuthwasiswa kwenziwa:
- Imikhuleko yokuxotsha imimoya emibi
- ukubusiswa kwabafundelayo
- ukugcotshwa kwabafundelayo
- ukwabelana empilweni yokholo
Umkhuleko wokuxotsha uSathane
Omunye wemikhuleko wokuxotsha uSathane.
P. Nkulunkulu Somandla, wathuma iNdodana yakho
eyodwa ukuba izesihlenga ebugqilini besono,
lokusinika inkululeko yabantwana bakho.
Sikhulekela abazalwane bethu laba abeza phambi
kwakho bevuma izono zabo. Bakhangelane
lokulingwa nguSathane. Ngokuhlupheka
langokuvuka ekufeni kweNdodana yakho,
bakhuphe emandleni obumnyama. Baqinise
ngamandla kaKristu ubeluleke ekuphileni kwabo.
Sicela lokhu ngoKristu iNkosi yethu.
K. Amen.
Ukugcoba ngamafutha labo abafundela umbhabhathizo
esifubeni loba lamanye amalunga omzimba.
P. Ngiyakugcoba ngamafutha osindiso ebizweni
likaKristu uMsindisi wethu. Angathi
angakuqinisa ngamandla akhe yena ophila ebusa
kuze kube lanini.
K. Amen.
Umkhuba wokukhethwa (election) lokubhaliswa
kwamabizo (enrolment)
Lesi yisigaba sokucina phambi kombhabhathizo. Siqhutshwa
ngesikhathi sokuzila phambi kombhabhathizo. Kulelisigaba
kwenziwa lokhu okulandelayo:
AMASAKRAMENTE
120
- Ukubhalisa amabizo alabo abazabhatbhathizwa;
(ISonto lokuqala ngesikhathi sokuzila).
- Ukuhlanjululwa lokukhanyiselwa; (AmaSonto 3; 4; 5
ngesikhathi sokuzila).
- Ukunikezwa koMvumukholo (ISonto lesithathu)
loMkhuleko weNkosi; (ISonto lesihlanu ngesikhathi
sokuzila).
- Umkhuba wokuvulwa komlomo lendlebe (Ephphetha);
(Phambi kwenkonzo yombhabhathizo).
- Ukukhuleka uMvumukholo; (Phambi kwenkonzo
yombhabhathizo).
- Eminye imikhuba yokuthwasiswa njengokunikezwa
koMvumukholo loMkhuleko weNkosi, ukukhuleka
uMvumukholo lokuvulwa komlomo lendlebe
(Ephphetha) kungenziwa ngesikhathi abathwasiswayo
befundiswa ngakho.
C. Ukuthwasiswa ngokugcweleyo
emBhabhathizweni (INkonzo yoMbhabhathizo)
- ILithani labaNgcwele bonke, kukhasi 61.
Umkhuleko wokubusisa amanzi
P. Nkulunkulu Baba, usipha impilo entsha ngamaSakramente,
asambulela izimangaliso zamandla akho
angabonakaliyo.
Embhabhathizweni sisebenzisa amanzi ayisibonakaliso
sempilo entsha. Ekuqaliseni kwakho ukudala, uMoya
wakho wawuphezu kwamanzi ukuze abe lamandla.
Amanzi kazamcolo ngesikhathi sikaNowa ayefanekisa
umbhabhathizo asusa izono alethe ukuqalisa kutsha
kokulunga. Wakhokhela abakolsrayeli besuka ebugqilini
badabula uLwandle oluBomvu, baba ngumfanekiso
wabantu bakho abakhululwa esonweni ngombhabhathizo.
Emanzini eJordani, iNdodana yakho yabhabhathizwa
nguJohane, yagcotshwa nguMoya oNgcwele.
AMASAKRAMENTE
121
Amanzi leGazi kwaphuma ohlangothini ilenga esiphambanweni.
Emva kokuvuka kwayo yathuma abafundi
isithi: “Hambani lifundise izizwe zonke, lizibhabhathize
ebizweni likaYise, + leleNdodana, lelikaMoya oNgcwele.”
Baba, khangela ngomusa iBandla lakho ulivulele umthombo
wombhabhathizo. NgoMoya oNgcwele yenza amanzi
la abe lamandla eNdodana yakho, umhlambulule
esonweni umuntu owamdala ngomfanekiso wakho
(thinta amanzi ngesandla).
Nkulunkulu Baba, thumela uMoya oNgcwele ngeNdodana
yakho ehlele emanzini la. Akuthi bonke abambelwa
kanye loKristu ngokubhabhathizelwa ekufeni kwakhe,
bavukele kanye laye empilweni entsha. Sicela
ngoKristu iNkosi yethu. Amen.
Ukulahla uSathane lokuvuma ukholo
P. Liyasilahla isono yini ukuze lihlale enkululekweni
yabantwana bakaNkulunkulu na?
K. Yebo, siyasilahla.
P. Liyakulahla ukukhohliswa yibubi lokubuswa
yisono na?
K. Yebo, siyakulahla.
P. Liyamlahla uSathane, uyise wesono lenkosi
yobumnyama na?
K. Yebo, siyamlahla.
P. Liyakholwa kuNkulunkulu uYise uMninimandla
wonke, uMdali wezulu lomhlaba na?
K. Yebo, siyakholwa.
P. Liyakholwa kuJesu Kristu, iNdodana yakhe eyodwa
iNkosi yethu, owazalwa liVirigo uMariya,
wabethelwa esiphambanweni, wafa wangcwatshwa
wavuka ekufeni, ohlezi esandleni sokunene
sikaYise na?
K. Yebo, siyakholwa.
AMASAKRAMENTE
122
P. Liyakholwa kuMoya oNgcwele, iBandla eliNgcwele
eliKhatholika, ukuvuka koMzimba ekufeni, lokuphila
okungapheliyo na?
K. Yebo, siyakholwa.
UMbhabhathizo. Umuntu uyacwiliswa kathathu kumbe
athelwe amanzi kathathu ebunzini.
P. ...., ngiyakubhabhathiza ngebizo likaYise
(thela), leleNdodana (thela), lelikaMoya
oNgcwele (thela).
Ukugcoba ngeKrizima
P. UNkulunkulu uBaba usekukhulule esonweni wakupha
ukuzalwa kutsha ngamanzi langoMoya
oNgcwele. Khathesi usekugcoba ngamafutha eKrizima.
UKristu wagcotshwa waba ngumPristi,
loMprofethi, leNkosi. Laweke, ukhuleke, utshumayele,
usebenzele umbuso kaKristu empilweni
yakho njengelunga lomzimba wakhe. (Bagcotshwa
ebunzini).
Isembatho esimhlophe
P. Mzalwane, wenziwe waba yisidalwa esitsha wambatha
uKristu. Thatha lesisembatho esimhlophe
uyefika laso simsulwa esihlalweni sokuthonisisa
seNkosi yethu uJesu Kristu, ukuze ube lokuphila
okulaphakade.
K. Amen.
Isibane esivuthayo
Ummeli ulumathisa isibane asiphe obhabhathiziweyo.
P. Usukhanyiselwe nguKristu. Phila njengomntwana
wokukhanya ugcine ilangabi lokukholwa
libhebha enhliziyweni yakho ukuze kuthi iNkosi
isibuya uphume uyihlangabeze ndawonye
labangcwele embusweni wasezulwini. Amen
AMASAKRAMENTE
123
Ukubhabhathizwa komuntu ophansi kokufa
Indlela le, ingasetshenziswa ngamakholwa onke nxa kungelampristi
kodwa amele azise ngakho umpristi wakulesosigaba
ngokuphangisa. Nxa kusenzakala, umuntu engakabhabhathizwa
ufanele afundiswe ngamafitshane ukuqakatheka kombhabhathizo,
azisole ngezono zakhe anduba abhabhathizwe.
Ukuhlolwa kobhabhathizwayo
P. Mzalwane othandekayo, ucela ukuba
ubhabhathizwe ukuze kuthi usungumKristu ube
lokuphila okungapheliyo. Ukuphila okungapheliyo
yilokhu: Ukwazi uNkulunkulu oqotho loJesu
Kristu amthumayo. Lolu yilo ukholo lobuKristu.
Uyakwazi lokhu na?
K. Yebo, ngiyakwazi.
P. Phezu kokukholwa kuJesu Kristu, umele ugcine
imilayo yakhe njengokufanele kwenziwe
ngamaKristu. Uyakwazi lokhu na?
K. Yebo, ngiyakwazi.
P. Uyafisa ukuphila impilo yamaKristu na?
K. Yebo, ngiyafisa.
P. Umele uthembise ukuthi uma uzasila uzazama
ukwazi uKristu ngcono, ulandele imfundiso
yamaKristu. Uyathembisa ukwenza lokho na?
K. Yebo, ngiyathembisa.
P. Ungakabhabhathizwa ufanele ulahle izono zakho,
uphenduke, uzisole ngezono zakho zonke.
Uyazisola ngezono zakho zonke na?
K. Yebo, ngiyazisola.
Kummeli:
P. Wena mmeli wakhe, usuzwile isithembiso somzalwane
wethu u... Uyathembisa yini, njengommeli
wakhe ukumkhumbuza isithembiso sakhe,
AMASAKRAMENTE
124
lokumsiza ukuba afunde imfundiso kaKristu,
amanyane lamanye amakholwa empilweni yakhe,
abe ngumKristu olungileyo na?
M.Yebo, ngiyathembisa.
Kwabanye bonke:
P. Lina lonke elilapha, angithi liyasizwa isithembiso
somzalwane wethu lo ogulayo na?
K. Yebo, siyasizwa.
Kogulayo:
P. Mzalwane othandekayo, uzabhabhathizwa ukuba
uthole ukuphila okungapheliyo, njengokulaya
kweNkosi yethu uJesu Kristu.
Izifundo ezingabalwa: Joha 3,1-6; Joha 6,44-45; Marko 1,9-11.
Intshumayelo.
Ukulahla uSathane lokuvuma ukholo lombhabhathizo
kukhasi 121-122.
UBaba wethu, lomkhuleko wokuvala lesibusiso
Ukwamukelwa eBandleni komuntu
obhabhathizwe kwelinye ibandla
Umuntu owabhabhathizwa kwelinye iBandla, (IAnglican,
IDutch Reform, ILutheran, IMethodist, IUCCSA ama-Orthodox)
engakemukelwa eBandleni eliKhatholika, uyafundiswa
ukholo lwethu, enze imvumo anduba emukelwe eBandleni.
Ukuvuma kwakhe ukholo lwethu kanye lathi, kuyamngenisa
eBandleni.
Ukuhlola kwabemukelwayo eBandleni
P. Liyazinikela ngenhliziyo zenu zonke yini ukuba
libe ngamalunga eBandla likaJesu Kristu
eliKhatholika elabaPhostoli na?
K. Yebo, siyazinikela.
AMASAKRAMENTE
125
P. Lina lonke Bandla likaJesu Kristu elilapha,
liyathanda yini ukuba abazalwane bethu laba
bemukelwe eBandleni likaJesu Kristu
eliKhatholika elabaPhostoli na?
B. Yebo, siyathanda.
Ukulahla uSathane lokuvuma ukholo kukhasi 121-122.
P. INkosi yethu uJesu Kristu iyalamukela ngesihle
eBandleni layo, yona eyalikhokhela ngomusa
wayo ukuba lingene kilo, lizehlanganyela lathi
kulolukholo esalutshiyelwa ngabaPhostoli bayo
eliluvume phambi kweBandla layo.
UBaba wethu, umkhuleko wokuvala lesibusiso . .

ISAKRAMENTE LOMQINISO / Confirmation
Ingcazelo: ESakramenteni loMqiniso samukela uMoya oNgcwele,
ukuba asiqinise okholweni lwethu, asenze sibe ngofakazi
bakaJesu Kristu, lamalunga akhutheleyo eBandla lakhe. Nxa
sesiqinisiwe sesiphiwe umsebenzi omkhulu wokuba ngofakazi
abangesabi lutho bakaKristu, abazimisele lokumfela.
Ngakhoke, uMqiniso wemukeliswa asebekhulile, asebeqedisisa
umsebenzi wobuKristu lezibopho zawo. Ababhishopi
bakulelilizwe yibo abamisa ukuthi abantu bamele baqiniswe
sebeleminyaka elitshumi lambili, kumbe ephezu kwaleyo.
Umkhuleko owensuku ezificamunwemibili (inovena)
wokulungisela ukwemukela iSakramente
loMqiniso.
Nkulunkulu Baba, wena owathanda ukuqinisa ukholo
lwethu ngesipho sikaMoya oNgcwele, siyakuncenga
ukuba usithumele lowo Moya oNgcwele, asiphe izipho
zakhe eziyisikhombisa.
Akukhanyisele ingqondo zethu usiphe ukuhlakanipha
ukuze sazi intando yakho, siyilandele.
Akusiphe ukuqedisisa, ukuze sikwazi wena, siqedisise
lendlela zakho.
AMASAKRAMENTE
126
Akusiphe isipho sokweluleka ukuze sibonisise okulungileyo,
selulekane ezindleleni ezinhle.
Akusiphe isibindi, ukuze sibe lamandla okugcwalisa
intando yakho singelakwesaba inkulumo zabantu.
Siphefumulele Nkosi ulwazi oluvela kuwe ukuze sazi
ngokujulileyo amaqiniso angcwele owasazisa wona.
Akwenze inhliziyo zethu zilunge, zibambelele okholweni,
sithokozele ukusebenzela wena.
Usiphe njalo ukwesaba wena Nkosi ukuze singakudanisi,
njalo singaduhi ezindleleni zakho.
