The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Hiligaynon Rosary Prayers
This language is also called Binisaya, Ilongo, Ilonggo, and Hiligainon. This language is spoken by 7,000,000 people in Iloilo and Capiz Provinces, Panay, Negros Occidental,  and Visayas in the Philippines.  This is the Binisayan spoken in the Bacolod and Negros Occidental cities of  Iloilo and Roxas.  Those that speak Cebuano can understand it, but those who speak Hiligaynon have difficulty understanding Cebuano due to the number of words shortened by leaving out a consonant (ususally "L") and sometimes vowels.
It is also spoken in Hawaii in the United States of America.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

ANG ROSARYO
(  The Rosary  )

ANG TIMAAN SANG SANTA CRUZ
(The Sign of the Cross / Signum Crucis)
Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo.  Amen.

ANG KREDO SANG MGA APOSTOLES 
(The Apostle’s Creed / Credo)
     Nagatuo ako sa Dios Amay nga makagagahom.  Tagtuga sang langit kag duta.  Nagatuo ako kay Hesucristo iya bugtong na Anak, aton Ginuo.  Ginpanamkon sa gahom sang Espiritu Santo kag gin-bunag  ni Birhen Maria.  Nag-antus Sia sa idlaom ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus kag ginlubong.  Nanaug Sia sa minatay.  Sa ikatlo ka adlaw nagbanhaw Sia liwat.  Nagsaka sa langit kag ginpalingkod sa tuo nga kamot sang Amay.  Magabalik Sia sa paghukom sang buhi kag minatay.  Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa balaan nga Katoliko nga Simbahan, sa pag-isa sang mga Santos, sa pagpatawad sang mga sala, sa pagkabanhaw sang lawas kag kabuhi ng wala sing katubtuban.  Amen.

Amay Namon / Our Father / Pater Noster
Amay namon nga yara sa langit,
Pakabalaanon ang imo naglan.
Magkari ang imo ginharian,
Paghimoon ang imo kabubut-on,
Sa duta subong sang sa langit.
Hatagi kami karon nga adlaw sang amon kalan-on sa adlawadlaw,
Kag patawara kami sang mga utang namon,
Subong nga ginpatawad man namon ang mga nakautang sa amon.
Kag dili kami pagdalha sa panulay,
Kondi luwasa kami sa malaut.
Kay imo ang ginharian kag ang kagamhan
kag ang himaya, sa walay katubtuban.
Kabay pa.

Another version of
Amay Namon / Our Father / Pater Noster
Amay namon, nga yara ka sa mga langit
Pagdayawon ang imo ngalan
Umabot sa amon ang imo ginharian
Matuman ang imo buot
Diri sa duta subong sang sa langit
Hatagan mo kami karon sang kalan-on namon
Kag ipatawad mo ang mga utang namon
Subong nga ginapatawad namon ang nakautang sa amon
Kag dili mo kami nga ipagpadaug sa mga panulay
Kondi luwason sa mga malaut.

Another version of
Amay Namon / Our Father / Pater Noster
Amay namon nga yara sa langit,
Pakabalaaon ang imo ngalan,
Magkari ang imo Ginharian,
Matuman ang imo kabubot-on
Diri sa duta
Subong man sang sa langit.
Hatagi kami karo nga adlaw
Sang kalan-on
Nga amon kinahanglanon,
Patawara kami sang amon mga sala,
Subong nga ginapatawad man namon Ang mga nakasala sa amon.
Indi kami pag-ipadaog
Sa mga pagsulay,
Kundi luwasa kami sa Malaut.

Another version of
Amaynamon / Our Father / Pater Noster
Amaynamon, nga yara ka sa mḡa langit, pagdayawon ang imo nḡalan, umabut sa amon ang imo ginhari-an, matuman ang imong buut diri sa duta siling sang sa lanḡit.
Panhatagan mo kami nian sing kan-on namon sa matagadlaaw, kag patawaronmo ang mḡa utang namon ang mḡa nakautang sa amon, kag dili mo kami ipadaug sa mḡa panulay, hinonoo luwason mo kami sa kalaut. Amen.

Another version of
Amay Namon / Our Father / Pater Noster
Amay Namon, nga yara sa mga langit,
Pangmuyoon ang Ngalan Mo,
Mapasaamon ang kaharian Mo,
Matuman ang imong kabubut-on,
diri sa duta pakadto sa langit,
Tagai kami sa amung kalan un sa adlaw adlaw,
Kag pasayloa kami sa amun nga mga sala,
Kag mapasaylo man kami sa mga nakasala man sa amun,
Kag indi Mo kami ihatag sa mga pagsulay,
Hinooa luwasa kami sa mga panulay.  Amen.

