The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

 Irish Gaelic Rosary Prayers
This language is also known as Irish, Gaelige, and Erse.
This language is spoken by 260,000 people in Ireland.  It is also spoken in Scotland, the Isle of Mann, the United Kingdom, and Brazil.

(See also  Gaelic Rosary Prayers.)

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Coróin Mhuire / The Rosary

An Bheannacht / Signum Crucis / The Sign of the Cross

+ In ainm an Athar + agus an Mhic + agus an Spioraid Naoimh. Áméin.
(in on-im on ah-her ah-gus on vick ah-gus on sprid nave. áiméin)

Cré na n-Aspal / The Apostles' Creed
 Creidim i nDia, an tAthair uilechumhachtach
Cruthaitheoir neimhe agus talún;
agus in Íosa Críost, a aon Mhacsan,ár Tiarna,
a ghabhadh ón Spiorad Naomh,
a rugadh ó Mhuire Ógh;
a d'fhulaing páis faoi Phointius Píoláit,
a céasadh ar chrois, a fuair bás agus a adhlacadh;
a chuaigh síos go hIfreann,
a d'éirigh an treas lá ó mhairbh;
a chuaigh suas ar neamh;
atá ina shuí ar dheis Dé,
An tAthair uilechumhachtach;
As sin tiocfaidh sé chun
breithiúnas a thabhairt ar bheo agus ar mhairbh.
Creidim sa Spiorad Naomh,
sa Naomh-Eaglais chaitliceach,
i gcomaoin na naomh;
i maithiúnas na bpeacaí
in aiséirí na colainne,
agus sa bheatha shíoraí. Áméin.


Cré Na nAspel / The Apostles' Creed / Credo

Creidim i nDia, an tAthair Uilechumhachtach, Cruthaitheoir Nimhe agus

Talún,

agus i nÍosa Críost a Aonmhac san ár dTiarna, do gabhadh ón Spriod

Naomh, do rugadh ó Mhuire ógh, d'fhulaig páis fé Phointeas Píolóid, do

céasadh ar an gcrois, fuair bás agus d'adhlacadh, chuaigh síos go hifreann,

d'aiséirigh an treas lá ó mhairbhe, chuaigh suas ar neamh, tá ina shuí ar

dheasláimh Dé an tAthair Uilechumhachtach, as san tiocfaidh ag tabhairt

bhreithiúntais ar bheo is ar mhairbh.

Creidim sa Spriod Naomh, sa naomh-Eaglais Chaitliceach, i gComaoine na

Naomh, i Maithiúnachas na bPeacaí, i nAiséirí na Colla, is sa Bheatha

Shíoraí. Áméin.

Ár nAthair / Our Father
Ár nAthair atá ar neamh,
go naofar d'ainm;
go dtaga do ríocht;
go ndéantar do thoil ar an talamh
mar a dhéantar ar neamh.
Ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu;
agus maith dúinn ár bhfiacha
mar a mhaithimidne dár bhféichiúna féin;
agus ná lig sinn i gcathú,
ach saor sinn ó olc.  Áméin.

Doxology
óir is leatsa an ríocht
agus an chumhacht agus an ghlóir
Trí shaol na saol.

An tÁivé Máiria /  Sé do bheatha, a Mhuire / Hail Mary
Sé do bheatha, a Mhuire,
atá lán de ghrásta,
tá an Tiarna leat;
is beannaithe thú idir mná
agus is beannaithe toradh do bhroinne,
Íosa.
A Naomh Mhuire, a mháthair Dé,
guigh orainn, na peacaigh,
anois agus ar uair ár mbáis.  Áméin.

Glóir don Athair / Glory Be to the Father
Glóir don Athair agus don Mhac
agus don Spiorad Naomh;
mar a bhí ó thús,
mar atá anois agus mar a bheas
go brách,
le saol na saol.  Áméin.

Another version of
  Glóir don Athair / Gloria Patri / Glory Be 
Glóir don Athair agus don Mhac
agus don Spiorad Naomh;
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus
mar a bheas go brách, le saol na saol. Áméin.


Ó a Íosa / Oh, My Jesus / Fatima Prayer
Ó a Íosa , maith dhúinn ár bpeacaí,
saor sinn ó thine ifrinn,
agus stiúir anam gach n-aon go flaithis Dé,
go háirithe iad súd atá i
bhfíor-ghéarghá do thrócaire.