Akusigcwalise ngezipho zakho ukuze sikudumise, sazise
omakhelwane, siphumelele ukufika kuwe ezulwini.
Woza Moya oNgcwele ugcwalise inhliziyo zethu.
Baba wethu... Ekuhle Mariya... Udumo alube...
Umkhuleko wabalungisela uMqiniso
Moya oNgcwele, Mninimandla wonke, Wena Mzimeli
wesithathu kaNkulunkulu, Mduduzi wabalusizi, woza
uhlale enhliziyweni yami ebuthakathaka.
Njengoba wehlela kubaPhostoli labafundi bakaKristu
ngelanga lePhentekoste, wabagcwalisa ngezipho zakho,
ngokunjalo akugcwalise inhliziyo yami ngomlilo wothando
lwakho olungcwele, ungiphe inhliziyo etshisekela
ukukhonza uNkulunkulu kokuphela okwempilo yami
yonke.
Ngiyakuncenga, Moya oNgcwele, ukuba wehlele kimi,
Wena onguMduduzi wemiphefumulo ezinsizini, loMlondolozi
ezingozini, loMsizi ekuhluphekeni, laMandla
ebuthakathakeni, loMfundisi wabazithobayo, loYise
wezintandane, leThemba labayanga, loMsizi wabafayo.
Akungihawukele, Moya oNgcwele, uze kimi, uhlale
kimi, wenze inhliziyo yami ibe lithempeli lakho elingcwele,
ngenxa yomusa wakho omkhulu. Amen.
AMASAKRAMENTE
127
Uhlelo lwenkonzo yoMqiniso
- Ukulahla uSathane lokuvuma
ukholo. Khangelani
imibuzo lezimpendulo
mayelana loMbhabhathizo,
kukhasi 121-122.
- Ukubekwa kwezandla
emakhanda. UMbhishopi
welula izandla zakhe phezu
kwabaqiniswayo, anxuse
uMoya oNgcwele ukuba
ehlele kibo.
Bp. Nkulunkulu Somandla, Yise weNkosi yethu
uJesu Kristu, ngamanzi langoMoya oNgcwele,
wasindisa abantwabakho laba esonweni, wabanika
impilo entsha.
Thumela uMoya wakho oNgcwele ehlele kibo abe
nguMsizi loMkhokheli wabo. Banike uMoya wokuhlakanipha
lokuqedisisa, uMoya wokweluleka
lesibindi, uMoya wokwazi lokulunga; ubagcwalise
ngoMoya wokwesaba wena Nkosi. Sicela ngoKristu
iNkosi yethu.
K. Amen.
Ukugcotshwa ngeKrizima
UMbhishopi ugcoba oqiniswayo ngamagcobo ekrizima esenza
isibonakaliso sesiphambano ebunzini.
Bp. ..., yamukela uphawu + lweSipho esingu-
Moya oNgcwele.
K. Amen.
Bp. Ukuthula kakube lawe!
K. Kakube lawe njalo.
AMASAKRAMENTE
128
Umkhuleko walowo oseqinisiwe
Moya oNgcwele, ngiyakubonga ngenhliziyo yami yonke,
ngamandla ongiphe wona ngoMqiniso ongcwele. Ngiyakuncenga
ukuba ungangitshiyi ngesikhathi esizayo,
kodwa uhlale kimi kokuphela.
Nguwe owaqinisa abafelukholo wabanika amandla okubekezela
ebuhlungwini lasekufeni, bavuma uKristu
bengesabi lutho.
Akungikhanyisele, ungiqinise lami, ukuba ngingehlukaniswa
yilutho loNkulunkulu lemithetho yakhe, ngingaxegiswa
yilutho kuze kube sekufeni.
Moya wokuvikela, akungivikele esonweni lasengozini
zonke zomphefumulo ngamandla akho angehlulwa
lutho, ukuze ngihlale ngilikholwa elilungileyo kokuphela
ngize ngisuke kulumhlaba, khona ngizahlanganiswa
lezithunywa labangcwele ezulwini, ngithokoze
labo kuze kube nini lanini. Amen.

Holy Eucharist
ISAKRAMENTE LESIDLO ESINGCWELE
Ingcazelo: ISakramente leAlithare lizinqobo ezinhlanu:
1. LinguMhlabiso waseKhalivari, ovuselelwa kokuphela
ngeNkonzo yeMisa eNgcwele, ukugcwalisa okwatshiwo
nguJesu kubafundi bakhe esithi: “Yenzani lokhu
lingikhumbule ngakho”(1 Kor 11,24-26; Luka 22,19-20).
2. LiyiSidlo esiNgcwele, esinguMzimba leGazi likaJesu
Kristu; (Joha 6,51-58).
3. LiliDili eliNgcwele, eliyisibonakaliso sothando lokumanyana
eBandleni likaJesu Kristu. Kulelidili amalunga
eBandla amanyana loKristu ngokupheleleyo
ngokumamukela, njalo ayamanyana wona ngokwawo
ngokuhlanganyela eDilini linye, langokwamukela
uKristu munye, langokuba nguMzimba wakhe munye;
(Seb 2,42-47; 4,32; Roma 12,4-5.)
4. Liyisikhumbuzo sokudla kokucina kukaJesu Kristu
labafundi bakhe. Abavunyelwa ukwamukela iSidlo
esiNgcwele yilaba:
a) AmaKhatholika abhabhathiziweyo, abalemvumo
yokwamukela.
b) Abangelasono esikhulu. Olesono esikhulu umele
azisole, enze imvumo kuqala, anduba amukele.
Abalamaphutha amancinyane bamele bazisole
ngawo, bawalahle bazimisele ukungaphindi
ukuwenza, kube ng’khona bezakuya kwamukela.
c) Abazilileyo ukudla, loba yikuphi, okuhlafunwayo
lokumunyuzwayo, lokunathwayo, okweAwa
elilodwa. Abanathe utshwala bamele bazile
okwamahola amathathu.
d) Ukuba lesifiso esiqotho sokwamukela.
5 Lingumphako wohambo lwethu lokuya edilini
likaMesiya ekhaya lasezulwini.

INKONZO YEMISA ENGCWELE
ISIGABA SOKULUNGISELELA
Ingoma yokungena
Ukubingelela
P. Ngebizo likaYise, + leleNdodana, lelikaMoya
oNgcwele.
B. Amen.
P. Bazalwane bami, umusa weNkosi yethu uJesu
Kristu, lothando lukaNkulunkulu uBaba, lokuhlanganyela
kukaMoya oNgcwele, kakube lani lonke.
B. Kakube lawe njalo.
Ukuvuma izono
P. Bazalwane, kasikhumbuleni izono zethu ukuze
siqhube ngemfanelo imfihlakalo ezingcwele.
B. Ngiyavuma kuNkulunkulu,
uMninimandla wonke, lakini bazalwane,
ukuthi ngonile kakhulu ngokucabanga
langokukhuluma, langokwenza langephutha
ngecala lami, ngecala lami, ngecala lami
elinzima kakhulu sibili.
Ngakhoke ngiyancenga uMariya obusisiweyo,
oliVirigo kokuphela,
lezithunywa zonke zasezulwini,
labangcwele bonke, lani bazalwane,
ukuba lingikhulekele eNkosini uNkulunkulu
wethu. Amen.
Intethelelo
P. UNkulunkulu uMninimandla wonke, akasihawukele,
asithethelele izono zethu, asiphe ukuphila
okulaphakade. Amen.
AMASAKRAMENTE
131
Ukucela umusa
P. Nkosi, sihawukele; B. Nkosi, sihawukele.
P. Kristu, sihawukele; B. Kristu, sihawukele.
P. Nkosi, sihawukele; B. Nkosi, sihawukele.
Ukudumisa uNkulunkulu
Udumo kalube kuNkulunkulu kweliphezulu.
Kube lokuthula emhlabeni ebantwini bakhe,
Nkosi Nkulunkulu, Nkosi yasezulwini,
Nkulunkulu Baba Somandla,
siyakubabaza, siyakwazisa, siyakuguqela,
siyakudumisa, siyakubonga
ngenxa yobukhosi bakho obukhulu.
Nkosi, Jesu Kristu, Ndodana ezelwe yodwa, Nkosi
Nkulunkulu, Mvana kaNkulunkulu, Ndodana
kaNkulunkulu uYise.
Wena osusa izono zomhlaba, sihawukele.
Wena ohlezi kwesokunene sikaYihlo,
zwana ukukhala kwethu.
Ngoba nguwe wedwa oNgcwele.
Nguwe wedwa oyiNkosi.
Nguwe wedwa onguPhezukonke,
wena Jesu Kristu;
undawonye loMoya oNgcwele,
ebukhosini bukaNkulunkulu uBaba. Amen.
Umkhuleko wokuvula
P. Kasikhulekeni: Nkulunkulu wothando,
ake uzwe imikhuleko yethu.
Sisize sazi lokho othanda ukuba sikwenze,
ukuze sikwenze ngesibindi lobuqotho.
Sicela ngeNkosi yethu uJesu Kristu iNdodana
yakho, enguNkulunkulu, ephila ibusa kanye lawe,
ndawonye loMoya oNgcwele, kuze kube laphakade.
B. Amen.
AMASAKRAMENTE
132
ISIGABA SELIZWI LIKANKULUNKULU
Ingoma
Isifundo sokuqala
F. Isifundo sokuqala sithethwe encwadini kalsaya
(55,10-11.)
Njengalokhu izulu longqoqwane kusehla kuvela phezulu,
kungabuyeli khona kodwa kuthambisa umhlaba,
kuwenze ukuba uthele okuhlumayo, unike umhlanyeli
inhlanyelo, lodlayo ukudla, lizakuba njaloke lelizwi
eliphuma emlonyeni wami, kaliyikubuya kimi lize,
kodwa lizakwenza lokho engikufunayo, liphumelelise
lokho engilithumele khona.
F. Yiwola amazwi eNkosi.
B. Kabongwe uNkulunkulu.
Umkhuleko weHubo...
Isifundo sesibili
F. Isifundo sesibili sithethwe kwabaseKorinte (1 Kor
12,3-5.)
Bazalwane, ngiyalazisa ukuthi kakho umuntu okhuluma
ngoMoya kaNkulunkulu ongathi: Kathukwe uJesu.
Futhi kakho umuntu ongathi uJesu uyiNkosi, kuphela
ngaye uMoya oNgcwele. Kukhona iziphiwo ezehlukeneyo,
kodwa uMoya munye. Kukhona izinkonzo ezehlukeneyo,
kodwa iNkosi yinye.
F. Yiwola amazwi eNkosi.
B. Kabongwe uNkulunkulu.
Ingoma yeAleluya
IVangeli
P. INkosi kayibe lani.
B. Kayibe lawe njalo.
P. Zwanini iVangeli elingcwele likaJesu Kristu
njengoba libhalwe nguMarko (1,14-15)
AMASAKRAMENTE
133
B. Udumo kalube kuwe Nkosi Jesu Kristu.
Emva kokubotshwa kukaJohane, uJesu wafika eGalili
etshumayela ivangeli likaNkulunkulu, wathi: Isikhathi
sesiphelele, umbuso kaNkulunkulu ususondele, phendukani,
likholwe ivangeli.
P. Yiwola amazwi eVangeli elingcwele.
B. Kadunyiswe uJesu Kristu.
Intshumayelo
UMvumukholo wabaphostoli
Ngiyakholwa kuNkulunkulu,
uYise uMninimandla wonke,
uMdali wezulu lomhlaba,
lakuJesu Kristu, iNdodana yakhe eyodwa,
iNkosi yethu;
owemulwa ngamandla kaMoya oNgcwele,
wazalwa liVirigo uMariya;
wahlutshwa ekubuseni kukaPhonsiyo Philathu;
wabethelwa esiphambanweni, wafa,
wangcwatshwa, wehla waya kwabafileyo.
Ngelanga lesithathu wabuya wavuka ekufeni,
wenyuka waya ezulwini.
Uhlezi esandleni sokunene sikaYise,
lapho azavela khona ezothetha amacala
abaphilayo labafileyo.
Ngiyakholwa kuMoya oNgcwele,
iBandla elingcwele eliKhatholika,
ukumanyana kwabangcwele,
ukuthethelelwa kwezono,
ukuvuka komzimba ekufeni,
lokuphila okulaphakade. Amen.
AMASAKRAMENTE
134
UMvumukholo woMhlangano waseNiseya (325A.D.)
Ngiyakholwa kuNkulunkulu munye,
uYise olamandla wonke,
uMenzi wezulu lomhlaba,
lakho konke okubonakalayo lokungabonakaliyo.
Ngiyakholwa laseNkosini nye, uJesu Kristu,
iNdodana eyodwa kaNkulunkulu;
eyazalwa nguYise ngaphambi kwezikhathi zonke.
EnguNkulunkulu uqobo
ophuma kuNkulunkulu uqobo.
Eyazalwa ingenziwanga; eluqobo lunye loYise;
okwenziwa ngayo konke.
Eyathi ngenxa yethu thina abantu,
langenxa yokusisindisa, yehla ivela ezulwini.
Ngamandla kaMoya oNgcwele,
yaba ngumuntu, yazalwa liVirigo uMariya.
(Khothamisa ikhanda)
Yahlupheka ekubuseni kukaPhonsiyo Philathu,
yabethelwa ngenxa yethu, yafa yangcwatshwa,
Yavuka ngosuku lwesithathu njengokulotshiweyo
emibhalweni.
Yenyuka yaya ezulwini,
lapho ehlezi khona kwesokunene sikaYise.
Izabuya ibuye ngobukhosi,
izothetha amacala abaphilayo labafileyo;
umbuso wayo kawusoze waphela.