Doxology
Kay sa Imo man ang kaharian, kag katakos, kag himaya,
Karon kag sa katapusan.


AMAY NAMON / Our Father / Pater Noster
(  Lord’s Prayer  )
     Amay sa langit, balaan ang Imo ngalan, maabot an Imo ginharian, matuman ang imo pagbuot sa duta subong sang sa langit.  
     Hatagi kami karon  sang amon matag-adlaw nga pagkaon.  Patawara ang amon mga sala kasubong nga amon ginapatawad ang nakasala sa amon.  Indi kami pagdalha sa  

Another version of
Amahan Namo / Our Father / Pater Noster
Amahan namo nga anaa ka sa mga langit,
Pagdayegon ang Imong ngalan,
Umabut kanamo ang Imong ginharian,
Matuman ang Imong pagbuut 
dinhi sa yuta maingon sa langit.
Ang kalan.on namo sa matag adlaw
ihatag karong adlawa, Ug Pasayloa kami
sa among utang kanimo,
Maingon sa among pagpasaylo sa nakautang kanamo.
Ug ayaw kami itugyan sa panulay,
Hinonoa luwasa kami sa dautan.
Hinaut pa unta. 

Another version of
Amahan Namo / Our Father / Pater Noster

Amahan namo nga anaa sa langit,
pagabalaanon unta ang imong ngalan.
Paanhia ang imong gingharian,
pagabuhaton unta ang imong kabubuton,
Dinhi sa yuta maingon sa langit.
Hatagi kami karon sa pagkaon namo sa matag-adlaw;
ug pasayloa kami sa among mga utang,
Maingon nga kami usab nakapasaylo man sa mga nakautang kanamo.
Ug ayaw kami itugyan sa panulay,
kondili luwasa kami gikan sa dautan.
Amen.

Another version of
Amahan Namo / Our Father
/ Pater Noster
Amahan namo nga anaa sa langit,
pagabalaanon unta ang imong ngalan.
Paanhia ang imong gingharian,
pagabuhaton unta ang imong kabubut-on,
dinhi sa yuta maingon sa langit.
Hatagi kami karon sa pagkaon namo sa matag-adlaw;
ug pasayloa kami sa among mga utang,
maingon nga kami usab nakapasaylo,
man sa mga nakautang kanamo;
ug ayaw kami itugyan sa panulay,
kondili luwasa kami gikan sa dautan.
Amen.

Another version of
Amahan Namo / Our Father
/ Pater Noster

Amahan namo, nga anaa sa mga langit,
Pagdaygon ang Imong Ngalan.
Moabot kanamo ang Imong gingharian,
Matuman ang Imong pagbuot,
Dinhi sa yuta maingon sa langit.
Ang kalan-on namo sa matag adlaw,
Ihatag kanamo karong adlawa,
Ug pasayloa kami sa among mga sala,
Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo,
Ug ayaw itugot nga mahulog kami sa panulay,
Hinonoa luwasa kami sa dautan.Maghimaya ka Maria / Hail Mary / Ave Maria
Maghimaya ka Maria
Nga napuno ka sang grasya
Ang Dios yara sa imo
Ginadayaw ka labi sa manga babaye nga tanan
Kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan
nga si Jesus.
Santa Maria,
Iloy sang Dios
Igampo mo kami nga makasasala
Niyan kag sa oras sang amon pagkamatay
Kabay pa!

Another version of
Maghimaya ka Maria / Hail Mary / Ave Maria
Maghimaya ka Maria
Nga napuno sang gracia
Ang Dios yara sa imo
Ginadayaw ka labi sa mga babaye nga tanan
Kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan
Nga si Jesus.
Santa Maria,
Iloy sang Dios,
Igampo mo kami, makasasala,
Niyan, kag sa oras sang amon pagkamatay
Kabay Pa (Amen).


MAGHIMAYA KA MARIA
( Hail Mary / Ave Maria )
( Hail Mary )  Maghimaya ka Maria, puno sang grasya.  Ang Ginuo yara sa imo.  Bulahan ka labi sa tanan nga mga babaye kag bulahan ang bunga sang imo tiyan nga si Hesus.
( Holy Mary )  Santa Maria, Iloy sang Dios, i-ampo kami nga makasasala, karon kag sat ion sang amon kamatayon.  Amen.

