The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

 Ilongo Rosary Prayers
This language is also known as Ilonggo, Illogo, Hiligainon, and Hiligaynon.
This language is spoken by 7,000,000 people in the Philippines in Iloilo and Capiz provinces, Panay, Negros Occidental, and the Visayas.  It is also spoken in the United States of America.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.


Ang Timaan Sang Santa Cruz / Sign of the Cross / Signum Crucis
Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo.  Amen.

Ang Kredo Sand Mga Apostoles / The Apostles' Creed / Credo

Nagatuo ako sa Dios Amay nga makagagahom.

Tagtuga sang langit kag duta.

Nagatuo ako kay Hesucristo iya bugtong na Anak, aton Ginuo.

Ginpanamkon sa gahom sang Espiritu Santo kag gin-bunag ni

Birhen Maria.

 Nag-antus Sia sa idlaom ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus kag

 ginlubong.  Nanaug Sia sa minatay.

Sa ikatlo ka adlaw nagbanhaw Sia liwat.

Nagsaka sa langit kag ginpalingkod sa tuo nga kamot sang Amay.

Magabalik Sia sa paghukom sang buhi kag minatay.

Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa balaan nga Katoliko nga Simbahan,

sa pag-isa sang mga Santos, sa pagpatawad sang mga sala,

sa pagkabanhaw sang lawas kag kabuhi ng wala sing katubtuban.  Amen.


Ama Namo / Our Father / Pater Noster 


Another version of

Amay Namon / Our Father / Pater Noster

Amay Namon, nga yara sa mga langit,

Pangmuyoon ang Ngalan Mo,

Mapasaamon ang kaharian Mo,

Matuman ang imong kabubut-on, diri sa duta pakadto sa langit,

Tagai kami sa amung kalan un sa adlaw adlaw,

Kag pasayloa kami sa amun nga mga sala,

Kag mapasaylo man kami sa mga nakasala man sa amun,

Kag indi Mo kami ihatag sa mga pagsulay,

Hinooa luwasa kami sa mga panulay.

Amen.


Maghimaya Ka Maria / Hail Mary / Ave Maria Himaya Sa Amay / Glory Be / Gloria Patri

Himaya sa Amay kag sa Espiritu Santo.

Subong sang ginsugu-ran karon kag sa gihapon,

sa kalibutan nga wala sang katapusan.  Amen.


Pangamuyo Sang Fatima / Fatima Prayer (Oh, My Jesus) 

O Heso ko, patawara ang amon sala,

luwasa kami sa mga kalayo sang empierno,

dalha ang tanan nga mga kalag sa langit,

labi gid ang may daku na kinahanglan sang imo diosnon nga kaluoy. 


Maghimaya Ka Reyna / Hail, Holy Queen

Maghimaya, Balaan nga Reyna, Iloy sang kaluoy, amon kabuhi,

amon katam-is kag amon paglaom.  Sa imo kami nagapanawag,

mga tinapok nga anak ni Eva, sa imo kami nagapadala

sang amon panghakroy,

kasubo kag pag-tangis sa sining duta sang mga luha.

Gani, balikda kami, o labing mabuot nga mananabang,

sang imo mga mata sang kaluoy, kag pagkatapos sining pagtapok,

ipakita sa amon ang bulahan nga bunga sang imo tian, si Jesus.

O maluluy-on, O mahigugmaon, O matam-is Birhen Maria.


Mangamuyo Kita / Let Us Pray

O Dios, nga ang imo bugtong nga Anak sa iya kinabuhi,

kamatayon kag pagkabanhaw nagbakal tuhoy sa

amon sang mga padya

sang kaluwasan nga dayun, itugot, nagapangamuyo kami,

nga sa pagpamalandong dining mga misteryo sa labing balaan nga

Rosaryo sang Bulahan nga Birhen Maria,

amon kabay nga mailog ang ila kaundan kag maambit ang ila

ginasaad, paagi kay Kristo nga among Ginuo.  Amen.


Ang Mga Misteryo Sang Santo Rosaryo / The Mysteries


 of the Holy Rosary
 


Ang Mga Misteryo Sang Kalipay / The Joyful Mysteries

Ang Pagpahayag sang Aton Ginuo

Ang Pagduaw sang Bulahan nga Birhen Maria sa kay Santa Isabel

Ang Pagbun-ag kay Jesus sa Belen

Ang Paghalad kay Jesus sa Templo

Ang Pagkakita kay Jesus sa Templo


Ang Mga Misteryo Sang Kasanag / The Luminous Mysteries

Ang Bunyag ni Kristo

Ang Sinalusalo sang Kasal sa Cana

Ang Pagpagbantala sang Pag-abot sang Ginharian sang Dios

Ang Transfigurasyon ukon Pagbalhin sang Dagway ni Jesus

Ang Pagtukod sang Eukaristiya

Ang Mga Misteryo Sang Kasubo / The Sorrowful Mysteries

Ang Pagpangamuyo sa Harden sang Getsemane

Ang Pagbunal kay Jesus sa Haligi

Ang Pagkorona kay Jesus sang mga Tunok

Ang Pagpas-an sang Krus ni Jesus Pakadto sa Bukid sang Kalbaryo

Ang Paglansang sa Krus kag Pagkamatay ni Jesus sa Kalbaryo


Ang Mga Misteryo Sang Himaya / The Glorious Mysteries

Ang Pagkabanhaw sang Aton Ginuo

Ang Pagkayab sa Langit ni Hesus

Ang Pagpanaog sang Espiritu Santo sa mga Apostoles

Ang Pagpadala sang Bulahan nga Birhen Maria sa Langit

Ang Pagkorona sang Bulahan nga Birhen Maria sa LangitMalinong kagabihon! / Silent Night / Stille Nacht
Malinong kagabihon!
Balaan! Madulum!
Apang masanag sa unhan
Diin ang Bata nakulan,
Nga may kalinongan
Nga may kalinongan.

Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)