Na Cúig Shólás / The Joyful Mysteries

 Teachtaireacht an Aingil / The Annunciation
Cuairt Mhuire ar Naomh Éilís / The Visitation
Breith ár dTiarna / Birth of Our Lord
Toirbhirt an Leanbh Íosa sa Teampall / Presentation in the Temple
Íosa i measc na n-ollúna / Finding in the Temple

Na Cúig Mistéirí Geala / The Illuminative Mysteries

 Pósadh ag Céana (Jn 2:1- 12) / Marriage Feast at Cana
Baisteadh Íosa / The Baptism of Jesus
Teacht Riochta (cf. Mk 1:15) / The Kingdom
A t-Athrú (Gné) / The Transfiguration
An Suipéar Deireanach / The Last Supper

Na Cúig Dhólas / The Sorrowful Mysteries
An tAllas Fola / The bloody sweat
Sciúrsáil Íosa ar an bpiléar / The scourging at the pillar
Corónú ár dTiarna le dealga / The crowning with thorns
Íosa ag iompar na Croise / Jesus carrying the Cross
An Céasadh / The Crucifixion

Na Cúig Bhua / The Glorious Mysteries
Aiséirí ár Slánaitheora / Resurrection of our Savior
An Deasgabháil / The Ascension
Teacht an Spioraid Naoimh anuas ar na hAspail / The Descent of the Holy Spirit upon the Apostles                                                                   
Deastógáil na Maighdine Muire suas ar neamh / Assumption of Mary into Heaven
Corónú na Maighdine Muire ar neamh / Coronation of Mary in Heaven 

An Salve Regina / Hail Holy Queen
Go mbeannaítear duit, a Bhanríon Naofa,
A Mháthair na trócaire, Go mbeannaítear duit
Ár mbeatha, ár mílseacht agus ár ndóchas
Is ort a ghlaoimid,
Clann bocht dhíbeartha Éabha.
Is chugatsa suas a chuirimid ár n-urnaí,
Ag caoineadh agus ag gol
Sa ghleann seo na ndeor,
ar an ábhar sin, ós tú ár n-abhcóide,
Iompaigh orainn dó shúile atá lán de thrua,
Agus tar éis na deoraíochta seo
Taispeáin dúinn Íosa,
Toradh beannaithe do bhroinne,
A Mhaighdean Mhuire ró-thrócaireach, ró-ghrámhar, ró-mhilis.

V. Guigh orainn a naomh-Mháthair Dé
R. Ionas gur fiú sinn gealltanais Chríost a fháil.

Paidir Deanach / Final Prayer
A Athair Shíoraí, gur cheannaigh t'Aonmhac dúinn, lena bheatha, lena bhás, is lena aiséirí, aoibhneas síoraí na bhFlaitheas, tabhair dúinn, achnaímíd ort, do ghrásta, ionas ag machnamh dúinn ar na mistéiribh seo na Corónach Mhuire, go dtiocfadh linn do thoil naofa a dhéanamh agus an t-aoibhneas síoraí sin do shroisint, trí Iosa Críost ár dTiarna.


Paidir Naomh Micheál / Prayer to Saint Michael, the Archangel
A Naoimh-Mícheál Árdaingeal
cosain sinn i n-am an chatha,
bí mar dhídean againn in aghaidh urchoírde
agus chealgaireachta an diabhail.
Go mbagruighidh Dia air, athchuinghimíd go humhal.
Agus dean-sa a cheannphuirt na sluaighte neamhdha an t-aidhbheirseoir céadna a theilgean síos síos go hifreann, tré chómhacht Dé, agus ina theannta sin na hainsoioraid eile atá ag imtheacht ar fuaid an domhain le fonn anamnacha a chuir i mbealach a gcaillte. Áméin.

Another version of
A Naomh Mhícheál, Ard-aingeal / Prayer to Saint Michael, the Archangel

A Naomh Mhícheál, Ard-aingeal,
Cosain sinn in am an chatha,
Bí i do thaca againn in aghaidh
urchóid agus cealg an diabhail.
Iarramaid go humhal ar Dhia an diabhal a
smachtadh; agus tusa, a phrionsa na slua ar
neamh, teilg síos go hifreann le cumhacht Dé
Sátan agus na hainspioraid eile atá ag dul
tríd an domhan d'fhonn anamnacha a léirscrios. Amen.