Ngiyakholwa kuMoya oNgcwele,
oyiNkosi, uMphilisi,
ophuma kuYise beleNdodana,
okhonzwa adunyiswe ndawonye loYise
leNdodana, owakhuluma ngabaprofethi.
Ngiyakholwa eBandleni linye elingcwele,
eliKhatholika, elabaPhostoli.
Ngiyavuma uMbhabhathizo munye
wokuthethelela izono;
ngilindele ukuvuka kwabafileyo,
lokuphila kwaselizweni elizayo. Amen.
AMASAKRAMENTE
135
Izikhalazo
P. Asikhulekeni kuJesu Kristu owanikela impilo
yakhe ukuze sisindiswe.
K. Sikhulekela bonke abamemezela ilizwi lakhe -
Nkosi, silalele.
B. Nkosi, silalele ngomusa.
K. Sikhulekela bonke abafa belethemba
kuNkulunkulu uBaba - Nkosi, silalele.
B. Nkosi, silalele ngomusa.
K. Lethani izikhalazo zenu eNkosini.
Nkosi Jesu Kristu wena ongumngane wethu sonke.
Siyakudumisa ukanye loNkulunkulu uBaba ndawonye
loMoya oNgcwele kuze kube laphakade. Amen.
ISIGABA SOMHLABISO
Ingoma yomnikelo
Ukulungisela ukwethula izipho
P. Siyakudumisa, Nkosi Nkulunkulu, Menzi wezinto
zonke, ngoba ngomusa wakho sinikela lesisinkwa
esavezwa ngumhlabathi, senziwa yizandla
zabantu, sizakuba yisinkwa esisipha ukuphila.
B. Kadunyiswe uNkulunkulu kuze kube lanini.
P. Ngesibonakaliso sokuhlanganiswa kwamanzi
lewayini, senze sibe lempilo kaKristu, owathi
ngokuzithoba kwakhe waba ngumuntu njengathi.
P. Siyakudumisa, Nkosi, Nkulunkulu, Menzi wezinto
zonke, ngoba ngomusa wakho sinikela liwayini
eyisithelo sevini lomsebenzi wezandla zabantu
izaphenduka ibe yikudla kwemiphefumulo yethu.
B. Kadunyiswe uNkulunkulu kuze kube lanini.
AMASAKRAMENTE
136
P. Nkosi, Nkulunkulu, siyakuncenga ukuba
wamukele umhlabiso wethu lo. Siyazinikela kuwe
ngenhliziyo ezithobekileyo. Ungigezise, Nkosi
ebubini bami, ungihlambulule ezonweni zami.
P. Bazalwane, khulekani ukuba umhlabiso wethu
wemukelwe nguNkulunkulu uBaba
uMninimandla wonke.
B. INkosi kayemukele umhlabiso lo ezandleni
zakho, ukuze ibizo layo libongwe,
lidunyiswe; lokuba sithole usizo, thina, lalo
lonke iBandla layo elingcwele.
Umkhuleko wokunikela izipho
P. Nkosi Nkulunkulu Baba, yamukela umnikelo
wethu lo, wandise ubungcwele bethu, usiphe
konke esikucela ngethemba. Sicela ngoKristu
iNkosi yethu. Amen.
UMKHULEKO OMKHULU WOKUBONGA (II)
P. INkosi kayibe lani.
B. Kayibe lawe njalo.
P. Phakamisani inhliziyo zenu.
B. Siziphakamisele eNkosini.
P. Kasibongeni iNkosi uNkulunkulu wethu.
B. Kufanele, kulungile.
P. Ngempela kufanele njalo kulungile, ukuba
ngezikhathi zonke lasendaweni zonke, sikubonge
Baba, ngeNdodana yakho uJesu Kristu iNkosi
yethu. Nguye oyiLizwi owadala ngalo izinto zonke.
Nguye onguMsindisi owamthuma ukuzasihlenga.
Ngamandla kaMoya oNgcwele waba ngumuntu,
wazalwa liVirigo uMariya.
Ngenxa yethu welula ingalo zakhe, wabethelwa
esiphambanweni, wanqoba ukufa, wabonakalisa
amandla okuvuka ekufeni.
AMASAKRAMENTE
137
Ngalesosenzo waphelelisa intando yakho,
wakumisela isizwe esingcwele.
Ngalokhoke sihlanganyela lezithunywa
zasezulwini, ndawonye.labangcwele bonke,
sihubela ubukhosi bakho sisithi:
B. UNgcwele, uNgcwele, uNgcwele,
Nkosi Nkulunkulu wamaxuku!
Izulu lomhlaba kugcwele ubukhosi bakho.
Hosana kweliphezulu!
Ubusisiwe ozayo ebizweni leNkosi.
Hosana kweliphezulu!
P. Ngempela uNgcwele Nkosi, ungumthombo
wobungcwele bonke.
Ake uthumele uMoya wakho ungcwelise izipho
lezi, usiphendulele zona, zibe nguMzimba + leGazi
leNkosi yethu uJesu Kristu.
Owathi ngaphambi kokuba anikelwe ekufeni,
ukufa akuvuma ngentando yakhe, wathatha
isinkwa wakubonga, wasihlephula, wasipha
abafundi bakhe esithi:
Thathani lonke lidle:
lokhu kungumzimba wami
ozanikelelwa lina.
Sebedlile, wathatha inkezo, wakubonga njalo,
waseyinika abafundi bakhe esithi:
Thathani lonke linathe:
le yinkezo yeGazi lami,
iGazi lesivumelwano esitsha
esingayikuphela, elizachithwa
ngenxa yenu labantu bonke,
ukuze izono zithethelelwe.
Yenzani lokhu lingikhumbule ngakho.
AMASAKRAMENTE
138
P. Bazalwane, kasivumeni imfihlakalo yokholo
lwethu.
B. UKristu wasifela,
UKristu wavuka,
UKristu uzabuya njalo.
loba
Ngokufa kwakho wabhubhisa ukufa kwethu,
ngokuvuka kwakho wabuyisela impilo
yethu; uzabuya ngobukhosi.
loba
Uba sisamukela uMzimba leGazi lakho Nkosi,
sibabaza ukufa kwakho uze ubuye.
loba
Nkosi, ngokufa kwakho langokuvuka
kwakho wasikhulula, wena onguMsindisi
womhlaba.
Baba, ngokukhumbula ukufa lokuvuka kukaKristu,
siyethula kuwe lesiSinkwa esiphilisayo, lalinkezo
esindisayo. Siyakubonga wena Nkosi osenze safanela
ukuma phambi kwakho sikukhonza. Siyakuncenga,
Baba, ukuba thina sonke esamukela uMzimba leGazi
likaKristu, sihlanganiswe ndawonye nguMoya
oNgcwele, sibe munye.
Nkosi, khumbula iBandla lakho elisemhlabeni wonke,
usiphe sonke uthando, ukuze sibe munye loPhapha
wethu u..., loMbhishopi wethu u..., labo bonke
abasesikhundleni sobupristi, lezidelamhlaba zonke
labantu bakho bonke.
EMiseni yabafileyo:
(Khumbula u... osumthethe kulumhlaba wambizela
kuwe. NgoMbhabhathizo wafa kanye loKristu, sengathi
angavuka laye njalo.)
Akukhumbule abazalwane bethu bonke abalele ekuphumuleni
belethemba lokuvuka njalo. Bangenise enkazi-
AMASAKRAMENTE
139
mulweni yakho kanye labo bonke abafa belobuzalwane
lawe.
Sihawukele lathi sonke esilapha, usenze sifanele
ukuphila okulaphakade ndawonye loMariya iVirigo,
uNina kaNkulunkulu, kanye labaPhostoli labangcwele
bonke abenza intando yakho ngezikhathi zonke.
Angathi singakubonga kanye labo, sikudumise ngeNdodana
yakho uJesu Kristu.
Ukudumisa uNkulunkulu uBaba
Ngaye uKristu, ukanye laye, ukuye uKristu,
uthola lonke udumo lobukhosi,
Wena Nkulunkulu Baba Somandla,
ndawonye loMoya oNgcwele,
kuze kube lanini. Amen.
loba:
Siyakudumisa Baba, ngomlomo kaKristu,
Siyakudumisa Baba, thina amalunga kaKristu.
Siyakudumisa Baba, ngoMoya ohlala phakathi kwethu.
Siyakudumisa Baba, kuze kube laphakade. Amen.
UKULUNGISELELA ISIDLO ESINGCWELE
P. Kasikhulekeni ngokuthemba kuBaba ngamazwi
uMsindisi wethu asilaya wona sithi:
Baba wethu osezulwini,
alidunyiswe ibizo lakho,
awuze umbuso wakho,
intando yakho kayenziwe emhlabeni
njengasezulwini.
Sipha lamhla ukudla kwethu okwansuku zonke;
usixolele izono zethu,
njengalokhu lathi sibaxolela abasonayo thina.
Ungasingenisi ekulingweni,
kodwa usisindise ekubini.
AMASAKRAMENTE
140
Ukucela ukuvikelwa ebubini
Sisindise Nkosi ebubini bonke, usiphe ukuthula ngalezinsuku
zethu. Sisize ngesihawu sakho, usikhulule
emandleni esono, usivikele enkathazweni zonke lapho
sisalindele ngethemba langenjabulo ukuza koMsindisi
wethu uJesu Kristu.
B. Ngoba umbuso ungowakho, lamandla,
lobukhosi, kuze kube lanini.
Ukucela ukuthula
Nkosi Jesu Kristu wena owathi kubaPhostoli bakho:
Ngilitshiyela ukuthula ngilipha ukuthula kwami.
Ungakhangeli izono zethu, kodwa khangela ukukholwa
kweBandla lakho, usiphe ukuthula lokumanyana
kwasembusweni wakho, lapho ohlezi khona ubusa kuze
kube laphakade. Amen.
P. Ukuthula kweNkosi kakube lani kokuphela.
B. Kakube lawe njalo.
P. Bazalwane, kasitshengiseni ukuthandana
lokuxolelana kwethu ngokuxhawulana.
Oxhawulayo: Ukuthula kakube kuwe!
Oxhawulwayo: Kakube lawe njalo.
Ukwemukela iSidlo esiNgcwele
Mvana kaNkulunkulu, wena osusa izono
zomhlaba; Sihawukele.
Mvana kaNkulunkulu, wena osusa izono
zomhlaba; Sihawukele.
Mvana kaNkulunkulu, wena osusa izono
zomhlaba; Siphe ukuthula.
P. Nkosi yethu Jesu Kristu, ngokuthemba uthando
lesihawu sakho siyawemukela uMzimba leGazi
lakho. Ungasilahli ngenxa yokungafaneli kwethu,
kodwa usiphe impilo yomoya lomzimba.
AMASAKRAMENTE
141
P. Khangelani, nansi iMvana kaNkulunkulu, yona
esusa izono zomhlaba! Odla lesisinkwa
uzakuphila kokuphela.
B. Nkosi kangifanele ukuba ngikwamukele,
khuluma ilizwi lodwa kusile umphefumulo
wami.
P. NguKristu.
K. Amen.
P. Kasikhulekeni. Nkosi Nkulunkulu Baba, usisuthisile
ngesinkwa esivela ezulwini. Siyakubonga.
Sigcwalise ngoMoya wakho oNgcwele, usenze sibe
munye ngokuthula langokuthandana, usivikele
ezingozini zonke. Sicela ngoKristu iNkosi yethu. Amen.
Isiphetho senkonzo
P. INkosi kayibe lani.
B. Kayibe lawe njalo.
P. Kalibusise uNkulunkulu uMninimandla wonke.
UYise, + leNdodana, loMoya oNgcwele.
B. Amen.
P. Hambani ngokuthula kukaKristu.
B. Kabongwe uNkulunkulu.
Imikhuleko yokwamukela isiDlo esiNgcwele
Phambi kokwamukela
Sesifikile Nkosi Jesu, isikhathi sokwamukela
iSakramente elinguMzimba wakho. Angifanele
ukusondela lokusidla lesiSinkwa sezithunywa, esivela
ezulwini. Kodwa ngiyakholwa ukuthi ukhona sibili
kuleliSakramente: ngoMzimba leGazi, loMoya
lobuNkulunkulu bakho. Ngiyafisa kakhulu ukuba
ungene enhliziyweni yami, uyigcwalise ngezipho zakho
zokomoya. Ithemba lami lonke likuwe: Wozake, Nkosi
AMASAKRAMENTE
142
yami loMsindisi wami! Hlala kimi, lami ngihlale kuwe,
ungavumi ukuba ngehlukane lawe ngokwenza isono.
Amen.
Emva kokwamukela
Jesu wami, usuhlezi enhliziyweni yami! Ngiyakhuleka
ngihlonipha kakhulu. Ngindawonye labangcwele
lezithunywa zasezulwini ngiyakubonga, ngikudumisa,
ngisithi: UNgcwele, uNgcwele, uNgcwele Nkosi!
Ngiyakubonga kakhulu ngokungithanda kwakho
okungaka. Wabusisa uMariya loJosefa, ngokuhlala
labo. Lamhla ungibusisile ngokuzahlala lami.
Ngiyabonga, Nkosi Msindisi olamandla wonke, ogcwele
umusa lesihawu. Akungisize, ukuba ngigcine
izithembiso zami, ngingephuli imilayo kaNkulunkulu.
Nginqobe izilingo, ngibekezele ekuhluphekeni, ngimale
uSathane lemisebenzi yakhe, kanye lobukhosi bakhe.
