The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

 Kapampangan Rosary Prayers
This language is also known as Pampango, Pampangueño, and Pampangan.
This language is spoken by 1,900,000 people in Pampanga, Tarlac, and Bataan provinces, and also in Luzon in the Philippines.  

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Ing Tanda Ning Cruz / The Sign of the Cross / Signum Crucis
+ King lagyu ning Ibpa, ampon ning Anak, 
ampon ning Espiritu Santo. Amen.


Another version of
Ing Tanda Ning Cruz / The Sign of the Cross / Signum Crucis
Qng lagiu ning Ibpa, ampon ning Anac, ampon ning Espiritu Santo.  Amen.

Sasapantaya Cu / Apostles' Creed / Credo

Sasalpantaya cu qng Dios a Ibpang Mayupaya yang tutu; Mengawa qng banwa ampon qng labwad Sasalpantaya nacu man qng Anac nang Bugtung i Jesuchristong Ginu tamu.

Quigli Ya lalang ning Espiritu Santo; Mibait Ya cang Santa Mariang Birhen; Linasa Ya utus nang Poncio Pilato; Pinacu Re qng Cruz; Mete Ya; Quitcut de at tinipa Ya qng Impiernos; Inyang catlu nang aldo sinubli Yang mebie; Pepaitas Ya banwa.

Macalucluc Ya wana'ning Dios Ibpang Mayupayang tutu. Mucum caring mebie ampon caring mengamate. Sasalpantaya cu qng Espiritu Santo, Qng Santa Iglesia Catolica; Qng pamisamac ding Santos; Qng cabatingan ning kasalanan; Qng pangasubli rang mie ding catawan ding sablang tau ampon qng bie alang angga. Amen.


Ibpa Mi / Our Father/ Pater Noster
Ibpa mi, a atsu banua,
Our Father who is in Heaven,

Misamban ya ing lagyu mu.
May Your name be worshipped

Datang ing cayarian mu,
May Your Kingdom be ours

Mipamintuan ing lub mu
Your will be done.

Queti sulip anti banua.
Here on earth ;ike it is in Heaven.

Ing cacanan mi queng aldo'ldo, ibie mu quing aldo ngeni.
Give us now what we will eat everyday.

Ampo ning pamatauad mu quecami, quing sala mi queca.
And forgive us of our sins

Anti ing pamamatauad mi, careng micasala quecami.
as we forgive those who sin against us.

Emu que paisawul quing tucsu,
Do not let us into temptation,

Nune icabus mi quing sablang marok yanasa. 
Amén.
And deliver us from all evil.  Amen.
 

Doxology
Uling queca ing cayarian, anting kalupaan at kalualhatian
Because Yours is the Kingdom, the power, and the glory

Ngeni anting capilan paman.
now and forever.

Another version of
Ibpa mi / Our Father / Pater Noster
Ibpa mi, ati Ca banua, Misamban ya ing Lagiu Mu. Datang quecami ing Cayarian Mu. Papamintu Mu ing Lub Mu, queti sulip anti banua.

Ing cacanan mi aldo-aldo. Ibat carin subli Ya naman queti, Ibie mu qng aldo ngeni, ampon ipatawad Mu quecami ing utang mi Queca. Anti ing pamamatawad mi caring mica-utang quecami.  Manga e mu que pasaul qng tucsu, Nun'e icabus Mu cami qng sablang maroc. Yanasa (Amen).

Bapung Maria / Hail Mary / Ave Maria

Bapung Maria, mipmu qa ning gracia Yng Indung Diyos atyu keka Nuan ka kareng sablang babae At nuan ya yng bunga ning atyan mu, y Jesus.

Santa Maria, Yndu na ning Diyos,Panalangin mu kami ngang makasalanan,Ngeni at quing oras na ning kamatayan mi. Amen.

Another version of
Bapu, Maria / Hail Mary / Ave Maria
Bapu, Maria, mipmu ca qng gracia. Ing Ginung Dios atiu Queca;
Nuan ca caring sablang babai, at nuan Ya panaman ing Bunga ning Atian Mu i Jesus.

Santa Mariang Indu ning Dios. Ipanalangin mu queng macasalanan Ngeni ampon nung camatayan mina. Amen.


Ligaya King Ibpa / Glory Be / Gloria Patri
Ligaya king Ibpa, ampon king Anak, ampon king Espiritu Santo.
Sabla. Antimo ing sadya rang ligaya ibat king kamumulan, ngeni’t kapilan man, at manggman king alang angga. Amen.


Another version of
Ligaya qng Ibpa / Glory Be / Gloria Patri
 Ligaya qng Ibpa, ampon qng Anac, ampon qng Espiritu Santo Antimo ing sadia rang ligaya ibat qng camumulan, Ngenit capilan man mangga man qng alang angga. Amen.

O Jesus ko! / Fatima Prayer (Oh, My Jesus)
O Jesus ko! Patawaran mu kami king kekeng kasalanan, iligtas mu kami king api ning impierno, at idala Mo sapu banwa ding anggang kaladwa, lalu na retang talagang mangailangan king Kekang pakalulu.