Confiteor

Admhaim do Dhia uilechumhachtach,
agus daoibhse, a bráithe,
gur pheacaigh mé go trom
le smaoineamh agus le briathar,
le ghiomh,
agus le faillí,

trí mo choir féin,
trí mo choir féin,
trí mo mhór choir féin,

Ar an ábhar sin,
impím ar Naomh Mhuire sior Ógh,
ar na haingil agus ar na naoimh,
agus oraibhse, a bhráithre,
guí ar mo shon chun an Tiarna Dia.

Go ndéana Dia uilechumhachtach
trócaire orainn,
go maithe Sé ár bpeacaí duinn,
agus go dtreorí Sé chun na beatha sioarí sinn. Ámén.

    Naomh Phroinsias / Prayer of  Saint Francis of Assisi

Déan gléas chun síochána díom id láimh, a Thiarna
San áit a bhfuil fuath go gcuire me an grá
..san áit a bhfuil ciontacht go gcuire me; pardún
..san áit a bhfuil amhras go gcuire me creideamh
..in áit na éadóchas; go gcuire me an dóchas;
..in áit na dorchadas go gcuire me solas
..san áit in a bhfuil brón go gcuire me lúcháir

Lord, make me an instrument of your peace,
Where there is hatred, let me sow love;
..where there is injury, pardon;
..where there is doubt, faith;
..where there is despair, hope;
..where there is darkness, light;
..where there is sadness, joy;

A Thiarna, deonaigh a spreagadh dhom
.. sólas a thabhairt seachas sólas a fháil
.. dul i dtuiscint ar dhaoine seachas go dtuigfí me féin
..Grá a roinnt ar dhaoine seachas grá fháil uathu

O Divine Master, grant that I may not so much seek
..to be consoled as to console;
..to be understood as to understand;
..to be loved as to love.

Mar is le linn dúinn tabhairt a fhaighimid féin
..is le linn dúinn pardún a thabhairt a mhaitear dúinn
..is le linn dúinn bás a fháil a théimid i seilbh na beatha síoraí.

For it is in giving that we receive;
..it is in pardoning that we are pardoned;
..and it is in dying that we are born to eternal life.

Altú roimh Bhia / Grace before Meals

Beannaigh sinn, a Thiarna,
agus na bronntanais seo uait,
a bhfuilimid le glacadh
ó do rath, trí Chríost ár dTiarna. Amen.

Bless us, O Lord,
and these your gifts
which we are about to receive
from your bounty through
Christ our Lord. Amen.

Another version of an
Irish Grace

Bail na gcúig arán agus an dá iasc,
A roinn Dia ar an gcúig mhíle duine,
Rath ón Rí a rinne an roinn
Go dtige ar ár gcuid is as ár gcomhroinn.  Amen.

The blessing of the 5 loaves & 2 fishes
that God shared with the 5000,
the bounty of the King who made the sharing
come upon our food and all who share it.  Amen.

Another version of an
Irish Grace

Beannaigh sinne, a Dhia.
Beannaigh ár mbia agus ár ndeoch.
ós tú a cheannaigh sinn go daor
Agus a shaor sinn ó olc,
Mar a thug tú an chuid seo dúinn
Go dtuga tú dúinn ár gcuid den ghlóir shíoraí.  Amen.

Bless us, O God.
Bless our food and our drink.
Since you redemmed us so dearly
and delivered us from evil,
as you gave us a share in this food
so may you give us a share in eternal life.  Amen.

The Memorare

Cuimhnigh,
a Mhaighdean Mhuire róghrámhar,
nár chualathas trácht ar éinne
riamh a chuir é féin
faoi do choimirce
ná a d'iarr cabhair ort
ná a d'impigh d'idirghuí
is gur theip tú air.

Remember,
O most gracious Virgin Mary,
that never was it known
that any one who fled
to your protection,
implored your help
or sought your intercession,
was left unaided.

