The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Gàidhlig Rosary Prayers
This language is also known as Gaelic, Scottish Gaelic, Scots Gaelic, Albannach Gaidhlig, Erse, and Scottish.
This language is spoken by 59,000 in Scotland, United Kingdom.


See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

Comharradh Na Croise / The Sign of the Cross / Signum Crucis (Version 1)

+ An ainm an Athar, agus a’ Mhic, agus an Spiorad Naoimh. Amen.

CREUD NAN OSTAL / Apostles' Creed / Credo (Version 1)
CREIDEAM ann an Dia, an t-Athair uile-chumhachdach, Cruthadair neimh agus talmhuinn. Agus ann an Iosa Criosda, 'aon Mhac-san, ar Tighearna; a ghineadh leis an Spiorad Naomh, a rugadh le Moir' Oigh, a dh'fhuilig fo Phontius Pilat, a cheusadh, a fhuair bas, is a thiodhlaiceadh; a chaidh sios a dh'ifrinn, a dh'eirich an treas latha bho an mairbh; a chaidh suas air neimh, a tha na shuidhe air deas laimh Dhe an t-Athair uile-chumhachdach; a sin thig e rithis a thoirt breitheanais air bheo is air rnhairbh. Creideam anns an Spiorad Naomh, an Eaglais naomh Chaitliceach, co-chomann nan Naomh, mathanas nam peacannan, aiseirigh na colainne, is a' bheatha shiorraidh. Amen.

Creud nan Abstol / The Apostles' Creed
Creideam ann an Dia, an t-Athair uile-chumhachdach,
Cruthadair nèimh agus talmhainn,
agus ann an Iosa Crìosta, ’aon Mhac-san, ar Tighearna;
a ghineadh leis an Spiorad Naomh,
a rugadh le Moire Oigh,
a dh’fhuiligPhontius Pilat,
a cheusnadh, a fhuair bàs, is a thìodhlaiceadh;
 a chaidh sìos a dh’ifrinn;
a dh’èirich an treas latha bho na mairbh;
a chaidh suas air nèamh,
a tha na shuidhe air deas làimh Dhè an t-Athair uile-chumhachdach;
à sin thig e a-rithist a thoirt breitheanais air bheo is air mhairbh. 
Creideam anns an Spiorad Naomh,
an Eaglais naomh Chaitligeach,
co-chomann nan Naomh,
mathanas nam peacannan,
aiseirigh na coluinne,
is a’ bheatha shìorraidh.

Another version of
Creud nan Abstol / The Apostles' Creed

Tha mi creidsinn ann an Dia an t-Athair Uile-chumhachdach, Cruithfhear nèimh agus talmhainn:
Agus ann an Iosa Criosd aon Mhac-san ar Tighearn,
A ghabhadh leis an Spiorad naomh, A rugadh leis an Oigh Muire,
A dh’ fhuiling fo Phontius Pilat, A cheusadh, a fhuair bàs, agus a dh’ adhlaiceadh; Chaidh e sìos do dh’ ifrinn,
Air an treas là dh’ éirich e rìs o na mairbh,
Chaidh e suas gu Nèamh, Agus tha e n a shuidhe air deas làimh Dhé an t-Athair Uilechumhachdach;
As an sin thig e thoirt breth air na bèothaibh agus air na mairbh.
Tha mi creidsinn anns an Spiorad naomh;
S an Eaglais naomh Choitchionn; An Comhchomunn nan Naomh;
Am maitheanas pheacaidhean;
An aiseirigh a’ chuirp,
Agus s a’ bheatha shìorruidh, Amen.

Another version of 

Cré Na nAspel / The Apostles' Creed

Creidim i nDia, an tAthair Uilechumhachtach, Cruthaitheoir Nimhe agus Talún,

agus i nÍosa Críost a Aonmhac san ár dTiarna, do gabhadh ón Spriod Naomh, do rugadh ó Mhuire ógh, d'fhulaig páis fé Phointeas Píolóid, do céasadh ar an gcrois, fuair bás agus d'adhlacadh, chuaigh síos go hifreann, d'aiséirigh an treas lá ó mhairbhe, chuaigh suas ar neamh, tá ina shuí ar dheasláimh Dé an tAthair Uilechumhachtach, as san tiocfaidh ag tabhairt bhreithiúntais ar bheo is ar mhairbh.

Creidim sa Spriod Naomh, sa naomh-Eaglais Chaitliceach, i gComaoine na Naomh, i Maithiúnachas na bPeacaí, i nAiséirí na Colla, is sa Bheatha Shíoraí.

URNAIGH AN TIGHEARNA / A'PHAIDIR / The Lord's Prayer / Our Father / Pater Noster (Version 1)
Ar n-Athair, a tha air neamh, 
gum bu naomh a bhios t'ainm ; 
gun tigeadh do rioghachd, 
gun deanar do thoil air talamh 
mar a thathas ga deanamh air neamh. 
Thoir dhuinn an diugh ar n-aran lathail 
math dhuinn ar fiachan, 
mar a mhathas sinne do luchd ar fiach. 
Agus na leig ann am buaireadh sinn. 
Ach saor sinn bhon olc. Amen. 