Another version of
Bapa Reyna / Hail, Holy Queen / Salve Regina
Bapu Reyna, Indung mapamakalulu, bie ampon yumu, manga panaligan mi. Bapu Reyna, ikang ausan mi, ikeng pepalkwan a anak nang Eva; ikang pangisnawan ming malalam, daralung ke manga tatangis keni king karinan ning lua. Ngamuna Reyna, patulunan mi, balikdan mu kami karing mata mung mapamakalulu, ampon, nung mapupus na ing pangalako mi keni sulip, pakit me kekami I Jesus, Bungang Masampat ning Atyan mMu, O Malugud, O Santa Mariang Birhen a Mayubu, ipanalangin mu kami, ba ming apangaintuliran ing pengaku ning Ginu tang Jesuchristo. Amen.

Manungge. Ipanalangin Mu kami,O Santang Indu ning Dios.
Sabla. BA MING A PANGAINTULIRAN NABANGNAN ING PANGAKU NING GINU TANG JESUCHRISTO.

Bapu Reyna / Hail, Holy Queen / Salve Regina
Bapu Reyna, Indung Mamacalulu, bie ampon yumu, manga panaligan mi, Bapu Reyna, icang ausan mi, iqueng pepalacuan a anac nang Eva; icang pangisnawan ming malalam, daralung que manga tatangis queni qng carinan ning lua. Ngamu na Reyna, Patulunan mi, balicdan mu cami caring mata mung mapamakalulu, ampon nung mapupus, pangalako mu queti sulip, paquit me quecami i Jesus, a bungang masampat ning atian mu.

O malugud ! O mapamacalulu!
O Santa Maria Birhen a mayumu!

Ipanalangin mu cami, O Santang Indu ning Dios.
Ba’ming apangaintuliran ing pangacu ning Ginu tang Jesuchristo.

Mayupaya at alang anggang Dios, a nung nu capamilata’ning saup ning Espiritu Santo, asadia me ing catawan at caladua ning maligayang Birhen Indung Maria ban maging carapat-dapat nang tucnangan ning Quecang Anac; pagcalam mu qng icami a matula qng pamigaganaca Qea mananung capamilata’na mipangilag cami qng anggang salucuyan a carocan ampon qng alang anggang camatayan. Capamilata’na mu namang Jesuchristong Ginu mi. Amen.

Panalangin / Final Prayer
Dios ming malugud, ampat ing bugtung mung Anak, king bie na, kamatayan at pangasubli nang mebie, pekikitan na kekami ing ablas ning bie alang angga, daptan mu sa pu king pauli ning pamigaganaka mi karing misterios ning kasantusan tusan a Rosario ning Birhen Maria, tuldan ming kamtan ing pagaku ra, alang-alang king mesabi nang Jesuchristong Ginu mi at Anak Mung mabibie at Mag-Ari kambe Mu ila ning Espiritu Santo, mangga ma king mangga. Amen.


How to Pray the Rosary
+ King lagyu ning Ibpa, ampon ning Anak, 
ampon ning Espiritu Santo. Amen.

Pamanising Kasalanan
Ginu kung Jesuchristo, Dios ampon taung tutu, makirapat manga timbus kaku: sisiyan ku manga pagbitkilan masakit king lub ku ing sablang salang depat ku, uling ikang Dios kung lakwas kaluguran manga palalu ku king sablang nanu, inya pin tatantu kung matibe, king e naku miuman paliwas manga mikasala Keka, Nung saupan Mu ku king mal a grasya mu, ampon lisyan kung irayu ing sablang makawili king pamikasala ku; tatantu kung daptan ing utus at parusa ning Padreng kalili mu king sablang kasalanan a depat ku; ibat king aldo ngeni, yayawad kung patawad Keka layun naman maniwala kung masakit king e mu ku salanan patawaran uli ning pamailasa at pangamate mu king Krus. Amen.


Manungge . Ginu, busnian mo rening labi ku.
Sabla. At igkas na ning asbuk ku ing kapurian Keka.
Manungge. O Dios ume Kang sumaup kanaku.
Sabla. Piraplan mu kung saupan, Ginu ku.
Manungge:  Ligaya king Ibpa, ampon king Anak, ampon king Espiritu Santo.
Sabla. Antimo ing sadya rang ligaya ibat king kamumulan, ngeni’t kapilan man, at manggman king alang angga. Amen.


Misteryos King Tula / The Joyful Mysteries
(Lunes)
1. Ing Pamikatawan  nang Tau ning Anak ning Dios.
2. Ing Pamanalo ning Kakamal-kamalan a Birhen.
3. Ing Pangabait nang Jesuchristong Ginu tamu.
4. Ing Panga Daun nang Jesuchristo king Templo.
5. Ing Panga Yakit ning Nino Jesus king Templo.

Pangadi balang metung a misteryo
Metung a IBPA MI…
Apulung BAPU MARIA…
Metung a GLORYA o LIGAYA…
O Jesus ko! Patawaran mu kami king kekeng kasalanan, iligtas mu kami king api ning impierno, at idala Mo sapu banwa ding anggang kaladwa, lalu na retang talagang mangailangan king Kekang pakalulu.

