The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

 Hawaiian Rosary Prayers
This language is also known as 'Olelo Hawai'i and 'Olelo Hawai'i Makuahine.
This language is spoken by 8,000 people on the Hawaiian Islands, U.S.A.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Kuhikuhi i ke ke'a

  Ke Kumu Mana‘o‘i‘o / The Apostles' Creed / Credo
Ke Kumu Mana‘o‘i‘o
Ke mana‘o‘i‘o nei au i ke Akua ka
Makua Mana loa, näna i hana ka lani
ame ka honua, a iä Iesü Kristo, käna
Keiki hiwahiwa ko käkou Haku;

Ua ho ‘ohäpai ‘ia ‘o Maria kona
makuahine ke keikamahine
pu‘upa‘a e ka ‘Uhane Hemolele a
hänau ‘ia mai ‘O ia; ua hö‘eha‘eha ‘
ia ‘O ia e Pontio Pilato;

Kaulia ‘ia ma ke ke‘a a make, iho ‘O
ia i ka lua pö; i ke kolu o ka lä, ala
hou mai ka make mai;

Pi‘i ‘O ia i ka lani a ke noho nei la
ma ka lima ‘äkau o ke Akua ka
Makua Mana loa, mai laila mai ‘O
ia e hele mai ai e ho‘okolokolo i ka
po‘e ola ame ka po’e make.

Ke mana‘o‘i‘o nei au i ka ‘Uhane
Hemolele, ka ‘Ekalesia la‘a o Iesü
Kristo, ka launa pü ‘ana o ka po‘e pono;

ka huikala ‘ia o ka hewa, ke
alahou ‘ana o ke kino, ame ke Ola mau loa.
Amene.


E ko makou Makua / Our Father / Pater Noster
E ko makou Makua i lako o ka lani,
E hoanoia kou inoa
E hiki mai kou aupuni;
E malamaia kou makemake ma ka honua nei,
E like me ia i malamaia ma ka lani la.
E haawi mai ia makou i keia la, i ai na makou no keia la.
E kala mai hoi ia makou, i ka makou lawehala ana,
Me makou e kala nei i ka poe i lawehala i ka makou.
Mai hookuu oe ia makou i ka hoowalewale ia mai
E hoopakele no na e ia makou i ka ino;

no ka mea, nou ke aupuni
a me ka mana, a me ka hoonaniia, a mau loa, aku,

Amene.


Another version of
E ko makou Makua / Our Father / The Lord's Prayer / Pater Noster

9 Penei oukou e pule aku ai;
E ko makou Makua iloko o ka lani, e hoanoia kou inoa.

10 E hiki mai kou aupuni; e malamaia kou makemake ma ka honua nei, e like me ia i malamaia ma ka lani la;

11 E haawi mai ia makou i keia la i ai na makou no neia la;

12 E kala mai hoi ia makou i kamakou lawehala ana, me makou e kala nei i ka poe i lawehala i ka makou.

13 Mai hookuu oe ia makou i ka hoowalewaleia mai; e hoopakele no nae ia makou i ka ino. Amene.

Doxology
(no ka mea, nou ke aupuni, a me ka mana, a me ka hoonaniia, a mau loa aku.)


Another version of
E ko makou Makua /
Our Father / Pater Noster
E ko makou Makua
    i loko o ka lani,
    e ho'ano 'ia kou Inoa,
    e hiki mai kou aupuni,
    e malama 'ia kou makemake
    ma ka honua nei,
    e like me ia e malama 'ia
    ma ka lani la
    E Ha 'awi mai ia makou
    i 'ai na makou no keia la.
    E kala mai ho'i ia makou
    i ka makou lawehala 'ana,
    me makou e kala nei i ka po'e
    i lawehala ia makou.
    Mai ho'oku'u 'oe ia makou
    i ka ho'owalewale 'ia mai,
    aka, e ho'opakele no na'e
    ia makou ika 'ino.
Amene.

Doxology
    No ka mea, nou ke aupuni,
    a me ka mana,
    a me ka ho'onani 'ia,
    a mau loa aku.
    Amene.

Another version of
E ko makou Makua /
Our Father / Pater Noster
E ko mākou Makua i loko o ka lani,
E ho‘āno‘ia Kou inoa.
E hiki mai Kou aupuni.
E mālama ‘ia Kou makemake ma ka honua nei,
E like me ia i mālama ‘ia ma ka lani lā.
E hā‘awi mai iā mākou i kēia la i ‘ai na mākou no nēia lā;
A e kala mai ho‘i iā mākou i kā mākou lawehala ‘ana,
Me mākou e kala nei i ka po‘e i lawehala i kā mākou;
A mai ho‘oku‘u ‘Oe iā mākou i ka ho‘owalewale ‘ia mai,
Akā e ho‘opakele nō na‘e iā mākou i ka ino. ‘Amene.

Doxology
[No ka mea, Nou ke aupuni, a me ka mana,
a me ka ho‘onani ‘ia, a mau loa aku.]

Aloha oe, e Maria / Hail Mary / Ave Maria
Aloha oe, e Maria, ua piha oe i ka maikai;
ua noho pu ka Haku me oe; noho pu ka Haku me oe;
pomaikai oe iwaena o na wahine a pau pomaikai
Iesu ka Hua o kou opu.
Maria Saneta, Makuahine o ke Akua, e pule aku
oe i ka Haku no makou no ka poe kina nui i keia manaawa,
a i ko makou manawa e make ai. Amene.

Another version of
Aloha oe, e Maria /
Hail Mary / Ave Maria
Aloha oe, e Maria, uapihaoe ika maikai;
ua noho puka Ha'kume oe;
pomaikai oe iwaena o
na wahine a pau, pomaikai Jesu
ka hua okou opu.
Maria Saneta, makuahine o ke Akua, e pule
aku oe i ka Haku no makou no
ka poe kina nui i keia manawa,
a i ko makou manawa e make ai.
Amen.

Another version of
Aloha oe, e Maria / Hail Mary / Ave Maria
Aloha oe, e Maria, uap ihaoe ika maikai; ua noho puka Ha’ kumeoe; pomaikai oe iwaena o na wahine a pau, pomaikai Jesu ka hua okou opu.

Maria Saneta, maku ahine o ke Akua, e pule aku oe I ka Haku no makou no ka poe kina nui I keia manawa, a I ko makou manawa e maki ai. Amen.

E ka Pua Hipa a ke Akua / Lamb of God / Agnus Dei
E ka Pua Hipa a ke Akua,
näu e huikala nä hewa o ke ao,
e aloha mai iä mäkou.

E ka Pua Hipa a ke Akua,
näu e huikala nä hewa o ke ao,
e aloha mai iä mäkou.

E ka Pua Hipa a ke Akua,
näu e huikala nä hewa o ke ao,
e hö mai ka maluhia.

General Intercession Response / Lord, Hear Our Prayer
E Ka Haku, e aloha mai.

Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)