Lán de mhuinín asat, dá bhrí sin,
rithimse chugat, a Mhaighdean
na maighdean is a Mháthair.
Is chugatsa a thagaim,
is os do chomhair a sheasaim,
i mo pheacach bocht atuirseach.
Ó a Mháthair an Aonmhic,
ná diúltaigh do m'urnaithe
ach éist leo go trócaireach agus
freagair iad. Ámén.

Inspired with this confidence,
I fly unto you, O Virgin
of virgins my Mother;
to you do I come,
before you I stand,
sinful and sorrowful;
O Mother of the Word Incarnate,
Despise not my petitions,
but in your clemency hear and
answer me. Amen.

An Chré / The Nicene Creed

Creidim in aon Dia amháin, an tAithair uilechumh-achtach a rinne neamh agus talamh agus an uile ní sofheicthe agus dofheicthe, agus in aon Tiarna amháin, Íosa Críost, Aon-Mhac Dé, an té a rugadh ón Athair sula raibh aon saol ann, Dia ó Dhia, solas ó sholas, fíorDhia ó fhíorDhia; an té a gineadh agus nach ndearnadh, agus atá d’aon substaint leis an Athair; is tríd a rinneadh an uile ní. Ar ár son-na an cine daonna, agus ar son ár slánaithe, thuirling sé ó neamh.

Ionchllaíodh le cumhacht an Spioraid Naoimh é i mbroinn na Maighdine Muire agus ghlac sé nádúr daonna.

Céasadh ar an gcrois é freisin ar ár son; d’fhulaing sé páis faoi Phontius Píoláit agus adhlacadh é. D’aiséirigh an treas lá de réir na scrioptúr; chuaigh suas ar neamh; tá ina shuí ar dheis an Athar. Tiocfaidh sé an athuair faoi ghlóir le breithiúnas a thabhairt ar bheo agus ar mhairbh, agus ni bheidh deireadh lena ríocht.

Creidim sa Spioraid Naomh, Tiarna agus bronntóir na beatha, an té a ghluaiseann ón Athair agus ón Mac. Tugtar dó adhradh agus glóir mar aon leis an Athair agus leis an Mac: is é a labhair trí na fáithe. Creidim san aon Eaglais naofa, chaitliceach, aspalda. Admhaím an t-aon bhaisteadh amháin chun maithiúnas na bpeacaí. Agus táim ag súil le haiséirí na marbh agus le beatha an tsaoil atá le teacht. Áméin.

Another version of

The Nicene Creed

Creidim in aon Dia amhбin, an tAthair uilechumhachtach, a rinne neamh agus talamh agus an uile nн sofheicthe agus dofheicthe.

Agus in aon Tiarna amhбin, Нosa Crнost, AonMhac Dй, an tй a rugadh уn Athair sula raibh aon saol ann, Dia у Dhia, solas у sholas, fнorDhia у fhнorDhia; an tй a gineadh agus nach ndearnadh, agus atб d'aon substaint leis an Athair; is trнd a rinneadh an uile nн. Ar бr son-na an cine daonna, agus ar son бr slбnaithe, thuirling sй у neamh.Ionchollaнodh le cumhacht an Spioraid Naoimh й i mbroinn na Maighdine Muire agus ghlac sй nбdъr daonna. Cйasadh ar an gcrois й freisin ar бr son; d'fhulaing sй pбis faoi Phontius Pнolбit agus adhlacadh й. D'aisйirigh an treas lб de rйir na scrioptъr; chuaigh suas ar neamh; tб ina a shuн ar dheis an Athar. Tiocfaigh sй an athuair faoi ghlуir le breighiъnas a thabhairt ar bheo agus ar mhairbh, agus nн bheidh deireadh lena rнocht.

Creidim sa Spiorad Naomh, Tiarna agus bronntуir na beatha, an tй a ghluaiseann уn Athair agus уn Mac. Tugtar dу adhradh agus glуir mar aon leis an Athair agus leis an Mac: ba й a labhair trн na fбithe.

Creidim san aon Eaglais naofa, chaitliceach, aspalda. Admhaнm an t-aon bhaisteadh amhбin chun maithiъnas na bpeacaн. Agus tбim ag sъil le haisйirн na marbh agus le beatha an tsaoil atб le teacht. Amen.

(Another font style of the prayer above)
The Nicene Creed

Creidim in aon Dia amhбin, an tAthair uilechumhachtach, a rinne neamh agus talamh agus an uile nн sofheicthe agus dofheicthe.

