The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Lietuviskai (Lithuanian) Rosary Prayers
This language is also known as Lithuanian and Lietuvių .
This language is spoken by 3,000,000 people in Lithuania.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

ROŽANČIUS

Kryžiaus ženklas (žegnojimasis) / The Sign of the Cross / Signum Crucis
+ Vardan Dievo Tėvo + ir Sūnaus,  + ir Šventosios Dvasios. Amen.

Apaštalų tikėjimo išpažinimas / The Apostles' Creed / Credo

TIKIU Į DIEVĄ TĖVĄ visagalį,
dangaus ir žemės Sutvėrėją;
ir į Jėzų Kristų,
vienatinį jo Sūnų, mūsų Viešpatį,
(nusilenkiame) kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios,
gimė iš Mergelės Marijos, (atsitiesiame)
kentėjo prie Poncijaus Piloto,
buvo prikaltas prie kryžiaus,
numiręs ir palaidotas;
nužengė į pragarus;
trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių;
įžengė į dangų,
sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje,
iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.

Tikiu į Šventąją Dvasią,
šventąją visuotinę Bažnyčią,
šventųjų bendravimą,
nuodėmių atleidimą,
kūno iš numirusių prisikėlimą
ir amžinąjį gyvenimą.
Amen.

Another version of
Apaštal
ų tikėjimo išpažinimas
/ The Apostles' Creed / Credo

Tikiu (į) Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėją.

Ir (į) Jėzų Kristų, vienatinį jo Sūnų, mūsų Viešpatį, kuris prasidėjo iš

Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto,

buvo nukryžiuotas, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarą, trečiąją dieną

kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš

ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.

Tikiu (į) Šventąją Dvasią, šventąją krikščionišką Bažnyčią, šventųjų

bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį

gyvenimą.  Amen.

Teve Musu / Our Father / Pater Noster
Teve Musu kuris esi dangujè!
Teesie šveñtas Tàvo vardas,
teateinie Tàvo karalyste,
Teesie Tàvo valià
kaip danguje, taip ir zemeje.
Kasdienes musu dúonos dúok mùms
šiañdienir atlèisk mums musu kaltès,
kaip ir mes atleidziame sàvo kaliniñkams.
Ir neléisk musu gùndyti,
bèt gélbek mùs nuo pikto.  Amen.

Another  version of
Tėve Mūsų / Our Father / Pater Noster
Tėve mūsų, kuris esi danguje!  Teesie šventas Tavo vardas, 
teateinie Tavo karalystė, 
teesie Tavo valia  kaip danguje,
taip ir žemėje.
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes,
 kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti,
 bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.


Another  version of
Teve Musu / Our Father / Pater Noster:
Teve musu,
kuris esi danguje,
teesie sventas Tavo vardas,
teatienie Tavo karalyste,
teesie Tavo valia kaip danguje,
taip ir zemeje.
Kasdienes usu duonos duok mums siandien
ir atleisk mums musu kaltes,
kaip ir mes atleidziame savo kaltininkams.
Ir neleisk musu gundyti,
bet gelbek mus nuo pikto.  Amen.

Another version of
Tėve Mūsų / Our Father / Pater Noster
Tėve Mūsų, kuris esi danguj!
Teesie šventas Tavo vardas,
teateinie Tavo karalystė,
Teesie Tavo valia
kaip danguje, taip ir žemeje.
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes,
kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Ir nevesk mus į pagundą,
bet gelbėk mus nuo pikto.
Amen.

Doxology

[Nes tavo yra karalystė ir macis ir garbė iki amžių.]

Another version of
Tēve mūsų / Our Father / Pater Noster
Tēve mūsų, kuris esi danguosu.
Švįskisi vardas Tavā.
Ataiki Tavā karalystē.
Būki Tavā valia
kaip dunguj, teip žamēj.
Duonų mūsų visų dzienų duoki mumus nū
ir atlaiski mumus mūsų kaltes,
kaip ir mes atleidzame mūsų kalciemus.
Neveski mūsų žalānu,
ale mus gelbēki nuogi visā piktā.
Amen.

Another version of
Tėve mūsų / Our Father /  Pater Noster

Tėve mūsų, kurs esi danguje: teesie šventas Tavo
Father of-us who art in-Heaven be holy of-Thee

vardas. Teateinie Tavo karalystė. Teesie Tavo valia,
name come of-Thee kingdom be of-Thee will

kaip danguje, taip ir ant žemės. Kasdienės mūsų
as in-Heaven so and on earth daily of-us

duonos duok mums šiandien. Ir atleisk mums mūsų
bread give us today and forgive us of-us

kaltes, kaip ir mes alteidžiame savo kaltininkams. Ir
debts as and we forgive of-selves debtors and

nevesk mus į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto.  Amen.
not-lead us into temptation but deliver us from evil.  Amen.


Another version of

Tēve musų / Our Father / Pater Noster
 
Tēve musų, kurs esi danguje,
Buk švenčiamas vardas Tavo.
Ateik karalystē Tavo.
Buk valia Tavo,
Kaip danguje, taip ir ant žemēs.
Duoną musų dienišką duok mums ir
šiandien.
Ir atleisk mums musų kaltes,
kaip mes alteidžiam savo kaltiems;
Ir nevesk mus į pagundinimą;

bet gelbēk mus nuo pikto.  Amen.