Misteryos King Lungkut / The Sorrowful Mysteries
(Martes at Biernes)
1. Ing Pamanalangin nang Jesus king Mula ning Getsamani.
2. Ing Panga-batbat nang Jesus.
3. Ing Panga-putung nang Jesus king Koronang suksuk.
4. Ing Pamamusan nang Krus Jesus.
5. Ing Panga-mate nang Jesus king Krus.

Pangadi balang metung a misteryo
Metung a IBPA MI…
Apulung BAPU MARIA…
Metung a GLORYA o LIGAYA…
O Jesus ko! Patawaran mu kami king kekeng kasalanan, iligtas mu kami king api ning impierno, at idala Mo sapu banwa ding anggang kaladwa, lalu na retang talagang mangailangan king Kekang pakalulu.

Misteryos King Ligaya / The Glorious Mysteries
(Miyerkoles, Sabado at Domingo)
1. Ing Panga-subli nang Mebie ning Ginu.
2. Ing Pamaitas na banwa ning Ginu.
3. Ing Pamanipa ning Espiritu Santo.
4. Ing Panga-dala na banwa ning Birhen Maria.
5. Ing Panga-Korona Na banwa ning Birhen Maria.

Pangadi balang metung a misteryo
Metung a IBPA MI…
Apulung BAPU MARIA…
Metung a GLORYA o LIGAYA…
O Jesus ko! Patawaran mu kami king kekeng kasalanan, iligtas mu kami king api
ning impierno, at idala Mo sapu banwa ding anggang kaladwa, lalu na retang talagang
mangailangan king Kekang pakalulu.
Birhen kang Kalinis-linisan inyang kasalukuyan mung manganak. Bapu Maria.
Birhen kang Kalinis-linisan kaibat mung menganak. Bapu Maria…


Note
: Ding Misteryos Ning Sala digdag no ning Papa iniang 2002 para pangadian neng aldo Huebes. Deng Misteryos King Tula, pangadian la neng Lunes at Sabado at deng naman Misteryos King Ligaya neng Domingo at Miyerkules. Ila naman deng aldo para kareng Misteryos King Lungkut, Martes at Biyernes la.

Misteryos Ning Sala / The Luminous Mysteries
(Huebes)
1. Ing Panga-binyag nang Jesus king ilug ning Jordan.
2. Ing Kasal king Cana.
3. Ing Panga-pahayag ning kahariyan ning Dios.
4. Ing Pamanaliwa na Aske Jesus.
5. Ing Pangatatag ning Banal a Eukaristiya.

Pangadi balang metung a misteryo
Metung a IBPA MI…
Apulung BAPU MARIA…
Metung a GLORYA o LIGAYA…
O Jesus ko! Patawaran mu kami king kekeng kasalanan, iligtas mu kami king api
ning impierno, at idala Mo sapu banwa ding anggang kaladwa, lalu na retang talagang
mangailangan king Kekang pakalulu.
Birhen kang Kalinis-linisan inyang kasalukuyan mung manganak. Bapu Maria.
Birhen kang Kalinis-linisan kaibat mung menganak. Bapu Maria…


ING LITANIA
M. Ginu, Pakalululwan Mu kami.
S. GINU, PAKALULWAN MU KAMI.
M. Christo, Pakalulwan Mu kami.
S. CHRISTO, PAKALULWAN MU KAMI.
M. Ginu, Pakalululwan Mu kami.
S. GINU, PAKALULWAN MU KAMI.
M. Christo, Pakirandaman u kami.
S. CHRISTO, PAKALULWAN MU KAMI.
M. DIOS Ibpa Banwa.
S. PAKALULWAN MU KAMI.
M. Dios Anak a minyaklung king yatu.
S. PAKALULWAN MU KAMI.
M. Dios Espiritu Santo.
S. PAKALULWAN MU KAMI.
M. Santa Trinidad a metung a Dios.
S. PAKALULWAN MU KAMI.
M. Santa maria.
S. PANALANGIN MU KAMI.
M. Santang birhen ding Birhenes.
S. PANALANGIN MU KAMI.
M. Indu nang Christo.
S. PANALANGIN MU KAMI