Agus in aon Tiarna amhбin, Нosa Crнost, AonMhac Dй, an tй a rugadh уn Athair sula raibh aon saol ann, Dia у Dhia, solas у sholas, fнorDhia у fhнorDhia; an tй a gineadh agus nach ndearnadh, agus atб d'aon substaint leis an Athair; is trнd a rinneadh an uile nн. Ar бr son-na an cine daonna, agus ar son бr slбnaithe, thuirling sй у neamh.Ionchollaнodh le cumhacht an Spioraid Naoimh й i mbroinn na Maighdine Muire agus ghlac sй nбdъr daonna. Cйasadh ar an gcrois й freisin ar бr son; d'fhulaing sй pбis faoi Phontius Pнolбit agus adhlacadh й. D'aisйirigh an treas lб de rйir na scrioptъr; chuaigh suas ar neamh; tб ina a shuн ar dheis an Athar. Tiocfaigh sй an athuair faoi ghlуir le breighiъnas a thabhairt ar bheo agus ar mhairbh, agus nн bheidh deireadh lena rнocht.

Creidim sa Spiorad Naomh, Tiarna agus bronntуir na beatha, an tй a ghluaiseann уn Athair agus уn Mac. Tugtar dу adhradh agus glуir mar aon leis an Athair agus leis an Mac: ba й a labhair trн na fбithe.

Creidim san aon Eaglais naofa, chaitliceach, aspalda. Admhaнm an t-aon bhaisteadh amhбin chun maithiъnas na bpeacaн. Agus tбim ag sъil le haisйirн na marbh agus le beatha an tsaoil atб le teacht. Amen.


    Turas na Croise / Stations of the Cross

Adhraimid thú. A Chríost agus molaimid thú. Mar is trí Do chrios-se naomh a d'fuascail Tú an saol.
We adore you, O Christ, and we praise you because by your holy cross you have redeemed the world.


I
An chead stáisiún
Daotar Íosa chun bás.

Jesus is condemned to death.

II
An dara stáisiún
Iompraopnn
Íosa a chrois.

Jesus Carries His Cross

III
An triú stáisiún
Titeann Íosa an chead uair.

Jesus Falls the First Time

IV
An ceathrú stáisiún
Castar Íosa lena.

Jesus Meets His Mother

V
An cúigiú stáisiún
Cuitear ar Shimón an chrois a iompair.

Simon of Cyrene Helps Carry the Cross

VI
An séu stáisiún
Cuimlóionn Veronica aghaidh Íosa.

Veronica Wipes the Face of Jesus

VII
An seachtú stáisiún
Titeann Íosa an dara huair.

Jesus Falls the Second Time

VIII
An t-ochtú stáisiún
Tugann
Íosa sólás do mhna iorusalaim.

Jesus Consoles Women of Jerusalem

IX
An naoú stáisiún
Titeann Íosa an triú huair.

Jesus Falls the Third Time

X
An deichiú stáisiún
Baintear A chuid éadaí d'Íosa.

Jesus is Stripped of His Garments

XI
An t-aon
stáisiún déag
Crochtar
Íosa ar an gcrois.

Jesus is Nailed to the Cross

XII
An dha stáisiún déag
Faigheann Íosa bás ar an crois.

Jesus Dies on the Cross

XIII
An trí stáisiún déag
Togtar Íosa den chrois.

Jesus is Taken down from the Cross

XIV
An ceithre stáisiún déag
Sintear
Íosa sa tuoma.

Jesus is Laid in the Sepulchre

Te Deum

Molaimid, a Dhia mhór: admhuighímid gur Thú an tArd-thiarna.
Sléachtann an saol go léir duit, a Athair Shíorraidhe.
Canann na hAingil agus na Flaithis duit agus na Cómhachta uile.

We praise you, O God. We acknowledge you to be the Lord.
All the earth does worship you, the Father everlasting.
To you all Angels cry aloud, the Heavens and all the Powers therein.

Dhá shíor-fhógairt mar aon leis na Cerubuím agus leis na Saraifím:
Is naofa, naofa, naofa Thú, a Thiarna Dia na Slua.
Tá neamh agus talamh lán de mhórdhacht do ghlóire.

