The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

 Isekiri Rosary Prayers
This language is also known as
Itsekiri, Jekri, Jekiri, Ishekiri, Shekiri, Chekiri, Iwere, Warri, Iselema-Otu, and Selemo.
  This language is spoken by 510,000 people in 
Delta State, Warri, Bomadi, and Ethiope LGS's in Nigeria.


See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

'Ọwa ẹnẹ ti o wi ọrọn / Our Father / Pater Noster

9 Wawe aghan wa te ṩe gba bẹ:

'Ọwa ẹnẹ ti o wi ọrọn:

Jẹ di ẹnẹ mu ọghọ gbẹ ọrukọ rẹ,

10 jẹ di oye rẹ wa,

jẹ ẹnẹ ṣe uṣe rẹ ni ẹye we eju biri aghan ṣe ni ọrọn:

11 Mu ọjẹ-ọjọkọjọ ti onuwe gbẹ ẹnẹ,

12 mu ẹrẹ ẹnẹ ji ẹnẹ,

eju biri ẹnẹ te mu ji irẹye ti o ṣẹ ẹnẹ;

13 maa sin ẹnẹ wọ udangho,

kẹnikẹn bi ẹnẹ kuri ẹkpikpomẹ.'


M'o ki en Maria / Hail Mary / Ave Maria

M'o ki en Maria, onemi fifen,
Oluwa buru uwo winoron,
itsie atsie ni egbenemeji ebiren
kerenjo itsie awino eso to wino re, Jesu.

Maria onemi fifen, iye Oritse,
guitse gbe ene otsere ke,
biri ni ira ojuku ene. Itse.

 
 

Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)