(Pakibat balang metung a litania) S. PANALANGIN MU KAMI


Indu ning Divina Grasya
Indung alang Kasalatsalat
Indung Kalinislinisan
Indung alang Keumanan
Indung aalang Malit King E Matulid
Indung Alang Bakas Kasalanan
Indung Kairug-irug
Indung Makapagmulala
Indu ning Masampat a Usuk
Indu ning Miglalang
Indu ning Mengabus
Birhen a Kapantaspantasan
Birhen a Sukat Igalang
Birhen a Sukat a Ibantug
Birhen a Mmayupaya
Birhen a Mapamakalulu
Birhen a Matibe lub King Mayan
Salamin ning Katuliran
Luklukan ning Kabiasnan
Panibatan ning Tula mi.
Lulanan ning Kabanalan
Lulanan a Sukat Irangal
Lulanan nang Makamal Ning Debosyon
Rosang E Paisip a Ulaga
Torre Nang David
Torreng Marfil
Bale Guinto
Kaban Ning Tipan
Pasbul Ning Banwa
Tala Ning Munag
Kamasmas Ding Salunan
Pagsakdalan Ding Makasalanan
Mapamatula Karing Malungkut
Mapanampung karing Christianos
Reyna ding Angheles
Reyna ding Patriarkas
Reyna Ding Profetas
Reyna Ding Apostoles
Reyna Ding Martires
Reyna Ding Confesores
Reyna Ding Birhenes
Reyna Ding Sablang Santos
Reynang E Mengasna King Kasalanan a Mana.
Reyna Miuli Banwa
Reyna Ning Santisimo Rosario
Reyna Ning Kapayapan


Sabla. PANALANGIN MU KAMI (Pakibat balang metung a litaniang makasulat babo)
Manungge. Kordero ning Dios a makalako king kasalanan ning yatu.
Sabla. PATAWARAN MU KAMI.
Malda. Kordero ning Dios makalako king kasalanan ning yatu.
Sabla. PAKIRANDAMAN MU KAMI
Manungge. Kordero ning Dios makalako king kasalanan ning yatu.
Sabla . PAKALULWAN MU KAMI.


Bapa Reyna / Hail, Holy Queen / Salve Regina
Bapu Reyna, Indung mapamakalulu, bie ampon yumu, manga panaligan mi. Bapu Reyna, ikang ausan mi, ikeng pepalkwan a anak nang Eva; ikang pangisnawan ming malalam, daralung ke manga tatangis keni king karinan ning lua. Ngamuna Reyna, patulunan mi, balikdan mu kami karing mata mung mapamakalulu, ampon, nung mapupus na ing pangalako mi keni sulip, pakit me kekami I Jesus, Bungang Masampat ning Atyan mMu, O Malugud, O Santa Mariang Birhen a Mayubu, ipanalangin mu kami, ba ming apangaintuliran ing pengaku ning Ginu tang Jesuchristo. Amen.

Manungge. Ipanalangin Mu kami,O Santang Indu ning Dios.
Sabla. BA MING A PANGAINTULIRAN NABANGNAN ING PANGAKU NING GINU TANG JESUCHRISTO.

Panalangin / Final Prayer
Dios ming malugud, ampat ing bugtung mung Anak, king bie na, kamatayan at pangasubli nang mebie, pekikitan na kekami ing ablas ning bie alang angga, daptan mu sa pu king pauli ning pamigaganaka mi karing misterios ning kasantusan tusan a Rosario ning Birhen Maria, tuldan ming kamtan ing pagaku ra, alang-alang king mesabi nang Jesuchristong Ginu mi at Anak Mung mabibie at Mag-Ari kambe Mu ila ning Espiritu Santo, mangga ma king mangga. Amen.

Atlung (3) Ibpa Mi….
Atlung (3) Bapu Maria….
Atlung (3) Ligaya King Ibpa….
Patungkul king ….Ding Utus Ning Dios / The 10 Commandments
1. Luguran Me Ing Dios Lacuas King Sablang Nanu.
2. Eme Tutunggen Ing Lagyu Ning Dios King Alang Cabaldugan.
3. Mangiling Ca King Domingo At Fiestang Pangilinan.
4. Igalang Mo Ring Pengari Mu.
5. Eca Macamate.
6.Eca Makipangatawan King Emu Asawa.
7. Eca Manaco.
8. Eca Manapuc Amanu Manga Eca Maglaram.
9. Eme Caibugnan Ing Emu Asawa.
10. Eme Pagnasan Ing Bandi Ning Para Mung Tau.

Ing Dalan Ning Krus / The Stations of the Cross / Via Crucis
(Siklaud / Kneel)
King lagyu ning Ibpa….
PAMANISI
O Dios ko,
Sisisian kung taimtim king pusu
Ing sablang pamikasala ku Keka,
At masukal ku lub karing anggang kasalanan ku
Uling pitatakutan kung mabating ya ing Ligaya Banwa
At kamtan ku ing lasa king impierno,
Dapot migit king sabla
Uling pikasalanan Daka, Dios ko,
A mitmung kayapan
At mangaintulid king anggang lugud ku.
Tatantu kung matibe,
King saup ning Mal a grasya Mu,
Ing ikumpisal kung pamikasala
Tuntun king parusa,
At ibayu ing bie ku,
Amen.
(Talakad)

MUMUNANG ESTASYON / 1st Station
“I JESUS MIYATULAN YANG MATE”
(Siklaud ye ing bitis yung wanan)
MANIMJNA. Sasamban Daka Christo at layun pupurian.
SABLA. ULING KING ULI NING BANAL MUNG KRUS INATBUS ME ING YATU.
“AKU ING MAYAP A PASTUL. Ing mayap a pastul darau’na ing bie na karing tupa”.
…..Alang ninu mang makapagsamantala king kanakung bie…
Yampang ke iti ayun kanakung kaburian…..iti ya ing upayang binie ning Ibpa kanaku.” (San Juan 10:11, 18)
(Saglit a painawa’t migunam)
O Jesus, a meatul mate kang Pilatong alang lunus, inaku mu antimo ika mikasala ba mu kumung iligtas king alang anggang kamatayan. Pasalamatan  Daka king uli ning maragul mung lugud kanaku at yaduan ku Keka ing maging marapat ku sana king alang anggang bie.
S. GINUNG JESUS A MIPAKU, PAKALULWAN MU KAMI.