Another version of
Tewe Musu / Our Father / Pater Noster

Tewe musu kursey esi danguy, szweskis wardas Tawo; ateyk karaliste Tawo, buk wala Tawo kayp and dangaus teyp ir andziam es: donos musu wisu dienu dok mumus szedien; ir atlayisk mums musu kaltes kayp ir mes atlaydziam sawiemus kaltiemus: ir newesk musu ing pagundynima; bet giaf bekmus nog pikto. Amen.

Another version-1905
Tẽwe musû, kurs essi danguje, T'essie szwenczamas Tawo wardas. Te ateinie Tawo karalŋste. Te nusidüdie Tawo wale

kaip danguje, taip ir ant źémês. Düną musù dienišką dük mums ir sze dieng. Ir atléisk mums musû kaltes, kaip mes atléidzam sawo kaltiemus. Ir ne wesk mus i pagundima, bet
gélbẽk mus nü pikto. Amen.

Another version—1884
Tẽwe musû, kurs essi danguje. T'essie szwenczamas Tawo wardos. Te ateinie Tawo karalyste. Te nusidůdie Tawo wale kaip danguje, taip ir ant źémês; Důną musû dieniską důk mums ir szę dieną; Ir atléisk mums musû kaltes, kaip mes atléidźam sawo kaltiemus; Ir ne wesk mus ŧ́ pagundima; bet gélbẽk mus nů pikto. Amen.

Another version

Tẽwe musû, kurs essi danguje, T'essie szwenczamas Tawo wardas. Te ateinie Tawo karalŋste. Te nusidüdie Tawo wale
kaip danguje, taip ir ant źémês. Düną mus, kurs essi danguje. T'essie szwenczamas Tawo wardos. Te ateinie Tawo karalŋste. Te nusidůdie Tawo wale kaip danguje, taip ir ant źémês; Důną musû dieniską důk mums ir szę dieną; Ir atléisk mums musû kaltes, kaip mes
atléidzam sawo kaltiemus; Ir ne wesk mus í pagundima; bet gélbẽk mus nü pikto. Amen.

Another version—1870 eastern and western dialect
Tewe musu kursey esi danguy, szweskis wardas Tawo; ateyk karaliste Tawo. Buk wala Tawo kayp and dangaus teyp ir andziam es. Donos musu wisu dienu dok mumus szedien. Ir atlayisk mums musu kaltes kayp ir mes allaydziam sawiemus kaltiemus. Ir newesk musu ing pagundynima; bet giaf bekmus nog pikto. Amen.

Another version
Tewe musu, kuris essi dangui; teessie Sywanczamas wards Tawo: Teateit Tawo karaliste; tenusi duodie Tawo walle kaip dangui, taip ir ant zemes. Duona nusu dieniszka duok mums szendiena: atleisk mums nusu kalles, kaid mes atleitriam sawiemus kaltemus. Amen.

Another version –1870
Tewie musu, kursay esi danguose: szwenskis wardas Tawo. Ateyk karaliste Tawo. Buk wala Tawo keyp danguy teyp ir ant žiames. Duonos musu wisu dienu duok mums szendiena. Ir atłaysk mums kaltes musu, kaypo ir més atłaydziam sawiemis kaltiemis. Ir ne wesk mus ing pagundinima, bet gialbek mus nuog pikto. Amen.

Another version –1869
Tẽwe musû, kurs essi danguje, T'essie szwenczamas Tawo wardas. Te ateinie Tawo karalŋste. Te nusidüdie Tawo wale
kaip danguje, taip ir ant źémês. Düną musû dieniszką dük mums ir sze dieną; Ir atléisk mums musû kaltes, kaip mes altéidzam sawo kaltiemus; Ir ne wesk mus I pagundima; bet gélbẽk mus nü pikto. Amen.

Another version-1713
Tewe musu kursey esi danguy,
 1. Szweskis wardas Tawo.
 2. Ateyk karaliste Tawo.
 3. Buk wala Tawo kayp and dangaus teyp ir andziam es.
 4. Donos musu wisu dienu dok mumus szedien.
 5. Ir atlayisk mums musu kaltes kayp ir mes atlaydziam
  sawiemus kaltiemus.
 6. Ir newesk musu ing pagundynima.
 7. Bet giaf bekmus nog pikto,
  Amen.

Sveika Marija / Angelo Pasveikinimas Marijai / Hail Mary / Ave Maria
  Sveika, Marija,
malonês pilnoji.
Vieshpatis su Tavimi,
tu pagirta tarp moterun
ir pagirtas Tavo Sûnus Jêzus.
Shventoji Marija, Dievo Motina,
melsk uzh mus, nusidêjêlius,
dabar ir mûsun mirties valandan.
Amen.

This is another version of
Sveika Marija / Angelo Pasveikinimas Marijai / Hail Mary / Ave Maria
Sveika, Marija, malonės pilnoji! Viešpats su Tavimi!
Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.
Šventoji Marija, Dievo Motina, melsk už mus, nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.

This is another version of

Sveika Marija / Angelo Pasveikinimas Marijai / Hail Mary / Ave Maria
Sveika, Marija,
malonës pilnoji,
Vieðpats su Tavimi.
Tu pagirta tarp moterø
ir pagirtas Tavo sûnus Jëzus.