Ngibe ngowakho wedwa wena Msindisi wami,
owangifela esiphambanweni. Akungenze ngifinyelele
ekhaya lakho lasezulwini; ngihlale lawe labangcwele
bakho, kuze kube laphakade. Amen.
Moya kaKristu
Moya kaKristu, ungilungise.
Mzimba kaKristu, ungisindise.
Gazi likaKristu ungijabulise.
Manzi aphuma ohlangothini lukaKristu, ungigezise.
Nhlupheko kaKristu, ungiqinise.
Jesu omnandi akungizwe.
Ungibeke emanxebeni akho.
Ungavumi ukuba ngehlukane lawe.
Esitheni sami esibi ungivikele.
Ngesikhathi sokufa kwami ungibize.
Khuluma uthi ngize kuwe.
Ukuba ngihlangane labangcwele bonke.
Ngikudumise kuze kube laphakade. Amen.


Sacrament of Holy Orders or Confession?
ISAKRAMENTE LEMPENDUKO
Ingcazelo: Into yokuqala eqakathekileyo
ekwamukeleni iSakramente leMpenduko
ngemfanelo, yikuphenduka ngenhliziyo
yonke ezonweni, lokudabuka ngaphakathi
ngazo; (Jow 2,12-13). Ozisola ngobuqotho
uyazimisela ukuthi kasafuni ukuphinda
ukona. Into yesibili eqakathekileyo, yikuvuma
izono zakho ngokuzithoba langeqiniso,
hatshi kuNkulunkulu kuphela,
laseBandleni lakhe, loba kubantu abathile
abaphiwa nguye amandla lomsebenzi
wokuvumisa: UJohane uMbhabhathizi
wayevumisa; (Mat 3,6). Abaphostoli
baphiwa nguJesu amandla okuthethelela izono, okutsho
ukuthi abantu babevuma kibo ukuze bathethelelwe;
(Joha 20,22-23; Jak 5,16). Lamhlanje amakholwa avuma
izono zawo kubapristi. Into yesithathu eqakathekileyo,
yikwenza inhlawulo yezono ozivumileyo; (Nani
5,6.8). IBandla lokuqala, iBandla eliKhatholika, lalivele
lihlawulisa abonileyo ngesijeziso esithile kusukela
ekuqaleni kwalo; (Seb 5,1-11).
Imvumo yabadala
Umkhuleko wokuvula:
Nkulunkulu wami, Baba olomusa wonke, wasinika
iSakramente leMpenduko ukuba sithethelelwe ngalo
izono zethu.
Nkosi yami, sengifuna ukuphenduka, lokulahla zonke
izono zami, ngibuyele kuwe. Ngisize ngamandla akho,
ukuba ngikhumbule kuhle zonke izono zami,
ngizikhalele ngenhliziyo, ngizivume kuhle kumpristi.
Woza Moya oNgcwele; Khanyisela ingqondo yami,
ukuba ngikhumbule kuhle zonke izono engilazo.
Mama Mariya, Nina kaJesu, ngicela ungikhulekele
ukuba ngivume kuhle izono zami.
Sithunywa esingilondolozayo, lawe mngcwele wami,
lingikhulekele. Baba wethu... Ekuhle Mariya...


Examination of Conscience/ Confession​
Ukuhlolisisa inhliziyo:
1. Mina ngiyiNkosi, uNkulunkulu wakho, ungabi
labanye oNkulunkulu ngaphandle kwami!
Ngayekela ukukhuleka insuku zonke ngenxa yobuvila na?
Angihloniphanga ngesikhathi sokukhuleka yini?
Angizamanga ngendlela zonke ukuqinisa ukholo lwami
lokulukhulisa, kumbe ngaluyekela luphunguka na?
Ngasoma ngokholo loba ngakhuluma okuphambene
lokholo na?
Angikhuzanga abeyisa ukholo na?
Ngakholwa ngavumelana lamadlozi, ngaya ezinyangeni
ezitshaya amathambo, ngasebenza labathakathi loba
ngabasiza na?
Ngakholwa imihlolo lamaphupho na?
Ngathethela amadlozi ngaphathisa emigidweni yamadlozi
leyemimoya etshiyeneyo na?
Ngaqhuba imikhuba yamaqaba na?
Ngaphuma kuBandla eliKhatholika likaJesu ngaya
kwamanye amabandla na?
Ngafunda incwadi eziyingozi okholweni lwami na?
Angithembanga kuNkulunkulu ngesikhathi sobunzima na?
Angiziphanga ithuba elikhulu ukukhuleka ecaweni na?
Ngaba lenhloni ngokholo lwami na?
Ngemukela ngilesono esikhulu ngingakasivumi na?
Ngasebenzisa imithi eyenziwa ngezitho zemizimba
yabantu na?
Ngasebenzisisa imithi yemilingo lamandla kaSathane na?
2. Ungaliphathi ngeze ibizo leNkosi uNkulunkulu
wakho!
Angiliphathanga ngemfanelo ibizo likaNkulunkulu
lamanye amabizo angcwele na?
Angihloniphanga uNkulunkulu labangcwele na?
Ngafunga amanga ngebizo likaNkulunkulu na?
Angisebenzisanga amathuba okufundisa abanye
ngoNkulunkulu na?
Angihloniphanga abantu abasebenzela uNkulunkulu
lezindawo ezingcwele lempahla ezingcwele na?
Angigcinanga izifungo zami ezombhabhathizo lomtshado
na?
Ngaletha ukungezwani eBandleni na?
AMASAKRAMENTE
145
3. Londoloza usuku lweSonto ulugcine lube
ngcwele!
Ngaphutha eMiseni ngeSonto loba ngamanye amalanga
amakhulu na?
Ngaphuza enkonzweni ngafica iVangeli selibaliwe na?
Ngakhuluma, ngahleka loba ngahlekisa abanye esontweni na?
Ngaziqakisa ngezigqoko langokuhamba eSontweni na?
Ngasebenza nzima ngelanga leSonto na?
Ngasebenzisa ilanga elingcwele likaNkulunkulu
ngokutshona nginatha okudakayo na?
Angenzanga imisebenzi emihle ngeSonto njengokusontisa
abanye lokuhambela abagulayo labalupheleyo
labasentolongweni na?
Angikhuthazanga izihlobo labomakhelwane lezinini
lomkami ukuya eSontweni na?
Angikhulekanga lemuli yami na?
4. Hlonipha uyihlo lonyoko khona uzakuhlala
kuhle, uhlale isikhathi eside njalo emhlabeni!
Ngazonda abazali labadala kimi na? Ngenyanya abazali
ngabeyisa na?
Anginanzanga abazali bami na?
Angisizanga abazali bami labakwethuzala lezinini
ezinsweleni zabo na?
Ngahitshana labazali bami ngabafisela okubi loba
ngafunga ijoyi na?
Ngaxega ngabachothoza loba ngabanyeya abazali bami yini?
Ngadlalisa imali nginganakekeli abazali yini?
Ngazwisa abazali ubuhlungu na?
Anginikelelanga abazali bami abafileyo iMisa eNgcwele na?
Abazali bayazihlolisisa mayelana labantwana
Angivikelanga abantwana engozini zomzimba
lezomphefumulo na?
Angifundisanga abantwana ukholo lokukhuleka na?
Angisontisanga abantwabami na?
Angithumelanga abantwabami ukufundela
iKhathekisima mayelana loMbhabhathizo,
lokwemukela iSakramente loMqiniso na?
Angigcinelanga abantwabami imali yesikolo, lokudla
lezembatho na?
Ngakhuthaza abantwana ukona na?
AMASAKRAMENTE
146
Angikhuthazanga abantwana ababhabhathiziweyo
ukutshada na?
Ngalela abantwana ukuba yizidelamhlaba (ubupristi,
ububrada lobusista) na?
Ngapha abantwabami isibonelo esibi na?
5. Ungabulali!
Ngaba lolaka, ngalwa ngalimaza omunye na?
Ngathuka loba ngasebenzisa inhlamba na?
Ngafundisa abanye ukona na?
Angikhuzanga abanye besona na?
Ngafisela abanye okubi na?
Ngakhupha isisu loba ngasiza omunye ukukhupha isisu na?
Ngakhuthaza abanye ukukhupha isisu na?
Nganatha amaphilisi ngasebenzisa ezinye indlela
zokuvimbela inzalo na?
Ngafuna ukuzibulala na?
Ngabalolunya na?
Ngathelela abanye imikhuhlane ngabomo na? Ngathelela
abanye iAIDS ngisazi ukuthi ngilayo na?
Ngalimaza kumbe ngabulala izifuyo zabanikazi na?
Angizwelanga izigoga labahluphekayo isihawu na?
Ngaphindisela na?
Ngabandlulula abanye ngemihlobo yabo na?
Ngahlanganyela labanye emithini yobuthakathi
lekuyisebenziseni na?
Ngakhuthaza ukubulawa komuntu na?
Angiphathanga abantu ngokulinganayo kumbe ngabandlulula
ngaphatha ngcono abanye kulabanye na?
Nganatha okudakisayo ngadakwa na?
Nganatha okulimaza impilo okunjengethothotho na?
Ngabhema imbanje lokunye okudakayo na?
6. Ungafebi!
9. Ungahawukeli umfazi kamakhelwane wakho!
Nganakana imicabango yobufebe yini?
Ngavumela amehlo ami ukudinga lokubona izinto ezivusa
imicabango engcolileyo na?
Ngakhangela imifanekiso enqunu na?
Ngafunda izincwadi ezivusa inkanuko ezimbi na?
Ngakhuluma izinto ezikhuthaza ubufebe na?
Ngachitha imali yemuli ezindleleni zobufebe na?
Ngahlabela izingoma eziphikisana lobumhlophe benhliziyo na?
AMASAKRAMENTE
147
Ngabamba kubi umzimba womunye ngingawuhloniphi na?
Ngazibamba kubi mina ngokwami ngizithokozisa
ngendlela eyisono na?
Ngabhala izincwadi eziphikisana lobungcwele na?
Ngagqoka ngendlela engakhubekisa abanye na?
Ngenza amashabhini lamagigi kumbe ngiyangena kiwo na?
Angithembekanga kumkami na?
Ngathatha isithembo na?
Ngangena umfelwakazi ngile yami inkosikazi kumbe
ngavuma ukungenwa na?
Ngendela esithenjini ngilikholwa na?
Ngaya emigidweni yebusuku eyingozi emphefumulweni
wami na?
Ngakhuthaza abanye ukuthi benze isono na?
Ngakhuthaza abantwana ukuzuza imali ngobufebe na?
Ngemukela imali ezuzakale kubi ngayisebenzisa na?
Ngahlala lomuntu engingatshadanga laye esontweni mina
ngilikholwa na?
7. Ungebi!
10. Ungahawukeli impahla kamakhelwane
wakho!
Ngatshontsha na?
Ngatshontsha ulutho olunjani na?
Ngona impahla loba insimu loba isifuyo somunye
ngingakhathali na?
Ngaphatha butshapha impahla yami leyabanye uNkulunkulu
angipha yona ukuba ngisize abanye ngayo na?
Ngachitha impahla lemali butshapha na? Ngaphatha kubi
impahla kaHulumende, engeyabantu bonke na?
Angibuyiselanga izikwelede lengakutshontshayo na?
Ngaba lomhawu ngempahla yomunye na?
Angiphathanga kuhle izisebenzi na?
Angenzanga umsebenzi wami ngokuthembeka na?
Angiholisanga izisebenzi zami iholo elizifaneleyo,
langesikhathi esifaneleyo na?
Ngathokozela ukuhlupheka komunye na?
Ngabaliqili ekuthengiseni lasekuthengeni na?
Ngemukela impahla etshontshiweyo loba amatshe aligugu
azuzakala ngobuqili na?
Ngachitha imali emakhasini na?
AMASAKRAMENTE
148
Ngabiza amalobolo aphezulu kakhulu awomntanami na?
Ngenza iphutha, ngayekela abantu behlupheka kumbe besifa
ngingabasizi lanxa ngangilamandla okubasiza na?
8. Ungaqambeli amanga umakhelwane wakho!
Ngaqamba amanga yini?
Ngafihlela umkami izinto eziqakathekileyo na?
Ngabumbela omunye amanga na? Ngaxoxa ngeziphosiso
zabanye na?
Ngenza ukuthi abantu bazondane na?
Ngabulalisa umuntu ngamanga ami na?
Ngaxotshisa umuntu emsebenzini ngamanga na?
Ngehlukanisa umuntu lomkakhe ngamanga ami na?
Ngazuza umsebenzi ngobumenemene na?
Ngaqamba amanga ecaleni na?
Ngakholwa okukhulunywe zinyanga labaprofethi
bamanga mayelana ngabanye abantu na?
Ngona ibizo lomunye na?
Ngapha umuntu isivalamlomo loba imali yesifumbathiso
na? Ngakholwa abaprofithi bamanga loba izinkanyezi
(Horoscopes) na?
Ngahlanganyela kumacebo amabi labanye na?
Ngasebenzelana lamatsotsi lezigebenga na?
Ngilolimi na?
Ngilomlomo na?
Ngilonyawo na?
Imithetho yeBandla eliKhatholika:
Ngaqeda umnyaka wonke ngingenzanga imvumo na?
Angemukelanga iSidlo seNkosi ngesikhathi sePhasika na?
Angikhuliselanga abantwabami okholweni na?
Nganikela ngomnikelo omncane ongasizi iBandla
likaKristu na?
Angikhuphanga iSondlo seBandla ngemfanelo na?
Kangingenanga iMisa loba inkonzo ngelanga lesonto na?
Angizilanga inyama ngolweSithathu loMlotha
langolweSihlanu oluNgcwele na?