KADWANG ESTASYON / 2nd Station
“ING PAMAMUSAN NANG JESUS KING KRUS”
(Siklaud ye ing bitis yung wanan)
MANIMUNA. Sasamban Daka Crhisto at layun pupurian.
SABLA. ULING KING ULI NING BANAL MUNG KRUS INATBUS ME ING YATU.
“Ding kekatang keinan, at ya kabud ing mamusan king beyatan da, ding kekatang kalungkutan at ya ing menandaman kareti. (Isaias 53:4)
(Saglit painawa’t migunam)
O Jesus ko, a kababayatnan king Krus a meging mabayat uli ding sala ku, ipag-kalub Mu kanaku ing kalam Mu ita sanang e miraragdagan a bayat uli ding bayu kung kasalanan, at bustan mung pusanan ke ing kanakung krus ayun king espiritu ning tune pamag-penitensiya.
SABLA. GINUNG JESUS A MIPAKU, PAKALULWAN MU KAMI.

KATLUNG ESTASYON / 3rd Station
“ING MUMUNA’NANG PANGASAKAB JESUS”
(Siklaud ye ing bitis yung wanan)
MANIMUNA. Sasamban Daka Christo at layun pupurian.
SABLA. ULING KING ULI NING BANAL MUNG KRUS INATBUS ME ING YATU.
“Miragsang masolu dapat kaku…. Dakal lang misisinup mua laban kanaku, ablasan da ing mayap king marawak, at para king katuliran ning kanakung parasan a liligalig kanaku.” (Psalmo 37:17-21)
(Saglit a painawa’t migunam)
Jesus ko, a misakab at makapatan king krus, sasamban Dakang antimong kanakung Dios angga king Kekang keinan. King uli ning pirandam mung sakit uli ning pangasakab  Mu, Dinan Mu ku king kalam Mu ban e’na ku pasibayung mikasalang mabayat.
SABLA. GINUNG JESUS A MIPAKU, PAKALULWAN MU KAMI.

KAPAT A ESTASYON / 4th Station
“ I JESUS ASAGANAN NE ING MAGSALBAT NANG INDU”
(Siklaud ye ing bitis yung wanan)
MANIMUNA. Sasamban Daka Christo at layun papurian.
SABLA. ULING KING ULI NING BANAL MUNG KRUS INATBUS ME ING YATU.
“Pagmasdan yung masalese, ikong anggang daralan, at sabyan yu nung ati nang migit pang kalungkutan a antimo ing kanakung kalungkutan.” (Tagulele 1:12)
Jesus ko, a migsalbat inyang ikit meng malungkut ing mal mung Indu. Ing dakal kung kasalanan ya ing meging sangkan mung inya ika at ing mal mung Indu bina kong melungkut king maragul a kasakitan. King uli ning keang pamamilatan, gisingan mu kaku ing malungkut a panandam ban keta naman asisian kung mitmung kataimtiman ing sabla kung kasalanan.
SABLA. GINUNG JESUS A MIPAKU, PAKALULWAN MU KAMI.

KALIMANG ESTASYON / 5th Station
“ I SIMON NING SIRINEO SEUPA’NE I JESUS MAMUSAN KING KRUS”
(Siklaud ye ing bitis yung wanan)
MANIMUNA. Sasamban Daka Christo at layun pupurian.
SABLA. ULING KING ULI NING BANAL MUNG KRUS INATBUS ME ING YATU.
“Kakatmuan ku king kakung dake itang kakulangan na pa ning kasakita’nang Christo, king ulina ning keang katawan, Santa Iglesya.” (Colasas 1:24)
(Saglit a painawa’t migunam)
O Jesus ko, kapalad na nitang taung mipaintulutan sumaup mamusan king mabayat mung Krus! Bustan mung a tukyan Daka king dalan a painturu king Calvario kapamilata’ning pamamusan makatiman king Krus ning kasakitan.
SABLA. GINUNG JESUS A MIPAKU, PAKALULWAN MU KAMI.

