The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Mano Rosary Prayers
This language is also known as Mann, Maa, Mah, and Mawe.
This language is spoken by 185,000 people in Nimba Couny, north central Liberia. It is also spoken in Guinea.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Our Father

Ko Dàa l i lía,
i t è kɛ t l lɛ mia sé lɛ t yiè káa ká.
I zì tò-mia-là è nu.
W lέ ɓà nàà à káa, è kɛ t zèe lὲ zí à kɛὲ
lɛ à ká lὲía lέ ɓe.
Ì léɓèlè lέ lɛ ko m kó sl ɓoa, nᴐ
ko lὲɛ pέnɛɛ.
Ì k w yᴐᴐ lέ kᴐaà kɛɛ m, ɓá káá t,
lὲ zí kò kãá w yᴐᴐ lέ mia ò kὲ ko káa m,
káà kàà à ká ta lέ ɓe.
Yékὲ í nu ko ká lὲ lέ mia yí-d-w lɛ yía m.
Kɛɛ ì ko la Kɛ-pὲ Yᴐᴐ Kɛ-mìa kὲlὲ.


 

Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)