The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Ibo (Southern) Rosary Prayers
It is also known as Igbo, Oweri, Umuahia and Southern Ibo.
This language is spoken by 18,000,000 people in Abia Akwa Ibom, Delta, Enugu, Imo, and Anambra, Nigeria.

See The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Nna Anyi nke bi n'elu-igwe / Our Father / Pater Noster

Nna Anyi nke bi n'elu-igwe:
Ka e doo aha gi nsọ,
Ka Ala-eze gị bia,
ka e mee uche gi n'wa,
Dika e si eme ya n'elu-igwe.
Nye anyi nri ta a nke gaezuru anyị ụbch ta a.
Gbaghara any mmehie anyi
Dika anyi si
gbaghara ndi mehiere anyi.
Edubala any n'ime nwnwa
Kama zputa
anyi n'aka aj ihe. Amen.

Another version of
Nna anyi nke bi n’elu-igwe /
Our Father / Pater Noster:

Nna anyi nke bi n’elu-igwe Ka e doo aha gi nso,
Ka Ala-eze gi bia, ka e mee ucne gi n’uwa,
Dika e si eme ya n’elu-igwe. 
Nye anyi nri ta a nke gaezuru anyi ubochi ta a. 
Gbaghara anyi mmehie anyi
Dika anyi si gbahara ndi mehiere anyi. 
Edubala anyi n’ime onwunwas
Kama zoputa anyi n’aka ajo ihe. Amen.

Another version of
Nna anyị nke bi n'eluigwe / Our Father / Pater Noster

9 Sinụ out a kpee ekpere: Nna anyị nke bi n'eluigwe, ka e doo aha gị nsọ.

10 Ka alaeze gị bịa, ka e mee uche gị n'ụwa, dị ka e si eme ya n'eluigwe.

11 Nye anyị nri nke ụbọchị taa.

12 Gbaghara anyị mmehie anyị, dị ka anyị si agbaghara ndị na-emehie megide anyị.

13 Edubala anyị n'ime ọnwụnwa, kama zọpụta anyị site n'ọnwụnwa nke onye ire. Amin.

Ekele Maria / Hail Mary / Ave Maria

Ekele Maria, Ijuputa na grasia.
Oseburu uwa nonyere gi idi
ngozi na etiti ikporo nile.
Odiazi ngozi bun w afo gi
bu Jesu.
Maria di aso nne Ake Chukwu
yowara anyi bu ndi njo ayiyo
ugbua na oge onwu anyi. Amen.

Another version of
Ekεnε Marea / Hail Mary / Ave Maria

Ekεnε Marea, juputalu na gratia,
Osεbuluwa n nyelu i,
i de ng ze na etiti ikporo ninε,
Ɔ deaze ng ze bө nwa af  i, bө Jesu.
Marea de as, nnε nkε Cukwu
y balu anyi bo ndi nj,
ayey, keta na amani nwө anyi.
Amεn.

Another version of 
Ekene Marea / Hail Mary / Ave Maria:

Ekene Marea, juputalu na gratia,
Osebuluwa nanyelu i, i de ngaze na gtiti ikporo nine,
O deaze ngcze bo nwa afc i, be Jesu. 
Marea de asc, nne nke Cukwu
yebalu anyi bo ndi nje, ayeyc, keta
na amani enwe anyi. Amen.

Abali Nso / Silent Night / Stille Nacht
Abali Nso. Nke dikwa ju.
Mgbe uwa No n'ura.
Mary na Josef no nulo anu.
Neche nwa ohu ahuru n'anya.
No n'ura udo igwe.
No n'ura udo igwe.


Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)