KANAM A ESTASYON / 6th Station
“ I VERONICA PILISAN NE ING LUPA NANG JESUCHRISTO”
(Siklaud ye ing bitis yung wanan)
MANIMUNA. Sasamban Daka Christo at layun pupurian.
SABLA. ULING KING ULI NING BANAL MUNG KRUS INATBUS ME ING YATU.
“Atin waring pamikatawan a tutung e ustu panga-bubu a ala yang nanu mang itsura ampon leguan man… alang kakarinan keti, alang kapurian, alang leguan, uling ikami pagmasdan miya, ban sambutan na la ding pusu mi.” (Isaias 52:14; 53:2)
(Saglit painawa’t migunam)
Jesus ko, uli ning lugud Mu, milakwan kang bakas ning banal Mung lupa, king twalya o panyu na nitang malugud a Veronica a minulis king kamal-kamalan mung lupa. Makanyan mu naman bakasan me ing kanakung pusu at kaisipan king alang angga mung pamigaganaka uli ning kasakitan mung misna king pait.
SABLA. GINUNG JESUS A MIPAKU, PAKALULWAN MU KAMI.

KAPITUNG ESTASYON / 7th Station
“ I JESUS KING KADWANG PANGA BALDUG”
(Siklaud ye ing bitis yung wanan)
MANIMUNA. Sasamban Daka Christo at layun pupurian.
SABLA. ULING KING ULI NING BANAL MUNG KRUS INATBUS ME ING YATU.
“ Iti king uli mu inia mekasagana kung pintas…. Metung a miugse libutad ding kanakung kapatad….” (Psalmo 68:7-9)
(Salit a painawa’t migunam)
O Jesus ko, mekatapilan ing pamamatawad mu kanaku, at mekatapilan ku menabu king pamikasala sumangid da ding dakal kung kapangakwan Keka? Pasiknangan muku libutad ning dakal a tuksu; at e’mu pabustan ing mikasala kung pasibayu Keka.
SABLA. GINUNG JESUS A MIPAKU, PAKALULWAN MU KAMI.

KAWALUNG ESTASYON / 8th Station
“ I JESUS ATAGPUAN NE ING BABAI NING JERUSALEM”
(Siklaud ye ing bitis yung wanan)
MANIMUNA. Sasamban Daka Christo at layun  pupurian.
SABLA. ULING KING ULI NING BANAL MUNG KRUS INATBUS ME ING YATU.
“ E king uli ku inia dapat kong manangis at magsalbat, babai ning Jerusalem; dapat kong manangis  at magsalbat king ulina ning sarili yu at ding anak yu.” (San Lukas: 23:28)
(Saglit a painawa’t migunam)
Jesus ko, magsalita ka kanaku antimo karetang babai ban aku naman lubus kong pagkalungkutan ding kasalanan ku. Dinan mu kung lua para king tune pamanisi, at bustan mung king kekang kasakitan manakit kung pakinabang  para kaku .
SABLA. GINUNG JESUS A MIPAKU , PAKALULWAN MU KAMI.

KASIAM A ESTASYON / 9th Station
“ I JESUS KING KATLUNG PANGABALDUG”
(Siklaud ye ing bitis yung wanan)
MANIMUNA. Sasamban Daka Christo at layun pupurian.
SABLA. ULING KING ULI NING BANAL MUNG KRUS INATBUS ME ING YATU.
“Lawan mu nung makananu lang gagawang paralan ding kanakung kasalang ba rang asintang ing kanakung  bie, nung makananu ra kung susubsub king alikabuk” (Psalmo 142:3)
(Saglit a painawa’t migunam)
Jesus ko, uling ning meritus na ning kekang keinan, at kinguli ning pirandam mung sakit, pasiknangan muku laban king marok nang pita ning kanakung pamag-imbut nung sanu ing maging sangkan ban pisawili ku ing lugud mu ampon pamaki-kaluguran kanaku.
SABLA. GINUNG JESUS A MIPAKU , PAKALULWAN MU KAMI.

KAPULUNG ESTASYON / 10th Station
“ I JESUS LIBASAN DE IMALAN”
(Siklaud ye ing bitis yung wanan)
MANIMUNA. Sasamban Daka Christo at layun pupurian.
SABLA. ULING KING ULI NING BANAL MUNG KRUS INATBUS ME ING YATU.
“Maglubas naka, ngeni, king matua mung sarili a nung nu atatandanan mu ing kayang pamibie-bie… Ika dapat kang miblas king bayung bie, a melalang kalarawa’ na ning Dios, mipamayapan at meging banal kapamilita’ning katutuan.” (Esposo 4:22, 24)
(Saglit a painawa’t migunam)
Jesus ko, kapamilita’na ning dine pibabata mu iniang linubas daka at king ulina ning pait na nitang atdung binie ra at pepainum Keka, Ika inatbus mu ing kanakung pamikasala king kealang sampat at pilubluban at kealang pamangawat, pagkalungkutan ko reting kasalanan, at manibata’na ngeni ipangaku kung mie king kalinisan at pamag-banayad.
SABLA. GINUNG JESUS A MIPAKU, PAKALULWAN MU KAMI.