Ðventoji Marija, Dievo Motina,
melsk uþ mus, nusidëjëlius,
dabar ir mûsø mirties valandà.
Amen.

This is another  version of

Sveika Marija / Angelo Pasveikinimas Marijai / Hail Mary / Ave Maria

Sveika Marija
mylistos pilna, viešpats
su Tavimi; Pagirta Tu
tarp moterų ir pagirtas
vaisius žyvato Tavo Jezus.
Šventa Marija, Motina
Dievo, melskis už mus
griešnus, dabar ir valandoje
smerčio mųsų.  Amen.

This is another  version of

Sveika Marija / Angelo Pasveikinimas Marijai / Hail Mary / Ave Maria
Sveika Marija, Malon s pilnoji,
Vie pats su Tavimi.
Tu pagirta tarp moter
ir pagirtas Tavo ios vaisius Jezus.
ventoji Marija, Dievo motina,
Melsk u mus nusi d j lius dabar
ir m s mirties valandoje.
Amen.

Garbė Dievui Tėvui / Glory Be / Gloria Patri
Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

Sveika, Karaliene /
Hail, Holy Queen / Salve, Regina
Sveika, Karaliene, gailestingoji Motina,
mūsų gyvybe, paguoda ir viltie, sveika!
Tavęs šaukiamės ištremtieji Ievos vaikai,
Tavęs ilgimės, verkdami ir vaitodami šiame ašarų klonyje.
Todėl Tu, mūsų Užtarėja, savo gailestingas akis į mus atkreipki
ir Jėzų, garbingą mylimąjį Sūnų, mums po šios tremties parodyk.
O geroji, o malonioji, o mieliausioji Mergele Marija!

The Mysteries of the Rosary

Džiaugsmo slėpiniai / The Joyful Mysteries
Angelas apreiškia Marijai Dievo Sūnaus įsikūnijimą.
Marija lanko šv. Elzbietą.
Gimsta Jėzus.
Išganytojas aukojamas šventykloje.
Jėzus randamas šventykloje.

Šviesos slėpiniai / The Luminous Mysteries
Jėzaus krikštas Jordane.
Darbų pradžia Kanos vestuvėse.
Dievo Karalystės skelbimas, raginant atsiversti.
Jėzaus atsimainymas.
Eucharistijos įsteigimas (Paskutinė vakarienė).

Kančios slėpiniai / The Sorrowful Mysteries
Jėzus meldžiasi Alyvų sode.
Jėzus nuplakamas.
Jėzus vainikuojamas erškėčiais.
Jėzus neša kryžių.
Jėzus miršta ant kryžiaus.

Garbės slėpiniai / The Glorious Mysteries
Jėzus prisikelia iš numirusiųjų.
Jėzus žengia į Dangų.
Į žemę atsiunčiama Šventoji Dvasia.
Marija imama į Dangų.
Marija Danguje vainikuojama.

Rožinio kalbėjimo planas / How to pray the Rosary
Įžangos malda – Tikėjimo išpažinimas, „Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“ (3 kartus), „Garbė Dievui Tėvui“. Jos tikslas – susitelkti meditacijai. Dvidešimt Katalikų Bažnyčios teiktinų slėpinių yra suskirstyti į keturias dalis: džiaugsmo, šviesos, kančios ir garbės. Apmąstant vieną slėpinį, kalbama „Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“ (10 kartų), „Garbė Dievui“.

Angelo pasveikinimas / (Ave, Maria)
Malda „Sveika, Marija“ (paraidžiui: „Džiaukis, Marija“) kartoja Evangelijoje pagal Luką aprašytą istoriją (Lk 1, 26-56). Pats Dievas per savo angelą sveikina Mariją. Mūsų malda drįsta pakartoti sveikinimą Marijai, žvelgdama į ją taip, kaip Dievas pažvelgė į savo nuolankią tarnaitę, ir ja džiaugtis taip, kaip džiaugiasi Dievas. „Tu pagirta tarp moterų“ – Elzbietos sveikinimas Marijai. Pagirta, nes patikėjo, kad Viešpaties žodžiai išsipildys. Dėl savo tikėjimo ji tapo tikinčiųjų Motina; jos dėka visos žemės tautos gauna Tą, kuris pats yra Dievo palaiminimas: „pagirtas tavo Sūnus („įsčių vaisius“) – Jėzus“. Prašydami Mariją melsti už mus, mes prisipažįstame, kad esame nusidėjėliai ir kreipiamės į Galestingumo Motiną tiek dabar, tiek pavesdami jai savo mirties valandą.

Dangaus Karaliene / Queen of Heaven / Regina Coelis
Dangaus Karaliene, džiūgauki, aleliuja,
nes tas, kurį turėjai garbės nešioti, aleliuja,
prisikėlė, kaip buvo sakęs, aleliuja.
Melski už mus Dievą, aleliuja!

Džiūgauk ir linksminkis, Mergele Marija, Aleliuja!
Nes Viešpats tikrai prisikėlė, Aleliuja!

Dieve,
pradžiuginęs pasaulį savo Sūnaus,
mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimu,
leisk Mergelei Marijai, Jo Motinai, užtariant
pasiekti amžinojo gyvenimo džiaugsmą.
Per Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen.

