The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Malagasy Rosary Prayers
This language is also known as Malgache and Standard Malgache.
This language is spoken by 6,000,000 people in the Democratic Republic of Madagascar, also known as Repoblika Demokratika Malagasy.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Rainay Izay / Our Father / Pater Noster

Rainay Izay any an-danitra,
hohamasinina anie ny ananranao.
Ho tonga anie ny fanjakanao.
Hatao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra.
Omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay.
Ary mamelà ny helokay
tahaka ny namelanay izay meloka taminay.
Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakam-panahy,
fa manafaha anay amin'ny ratsy.
Fa Anao ny fanjakana sy ny hery
ary ny voninahitra mandrakizay.
Amena.

Another version of
Rainay Izay / Our Father / Pater Noster :
Rainay izay any an-danitra
Hamasinina anie ny anaranao
Ho tonga anie ny fanjakanao
Ho tanteraka anie ny sitra-ponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra
Omeo anay anio ny haninay isan'andro
Avelao ny fahotanay
Tahaka ny namelanay izay nanao ratsy taminay
Ary aza entina amin'ny fitaoman-dratsy izahay
Fa manafaha anay amin'ny ratsy
Fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay
Amena.

Another version of
Rainay Izay / Our Father / Pater Noster :
Rainay izay any an-danitra
Hamasinina anie ny anaranao
Ho tonga anie ny fanjakanao
Hatao anie ny sitra-ponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra
Omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay
Ary mamela ny helokay
Tahaka ny namelanay izay meloka taminay
Ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy
Fa manafaha anay amin'ny ratsy
Fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay
Amena.
 
Another version of
Rainay Izay / Our Father / Pater Noster / The Lord's Prayer
  Mathieu 6:9-13
9 Rainay izay any an-danitra,
Hamasinina anie ny anaranao
10 Ho tonga anie ny Fanjakanao.
Hatao anie ny sitraponao
Ety an-tany tahaka ny any an-danitra
11 Omeo anay anio ny hanina isan'andro.
12 Avelao ny fahotanay,
tahaka ny namelanay izay meloka taminay.
13 Aza avela ho azon'ny Fankam-panahy
izahay fa mamelaha anay amin'ny Ratsy:
Fa anao ny fanjakana, sy ny hery,
ary ny voninahitra mandrakizay.

Arahaba, ry Mary / Hail Mary / Ave Maria
Arahaba, ry Mary, feno
hasoavana; ny Tompo ao aminao;
nosoavina noho ny vehivavy
rehetra hiano, ary nosoavina Jeso
nateraky ny kibonao.
Masina Mary,
Renin'andriamanitra,
mivavaha ho anay mpanota,
ankehitriny, ary amin'ny
andro hahafatesanay.
Amena.

Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)