The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Hausa Rosary Prayers
It is also known as Hausawa, Haoussa, Abakwariga, Mbakwariga, Habe, Kado, Mgbakpa.
This language is spoken by 24,000,000 in Nigeria and Niger. It is also spoken in Sudan, Togo, Burkina Faso, and the Republic of Congo.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

JIGAJIGAN BANGASKIYA NA MANZO / The Apostles' Creed / Credo

Na bada gaskiya ga Allah, Uba madaukaki, mahalicin kasa da

sama. Na bada gaskiya ga Yesu Kristi, Dan shi makadaici,

Ubangijin mu. Ake dauki cikin shi ta wurin ikon Ruhu Mai Tsarki

kuma aka haife shi ta wurin budurwa. Ya sha wahala kalkashin

Pitus Bilatus, aka kashe shi, ya mutu, aka bizne shi. Ya sabka

cikin jahannama . Ran kuana na uku ya tashi kuma. Ya hau

zuwa sama, yana zamne a hannu dama na Uba. Zaya komo

kuma domin ya shari’anta masu da matatu. Na bada gaskiya da

Ruhu mai Tsarki, da ekilisiyar catolika mai tsarki, da zumuntar

tsarkaka, da gafarar zunubai, da tashin matatu da rai na har

abada. Amin.


Ubanmu Wanda / Our Father / Pater Noster
Ubanmu wanda ke cikin sama,
a tsarkake sunanka mulkin
ka shi zo.
abin da ka ke so, a yi shi
cikin duniya kamar yadda a
ke yinsa cikin sama.
ka'ba mu yau abincin yini
ka gafarta mana laifin mu.
kamar yadda mu ke gafarta
ma wadanda su ke yi
mamu laifi.
kada ka kai mu wurin jaraba,
amma ka cece mu daga mugun.
gama mulki, da iko, da girma,
naka ne, har abada.  Amin.

Another version of
Uban mu wanda ke cikin samaniya / Our Father  / Pater Noster:
Uban mu wanda ke cikin samaniya, A tsarkake sunan ka,
    Mulkin ka shi zo abun nufin ka shi zama a cikin duniya
    kamar yada a ke yin sa a cikin sama.
    Ka bamu yau abuncin yini, ka gafarta mana zunuban mu,
    kada ka kai a cikin jaraba amma ka cece mu daga mungu.
    Amin.

Another version of
Ubanmu / Our Father / Pater Noster
Ubanmu wanda ke cikin Samaniya, a tsarkake sunanka. Mulkinka shi zo.
Abin nufinka shi zama cikin duniya, kamar yadda ake yinsa cikin sama.
Ka ba mu yau abincin yini. Ka gafarta mana zunubanmu, kamar
yadda muke gafarta wa masu yi mana laifi. Kada ka kai mu cikin jaraba,
amma ka cece mu daga mugu.
Amin.Obamu, da ke tšikin alitšana / Our Father / Pater Noster
Obamu, da ke tšikin alitšana, sunanka ši
samma keaokeawa. Sarautanka, tana sakkua,
abin da ka ke so anayinsa kamma tšikin
alitšana hakkana tšikin dunia. Ka bamu yao
abintšimu dakulum. Ka yafe mamu sunubaimu, kammada
mu muna yafe masu, woddanda suna yi mamu
sunufi. Kada ka kaimu tšikin rudi, amma ka
tšietšiemu daga mugu. Don Sarauta taka tše,
da alhorma, da haske, hal abbada abbada.
Amin.


Agaishe ki / Hail Mary / Ave Maria
Agaishe ki, ka da ki ke mai samu alheri:
Ubangiji Yana tare de ke, mai albarka ki ke chikin mata,
abin haifuwa na chikinki kuma mai-albarka ne Isa.
Mai-Tsarki Mariyamu, Uwa Allah,
 ka yi ma mu maizunubi adua, yanzu dalokoci mutua mu.
Amin.

Another version of
A Gaishe ki Mariya / Hail Mary / Ave Maria:
A gaishe ki Mariya, ke
da ki ke chikki da alheri;
Ubangiji yana tare da ke,
albarka ki ke chikkin mata, da
albarkachi Dan chikkinki
Yesu.
   Tsarkakyar Mariya,
Uwar Allah, roko mamu
masu-zunubi, yanzu da
lokashin mutuwarmu.
Amin.Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)