Viešpaties Angelas / The Angelus
Viešpaties angelasapreiškė Marijai:
„Tu pradėsi iš Šventosios Dvasios".
Sveika, Marija...

„Štai aš Viešpaties tarnaitė,
teesie man pagal Tavo žodį".
Sveika Marija...

Ir Žodis tapo kūnu,
ir gyveno tarp mūsų.
Sveika Marija...

Melski už mus, Šventoji Dievo Gimdytoja,
kad taptume verti Kristaus pažadų.
Meldžiame Tave, Viešpatie,
įliek į mūsų širdis savo malonės,
kad, Angelui apreiškus, pažinę Tavo Sūnaus įsikūnijimą,
būtume per Jo kančią ir kryžių nuvesti į prisikėlimo garbę.
Per Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen.


MANO SIELA ŠLOVINA VIEŠPATĮ / Magnificat
MANO SIELA ŠLOVINA VIEŠPATĮ,
mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju,
nes jis pažvelgė į nuolankią savo tarnaitę.
Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos,
nes didžių dalykų padarė man Viešpats,
ir šventas yra jo vardas!
Jis maloningas iš kartos į kartą
tiems, kurie jo klauso.
Jis parodo savo rankos galybę
ir išsklaido išdidžios širdies žmones.
Jis numeta galiūnus nuo sostų
ir išaukština mažuosius.
Alkstančius gėrybėmis apdovanoja,
turtuolius tuščiomis paleidžia.
Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui,
kad minėtų jo gailestingumą,
kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams –
Abraomui ir jo palikuonims per amžius.

Nikėjos–Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas / The Nicene Creed

Mes tikime į vieną Dievą, visagalintį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos Kūrėją.

Mes tikime į vieną Viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusį iš Tėvo: Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusį, bet ne sukurtą, esantį vienos prigimties su Tėvu. Per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų, žmonių, dėl mūsų išganymo nužengė iš dangaus. Šventosios Dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas ant kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip Šventame Rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių. Įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius.

Mes tikime į Šventąją Dvasią, Viešpatį Gaivintoją, kylančią iš Tėvo (ir Sūnaus), su Tėvu ir su Sūnumi garbinamą ir šlovinamą, kalbėjusią per pranašus.

Mes tikime vieną, šventą, visuotinę, apaštališką Bažnyčią. Mes pripažįstame vieną krikštą nuodėmėms atleisti. Mes laukiame mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.

Amen.

Another version of
 
Nikėjos–Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas / The Nicene Creed

Tikiu į vieną Dievą.
Visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, viso ko regimo ir neregimo Kūrėją.
Ir į vieną Viešpatį Jėzų Kristų, viengimį Dievo Sūnų. Gimusį iš Tėvo prieš visus amžius. Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo. Gimusį, ne sukurtą, esantį vienos prigimties su Tėvu, per kurį visa padaryta. Kuris dėl mūsų, žmonių, ir dėl mūsų išganymo nužengė iš dangaus. (čia priklaupiama) Ir įsikūnijo nuo Šventosios Dvasios iš Mergelės Marijos, ir tapo žmogumi.
Taip pat dėl mūsų nukryžiuotas, valdant Poncijui Pilotui kentėjo ir buvo palaidotas. Prisikėlė trečiąją dieną, pagal Raštus. Įžengė į dangų, sėdi Tėvo dešinėje. Vėl šlovingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti, Jo karalystei nebus galo.
Ir į Šventąją Dvasią, Viešpatį ir gaivintoją. Kuri kyla iš Tėvo ir Sūnaus. Kuri kartu su Tėvu ir Sūnumi garbinama ir šlovinama. Kuri kalbėjo per pranašus.
Ir vieną, šventą, visuotinę ir apaštalinę Bažnyčią. Pripažįstu vieną Krikštą nuodėmėms atleisti. Laukiu mirusiųjų prisikėlimo. Ir ateisiančio † amžiaus gyvenimo. Amen.


Another version of
 
Nikėjos–Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas / The Nicene Creed

Tikiu Vбenа Dievа, visagalб Tлvа, dangausб ir юemлs, regimosios ir neregimosios visatos Kыrлjа.

Tikiu vбenа Vieрpatб Jлzш Kristш, vienatinб Dievo Sыnш, prieр visus amюius gimusб iр Tлvo: Dievа iр Dievo, рviesа iр рviesos, tikrа Dievа iр tikro Dievo; gimusб, bet ne sukurtа, esantб vienos prigimties su Tлvu. Per jб visa yra padaryta. Jis dлl mыsш юmoniш, dлl mыsш iрganymo nuюengл iр dangaus. Рventosios Dvasios veikimu priлmл kыnа iр Mergelлр Marijos ir tapo юmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dлl mыsш buvo prikaltas prie kryюiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip Рventajame Raрte iрpranaрauta, treиiаjа dienа prisikлlл iр numirusiш. Бюengл б dangш ir sлdi Dievo Tлvo deрinлje. Jis vлl garbingai ateis gyvшyш ir mirusшjш teisti ir vieрpataus per amюius.

Tikiu Рventаjа Dvasiа, Vieрpati Gaivintojа, kylanиiа iр Tлvo ir Sыnaus, su Tлvu ir Sыnumi garbinamа ir рlovinamа, kalbлjusiа per pranaрus.