To you the Cherubim and Seraphim continually do cry:
Holy, Holy, Holy, Lord God of Hosts.
Heaven and the earth are full of the majesty of your glory.

Molann gasra glórmhar na nAspal Thú,
Agus díorma deagh-mheasta na bhFáidh,
Agus oireachtas mór gléigeal na mairtíreach, molaidsiúd uile go léir Thú.
Admhuigheann an Naomh-Eaglais ar fud an domhain Thú,
A Athair mhóir na Glóire,
Agus dáon Mhac dílis, dár dual moladh,
Agus Naomh-Spiorad an tsóláis,
A Chríost, is Thú Ardrí na Glóire,
Is Thú Mac bith-bheo an Athair.

The glorious company of the Apostles praise you.
The goodly fellowship of the Prophets praise you.
The white-robed army of Martyrs praise you.
The Holy Church throughout all the world doth acknowledge you.
The Father of an infinite Majesty.
Your adorable, true, and only Son;
Also the Holy Spirit, the Comforter.
You are the King of Glory, O Christ.
You are the everlasting Son of the Father.

Níorbh íseal leat broinn na Maighdine, ag túirlingt ar an saoghal duit i do dhuine, d'fhonn an cineadh daonna d'fhuasgailt,
Chuiris ar neimbróghgoimh an bháis, agus d'osgluighis Ríoghghacht Neimhe do na credmheacha.
Táir suidhte ar dheasláimh Dé gcómhghlóir leis an Athair.

You having taken upon Yourself to deliver man, did not abhor the Virgin's womb.
You having overcome the sting of death, did open the kingdom of heaven to all believers.
You sit at the right hand of God in the glory of the Father.

Creidimíd go dtiocfair arís, i do Bhreitheamh.
Imprímíd ort, d'á bhrógh sin, fóirthint ar do sheirbhíseachaibh, a cheannuighis ar do chuid fola sár-luachmhaire.
Tabhair dóibh a gcion den ghlóir shíorrardhe i dteannta na Naomh.

We believe that You shall come to be our Judge.
We beseech You, therefore, help Your servants whom You have redeemed with Your precious Blood.
Make them to be numbered with Your Saints in glory everlasting.

Tárrthuigh do mhuintir, a Thiarna, agus beannuigh d'oighreacht,
Seol ar a leas go buan iad, agus tóg le do chabhair iad de shíor.
Molaimíd gach aon ré soluis Thú,
agus móraimód d'ainm choídhche, agus go bruinn an bhrátha.

Lord, save Your people: and bless Your inheritance.
Govern them: and lift them up forever.
Day by day: we bless You.
And we praise Your name forever: and world without end.

Deonuigh, a Thiarna, sinn a sheachaint ar an bpeacadh, ar fad an lae seo rómhainn.
Bóodh truagh agat dúinn, A Thiarna, Bóodh truagh agat dúinn.
Déan trócaire orainn, a Thiarna, as a bhfuil ár n-uile-dhóchas.
Ionnat a chuirim mo dhóchas, a Thiarna, nár náirightear mé choídhche.

Grant, O Lord, to keep us this day without sin.
Have mercy on us, O Lord, have mercy on us.
Let Your mercy, O Lord, be upon us as we have hoped in You.
O Lord, in You have I trusted: Let me never be confounded.

R/ Is beannuighthe Tú, A Thighearna, a Dhia ár sinnsear.
Fr/ Is ionmholta Tú agus is glórmhar go deo.

R/ Molaimís an tAthair, agus an Mac, agus an Spiorad Naomh.
Fr. Molaimís Iad, agus móruighimós Iad go sléibh.

V/ You are blest, O Lord, God of our fathers
R/ You are praised and glorified forever.

V/ We praise the Father and the Son and the Holy Spirit
R/ We praise them and glorify them forever.

R/ Is beannuighthe Tú a Thighearna, i n-Árdaibh neimhe thuas.
Fr/ Is ionmholta Tú, agus is glórmhar, agus is árd do réim go deo.

V/ You are blessed, O Lord, and on high you reign forever.
R/ You are praised and glorified forever.

R/ A Thighearna, éist le mo ghuidhe.
Fr/ Agus tabhair ar mo ghlórthaibh aird.

V/ O Lord hear my prayer.
R/ And let my cry come unto You.Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)