KALABING METUNG A ESTASYON / 11th Station
“ I JESUS MIPAKU YA KING KRUS”
(Siklaud ye ing bitis yung wanan)
MANIMUNA. Sasamban Daka Christo at layun pupurian.
SABLA. ULING KING ULI NING BANAL  MUNG KRUS INATBUS ME ING YATU.
“At inyang miras na la king lugal a mipamalagyuan bungu, pinaku re Karin; at antimurin ding aduang tulisan, ing metung atiu king bandang wanan at itang metung banda nang kaili, at I Jesus sinabi na Ibpa patawaran mula, uling e’ra balu ing daraptan da.” (San Lukas 23:33-34)
(Saglit a painawa’t migunam)
Jesus ko, a mikabit king Krus pauli ding paku karing gamat mu’t bitis, malulunus ku Keka busal ning pamibabata mung sakit. Ipaku me ing kanakung pusu king Krus bakung manatili Karin at ba ra Kang aluguran at kapilan man ena  kawaning pasibayu.
SABLA. GINUNG JESUS A MIPAKU, PAKALULWAN MU KAMI.

 

KALABING ADWANG ESTASYON / 12th Station
“ I JESUS METE YA BABO NING KRUS”
(Siklaud ye ing bitis yung wanan)
MANIMUNA. Sasamban Daka Christo at layun pupurian.
SABLA. ULING KING ULI NING BANAL  MUNG KRUS INATBUS ME ING YATU.
“Iti ya ing dalise at wagas a lugud ning tau a malyari nang apakilala, king ya dapat nang idaun ing bie na uli ra ding kayang kakaluguran .” (San Juan 15:13)
(Saglit a painawa’t migunam)
Jesus ko, a mete magsalbat uli ning lugud mukaku. Ing kekang kamatayan  ya ing kakung kapanenayan at tula. Mananu nasa ing aku maging matapat ku keka anggang mabie ku, ba keta king oras ning kanakung kamatayan, detang mebusbus mung palad panuanan daku.
SABLA. GINUNG JESUS A MIPAKU, PAKALULWAN MU KAMI.
(Tikdo tamu)

KALABING ATLUNG ESTASYON / 13th Station
“ I JESUS KILDAS DE KING KRUS”
(Siklaud ye ing bitis yung wanan)
MANIMUNA. Sasamban Daka Christo at layun pupurian.
SABLA. ULING KING ULI NING BANAL MUNG KRUS INATBUS ME ING YATU.
“Ing Dios pepakilala na ing pakamal na kekatamu king pamag-daun Na king bie Na pauli tamu.” ( I San Juan 3:16)
(Saglit a painawa’t migunam)
O Indu ning kalungkutan, a king lunus at kipnuan daya ning katawan ning kaluguran a Anak atyu ngeni karing gamat mu, ipaniawad mu kung kalam ban e’ku ne miuman pang ipaku king Krus uli ning kakung pamikasala ampon e’ku ne pasibayu pang sugatan ing kekang sariling kaladua king tandus ning kalungkutan.
SABLA. GINUNG JESUS A MIPAKU, PAKALULWAN MU KAMI.

KALABING APAT A ESTASYON / 14th Station
“ ING PANGA-BILI NANG JESUS KING KUTKUTAN”
(Siklaud ye ing bitis yung wanan)
MANIMUNA. Sasamban Daka Christo at layun pupurian.
SABLA. ULING KING ULI NING BANAL MUNG KRUS INATBUS ME ING YATU.
“Ing kamatayan ala neng upaya babo na; ing kamatayan a kemate nay a ing kamatayan, misan para karing sabla, ning kasalanan: ing bie a nung nuya mibibie ngening salukuyan ya ing bie makatangad king Dios.” (Roman 6:10)
(Saglit a painawa’t migunam)
Jesus ko, a mikutkut pauli ning pakamal mu kanaku, pasalamatan Daka uling migdusa ka king uli ku. Pagkalub mu sana king ing pusu ku maging tumpak yang pipainawan para king sagradu mung katawan potang tanggpan Daka king Banal Pamakinabang.
SABLA. GINUNG JESUS A MIPAKU, PAKALULWAN MUKAMI.
(Siklaud tamu)
King pamiparikil king Santong Ibpa:
Ibpa Mi….. Bapu Maria….. Glorya o Ligaya…