Tikiu vбenа, рventа, visuotinж, apaрtalinж Baюnyиiа.

Priraюбstu vбenа Krikрtа nuodлmлms atleisti. Laukiu mirusiшjш prisikлlimo ir bыsimo amюinojo gyvenimo. Amen.

Atanazo tikėjimo išpažinimas / The Athanasian Creed

Kiekvienas, kas nori būti išgelbėtas, pirmiausia turi laikytis krikščioniško tikėjimo.
Kas šio tikėjimo nesilaiko nuosekliai ir tikrai, tas, be jokios abejonės, pražus amžiams.
Tai yra tikras krikščioniškas tikėjimas, jei mes vieną Dievą Trejybėje ir Trejybę vienybėje garbiname.

Mes negalime jos asmenis supainioti, nei dieviškosios būties perskirti.
Vienas asmuo yra Tėvas, kitas - Sūnus, trečias - Šventoji Dvasia.
Bet Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia yra vienas vienintelis Dievas, lygus savo garbe, lygus savo amžina šlove.
Koks yra Tėvas, toks ir Sūnus, tokia ir Šventoji Dvasia.
Tėvas yra nesukurtas, Sūnus yra nesukurtas, Šventoji Dvasia yra nesukurta.
Tėvas yra beribis, Sūnus yra beribis, Šventoji Dvasia yra beribė.
Tėvas yra amžinas, Sūnus yra amžinas, Šventoji Dvasia yra amžina.
Tačiau nėra trys amžinieji, bet tik vienas amžinas.
Lygiai, kaip nėra trys nesukurti, nei trys beribiai, bet tik vienas nesukurtas ir vienas beribis.
Tėvas yra visagalis, Sūnus yra visagalis ir Šventoji Dvasia yra visagalė.
Tačiau nėra trys visagaliai, bet tik vienas visagalis.
Tėvas yra Dievas, Sūnus yra Dievas ir Šventoji Dvasia yra Dievas.
Tačiau nėra trys dievai, bet tik vienas vienintelis Dievas.
Tėvas yra Viešpats, Sūnus yra Viešpats ir Šventoji Dvasia yra Viešpats.
Tačiau nėra trys viešpačiai, bet tik vienas Viešpats.
Nes lygiai kaip mes pagal krikščionišką tiesą turime kiekvieną asmenį Dievu ir Viešpačiu pripažinti, taip pagal krikščionišką religiją yra draudžiama sakyti, kad yra trys dievai ar trys viešpačiai.

Tėvas nėra niekieno padarytas, nei sukurtas, nei gimęs.
Sūnus yra vienas iš Tėvo, nei padarytas, nei sukurtas, bet yra gimęs.
Šventa Dvasia yra iš Tėvo ir Sūnaus, nei padaryta, nei sukurta, nei gimusi, bet iš jų kylanti.
Taigi yra vienas Tėvas, ne trys tėvai; vienas Sūnus, ne trys sūnūs; viena Šventoji Dvasia, ne trys šventosios dvasios.
Ir šioje Trejybėje nėra nei pirmojo, nei paskutiniojo, nei didžiausiojo, nei mažiausiojo.
Bet visi trys asmenys yra lygiai amžini, lygiai didingi viename; todėl, kaip sakyta, visuomet garbinama Trejybė vienybėje ir vienybė Trejybėje.  
Todėl kas nori tapti išgelbėtas, tas turi mąstyti apie Trejybę.

Tačiau reikia amžinam išgelbėjimui ištikimai tikėti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus įsikūnijimu.
Nes teisingas yra tikėjimas, kai mes tikime ir išpažįstame, kad mūsų Viešpats Jėzus Kristus, Dievo Sūnus, yra Dievas ir Žmogus.
Jis yra Dievas prigimtim iš Tėvo, gimęs prieš visus amžius; ir  žmogus prigimtim iš motinos, gimęs pasaulyje.
Jis yra tobulas Dievas ir tobulas Žmogus, su mastančia siela ir žmogiškuoju kūnu.
Būdamas Dievas jis yra lygus Tėvui, ir būdamas žmogus jis yra mažesnis už Tėvą.
Nors jis yra Dievas ir Žmogus, tačiau nėra du, bet tik vienas Kristus.
Vienas Kristus yra ne todėl, kad dieviškumas pavirto kūnu, bet kad Dievas priėmė žmogiškumą.
Vienas jis yra ne todėl, kad sumaišytos dvi prigimtys, bet per asmens vienybę.
Nes lygiai kaip protinga siela ir kūnas yra vienas žmogus, taip vienas Kristus yra Dievas ir žmogus.
Jis kentėjo dėl mūsų išgelbėjimo; nužengė į pragarą, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių;
Jis įžengė į dangų. Jis sėdi Tėvo, visagalinčio Dievo, dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir numirusių teisti.
Jo atėjimo metu visi žmonės prisikels savo pačių kūnais ir  turės duoti ataskaitą už savo darbus.
Kurie darė gera, įeis į amžinąjį gyvenimą, o kurie darė pikta, į amžinąją ugnį.

Tai yra tikras krikščioniškas tikėjimas; kas tuo netiki tvirtai ir ištikimai, tas negali būti išgelbėtas.

Amen.

