The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

 Kaingáng Rosary Prayers
This language is also known as
Coroado, Caingang, and Bugre.
  This language is spoken by 18,000 people in 
São Paulo, Paraná, Santa Catarina, and Rio Grande do Sul in  Brazil.


See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Ãjag tỹ Topẽ / Our Father / Pater Noster

9 “Ãjag tỹ Topẽ mré vĩ kỹ tag tómnĩ, ha mẽ:
“Ẽg jóg mág, kanhkã tá ã tóg nĩ nĩ.
à jiji tó ẽg tóg tĩ, kỹ vẽnh kar jé ã tỹ tỹ ũn mág nĩ vé.

10 Ẽg jé kãnhmar ã tỹ tỹ ẽg pã'i nĩ vé.
Vẽnh kar jé ã tỹ nén to jykrén mũ ẽn han sór,
ga tá ke kar, ag jé kanhkã tá ke kar ag ri ke han.

11 Ẽg mỹ ũri ẽg jẽn ti nĩm, ẽg tỹ kurã kar ki ko tĩ ẽn.

12 Kỹ ẽg mỹ vẽnh pãte fón nĩ, ẽg tỹ ã vĩ mranh ja ti. Hã jé ẽg tóg ẽg tỹ jagnẽ to jũ tỹ jagnẽ mỹ vẽnh pãte fón ke mũ gé.

13 Kỹ ẽg tỹ ã vĩ mranh sór kỹ ẽg kren han nĩ, ẽg tỹn mranh tũ nĩ jé.
Nén-Kórég jo ẽg vemnĩ.
à hã ne tóg tar nĩ'. à hã ne tóg mág nĩ inhhã'.
à jykre tóg tũ' henh ke tũ nĩ,”
hemnĩ, Topẽ mỹ,” he tóg, Jesus ti.

 

Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)