IBAPANG MAYUPAYA / THE NICENE CREED

IBPANG MAYUPAYA. / MENGAWA KING BANWA’T LABWAD / AT KING SABLANG MAYAYAKIT AT E MAYAYAKIT / AT KING METUNG A GINU, I CHRISTO, / ANAK NANG BUGTUNG NING DIOS, / MIBAIT KING IBPA / BAYU PA KING SABLANG PANAUN. / DIOS IBAT KING DIOS / SALA IBAT KING SALA / DIOS A TUTU IBAT KING DIOS A TUTU, / MIBAIT E MEGAWA KASUSTANSIA NING IBPA: A KING KAPAMILITAN NA MEGAWA ING SABLA / A KING ULI TAMUNG TAU, AT PAULI NING PANGAKABUS TAMU, / TINIPA YA IBAT BANWA . AT (makaruku)
MIKATAWAN YANG TAU / LALANG NING ESPIRITU SANTO / KING BIRHEN MARIA: AT MILYARI  YANG TAU, MIPAKU YA KING KRUS / PAULI TAMU NAMAN, / LINASA YA LALAM NANG UPAYANG PONSIO PILATO, AT MIKUTKUT YA. / AT SINUBLI YANG MEBIE KING KATLUNG ALDO / AGPANG KARING KASULATAN. AT MINUKYAT YA BANWA , MAKALUKLUK WANAN NING IBPA, / AT PASIBAYU YANG DATANG MIPNUNG LIGAYA, / BAN MUKUM KARING MABIE AMPON MENGAMATE. / AT ING KAYANG KAYARIAN ALANG KAPUPUSAN . / SASALPANTAYA KU KING ESPIRITU SANTO, GINU AT BABIE BIE / A MENIBAT KING IBPA AMPON KING ANAK, / A KAMBE NING IBPA AMPON ANAK MIYAGNAN MISASAMBAN AT MIPALIGAYAN; / A MENASBUK KING KAPAMILITAN DING PROPETAS. /AT KING METUNG A IGLESYA, SANTA CATOLICA AT APOSTOLIKA . / PAPASYAG KU KING ATING METUNG A BINYAG / KING PANGA-PATAWAD DA RING KASALANAN, / AT PANAYAN KU ING PANGA-SUBLI RANG MIE DING METE, / AT ING BIE DATANG A ALANG ANGGA. AMEN.


Panalangin Bayu Mangan / Grace Before Meals

Qng lagiu ning Ibpa.... Bendiciunan mu cami, O Ginu at ining Quecang graciang ume ming tanggapan uli ning lugud Mu, capamilata'nan Christong, Ginu mi. Amen.


P
analanginCaibat Mengan / Grace After Meals

Pasalamat cami, O Ginu, qng anggang graciang tinggap mi pauli ning lugud Mu, Capamilata'nang Christong, Ginu mi. Amen.

Pamanisi / Act of Contrition
O Dios co, Sisisian cung taimtim qng pusu ing sablang pamicasala cu Queca, At masucal cu lub caring anggang casalanan cu uling pitatacutan cung mabating ya ing Ligaya Banwa at camtan cu ing lasa qng impierno, Dapot migit qng sabla uling picasalanan Daca, Dios co, A mitmung cayapan at mangaintulid qng anggang lugud cu, Tatantu cung matibe, Qng saup ning Mal a gracia Mu, Ing icumpisal cung pamicasala tuntun qng parusa, At ibayu ing bie cu. Amen.

Pamagdaun Qng Abac / Morning Offering
Misan delit na ning Salmista: "Daraun cu ing dapat cu qng Ari." Tutung maula ing magsilbi qng metung a Ari. I ain mu ing sabla mung dapat qng aldo aldo qng Ari a babie tula qng quecang cayanacan.

Ganacan mula ding amanu na ning metung a Santong Castila: "E cu bisang maquipagobra qng metung a Ginu a ating camatayan." Suywan me ing Alang Camatayan a Ari ning Sablang Panaun, ing bucud mung mangaintulid qng egana-gana mung pamagtagulaling.

Balang abac bayu maco para lungub qng pabrica, qng opicina, qng escuela o qng nanu mang obra idaun me ing aldo mu qng Dios qng capamilata'ning.

Pamagdaun Qng Quecang Aldo / Offering Of Your Day
Para qng Ari ding sablang Panaun alang Camatayan at e mayayakit, para qng metung at bucud mung Dios mibie ing sablang capurian ampon ligaya mangga mang qng angga. Amen.

Ginung Dios a mayupaya, a midala quecami qng camumula'na ning aldo iti, pasicnangan mu cami caniting aldo qng capamilata'ning quecang cabanalan, ban e que mabaldug qng nanu mang pamicasala, ban queta ing balang amanu mi, pamisip ampon dapat, magawa ngan agpang caring Banal Mung Cautusan. Capamilata'nang Jesucristong Anac Mu, a quecaming Ginu, a mabibie at sasacup cambe Mu cagum ning Espiritu Santong Dios, ngenit capilan man. Amen.

Macayanib qng capamilatan ning gracia caring anggang macalub qng Quecang Iglesia mabilug a yatu, daraun mi Queca, Ginu, ing quequeng pangatau, ing quequeng pamirapat-dapat, ing quequeng pamisip, ing quequeng panamdam ampon capagnasan ban queta qng capamilatan da reti macasuyu cami qng lalu Mung icaligaya qng pangalabung na ning Quecang Cayarian.

Pagnasan ming camtan ing anggang indulgencia a malyari ming tanggapan caniting aldo, antimong capaglarinan qng quequeng pamicasala. Amen.

Panalangin Bayu Mangumpisal / Prayer Before Confession
O Dios co, saupan mu cu ba cung aquit ampon aquilala ing cabilian ning canacung caladua qng mitmung catapatan ampon cababan, ban macagawa cung matapat ampon mitmung catutuan a pamangumpisal. Dinan mu cung tune pamanisi qng canacung casalanan. Caibat, capamilata’na ning Quecang pakalulu, ibie Mu cacu ing Quecang pamamatawad, ing Quecang gracia, ampon ing Quecang lugud. Alang-alang qng alang anggang carapata’nang Jesuchristong Cacung Tala-Pagligtas. Amen.

Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)