Maldos, kalbamos prieš kiekvieną Rožančiaus dalį. /

How to Pray the Rosary

Atverk, Viešpatiem mano burną, idant garbinčiau Tavo šventą Vardą, išvalyk iš manęs visas tuščias, nedoras ir piktas mintis, apšviesk mano protą ir įkaitint jausmus, idant tinkamai, atsidėjęs ir nuoširdžiai kalbėčiau šv. Rožančių ir pelnyčiau Tavo malonių. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

1 Tėve mūsų, 3 sveika Marija, 1 Garbė Tėvui.

Pirma, džiaugsmingoji dalis
(pirmadieniais ir ketvirtadieniais)

Pirmoji paslaptis

Apreiškimas

Angelas apreiškia Marijai, kad Dievas yra ją apsirinkęs pasaulio Išganytojo motina. Šv. Panelė širdimi nusižemina ir surinka, o Dievo Sūnus tampa žmogum jos nekalčiausioje įsčioje.

Amžinasis Žodi, iš meilės dėl mūsų tapęs Kūnu, duodi Tau didžiausią garbę. Šv. Panele, padėk man tavo pavyzdžiu pamėgti nusižeminimo dorybę ir visuomet sutikti su Dievo valia.

1 Tėve mūsų, 10 Sveika Marija, 1 Garbė Dievui

Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji.
Melskis už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.

Antroji paslaptis

Aplankymas

Po aprieškimo Marija eina aplankyti šv. Elzbietos, savo giminaitės, šv. Jono Krikštytojo motinos, norėdama ją negalėje pavaduoti. Šitas aplankymas tampa malonių versme šv. Jonui ir jo motinai.

Geriausiuas Jėzau, aplankyk mano širdį ir sužadink manyje artimo meilę ir norą jam vargstant padėti. Šv. Panele, išmelsk man malonės, kad visi mano aplankymai būtų pažymėti šitomis dorybėmis.

1 Tėve mūsų, 10 Sveika Marija, 1 Garbė Dievui

Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji.
Melskis už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.

Trečioji paslaptis

Viešpaties Jėzaus gimimas

Viešpats Jėzus ateina į šį pasaulį Betliejaus tvartelyje didžiausime varge. Būdamas be galo turtingas, iš meilės man tampa pavargėliu.

Mieliausias Jėzau, kas Tavęs vargstančio nemylėtų! Šv. Panele, padėk man atitraukti savo širdį nuo laikinųjų gėrybių ir atiduoti ją vien Dievui.

1 Tėve mūsų, 10 Sveika Marija, 1 Garbė Dievui

Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji.
Melskis už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.

Ketvirtoji paslaptis

Viešpaties Jėzaus aukojimas

Keturiasdešimtą dieną, po Viešpaties gimimo, Marija neša jį į bažnyčią aukoti Dievui, pilydama įsakymą, kuris jos nesaistė.

Paklusiniausias Jėzau, Tu klausei žmonėms duoto įsakymo, o aš ir Tavęs nenoriu klausyti!.. Šv. Panele, paklusnumo paveiksle, teikis padaryti, kad aš uoliai pildyčiau Dievo ir Bažnyčios įsakymus.

1 Tėve mūsų, 10 Sveika Marija, 1 Garbė Dievui

Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji.
Melskis už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.

Penktoji paslaptis

Jėzaus atradimas bažnyčioje

Dvylikos metų V. Jėzus eina į bažnyčią ir ten pasilieka mokytojų tarpe. Čia jį atranda Marija ir Juozapas, tris dienas jo rūpestingai ieškoję.

Maloningiausias Jėzau, teikis man padėti kad Tave atrasčiau tikros atgailos ašaromis… Šv. Panele, išmelsk man malonės visuomet gyventi su Jėzumi ir niekad Jo savo nuodėmėnis neberprarasti.

1 Tėve mūsų, 10 Sveika Marija, 1 Garbė Dievui

Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji.
Melskis už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.

Antra sopulingoji dalis
(antradieniais ir penktadieniais)

Primoji paslaptis

Malda Alyvų darželyje

Po paskuntinės Vakarienės V. Jėzus eina į Alyvų darželi; tenai meldžiasi ir krauju prakaituoja, tardamas: “Tėve, tebūna ne mano valia, bet tavo”.

Sielvarto suspaustoji Jėzaus Širdie, tavyje sau ieškosiu paguodos visuose savo varguose… Šv. Panele, padėk man savo valią visuomet suderinti su Dievo valia.

1 Tėve mūsų, 10 Sveika Marija, 1 Garbė Dievui

Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji.
Melskis už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.

Antroji paslaptis

Viešpaties Jėzaus plakimas

Pilotas liepia V. Jėzų nuplakti. Žiauriūs budeliai muša Jį be pasigailėjimo ir baisiai sužeidžia visą Jo šv. Kūną.

Kantriausias Jėzau, Tu nerūgodamas kentėjai nežmonišką plakimą, duok man kantrumo malonės, idant ir mano kentėjimai būtų naudingi mano išganymui… Sopulingoji Motina, išmelsk man tai savo užtarimu.

1 Tėve mūsų, 10 Sveika Marija, 1 Garbė Dievui

Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji.
Melskis už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.

Trečioji paslaptis

Vainikavimas erškėčiais

Nuožmiai nuplakę Jėzų, kareiviai vainikuoja Jį erškėčiais. Mušdami per juos lazdomis, baisiausiai sužeidžia šv. Jo galvą.