Ukuvuma izono:
Khuleka umkhuleko wokuzisola kukhasi 153.
Vuma izono kumpristi, ulandela indlela ekhasini 153-155.
AMASAKRAMENTE
149
Imvumo yamajaha lezintombi
Umkhuleko wokuvula:
Nkulunkulu Baba, khangela ngomusa mina mntanakho
engiyisoni! Ngiyazithoba ngizilahlela phambi kwakho
ngivuma izono zami. Akungithumele uMoya oNgcwele
ukuthi angisize ukwenza imvumo yami ngemfanelo,
ungiphe amandla ngingabuyeli odakeni lwesono.
Mama Mariya, wena obonayo ubuhlungu beNdodana
yakho ngenxa yezono zami, akungifundise ukuzonda
isono, nginanzelele ukuthi ngesono esincinyane
nginyathela uJesu enyaweni, njalo ngesono esikhulu
ngigwaza inhliziyo yakho. Akungicelele kumntanakho
uJesu angihawukele angithethelele. Amen.
Ukuhlolisisa inhliziyo:
Ukuzigqaja
Ngazigqaja yini, ngazibona ngingcono kulabanye?
Angilalelanga ngilaywa na?
Ngakhuluma kubi ngoNkulunkulu ngamenza inhlekisa na?
Ngasola abazali lababalisi na?
Ngadinga imithi yenhlanhla na?
Ngadinga imithi yokudlala ibhola lokuthandwa
ngamankazana kumbe ngabafana na?
Ngaba lolunya lokuncitshana na?
Ngaveza imfihlo zabanye na?
Ngeyisa abazali babanye ngemfundo langokugqoka na?
Umhawu
Ngaba lomhawu na?
Ngalwela isikhundla na?
Ngabangisana lomunye impahla yakhe na?
Ngazondela abanye ngoba bengcono kulami ebusweni,
esikolo, ekugqokeni, ebugabazini na?
Ngona ulutho lomunye na? Ngafihla ulutho lomunye na?
Ngatshontsha impahla yomunye na? Kangiyibuyiselanga
na?
AMASAKRAMENTE
150
Ubufebe
Ngagqoka kubi ukuze ngithiye abanye ngibadonsela
esonweni na?
Ngabamba kubi umzimba wami olithempeli likaMoya
oNgcwele na?
Ngavuma ukubanjwa kubi ngomunye na?
Ngafeba na? (Ngafeba ngemicabango, ngamacebo amabi,
ngezenzo)
Ngathelela abanye imikhuhlane evela ekufebeni na?
Ngacecisa indlu ngemifanekiso enqunu na?
Ngaya emidlalweni engcolileyo na?
Ngafungela ukwenza isenzo esibi na?
Ngathandana labangane ababi na?
Ngayenga umfana loba inkazana ngiyikhuthaza
ukungaziphathi na?
Ngavala inzalo ngamaphilisi lokunye okunjalo na?
Ngabala izincwadi ezingcolileyo ngabukela
lamabhayisikopo loba imifanekiso engafanelanga na?
Ulaka
Ngaba lolaka lokukhahlameza abanye na?
Ngaba lolunya na?
Ngaphindisela okubi ngokubi na?
Ngabulala kumbe ngabulalisa umuntu na?
Ngalwa ngalimaza loba ngaphuthisela omunye na?
Ngaba lomlomo ngaxega abantu na?
Ngala ukusiza abazali na? Angizithintanga olakeni na?
Ukhona umuntu engimzondayo engingakamthetheleli na?
Ngakhupha isisu na?
Ubuhwaba
Ngaminza kumbe ngadakwa na?
Ngancitsha abahluphekayo na?
Ngadlalisa imali yesikolo na?
Ngachitha imali ekunatheni loba egwayini loba
emakhasini na?
Ngabhema imbanje loba ngahotsha i-glue na?
Nganatha ithothotho loba okunye okudakayo na?
Ngasebenzisa abanye abantu ukuzuza ngabo imali na?
Umona
Ngaba lomhawu loba ubukhwele na?
Ngacabangela abanye okubi na?
Angibathembi abanye abantu na?
AMASAKRAMENTE
151
Ngaqilibezela abanye na?
Ngazuza imali ngobuqili na?
Ngona impahla yomunye ngabomo na?
Angijabulelanga okuhle okwabanye njengoba ngijabulela
okuhle okwami na?
Ngavimbela omunye ukuthi angaphumeleli ngenxa
yomona na?
Ubuvila
Angikhulekanga ngokukhuthala na?
Ngala ukukhuleka labanye ngekhaya na?
Angingenanga iMisa ngamasonto na?
Ngatshiya iBandla eliKhatholika elaqaliswa nguJesu
ngalandela elinye na?
Angiphanga abanawami isibonelo esihle sokukholwa na?
Ngayekela abazali bami behlupheka ngingabasizi ukuthi
bazuze okubaphilisayo na?
Ngachitha isikhathi ezintweni eziyize na?
Ngabaleka esikolo na?
Ngayekela umsebenzi omuhle ngenxa yobuvila na?
Ukuvuma izono:
Khuleka umkhuleko wokuzisola kukhasi 153.
Vuma izono kumpristi, ulandela indlela ekhasini 153-155.
Imvumo yabantwana
Umkhuleko wokuvula:
Nkulunkulu Baba, ngiyazisola ngoba ngonile
ngokungalaleli abazali bami labadala lababalisi bami,
langokweqa imilayo yakho. Ngiyacela Baba, ukuba
ungixolele izono zami zonke, ungiphe amandla okuba
ngingaphindi ngikone futhi. Akukhanyisele inhliziyo
yami, ukuze ngikhumbule kuhle ngizisole ngazo izono
zami ngizivume kuhle kumpristi. Amen.
Ukuhlolisisa inhliziyo:
Sekulesikhathi esingakanani ngacina ukuvuma na?
Ekuvumeni kwami kokucina ngavuma kuhle yini?
Engakuthembisayo uNkulunkulu, ngakwenza yini?
AMASAKRAMENTE
152
1. Ukuphilela uNkulunkulu;
Ngaphutha ukuthandaza ekuseni lantambama lekudleni na?
Ngakhuleka ngomlomo inhliziyo yami ingekho
emthandazweni na?
Ngakhuluma ngahleka ngadlala endlini kaNkulunkulu na?
Ngaphuza eMiseni ngeSonto loba enkonzweni na?
Ngaphutha eSontweni ngabomo na?
Ngafunga amanga ngebizo likaNkulunkulu yini?
Ngadlala ngezinto zikaNkulunkulu lezeBandla na?
Ngafuna ukuphuma kuBandla eliKhatholika likaJesu na?
2. Ngekhaya;
Angilalelanga abazali labantu abadala kimi na?
Ngabazondisa ngabeyisa na?
Ngabaqambela amanga na?
Ngababiza ngamabizo amabi na?
Ngadlalisa imali yabo na?
Ngazondisa, ngatshaya abanawami na?
Ngaqilibezela abanye na?
Ngadlala ngezinto eziyingozi njengomlilo na?
Ngaphatha ngesihluku izifuyo na?
Ngakhuthaza omunye ukona na?
Ngakhuluma inhlamba na?
Ngeyisa abanye ngabahleka loba ngabachothoza na?
Ngahleka izigoga, ngenza ubuphoxo ngazo na?
3. Esikolo;
Ngahlupha ababalisi yini?
Ngabaqambela amanga loba ngababiza ngamabizo amabi na?
Angifundanga ngokukhuthala na?
Angenzanga imisebenzi engangiyiphiwe esikolo na?
Ngatshontsha ingwalo loba amapenseli abanye na?
Ngadabulela abanye izembatho zabo na?
Ngathathela abanye ukudla kwabo na?
Ngachitha impahla yesikolo ngobutshapha na?
Ngafundisana labanye izenzo ezingcolileyo na?
4. Ngesikhathi sekhefu;
Ngaphuza ukubuyela ekhaya na?
Ngabalekela ukuthunywa na?
Ngalala lapho engingavunyelwanga khona na?
AMASAKRAMENTE
153
Ngaba labangane abangalunganga na?
Ngatshontsha yini?
Kuyini engakutshontshayo na?
Ngabalekela umsebenzi ngayazidlalela labangane na?
5. Ngingedwa;
Ngacabangela abanye okubi na?
Ngaba lomhawu na?
Ngenyanya abanye na?
Ngafisa ukuganga na?
Ngadlala kubi ngomzimba wami na?
Ngavumela abanye ukudlala kubi lami na?
6. Ukuphilela abanye;
Ngazibona ngingcono kulabanye yini?
Ngancitshana ngokudla na?
Ngazwisa abanye ubuhlungu ngamazwi loba ngezenzo na?
Nganyeya abanye na?
Ngona ibizo lomunye ngokumqambela amanga na?
Ukuvuma izono
Ukuzimisela ukuthi ngingoni.
Zimisele ukuthi uzakwenza konke okusemandleni akho
ukuthokozisa uNkulunkulu, uxwaye ukumona ngenhliziyo
yakho yonke.
Ukuzisola ngezono:
Nkulunkulu wami, inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu,
ngoba ngikonile wena Baba olobuhle obungapheliyo.
Sengizimisele ukukuthanda phezu kwakho konke
okudaliweyo. Ngiyazizonda izono zami zonke; ungisize
ngamandla akho, ngingaphindi ukwenza isono.
Loba:
Uzisole usebenzisa iHubo 51, eBhayibhilini.
Emva kokuzisola, uyahamba kumpristi uyekwenza imvumo
ngale indlela. Uyaguqa kumbe uhlale phansi wenze
isibonakaliso sesiphambano.
K. Ngebizo likaYise, + leleNdodana, lelikaMoya
oNgcwele.
AMASAKRAMENTE
154
Umpristi:
P. Angathi uNkulunkulu okhanyisela inhliziyo zethu
angenza ubone izono zakho, uzwisise lesihawu
sakhe. Amen.
K. Mina ngingumuntu othetheyo/ongathathanga
oleminyaka engu...
loba:
K. Mina ngingumuntu owendileyo/ongendanga
oleminyaka engu....
K. Sekwedlule amalanga angu... /amaviki angu... /
izinyanga ezingu... /iminyaka engu.... ngenzile
imvumo yami yokucina.
Izono engazenza ngemva kwemvumo yami
yokucina yilezi: Nga... (vuma izono zakho
ngokucacileyo, ungesabi ngoba uzathola
ukuxolelwa nguNkulunkulu leBandla lakhe.)
Nxa usuqedile ukuvuma uthi:
Sengiqedile ngicela intethelelo.
kumbe:
Jesu, yiba lomusa kimi.
Umpristi uyakunika izeluleko ezithile, lenhlawulo yezono
ozayenza. Abesekutshela ukuba uzisole ngezono.
UNkulunkulu uYise olomusa wonke,
owabuyisana lomhlaba
ngokufa langokuvuka kweNdodana yakhe,
wathumela uMoya oNgcwele
ukuze izono zithethelelwe,
akuthethelele izono zakho,
akuphe ukuthula ngamandla asetshenziswa
liBandla lakhe engingummeli walo.
Ngakho-ke ngiyakuthethelela izono zakho
ngebizo likaYise, + leleNdodana
lelikaMoya oNgcwele.
K. Amen.
P. INkosi isikuthethelele izono zakho. Hamba
ngokuthula.
K. Amen.
Ukubonga emva kokuvuma:
Nkulunkulu Baba, ngiyakubonga ngenhliziyo yami
yonke ngokungixolela kwakho izono zami. Baba,
mkhulu kangaka umusa wakho! Yeka ubukhulu
bothando lwakho olumangalisayo. Inhliziyo yami
isimhlophe, njalo isimsulwa, usuzisusile izono zami.
Jesu wami ugezisile umoya wami ngegazi lakho
elingcwele. Ngiyakubonga kakhulu. Ngiswela imilomo
ezinkulungwane yokukubonga ngayo. Akungisize
ngingaphindi ngone njalo, ungisize ngibalekele zonke
izinto ezingangingenisa esonweni. Ngisize ngibe
ngumntanakho othembekileyo.
Mama Mariya, ungikhulekele ukuba ngilondoloze
ubungcwele lobu engibuphiwe nguMoya oNgcwele
eSakramenteni leMvumo, ngize ngibonane lawe
kuNkulunkulu ezulwini. Amen.

Sacrament of Extreme Unction / Last RitesUMGCOBO WABAGULAYO
Ingcazelo: Ukugcoba abagulayo akuqaliswanga liBandla
eliKhatholika, kwakusenziwa ngabaPhostoli uJesu esesekhona;
(Marko 6,13). Kusobalake ukuthi uMgcobo wabagulayo
wamiswa nguJesu ngokwakhe, njengamanye amaSakramente.
Abagcotshwayo ngabagula kakhulu, kungaba ngumkhuhlane
kumbe ingozi yokulimala. Abaluphele kakhulu labo
bayemukeliswa umgcobo wabagulayo. Ofuna ukwamukela
umgcobo wabagulayo kumele alungise umphefumulo wakhe,
azisole ngezono zakhe, enze imvumo nxa kusenzeka, afise
ukwamukela iSakramente leli, avume lentando kaNkulunkulu.
Nxa umpristi engakafiki, kuhle ukuba amakholwa alungise
itafula eduze lomuntu ogulayo, alembese ngelembu
elimhlo-phe, abeke isiphambano lamakhandlela amabili,
lamanzi abusisiweyo kilo, kodwa atshiye indawo eyaneleyo
phakathi ezasetshenziswa ngumpristi.