Another version of 
Maghimaya ca Maria / Hail Mary / Ave Maria
Maghimaya ca Maria nga napuno ca sa gracia, 
ang Guinoong Dios anaa canimo; bulahan da 
icao sa mga babaye ngatanan ug bulahan 
man usab ang bunga sa tian mo nga si Jesus. 
Santa Maria nga Inahan sa Dios ig-ampo 
mo cami nga macasasala caron ug sa among icamatay. Amen.

HIMAYA SA AMAY
( Glory Be / Gloria Patri )
     Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo.  Subong sang ginsugu-ran karon kag sa gihapon, sa kalibutan nga wala sang katapusan.  Amen.


PANGAMUYO SANG FATIMA 
(  Fatima Prayer  )
     O Hesus ko, patawara ang amon sala, luwasa kami sa mga kalayo sang empierno, dalha ang tanan nga mga kalag sa langit, labi gid ang may daku na kinahanglan sang imo diosnon nga kaluoy.

MAGHIMAYA KA REYNA  
(  Hail Holy Queen / Salve Regina )
     Maghimaya, Balaan nga Reyna, Iloy sang kaluoy; amon kabuhi, amon katam-is kag amon paglaom.  Sa imo kami nagapanawag, mga tinapok nga anak ni Eva, sa imo kami nagapadala sang amon panghakroy, kasubo kag pag-tangis sa sining duta sang mga luha.  Gani, balikda kami, o labing mabuot  nga mananabang, sang imo mga mata sang kaluoy, kag pagkatapos sining pagtapok, ipakita sa amon ang bulahan nga bunga sang imo tian, si Jesus.  O maluluy-on, O mahigugmaon, O matam-is Birhen Maria.

MANGAMUYO KITA
(  Let Us Pray  )
     O Dios, nga ang imo bugtong nga Anak sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw nagbakal tuhoy sa amon sang mga padya sang kaluwasan nga dayun, itugot, nagapangamuyo kami, nga sa pagpamalandong sining mga misteryo sa labing balaan nga Rosaryo sang Bulahan nga Birhen Maria, amon kabay nga mailog ang ila kaundan kag maambit ang ila ginasaad, paagi kay Kristo nga among Ginuo.  Amen.

ANG MGA MISTERYO SANG SANTO ROSARYO
(  The Mysteries of the Holy Rosary  )

ANG MGA MISTERYO SANG KALIPAY  ( The Joyful Mysteries  )
     1.  Ang Pagpahayag sang Aton Ginuo
     2.  Ang Pagduaw sang Bulahan nga Birhen Maria sa kay Santa Isabel
     3.  Ang Pagbun-ag kay Jesus sa Belen
     4.  Ang Paghalad kay Jesus sa Templo
     5.  Ang Pagkakita kay Jesus sa Templo

ANG MGA MISTERYO SANG KASANAG  ( The Luminous Mysteries  )
     1.  Ang Bunyag ni Kristo
     2.  Ang Sinalusalo sang Kasal sa Cana
     3.  Ang Pagpagbantala sang Pag-abot sang Ginharian sang Dios 
     4.  Ang Transfigurasyon ukon Pagbalhin sang Dagway ni Jesus
     5.  Ang Pagtukod sang Eukaristiya

ANG MGA MISTERYO SANG KASUBO  ( The Sorrowful Mysteries  )
     1.  Ang Pagpangamuyo sa Harden sang Getsemane
     2.  Ang Pagbunal kay Jesus sa Haligi
     3.  Ang Pagkorona kay Jesus sang mga Tunok
     4.  Ang Pagpas-an sang Krus ni Jesus Pakadto sa Bukid sang Kalbaryo
     5.  Ang Paglansang sa Krus kag Pagkamatay ni Jesus sa Kalbaryo

ANG MGA MISTERYO SANG HIMAYA  (  The Glorious Mysteries  )
     1.  Ang Pagkabanhaw sang Aton Ginuo
     2.  Ang Pagkayab sa Langit ni Hesus 
     3.  Ang Pagpanaog sang Espiritu Santo sa mga Apostoles
     4.  Ang Pagpadala sang Bulahan nga Birhen Maria sa Langit
     5.  Ang Pagkorona sang Bulahan nga Birhen Maria sa Langit 

Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)