Kenčiantysis Jėzau, kaipgi tie erškėčiai gėdina mano lepumą… Šv. Panele, išmokyk mane dorybės vargintis kūrybingu darbu ir atsitraukti nuo žemės niekų ir nuodėmingų pomėgių.

1 Tėve mūsų, 10 Sveika Marija, 1 Garbė Dievui

Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji.
Melskis už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.

Ketvirtoji paslaptis

Kryžiaus nešimas

Nuteistas mirti, V. Jėzus neša kryžių į Kalvarijos kalną ir po kryžiaus našta tris kartus parpuola.

Jėzau, apsunkintas kryžiaus našta, o dar labiau mano nuodėmėmis, duok man malonės bent verkti, Tau sunkiai kenčiant. Šv. Panele, tegul mano siela patiria tų jausmų, kurių buvai prislėgta, regėdama V. Jėzaus kančią.

1 Tėve mūsų, 10 Sveika Marija, 1 Garbė Dievui

Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji.
Melskis už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.

Penktoji paslaptis

Kalimas prie kryžiaus

Pagaliau, po tiek kančių ir niekinimų, budeliai kala Jėzų prie kryžiaus, ant kurio Jis miršta, aukodamas savo nuopelnus ir savo kraują už žmonių nuodėmes.

Jėzau, iš meilės dėl manęs miręs ant kryžiaus, pririšk mane šventos mailės ryšiais prie savo kryžiaus! Šv. Panele, išmelsk malonės, kad tavo pavyzdžiu visą gyvenimą karštai ir tvirtai mylėčiau Jėzų.

1 Tėve mūsų, 10 Sveika Marija, 1 Garbė Dievui

Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji.
Melskis už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.

Trečia, garbingoji dalis
(trečiadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais)

Pirmoji paslaptis

Kėlimasis iš numirusių

V. Jėzus trečią dieną keliasi iš numirusių nemirtingumo garbėje ir pasirodo savo prieteliams.
Garbingasis Jėzau, tegul mano sieda, atsikėlusi iš nuodėmių, gyvena Tavo malonė. Šv. Panele, išmelsk man šitą atminimą savo galingu užtarimu.

1 Tėve mūsų, 10 Sveika Marija, 1 Garbė Dievui

Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji.
Melskis už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.

Antroji paslaptis

Žengimas į dangų

Keturiasdeštimtą dieną po atsikėlimo iš numirusių V. Jėzus žengia į daangų savo mokinių akivaizdoje.

Jėzau, garbės Karaliau, tegul mano širdis ir visi mano jausmai eina paskui tave ir seka net į dangų. Šv. Panele, ištrėmimo vargus ir trokšti dangaus tėvynės.

1 Tėve mūsų, 10 Sveika Marija, 1 Garbė Dievui

Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji.
Melskis už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.

Trečioji paslaptis

Љventosios Dvasios atsiuntimas

Sekminių dieną Šv. Dvasia regimu būdu, ugninių liežvių pavidalu, nužengia ant Marijos ir Apaštalų.

Ateik, Šv. Dvasia, į mano širdį ir suteik man savo dovanų, o ypač maldos dovaną. Šv. Panele, maldos ir dvasios susitelkimo paveiksle, išmokyk mane šitų dorybių.

1 Tėve mūsų, 10 Sveika Marija, 1 Garbė Dievui

Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji.
Melskis už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.

Ketvirtoji paslaptis

Švč. Panelės Marijos ėnimas į dangų

V. Jėzui įžengus į dangų, Švenčiausioji Motina nesiliauja troškusi vienintelio savo meilės daikto–Jėzaus, pagaliau, iš meilės miršta. Tačiau jos kūnas negenda. V. Jėzus prikelia Mariją iš numirusiųjų ir angelai neša ją į dangų.

Jėzau, skaistusis sielų Sužadėtini! Tu esi mano turtas ir visa mano viltis. Garbingoji Panele, išmelsk man malonės gyventi Jėzui ir Jo meilėje mirti.

1 Tėve mūsų, 10 Sveika Marija, 1 Garbė Dievui

Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji.
Melskis už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.

Penktoji paslaptis

Marijos vainikavimas danguje

Iškelta aukščiau uš visus sutvėrimus Marija, mieliausioji Tėvo duktė, mylimiausiojo Sūnaus Motina, skiasčiausioji Šv. Dvasios sužadėtinė, yra apvainikuota amžina garbe, kaip dangaus ir žemės Karalienė.

Jėzau, Aukščiausiasis Tarpininke, Tu esi visų malonių šaltinis, bet nori, kad jos mums tekėtų per mieliausios Tavo Motinos rankas. Garbingoji Panele, teik man reikalingų malonių.

1 Tėve mūsų, 10 Sveika Marija, 1 Garbė Dievui

Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji.
Melskis už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.

Tikių į Dievą Tėvą.