AMASAKRAMENTE
156
Ukugcotshwa kogulayo
P. Ukuthula kakube kulindlu,
lakibo bonke abahlala kuyo.
B. Kakube lawe njalo.
Umpristi upha isingeniso mayelana
lomgcobo wabagulayo.
Ukuzisola
P/B. Ngiyavuma
kuNkulunkulu...
P. UNkulunkulu uMninimandla wonke, akasihawukele,
asithethelele izono zethu, asiphe ukuphila
okulaphakade.
B. Amen.
Izifundo: Mat 8,5-10.13; Jak 5,14-16.
- Intshumayelo.
- Izikhalazo.
- Ukubekwa kwezandla ekhanda logulayo.
P. Woza Moya oNgcwele, welaphe umzalwane wethu
lo u... ogulayo.
B. Amen.
P. Woza Moya oNgcwele, umvikele kikho konke
okubi lasemandleni kaSathane.
B. Amen.
P. Woza Moya oNgcwele, umnike isibindi lolwazi
lokuthi bonke abalandela uKristu, bafanele
ukuthwala isiphambano sabo, bamlandele.
B. Amen.
AMASAKRAMENTE
157
UMpristi uthatha amafutha abagulayo abusisiweyo agcobe
ngawo ogulayo, ebunzini lasezandleni esithi:
Ngalumgcobo ongcwele wabagulayo
iNkosi uNkulunkulu kayikusize
ngomusa langothando lwayo
langamandla kaMoya oNgcwele.
UNkulunkulu kakuthethelele izono zakho,
akusindise, akubuyisele impilo.
K. Amen.
Kasikhulekeni: Nkosi Jesu Kristu, Msindisi wethu,
ngamandla kaMoya oNgcwele pholisa ubuhlungu
bomzalwane wethu lo u...
Umbuyisele impilo enhle yomzimba leyomphefumulo.
Ngenxa yothando lwakho lomusa wakho ake umthethelele
izono zakhe, umbuyisele impilo epheleleyo,
khona ezakuba lamandla okukhonza wena wedwa,
ophila ubusa loNkulunkulu uBaba ndawonye loMoya
oNgcwele, kuze kube laphakade. Amen.
- UBaba wethu.
- ISidlo esiNgcwele..
P. Khangelani, nansi iMvana kaNkulunkulu, yona
esusa izono zomhlaba. Babusisiwe ababiziweyo
eSidlweni seNkosi.
B. Nkosi, angifanele ukuba ngikwamukele, khuluma
ilizwi lodwa, kusile umphefumulo wami.
P. NguKristu.
B. Amen.
Umkhuleko emva kokwamukela iSidlo esiNgcwele.
P. Kasikhulekeni: Nkulunkulu Baba Somandla
Simakade, siyabubula kuwe sithobekile, sicela ukuba
uKristu owamukelwe ngumzalwane wethu lo u...
ogulayo, abe yisisusa sokusiliswa kwakhe, athole
ukuphila komzimba lokomphefumulo. Sicela ngoKristu
iNkosi yethu. Amen.
AMASAKRAMENTE
158
P. Isibusiso sikaNkulunkulu uMninimandla wonke;
uYise, + leNdodana, loMoya oNgcwele, kasehlele
phezu kwenu sihlale lani kokuphela.
B. Amen.
Inkonzo yokwamukelisa ogulayo
Engozini yokufa umuntu ulelungelo lokwamukela
amaSakramente. Ngakhoke, angabizelwa uMpristi. Nxa
engabhabhathizwanga wonke umuntu owenelisa
ukubhabhathiza angambhabhathiza. Khangela kukhasi 123.
P. Ukuthula akube kulindlu lakibo bonke abahlala
kiyo.
B. Kakube lawe njalo.
Umamukelisi abesechela ogulayo ngamanzi angcwele.
P. Angathi amanzi la angcwele angaba
yisikhumbuzo kuwe, sobudlelwano
lokuhlanganyela olakho eNkosini yakho, yona
eyakusindisa ngokufa langokuvuka kwayo.
B. Amen.
Nxa ogulayo efuna ukwenza imvumo angayenza nxa
umpristi ekhona
Ukuzisola.
Ngiyavuma kuNkulunkulu...
P. UNkulunkulu uMninimandla wonke,
akasihawukele, asithethelele izono zethu, asiphe
ukuphila okulaphakade. Amen.
Izifundo: Joha 6,54-59; 14,6.23.27; 15,1-5; 1 Kor 11,23b-26)
Intshumayelo, Izikhalazo.
P. Kasikhulekeni kuBaba wethu uSomandla
ngamazwi esawafundiswa nguJesu Kristu
uMsindisi wethu sithi:
B. Baba wethu... Amen.
AMASAKRAMENTE
159
Ukwamukela iSidlo esiNgcwele.
P. Khangelani, nansi iMvana kaNkulunkulu, yona
esusa izono zomhlaba. Babusisiwe labo
ababiziweyo eSidlweni seNkosi.
B. Nkosi, angifanele...
P. NguKristu.
K. Amen.
P. Kasikhulekeni: Nkulunkulu Baba, Somandla
Simakade, siyakuncenga sithobekile ukuba
uMzimba leGazi likaKristu kulethe ukuphila
komzimba lokomphefumulo kumzalwane wethu lo
osekwamukele. Sicela ngoKristu iNkosi yethu.
B. Amen.
Isibusiso.
P. Isibusiso sikaNkulunkulu uMninimandla wonke
uYise, + leNdodana, loMoya oNgcwele, kasehlele
phezu kwenu, sihlale lani kokuphela.
B. Amen.
Ukusiza lokukhulekela ophansi kokufa
Ingcazelo: Nxa umKhatholika egula kakhulu kumbe elimele
kakhulu, ebonakala ukuthi usengozini yokufa, abakhonapho
bangamsiza ngalezi indlela:
1. Ukumsiza ukuba azisole ngezono zakhe zonke
ngenhliziyo yakhe yonke.
2. Ukumsiza ukuba avuselele ukukholwa, lokuthemba
kwakhe lokuthanda uNkulunkulu, lokuzibeka
ezandleni zakhe, lokwamukela intando yakhe engasoli.
  1. Ukumbizela umpristi nxa kusenzeka.

Sacrament of Matrimony
P. = Umpristi Y. = Umyeni
L.= Umlobokazi B. = IBandla
Ingcazelo: UNkulunkulu ngokwakhe
nguye owadala umtshado ngokudala
umuntu wesilisa lowesifazana;
(Gen 1,27). Esebadalile wathi
kibo: “Zalani lande, ligcwalise umhlaba”
(Gen 1,28). Nguye owenza abatshadileyo
babe nyamanye okwempilo
yabo yonke; (Mat 19,3-5).
Ifindo loMtshado elingathukulukiyo
libotshwa nguye uqobo; (Mat
19,6). Ngakhoke abatshadileyo
kabakwazi ukwehlukana omunye
wabo esaphila.
Inkonzo yomtshado iqalisa emva kwezifundo lentshumayelo.
Ukuhlanganiswa kwabo
P. Lina bazalwane elizahlanganiswa lamhla,
khumbulani kokuphela ukuthi ekuqaleni
uNkulunkulu wadala indoda inye lomfazi munye,
wathi ababili labo sebenyamanye. Ngakhoke,
libothembeka kokuphela omunye komunye,
lingavumeli uSathane ukuba afake
ukungathembeki komunye wenu. Njengoba
isithembiso somtshado sisenziwa kuNkulunkulu
phambi kweBandla lakhe, njalo kunguye
uNkulunkulu uqobo obopha ifindo loMtshado,
umtshado wenu kawusoze ukhululwe muntu, uze
uchithwe yikufa komunye wenu.
Angithi liyakuqedisisa lokhu na?
Y./L. Yebo, siyakuqedisisa.
AMASAKRAMENTE
161
P. Njengoba uNkulunkulu wadala indodanye lomfazi
munye, wabenza baba nyamanye, ukuthatha
umfazi wesibili loba ukwendela kwenye indoda
umkakho esaphila kuphambene lomlayo
kaNkulunkulu. Angithi liyakwazi lokho kuhle na?
Y./L. Yebo, siyakwazi.
P. Lizimisele ukugcina izibopho zoMtshado lokuhlala
lithandana, lingumzimba munye lize lehlukaniswe
yikufa na?
Y./L. Yebo, sizimisele.
P. Lina Bandla elilapha, lani zinini labangane babo,
lizwile ukuthembisa kwabo na?
B. Yebo, sizwile.
P. (Kumyeni): Wena ..., uzikhethele ngentando yakho
ukutshada lo... olapha, kumbe usiselelwe na?
Y. Ngizikhethele.
P. (Kumlobokazi): Wena ..., uzithandele yini ukutshada
lo... olapha kumbe usiselelwe na?
L. Ngizithandele.
Izifungo zabatshadayo:
P. Njengoba selivumile ukuhlanganiswa, tshengisani
ukuzinikela kwenu ngokuhlanganisa izandla zenu
zokunene, lenze izifungo zenu phambi kukaNkulunkulu
leBandla lakhe. (Besebebambana izandla).
Umyeni:
Mina..... ngiyathathana lawe ..... ube ngumkami.
Ngiyakuthembisa ukuthi ngizakuba qotho kuwe
ekuthokozeni lasekuhluphekeni,
ekunotheni lasebuyangeni,
ekuguleni lasempilweni enhle.
Ngizakuthanda ngikuhloniphe
ekuphileni kwami konke.
AMASAKRAMENTE
162
Umlobokazi:
Mina ..... ngiyathathana lawe.... ube ngumkami.
Ngiyakuthembisa ukuthi ngizakuba qotho kuwe
ekuthokozeni lasekuhluphekeni,
ekunotheni lasebuyangeni,
ekuguleni lasempilweni enhle.
Ngizakuthanda ngikuhloniphe
ekuphileni kwami konke.
P. Bazalwane abathandekayo, selisenzile isifungo
senu esokuthathana phambi kukaNkulunkulu
leBandla lakhe. Sengathi iNkosi ngokulunga
kwayo ingaqinisa isifungo senu lothando lwenu,
ilibusise ngezibusiso zayo ezinengi. Lokho
uNkulunkulu akuhlanganisileyo kakungahlukaniswa
muntu. Ngebizo likaYise, + leleNdodana,
lelikaMoya oNgcwele.
Y./L. Amen.
Ukubusiswa kwendandatho:
P. Sengathi iNkosi ingabusisa lezindandatho elizinikanayo
njengesibonakaliso sokuthandana lokuthembana
kwenu. Ngebizo likaYise, + leleNdodana,
lelikaMoya oNgcwele.
Y./L. Amen.
Ukugqokisana indandatho:
Y. Yamukela indandatho le eyisibonakaliso sothando
lokuthembeka kwami. Ngebizo likaYise, + lele-
Ndodana, lelikaMoya oNgcwele. (Umlobokazi
angenise indandatho emunweni wesibili wenxele).
L. Yamukela indandatho le eyisibonakaliso sothando
lokuthembeka kwami. Ngebizo likaYise, + lele-
Ndodana, lelikaMoya oNgcwele. (Umyeni angenise
indandatho emunweni wakhe wesibili wenxele.)
AMASAKRAMENTE
163
Umkhuleko emva kukaBaba wethu:
P. Bazalwane abathandekayo, uNkulunkulu uBaba,
uMdali wabantu, wenza ukuba indoda yokuqala
lomfazi wokuqala babe nyamanye, bathandane,
bakhe umuzi. Kusukela ngalesosikhathi kuze
kube lamhla uyababusisa abatshadayo.
Ukuthandana kwabo lokuba muntu munye kwabo
kuyinto engcwele, esiyifanisa lokuthandana kuka-
Kristu leBandla lakhe. Bazalwane abathandekayo,
kasiceleni uNkulunkulu ukuba abusise abatshadileyo
laba, bahlale bethandana empilweni
yabo yonke (beqiniswa nguMzimba leGazi
likaJesu Kristu asebezawamukela).
Abesebusisa umyeni, esithi:
P. Nkulunkulu Baba, mlondoloze kokuphela umntanakho
lo u... umbusise athandane lomkakhe ngeqiniso,
amthembe, akwazi ukuthi laye ungumntanakho
njengaye, amphathe ngendlela elungileyo,
amthande njengoKristu ethanda iBandla lakhe.
Abesebusisa umlobokazi, esithi:
P. Nkulunkulu Baba, mlondoloze kokuphela
umntanakho lo u..., umbusise abe ngumama
othandana lomkakhe, ahlalisane laye ngesihle.
Msize ukuba abe ngumama oqotho, olungileyo
njengoSara loRuthe loAnna, labanye omama
abalapha, abenza imisebenzi ekuthokozisayo.
Abesebabusisa bobabili, esithi:
P. Basize, Baba, abantwabakho laba, ukuba bagcine
imilayo yakho. Yenza ukuba babe ngamakholwa
aqinileyo; babe ndodanye lomfazi munye. Baphe
izifiso zokulazisisa ibizo lakho, lokudonsela abanye
kuwe ngesibonelo sabo esihle. (Baphe inzalo,
ubasize babe ngabazali abondla abantwababo
ngendlela elungileyo) Yenza ukuba lapho isikhathi
sabo sokusuka kulumhlaba sesifikile, bazethokoza
lawe ezulwini, labangcwele bonke kuze kube
lanini. Amen.


Sacrament of Holy Orders
UBUPRISTI
Ingcazelo: EBandleni eliKhatholika
ubupristi bulezigaba ezintathu: Ububhishopi
yibupristi obugcweleyo.
Ababhishopi balamandla avela
kubaphostoli. Ababhishopi bangabaphathi
beBandla eliKhatholika
bekanye loPhapha umlandeli
kaPhetro uPhapha wokuqala.
