The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Inonhan Rosary Prayers
This language is also known as Inunhan, Loocnon, Looknoon, and Unhan.
This language is spoken by 86,000 in Santa Fe, Looc, Alcantara, Santa Maria, and San Andres in South Tablas Ilsland, Romblon Province, Philippines.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Our Father / Tatay Namon
Tatay namon
nga odyan ikaw sa langit
Dayawon ang ngalan nimo
Mapasa amon kunta ang imong kaharian
Kag matuman ang imong kagustuhan
Odi sa lugta, parihas man sa langit
Taw-an nimo kami kadya it among kaunon sa kada adlaw
Kag patawaron nimo kami it amon mga sala
Parehas man ng ginapatawad namon ang mga nakasala amon
Kag indi nimo kami ipapierdi sa panulay
Kag luwason nimo kami sa kalainan.
Amen.

Hail Mary / Maghimaya Ka Maria
Maghinaya ikaw Maria, nga puno-puno ikaw it grasya
Ang ginoong Diyos hay odyan sa imo
Ginadayaw ikaw labaw sa tanan nga mga bayi
Kag ginadayam man ang imong unga nga si Hesus
Santa Maria, nanay it Diyos
Ipangamuyo man kami nga mga makasasala
Kaya kag sa oras it amon kamatayon.
Amen.

Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)