TRUMPASIS ROŽANČIAUS KALBĖJIMO BŪDAS

I. Džiaugsmingoji dalis

1 paslaptis: angelas Gabriels apreiškia Marijai, kad ji tapo Išganytojo Motina. Melskime nuolankumo dorybės.
2 paslaptis: Marija eina lankyti Elzbietą. Melskimės, kad taip artimą mylėtume, kaip Marija.
3 paslaptis: Jėzus gimsta Betliejaus tvartelyje. Melskime neturto meilės.
4 paslaptis: Marija kūdikėlį Jėzų aukoja bažnyčioje. Melskime klusnumo dorubės.
5 paslaptis: Marija ir Juozapas Jėzų randa bažnyčioje. Prašykime, kad visuomet ieškotume Jėzaus.

II. Sopulingoji dalis

1 paslaptis: Jėzus prieš savo kančią Alyvų daržely krauju prakaituoja. Prašykim gailesčio už nuodėmes.
2 paslaptis: Jėzus skaudžiai plakamas. Prašykime, kad kantriai kęstume vargus.
3 paslaptis: Jėzus žiauriai vainikuojamas erškėčiais. Melskime, kad mokėtume pasiaukoti kitiems.
4 paslaptis: Jėzus keletą kartų krinta po kryžium. Prašykime kantrumo dorybės.
5 paslaptis: Jėzus, prikaltas prie kryžiaus, miršta. Prašykime, kad taip mylėtume Dievą, kaip Jis mus mylėjo.

III. Garbingoji dalis

1 paslaptis: Jėzus trečią dieną keliasi iš numirusiųjų. Melskime, kad atsikeltume iš ydų.
2 paslaptis: Jėzus 40 dieną žengia į dangų. Prašykime, kad Dievas mus išganytų.
3 paslaptis: Jėzus atsiunčia apaštalams Šv. Dvasią. Melskime, kad visuomet būtume Dievo malonėje.
4 paslaptis: Marija yra paimama į dangų. Prašykime laimingos mirties.
5 paslaptis: Marija danguje yra vainikuojama. Prašykime, kad būtume uolūs dangaus Karalienės garbintojai.

ŠVČ. PANOS MARIJOS LITANIJA

Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
Kristau, išgirsk mus.
Kristau, išklausyk mus.
Tėve iš dangaus, Dieve, pasigailėk mūsų.
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų.
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų.
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų.
Šventoji Marija, melskis už mus.
Šv. Dievo Gimdytoja, melskis už mus.
Šventoji panų Pana, melskis už mus.
Motina Kristaus, melskis už mus.
Motina Dievo malonės, melskis už mus.
Motina tyriausioji, melskis už mus.
Motina skaisčiausioji, melskis už mus.
Motina nepalytėtoji, melskis už mus.
Motina nesuteptoji, melskis už mus.
Motina meilingoji, melskis už mus.
Motina stebuklingoji, melskis už mus.
Motina geroji patarėja, melskis už mus.
Motina Sutvėrėjo, melskis už mus.
Motina Išganytojo, melskis už mus.
Pana išmintingiausioji, melskis už mus.
Pana garbingoji, melskis už mus.
Pana šlovingoji, melskis už mus.
Pana galingoji, melskis už mus.
Pana maloningoji, melskis už mus.
Pana ištikimoji, melskis už mus.
Teisybės paveiksle, melskis už mus.
Išminties soste, melskis už mus.
Mūsų linksmybės priežastie, melskis už mus.
Dvasios inde, melskis už mus.
Garbės inde, melskis už mus.
Įstabusis maldingumo inde, melskis už mus.
Rože paslaptingoji, melskis už mus.
Dovido bokšte, melskis už mus.
Bokšte balčiausiasis, melskis už mus.
Aukso namai, melskis už mus.
Sandoros skrynia, melskis už mus.
Dangaus vartai, melskis už mus.
Aušros žvaigžde, melskis už mus.
Ligonių sveikata, melskis už mus.
Nusidėlėlių gynėja, melskis už mus.
Nuliūdusiųjų paguoda, melskis už mus.
Krikščionų pagalba, melskis už mus.
Karaliene Angelų, melskis už mus.
Karaliene Patriarkų, melskis už mus.
Karaliene Pranašų, melskis už mus.
Karaliene Apaštalų, melskis už mus.
Karaliene Kankinių, melskis už mus.
Karaliene Išpažinėjų, melskis už mus.
Karaliene Panų, melskis už mus.
Karaliene visų Šventųjų, melskis už mus.
Karaliene be gimtosios nuodėmės pradėtoji, melskis už mus.
Karaliene dangun paimtoji, melskis už mus.
Karaliene šventojo Rožančiaus, melskis už mus.
Karaliene taikos, melskis už mus.

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų.

*

Tavo apgynimo šaukiamės, šventoji Dievo gimdytoja, mūsų maldų neatmesk mūsų reikaluose, bet nuo visokio pavojaus mus visados gelbėk, Pana garbingoji ir palaimintoji, mūsų Ponia, mūsų Tarpininke, mūsų Užtarytoja, su savo Sūnumi mus sutaikyk, savo Sūnui mus paveski, savo Sūnui mus atiduoki.
V. Meskis už mus, šventoji Dievo Gimdytoja.
R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės

Meildžiame Tave, Viešpatie Dieve, leisk mums, Tavo tarnams, visados džiaugtis sielos ir kūno sveikata ir garbingu palaimintosios Marijos, visuomet Panos, užtarimu, iš dabartinių nuliūdimų išsigelbėti ir amžinąja linksmybe gėrėtis. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)