Abapristi bangabancedisi bababhishopi,
balamandla okwamukelisa
wonke amaSakramente ngaphandle
kwelobupristi. Abadikoni basesigabeni
sesithathu sobupristi basiza
ababhishopi labapristi. Balamandla
okubhabhathiza lokutshumayela,
lokubusisa, lokungcwaba abantu,
lokwamukelisa iSidlo esiNgcwele
lokutshadisa.
Uhlelo lokumiswa kompristi.
1. Ogcotshwayo uyabizwa.
2. Uyethulwa ngomunye wabapristi kumbhishopi.
3. Uyemukelwa ngumbhishopi.
4. Umbhishopi umlaya ngemisebenzi yobupristi
5. Uyahlolwa ngokuzimisela kwakhe ukwenza imisebenzi
yobupristi.
6. Uyathembisa ukulalela umbhishopi.
7. Uyacambalala akhulekelwe iLithani labangcwele.
8. Ubekwa izandla ekhanda ngumbhishopi labapristi bonke.
9. Uyamiswa ubupristi ngomkhuleko omkhulu wokumisa
abapristi okhulekwa ngumbhishopi.
10. Ugqokiswa izembatho zobupristi.
11. Uyagcotshwa izandla ngamafutha eKrizima.
12. Uphathiswa isinkwa lewayini okutshengisa amandla
okwenza iMisa.
13. Uyasingathwa yibo bonke abapristi besithi kuye:
Ukuthula kakube lawe.”
AMASAKRAMENTE
165
IZINKONZO
A. Uhlelo lwenkonzo yesigaba
(Section; Outstation)
1. Ingoma yokuvula.
2. Ukubingelelwa komphakathi; lenjongo
yomthandazo.
3. Ukuzisola ngezono.
4. Umkhuleko wokuvula.
5. Isifundo.
6. Ingcazelo, intshumayelo loba ukwabelana ilizwi
likaNkulunkulu.
7. Ingoma.
8. Izikhalazo, Baba wethu; umkhuleko wokuvala.
9. Imibiko.
10. Ingoma yokuphuma.
B. Amanyathelo ayisikhombisa okukhuleka
sisebenzisa ibhayibhili
(Lumko 7 steps Method)
1. Siyanxusa iNkosi ukuba ibe lathi
kulumkhuleko
Sicela omunye asinxusele uJesu ukuthi abe phakathi
kwethu.
2. Siyabala isifundo ebhayibhilini
EBhayibhilini; asivuleni ku... isahluko...Omunye
kasibalele indima kusukela ku... kusiya ku... Omunye
kasibalele njalo ngokwesibili (ngokwesithathu).
3. Siyaqamba amazwi asithintileyo, sicabange
ngawo
Siyaqamba amazwi kumbe imitsho emifitshane
esithintileyo enhliziyweni zethu. Siyayibala kakhulu
siyitsho, sikhuleka enhliziyweni zethu. Ibala linye
siliphinde kathathu, kusiba lokuthula phakathi
kokuphinda kwethu lelo lalelo bala.
IZINKONZO
166
4. Siyapha uNkulunkulu ithuba lokuthi
akhulume kithi, sithule
Siyathula okwemizuzu emibili (emithathu, emine,
emihlanu) siphe uNkulunkulu ithuba lokuthi akhulume
kithi, simlalele.
5. Siyabelana esikuzwileyo enhliziyweni zethu
Yiliphi ibala elikuhlabileyo loba elikuthintileyo?
Asiphikisani, njalo asitshumayeli. Lowo lalowo
ukhangela ukuthi yiliphi ibala elimhlabileyo, kumbe
iLizwi leNkosi lithini kuye. (Asikhulumi ngokuthi
iLizwi lithini kwabanye abantu ngoba uma sisenza
lokho sesitshumayela). Singabelana ngezinye indlela
ebesiphila ngazo ngokholo. (Ngingabelana labanye
ngokunye engakwenzelwa nguNkulunkulu empilweni
yami, loba into engayibonayo kwabanye mayelana
lokuphila okuhambelana lalokho esikuzwe elizwini
leNkosi). Asibambi ngamandla ukuba abantu
bakhulume.
6. Siyaxoxisana ngezinto eziqondane lempilo
yethu langemisebenzi engenziwa yithi
sibambene
Siyabelana ngesakwenza ngesikhathi esedlulayo.
Yiwuphi umsebenzi omutsha esingawenza? Ngobani
abazakwenza umsebenzi othile njalo bazawenza nini?
7. Siyakhuleka ndawonye
Abantu abathile benza imithandazo yabo yekhanda
kumbe izikhalazo. Ekucineni siyenza umthandazo
ojwayelekileyo kumbe sihlabele ingoma.
IZINKONZO
167
C. Ukukhuleka sisebenzisa imibhalo engcwele
(Lectio Divina)
Endulo, lindlela yokukhuleka sisebenzisa imibhalo engcwele
yayisetshenziswa yizidelamhlaba ezazibizwa ngokuthi
ngama-Monks. Lamhlanje iBandla likhuthaza amakholwa
onke ukusebenzisa lindlela yokulalelisisa iLizwi
likaNkulunkulu ngendlela ejulileyo. “Ngokunjalo, ilizwi
liseduze lani, lasemilonyeni yenu lenhliziyweni zenu ukuba
liligcine” (Dute 30,14). Indlela le yakhelwe phezu
kwamanyathelo amahlanu:
Isingeniso: Siqala ngengoma besekulandela umkhuleko
wokuvula, sizibeka phambi kukaNkulunkulu sicele
umoya wokulalela isifundo esithethwe eBhayibhilini.
Inyathelo lokuqala. Siyabala (Read)
Umkhokheli: Ngicela omunye wethu asibalele isifundo
esisithatha ku... iSahluko... indima... (Obalayo kangasijahi
lesisifundo. Imibuzo: UJesu uthini kimi ngalesisifundo
na? Yiwuphi umbiko oqakathekileyo engiwufumanayo
kulesisifundo na?) (Asithuleni okwesikhatshana)
Ngicela njalo omunye asibalele lesisifundo.
Inyathelo lesibili: Siyazindla (Meditation)
Umkhokheli: Asicabangisiseni ngokujulileyo ngamazwi
angcwele esisanda kuwabala. (Imibuzo: Ngiyawamukela
yini wonke amazwi la empilweni yami na? Amazwi la
alendawo yini empilweni yami na? Yiliphi icebo
uNkulunkulu alalo kimi na?) (Asithuleni okwesikhatshana)
Inyathelo lesithathu: Siyakhuleka (Pray)
Umkhokheli: Njengoba sesilazi icebo likaNkulunkulu,
siyakhuleka ngokuthula sisamukela amazwi kaNkulunkulu
enhliziyweni zethu. (Lesi yisikhathi sokuba
simdumise uNkulunkulu, loba simbonge, loba silethe
izikhalazo zethu kuye kumbe sizisole ngezono zethu.)
IZINKONZO
168
Inyathelo lesine: Ukunakana ngokuthula
(Contemplation)
Umkhokheli: Asinikeni uNkulunkulu ithuba lokukhuluma
enhliziyweni zethu. Asithuleni okwemizuzu ethile.
(Khathesi sesiqalisa ukubona ibizelo lethu ngendlela
entsha kaNkulunkulu. Yisikhathi sokumvumela
uNkulunkulu ukuguqula impilo yethu kube nguye
osebenzayo phakathi kwayo). (Asithuleni
okwesikhatshana)
Inyathelo lesihlanu: Ukuthunywa (Missio)
Umkhokheli: Emva kokuba sesilibalile iLizwi likaNkulunkulu,
sazindla, sicabangisisa ngokujulileyo ngalo,
sakhuleka ngalo, sanakanisisa ngalo ngokuthula, asimvumeleni
uNkulunkulu ukuba asithume ukwenza
lokho afuna ukuba sikwenze empilweni yethu.
Mhlawumbe uyasithuma ukuba siye batshumayeza
abanye ilizwi lakhe ukuze labo bamsebenzele.
Umkhuleko wokuvala:
Asivaleni umthandazo wethu walamhla ngokukhuleka
sisithi: (Baba wethu.. Ekuhle Mariya.. Udumo... Ingoma.)

The Holy Mass
INKONZO YEBANDLA NXA UMPRISTI
ENGEKHO
ISIGABA SOKULUNGISELELA
Ingoma yokungena
Isibonakaliso sesiphambano
K. Ngebizo likaYise, + leleNdodana, lelikaMoya
oNgcwele.
B. Amen.
Ukubingelela
K. Ukuthula kweNkosi yethu uJesu Kristu akube
lani lonke.
B. Kakube lawe njalo.
Isingeniso
K. Bazalwane, kulinkonzo injongo yethu yiku...
Ukuvuma izono
K. Ngakhoke asizisoleni ngezono zethu, sicele
uNkulunkulu asithethelele.
(Siyathula kancane sizihlolisise ngezono zethu)
B. Ngiyavuma kuNkulunkulu,
uMninimandla wonke, lakini bazalwane,
ukuthi ngonile kakhulu ngokucabanga
langokukhuluma, langokwenza langephutha
ngecala lami, ngecala lami, ngecala lami
elinzima kakhulu sibili.
Ngakhoke ngiyancenga uMariya
obusisiweyo, oliVirigo kokuphela,
lezithunywa zonke zasezulwini,
labangcwele bonke, lani bazalwane,
ukuba lingikhulekele eNkosini
uNkulunkulu wethu. Amen.
IZINKONZO
170
Intethelelo
K. UNkulunkulu uMninimandla wonke, akasihawukele,
asithethelele izono zethu, asiphe ukuphila
okulaphakade. Amen.
Ukucela umusa
K. Nkosi, sihawukele; B. Nkosi, sihawukele.
K. Kristu, sihawukele; B. Kristu, sihawukele.
K. Nkosi, sihawukele; B. Nkosi, sihawukele.
Ukudumisa uNkulunkulu
Udumo kalube kuNkulunkulu kweliphezulu.
Kube lokuthula emhlabeni ebantwini bakhe,
Nkosi Nkulunkulu, Nkosi yasezulwini,
Nkulunkulu Baba Somandla,
siyakubabaza, siyakwazisa, siyakuguqela,
siyakudumisa, siyakubonga
ngenxa yobukhosi bakho obukhulu.
Nkosi, Jesu Kristu, Ndodana ezelwe yodwa,
Nkosi Nkulunkulu, Mvana kaNkulunkulu,
Ndodana kaNkulunkulu uYise.
Wena osusa izono zomhlaba, sihawukele.
Wena ohlezi kwesokunene sikaYihlo,
zwana ukukhala kwethu.
Ngoba nguwe wedwa oNgcwele.
Nguwe wedwa oyiNkosi.
Nguwe wedwa onguPhezukonke,
wena Jesu Kristu;
undawonye loMoya oNgcwele,
ebukhosini bukaNkulunkulu uBaba. Amen.
Umkhuleko wokuvula
K. Kasikhulekeni: Nkulunkulu Baba Somandla,
wena ungumkhokheli lomvikeli wabantu bakho,
akusenze sihloniphe ibizo lakho ngokupheleleyo;
usigcine sisothandweni lwakho kokuphela. Sicela
ngoKristu iNkosi yethu. B. Amen.
IZINKONZO
171
ISIGABA SELIZWI LIKANKULUNKULU
Ingoma
Isifundo sokuqala
K. Zwanini ilizwi likaNkulunkulu encwadini ...
K. Yiwola amazwi eNkosi.
B. Kabongwe uNkulunkulu.
IUmkhuleko weHubo...
Isifundo sesibili
K. Zwanini ilizwi likaNkulunkulu encwadini ...
K. Yiwola amazwi eNkosi.
B. Kabongwe uNkulunkulu.
Ingoma yeAleluya
IVangeli
P. INkosi kayibe lani.
B. Kayibe lawe njalo.
P. Zwanini iVangeli elingcwele likaJesu Kristu
njengoba libhalwe ngu...
B. Udumo kalube kuwe Nkosi Jesu Kristu.
P. Yiwola amazwi eVangeli elingcwele.
B. Kadunyiswe uJesu Kristu.
Intshumayelo
IZINKONZO
172
UMvumukholo wabaphostoli
K: Asivumeni ukholo lwethu:
Ngiyakholwa kuNkulunkulu,
uYise uMninimandla wonke,
uMdali wezulu lomhlaba,
lakuJesu Kristu, iNdodana yakhe eyodwa,
iNkosi yethu;
owemulwa ngamandla kaMoya oNgcwele,
wazalwa liVirigo uMariya;
wahlutshwa ekubuseni kukaPhonsiyo Philathu;
wabethelwa esiphambanweni,
wafa, wangcwatshwa, wehla waya kwabafileyo.
Ngelanga lesithathu wabuya wavuka ekufeni,
wenyuka waya ezulwini.
Uhlezi esandleni sokunene sikaYise,
lapho azavela khona
ezothetha amacala abaphilayo labafileyo.
Ngiyakholwa kuMoya oNgcwele,
iBandla elingcwele eliKhatholika,
ukumanyana kwabangcwele,
ukuthethelelwa kwezono,
ukuvuka komzimba ekufeni,
lokuphila okulaphakade. Amen.
Izikhalazo
K. Nkosi Nkulunkulu Baba,... Nkosi silalele
B. Nkosi, silalele ngomusa.
K. Lethani izikhalazo zenu eNkosini.
K. Nkosi Jesu Kristu, wena owathi konke elikucela
kuBaba ngebizo lami, kholwani ukuthi uzalipha
khona. Sicela usifikisele umkhuleko wethu lo
kuNkulunkulu uBaba yena ohlala ebusa kanye
lawe kuze kube laphakade. Amen.
