The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

  Latvian Rosary Prayers
This language is also known as Latviešu, Lettice, Lettish, and Lettisch. 

This language is spoken by 1,394,000 people in Latvia.  It is also spoken in Australia, Belarus, Brazil, Canada, Estonia, Germany, Lithuania, New Zealand, Russia (Europe), Sweden, the Ukraine, the United Kingdom, Venezuela, and the United States of America.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Sign of the Cross / Signum Crucis

+ Dieva Teeva un Deela un Sveetaa Gara vaardaa. Amen.Apustuļu Ticības Apliecība /

Apustuļu ticības apliecība

/ The Apostles' Creed

Es ticu uz Dievu Tēvu,
Visuvaldītāju, debess un zemes Radītāju;

un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo Dēlu,
mūsu Kungu, kas ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no Jaunavas Marijas,
 cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē,
trešajā dienā augšāmcēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva,
Visuvaldītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos.

Es ticu uz Svēto Garu, vienu svētu katolisku
un apustulisku Baznīcu
Baznīcu,
 svēto sadraudzi, grēku piedošanu,
miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen!


Another version of

Apustuļu ticības apliecība / The Apostles' Creed

Mēs ticam uz Dievu Tēvu, Visuvaldītāju,
 Debess un zemes Radītāju, un uz Jēzu Kristu,
Dieva vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu,
kas ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no jaunavas Marijas,
cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris,
aprakts, nokāpis ellē, trešā dienā augšām cēlies no mirušajiem,
uzkāpis debesīs sēdies pie Dieva, Visuvaldītāja Tēva labās rokas,
no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvus un mirušus.
Mēs ticam uz Svēto Garu, vienu svētu vispārīgu Baznīcu,
svēto sadraudzi, grēku piedošanu miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu.

Musu Tevs / Our Father / Pater Noster
Musu Tevs debesis,
Svetits, lai top Tavs vards
Lai nak Tava valstiba,
Tavs prats, lai notiek
Ka debesis, ta ari virs zemes
Musu dienisko maizi dod mums sodien
Un piedod mums musu paradus
Ka ari mes piedodam saviem paradniekiem
Un neieved mus kardinasana,
Bet atpesti mus no launa
Jo Tev pieder valstiba
Speks un gods
Muzigi muzos. Amen.

Another version of
Tēvs Mūsu / Our Father / Pater Noster
Tēvs mūsu, kas esi debesīs!
Svētīts lai top Tavs vārds,
Lai atnāk Tava valstība,
Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien
Un piedod mums mūsu parādus,
Kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem,
Un neieved mūs kārdināšanā,
Bet atpestī mūs no ļaunā.  Āmen.

Doxology
[Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mužīgi.]
Āmen.

Another version of
Teevs Muusu / Our Father / Pater Noster
Teevs muusu, kas esi debesiis, sveetiits lai top Tavs vaards, lai atnaak Tava valstiiba, Tavs praats lai notiek kaa debesiis taa arii virs zemes, muusu dienishkjo maizi dod mums shodien u peidod mums muusu paraadus, kaa arii mees piedodam saviem paraadniekiem un neieved muus kaardinaashanaa, bet atpestii muus no visa ljaunaa.  Amen.

Another version of

Musso tæwss / Our Father / Pater Noster

Musso tæwss kass eeksch dæbbæsim. Swættizlay toop tauwss wardz. Læy eenak mumss tawa kiæmna walstiba, tawss yraatz lay noteek ta wirss sæne mæss kaeeksch dæbbæsim. musu deenisku maisi dod mumss schoden: un pedod mums mussus paraduus ka mæss peedodam muussim paradneekim. Un næ eewædd . . .


Esi sveicinaata Marija / Hail Mary / Ave Maria
Esi sveicinaata Marija,
zheelastiibas pilnaa,
Kungs ir ar Tevi,
Tu esi sveetiita starp sievieteem
un sveetiits ir Tavas miesas auglis Jeezus.
Sveetaa Marija, Dieva Maate,
luudz par mums greeciniekiem
tagad un muusu naaves stundaa. Amen.


Gods lai ir Teevam / Glory Be / Gloria Patri
Gods lai ir Teevam un Deelam un Sveetajam Garam,
kaa tas no iesaakuma ir bijis
taa tagad un vienmeer un muuzhiigi muuzhos. Amen.

Nīkajas-Konstantinopoles Ticības Apliecība / The Nicene Creed

Mēs ticam uz vienu vienīgu, visuspēcīgu Dievu Tēvu, kas radījis debesi un zemi, visu, kas redzams un neredzams;

Un uz vienu Kungu Jēzu Kristu, Dieva vienīgo Dēlu, kas no Tēva dzimis pirms pasaules sākuma, Dievs no Dieva, Gaisma no Gaismas, patiess Dievs no patiesa Dieva, dzimis, ne radīts, ar Tēvu vienāds būtībā, caur kuru viss ir radīts, kas mūsu, cilvēku, un mūsu pestīšanas labad no debesīm nācis un miesa tapis caur Svēto Garu no Jaunavas Marijas un cilvēks tapis, kas par mums krustā sists zem Poncija Pilāta, cietis un aprakts, un trešajā dienā augšāmcēlies pēc Svētajiem Rakstiem, un ir uzņemts debesīs un sēž pie Tēva labās rokas, un godībā atkal atnāks tiesāt dzīvos un mirušos; Viņa valstībai nebūs gala.

Un uz Kungu Svēto Garu, kas dzīvu dara, kas no Tēva un Dēla iziet, kas ar Tēvu un Dēlu vienlīdz pielūdzams un godājams, kas caur praviešiem runājis, - un uz vienu svētu katolisku un apustulisku Baznīcu. – Mēs apliecinām vienu kristību grēku piedošanai un gaidām uz mirušo augšāmcelšanos un dzīvošanu nākamajā pasaulē.

Amen!

Another version of

 Nīkajas-Konstantinopoles Ticības Apliecība / The Nicene Creed

Mзs ticam uz vienu Dievu, Tзvu, Visuvaldоtвju, debess un zemes, visa redzamв un neredzamв Radоtвju.

Un uz vienu Kungu Jзzu Kristu, Dieva vienpiedzimuрo Dзlu, pirms visiem mыюiem no Tзva dzimuрu , Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzimuрu, ne radоtu, vienвdu ar Tзvu bыtоbв; caur kuru viss ir radоts, kurр priekр mums cilvзkiem un mыsu pestорanas labad ir nвcis no debesоm, iemiesojies no Svзtв Gara un Jaunavas Marijas un tapis cilvзks; par mums sists krustв, Poncijam Pilвtam valdot, un cietis un guldоts kapв; treрajв dienв augрвmcзlies saskaтв ar Rakstiem, uzkвpis debesоs un sзю pie Tзva labвs rokas, un godоbв atkal nвk tiesвt dzоvos un miruрos; viтa valstоbai nebыs gala.

Un uz Svзto Garu, Kungu un Dzоvudarоtвju, kurр no Tзva un Dзla iziet, kurр ar Tзvu un Dзlu vienlоdz pielыdzams un godвjams, kurр runвjis caur pravieрiem; uz vienu svзtu, katolisku un apustulisku Baznоcu. Mзs apliecinвm vienu kristоbu uz grзku piedoрanu un gaidвm uz miruрo augрвmcelрanos un dzоvi nвkoрajв mыюоbв. Amen.

Kýrie, eléison

Kungs, apžēlojies

 Es tevi miilu - I  love you


Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)