The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

 Malgache Rosary Prayers
This language is also known as
Malagasy and Standard Malagasy.
  This language is spoken by 9,390,000 people in 
 Madagascar, including people in Merina, Betsimisaraka, Betsileo, Antandroy, Tanala, and Antaimoro.


See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Amin'ny anaran'ny Ray / The Sign of the Cross / Signum Crucis

    Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina.

    Amena.


Rainay an-danitra / Our Father / Pater Noster
Rainay an-danitra
Hohamasinina anie ny anaranao
Ho tonga anie ny Fanjakanao
Ho tanteraka anie ny sitraponao
Ety an-tany tahaka

ny any an-danitra. 
Omeo anay anio ny haninay isan’andro
Avelao ny fahotanay
Tahaka ny amelanay izay nanao ratsy taminay
Aza avelanao ho azon’ny fitaoman-dratsy izahay
Fa manafaha anay amin’ny ratsy. Amena.

Arahaba ry Maria  / Hail Mary / Ave Maria
Arahaba ry Maria
feno hasoavana ny Tompo ao Aminao,
nosohavina noho ny vehivavy rehetra Ianao,
ary nosohavina i Jeso nateraky ny kibonao,
Masina Maria, Renin'Andriamanitra,
mivavaha ho anay mpanota,
ankehitriny ary amin'ny andro hahafatesanay. 
Amina.

Voninahitra / Glory Be to the Father / Gloria Patri

Voninahitra anie ho an’ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina.
Tahaka ny taloha sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen.Alina Masina / Silent Night / Stille Nacht (Malagasy Version)


Alina Masina
Alina masina,
Tonga ny mpanavotra
Indro teraka ao Betlehema
Ny mpanjakan'i Jerosalema
Mifalia izao,
mifalia izao.

Mihainoa, mihainoa
Ny feon'anjely sambatra
Milaza fa vao teraka
Ny zanak'Andriamanitra
Mihainoa izao,
mihainoa izao.

Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)