IZINKONZO
173
ISIGABA SOKULETHA IZIPHO
Ingoma yomnikelo
Umkhuleko wokwamukela umnikelo
K. Nkulunkulu Baba, siyazinikela kuwe njengeNdodana
yakho eyanikela impilo yayo kuwe esiphambanweni.
Sinikela impilo yethu, ukuthaba lokuhlupheka
kwethu, abantwabethu lamasimu ethu,
imizi lezifuyo zethu, lakho konke esilakho. Kwamukele
Baba, ubusise umnikelo wethu lo, usikhokhelele
ekuphileni okungapheliyo. Sicela kuwe,
wena ophila ubusa kuze kube laphakade. Amen.
ISIGABA SOMKHULEKO OMKHULU
WOKUBONGA
(Singenza eyethu imikhukelo yokubonga kumbe sikhethe
omunye walimikhuleko emine):
A; ikhasi 177.
B; ikhasi 178.
C; ikhasi 179.
D; ikhasi 180.
UNgcwele
B. UNgcwele, uNgcwele, uNgcwele,
Nkosi Nkulunkulu wamaxuku!
Izulu lomhlaba kugcwele ubukhosi bakho.
Hosana kweliphezulu!
Ubusisiwe ozayo ebizweni leNkosi.
Hosana kweliphezulu!
K. Singenza umkhuleko ohambelana lenjongo
yeNkonzo yethu yalelolanga
Ingoma
(Ngalesisikhathi nxa kuleSidlo esiNgcwele esontweni
siyalethwa eAlithareni)
IZINKONZO
174
Umkhuleko weNkosi
K. Kasikhulekeni ngokuthemba kuBaba ngamazwi
uMsindisi wethu asilaya wona sithi:
Baba wethu osezulwini,
alidunyiswe ibizo lakho,
awuze umbuso wakho,
intando yakho kayenziwe emhlabeni
njengasezulwini.
Sipha lamhla ukudla kwethu okwansuku zonke;
usixolele izono zethu,
njengalokhu lathi sibaxolela abasonayo thina.
Ungasingenisi ekulingweni,
kodwa usisindise ekubini.
Ukucela ukuvikelwa ebubini
K. Sisindise Nkosi ebubini bonke, usiphe ukuthula
ngalezinsuku zethu. Sisize ngesihawu sakho,
usikhulule emandleni esono, usivikele enkathazweni
zonke lapho sisalindele ngethemba langenjabulo
ukuza koMsindisi wethu uJesu Kristu.
B. Ngoba umbuso ungowakho, lamandla,
lobukhosi, kuze kube lanini.
Ukucela ukuthula
K. Nkosi Jesu Kristu wena owathi kubaPhostoli
bakho: Ngilitshiyela ukuthula ngilipha ukuthula
kwami. Ungakhangeli izono zethu, kodwa
khangela ukukholwa kweBandla lakho, usiphe
ukuthula lokumanyana kwasembusweni wakho,
lapho ohlezi khona ubusa kuze kube laphakade.
Amen.
K. Ukuthula kweNkosi kakube lani kokuphela.
B. Kakube lawe njalo.
K. Bazalwane, kasitshengiseni ukuthandana
lokuxolelana kwethu ngokuxhawulana.
IZINKONZO
175
Oxhawulayo: Ukuthula kakube kuwe!
Oxhawulwayo: Kakube lawe njalo.
Nxa kuleSidlo esiNgcwele, owemukelisayo ulungiselela
ukwamukelisa
Mvana kaNkulunkulu, simenza nxa kuleSidlo esiNgcwele
kuphela
Mvana kaNkulunkulu, wena osusa izono
zomhlaba; Sihawukele.
Mvana kaNkulunkulu, wena osusa izono
zomhlaba; Sihawukele.
Mvana kaNkulunkulu, wena osusa izono
zomhlaba; Siphe ukuthula.
Ukwamukela
K. Khangelani, nansi iMvana kaNkulunkulu, yona
esusa izono zomhlaba! Babusisiwe labo
ababiziweyo eSidlweni seNkosi.
B. Nkosi kangifanele ukuba ngikwamukele, khuluma
ilizwi lodwa kusile umphefumulo wami.
P. UKristu.
K. Amen.
Ngemva kokwamukela siyathula kancance sixoxe loJesu Kristu
Ingoma yeSidlo esiNgcwele
Isiphetho senkonzo
K. Kasikhulekeni. Nkulunkulu Baba, siyabonga
isipho sempilo lesokholo. Qeda kithi umoya
wobugwala, singesabi ukuze singathandabuzi
ukufakaza ilizwi lakho emphakathini. Angathi
singamelana lokweyiswa, lokusolwa, sikwazise
ebantwini bonke. Sicela ngoKristu iNkosi yethu.
Amen.
IZINKONZO
176
Imibiko
Isibusiso
K. Amandla kaNkulunkulu uBaba, lothando
lweNkosi yethu uJesu Kristu, onguye owadela
ukuphila kwakhe ngenxa yethu ukuze sisindiswe
ezonweni zethu, lenlimi zikaMoya oNgcwele,
kakube lathi kusiphelekezele endleleni zethu
zonke. Amen.
Kusenze sitshisekele ukholo lwethu, sifanele
ukubizwa kwethu njengamakholwa, labalandeli
abaqotho bakaKristu. Senze intando yeNkosi
yethu emisebenzini yethu, lasekukhulumeni,
lasekukhulekeni kwethu, engqondweni zethu
lasekwenzeni kwethu, impilo yethu yonke ibe
yimpilo yobuKristu. Amen.
Angathi isibusiso sikaNkulunkulu olamandla wonke,
esikaBaba, + leseNdodana lesikaMoya oNgcwele
singehlela phezu kwethu sihlale lathi kokuphela,
kuze kube laphakade. Amen.
Ukuvalelisa
K. Asihambeni othandweni lweNkosi, siyithande,
siyisebenzele sifanele ukubizwa kwethu
njengamaKristu.
B. Kabongwe uNkulunkulu.
Ingoma yokuphuma
IZINKONZO
177
UKUBONGA LOKUDUMISA UNKULUNKULU (A)
K. Kasibongeni uNkulunkulu, ngoba ulungile.
B. Uthando lwakhe olungapheliyo lumi kuze
kube nininini.
K. Nkulunkulu Baba, siyakubonga ngalumhlaba
owasipha wona. Siyakubonga ngemifula,
lamasimu, lezintaba, lakho konke okukikho.
Siyakubonga ngezifuyo, lezithelo zezihlahla,
lamabele osipha wona. Siyakubonga ngakho
konke okugcwele umhlaba okusisizayo.
B. Udumo alube kuwe Nkulunkulu kweliphezulu.
K. Wadala abantu bonke ngomfanekiso wakho. Omunye
lomunye wethu ufuze wena: Siludiwo olufuz’imbiza
ngenxa yokusithanda kwakho. Ngakhoke
siyakubonga sikudumisa sisithi: - Udumo...
K. Kawuthandi ukuba buqamama lathi. UMose
wasidalulela ukusithanda kwakho, wasambulela
izimangaliso zokubakhona kwakho phakathi
kwethu. Ngakhoke siyakubonga sikudumisa
sisithi: - Udumo...
K. Kodwa ukuzimanyanisa kwakho lathi kwadalulwa
kakhulu yikuzenza kwakho umuntu, ngeNdodana
yakho. Ngayo iNdodana yakho wadla, wahamba,
wahlala lathi. Ngakhoke siyakubonga sikudumisa
sisithi: - Udumo...
K. Ngokufa langokuvuka kweNdodana yakho wasinika
impilo entsha, wasimanyanisa lawe, wasenza
saphila kuwe leNdodana yakho loMoya oNgcwele.
Ngakho-ke siyakubonga sikudumisa sisithi: -
Udumo...
K. Ngakho sihlanganyela lamakholwa asemhlabeni
wonke akhulekayo lamhla, labangcwele bonke
abasezulwini sisithi: -
B. UNgcwele, uNgcwele, uNgcwele Nkosi...
IZINKONZO
178
UKUBONGA LOKUDUMISA UNKULUNKULU (B)
K. Kasibongeni uNkulunkulu, ngoba ulungile.
B. Uthando lwakhe olungapheliyo lumi kuze
kube nininini.
K. Bayethe, Nkosi, Nkulunkulu wamaxuku! UyiNgobamakhosi,
thina siyizichaka zakho. Kodwa wasidalela
ukuhlala lawe entokozweni yakho engapheliyo,
wasithumela uKristu ukuba asivulele indlela
eza kuwe.
B. Siyakubabaza, siyakudumisa, siyakubonga,
Nkulunkulu Baba.
K. Wasenza saba yimuli emhlabeni wonke, ngenxa
yokusithanda kwakho. Siyakubonga ngabazali
abasizalayo, lezinini, labangane abasenzela okuhle.
Siyakubonga ngokuthandana lokuxolelana
owakufaka phakathi kwethu, sisitsho ngelizwi
linye sisithi: - Siyakubabaza...
K. Wasinika amandla okucabanga lokuzikhethela
esikuthandayo, lokusekela abendlu yethu, labomakhelwana,
lokusebenzisa izinto zalumhlaba
ezisisizayo, lokuphisekela ukufinyelela ekuphileni
okulaphakade. Ngakho-ke siyakubonga sikudumisa,
Nkulunkulu Baba. - Siyakubabaza...
K. Nguwe owahlela ukuba sibe luhlanga lunye
emhlabeni munye. Nguwe ofunzelela umoya
wokuzwana lokuthandana phakathi kwabantu,
lokuphathwa kwabo ngokufanayo. Ngakho-ke,
siyakubonga sikudumisa Nkulunkulu Baba. -
Siyakubabaza...
K. Nguwe owasibizela eBandleni lakho elingcwele,
wasenza saba njengezandla ezigezanayo, wasambulela
ukujula kothando lwakho kubantu bonke,
wasenza saba ngofakazi bombuso wakho opheleleyo.
Ngakho-ke, siyakubonga sikudumisa Nkulunkulu
Baba. - Siyakubabaza...
IZINKONZO
179
K. Ngakho-ke sihlanganyela labangcwele abasezulwini
labakhokheli beBandla lakho, lamakholwa
onke, labo bonke abakukhonzayo sisithi: -
B. UNgcwele, uNgcwele, uNgcwele Nkosi...
UKUBONGA LOKUDUMISA UNKULUNKULU (C)
K. Kasibongeni uNkulunkulu, ngoba ulungile.
B. Uthando lwakhe olungapheliyo lumi kuze
kube nininini.
K. Simangaliswa yikho konke owakudalayo, Nkosi,
sinkema imilomo sikhumbula umusa lokulunga
kwakho. Simakade, sihube ndawonye sisithi:
B. Siyakubonga sikudumisa, Nkosi,
siyakubonga sikudumisa!
K. Amanzi athambisa umhlaba uthele, izikhathi
lomkhathi kuvuselela impilo yethu, ngalokhu
siyakubonga sikudumisa, Nkosi, siyakubonga
sikudumisa. - Siyakubonga...
K. Inhlanyelo iyahlanyelwa ife, kodwa ivuka ekufeni,
imile, ifakaze kithi sonke, ukuthi lathi sizakufa
sibuye sivuke. Ngalokhu siyakubonga sikudumisa!
- Siyakubonga...
K. Imisebenzi yabantu bakho bonke eyenza ukuba
umhlaba uveze ukudla lezithelo, siyinikela kuwe,
kanye loMnikelo omutsha kaKristu, sisithi: -
Siyakubonga...
K. Nguwe owasinika amandla okunqoba ubunzima
esabunqobayo; nguwe owasiphephisa ezingozini
ezazisizingelezile; nguwe owasophula ezindlaleni,
lasemikhuhlaneni, ngakho-ke, siyakubonga
sikudumisa! - Siyakubonga...
K. Siyakuhubela ngentokozo ihubo elitsho okudaliweyo
konke, sikanye leBandla lakho elilihubayo
lelohubo, sikhuleka ngokuthemba kuwe Baba,
sisithi: UNgcwele, uNgcwele uNgcwele Nkosi...
IZINKONZO
180
UKUBONGA LOKUDUMISA UNKULUNKULU (D)
K. Kasibongeni uNkulunkulu, ngoba ulungile.
B. Uthando lwakhe olungapheliyo lumi kuze
kube nininini.
K. Siyakubonga ngenhliziyo zethu zonke, Nkulunkulu
Baba, siyakubabaza, siyakwazisa, ngokuthumela
uMoya oNgcwele enhliziyweni zabantu
bakho.
B. Thumela uMoya wakho oNgcwele
enhliziyweni zabantu bakho.
K. UMoya wakho usikhupha kwezomhlaba, usenyusela
kwezaphezulu, simangaliswe yizimangaliso
zakho. - Thumela...
K. UMoya wakho oNgcwele uyasivuselela, asenze
silungisele umbuso wakho; ngaye usibonisa uthando
lwakho olumangalisayo, umanyanise abantu
bakho babe munye. - Thumela...
K. Sihlangene lapha ukuze siqinisane, sinqobe amandla
obumnyama ngamandla kaKristu ovukileyo,
sibe lethemba elitsha lempilo entsha kuye. -
Thumela...
K. Ngalokhuke, sikanye leBandla lonke, eliyilona
elifakaza izimangaliso zothando lwakho kubantu
bonke, ndawonye labangcwele bonke, ababetshumayela
iVangeli emazweni wonke, sithi:
B. UNgcwele, uNgcwele, uNgcwele Nkosi...

Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)