Ar n-Athair / Our Father
Ar n-Athair, a tha air nèamh,
gum bu naomh a bhios t’ ainm;
gun tigeadh do rìoghachd,
gun dèanar do thoil air talamh
mar a thathas a’ dèanamh air nèamh.
 Thoir dhuinn an-diugh ar n-aran lathail:
math dhuinn ar fiachan,
mar a mhathas sinne do luchd-ar fiach. 
Agus na leig ann am buaireadh sinn. 
Ach saor sinn bhon olc. Amen.

Another version of
Ar n-Athair / Our Father :
Ar n-Athair a tha air nèamh,
gu naomhaichear d'ainm.
Thigeadh do rìoghachd.
Gun deanar do thoil air thalamh, mar nèamh,
gu'm bu h-amhluidh sin air .
Thoir dhuinn o là gu là ar n-aran lathail
agus maith dhuinn ar peacaidhean,
oir tha sinne féin a'maitheadh do gach aon air am bheil fiachan againn,
agus na leig ann am buaireadh sinn,
ach saor sinn o'n olc.  Amen.

Doxology
Oir is leatsa an rìoghachd, agus an cumhachd,

agus a'ghlòir, gu sìorruidh.

Another version of
Ar n-Athair / Our Father :
Ar n-Athair a ta air nèamh,
gu naomhaichear t'ainm.
Thigeadh do rìoghachd.
Deanar do thoil, mar air nèamh,
gu'm bu h-amhluidh sin air thalamh.
Thoir dhuinn o là gu là ar n-aran lathail
agus maith dhuinn ar peacaidhean,
oir tha sinne féin a'maitheadh do gach aon air am bheil fiachan againn,
agus na leig ann am buaireadh sinn,
ach saor sinn o'n olc  Amen.

Doxology
Oir is leatsa an rìoghachd, agus an cumhachd,

agus a'ghlòir, gu sìorruidh. 


Another version of
Ar n-Athair / Our Father :
Ar n-Athair a tha nèamh,
gu naomhaichear d'ainm.
Thigeadh do rìoghachd.  Gun
dèanar do thoil air thalamh.
már a nithear air nèamh.  
Tabhair dhuinn an-diugh
ar n-aran làitheil.  Agus
maith dhuinn ar fiachan,
mar a mhaitheas sinne dar
luchd-fiach.  Agus na leig
ann am buaireadh sinn; ach
saor sinn on olc.
Amen.

Doxology
Oir is leatsa an  rìoghachd, agus an cumhachd, agus a'ghlòir, gu sìorruidh.


Another version of
Ar n-Athair / Our Father :
Ar n-Athair a ta air nèamh,
gu naomhaichear t'ainm.
Thigeadh do rìoghachd.
Deanar do thoil, mar air nèamh,
gu'm bu h-amhluidh sin air thalamh.
Thoir dhuinn o là gu là ar n-aran lathail
agus maith dhuinn ar peacaidhean,
oir tha sinne féin a'maitheadh do gach aon air am bheil fiachan againn,
agus na leig ann am buaireadh sinn,
ach saor sinn o'n olc. Amen.

Another version of
Ar n-Athair / Our Father :
Ar n-Athair a tha nèamh:
gu naomhaichear d'ainm.
Thigeadh do rìoghachd. 
Dèanar do thoil air an talamh
mar a nithear air nèamh. 
Tabhair dhuinn andiugh
ar n-aran lathail.  Agus
maith dhuinn ar fiachan, amhuil
mar a mhaitheas sinne d'ar
luchd-fiach.  Agus na leig
'am buaireadh sinn; ach
saor sinn o olc.  Amen.

Doxology

Oir is leatsa an rìoghachd, agus an cumhachd, agus a' ghlòir, gu siorraidh.


Another version of
Ar nathairne /
Our Father (1870)
Ar nathairne, ata air neamh,
Go ma beannuighte hainimsa.   
Go dtigeadh do rioghachdsa;. 
deanar do thoilsi ar dtalmhuin
mar ata air neamh.
Tabhair dhuinn an niugh
ar naran laetheameuil.  Agus
maith dhuinne ar bhfiacha, amhuil
mhaithmuid dar
bhfeicheamhnuibh..  Agus na leig
ambuaidhreadh sin; acht
saor sinn o olc.  Amen.

Another version of
Ar n-Athair / Our Father :
Ar n-Athair a tha air nèamh:
gu naomhaichear d'ainm.
Thigeadh do rìoghachd.
Dèanar do thoil air an talamh,
mar a nithear air nèamh.
Tabhair dhuinn an-diugh ar n-aran làitheil,
agus maith dhuinn ar fiachan,
amhail mar a mhaitheas sinne d'ar luchd-fiach.
Agus na leig ann am buaireadh sinn,
ach saor sinn o olc.
Amen.


BEANNACHADH MOIRE / Hail Mary / Ave Maria (Version 1)
Failte dhut, a Mhoire, 
tha thu lan de na grasan 
tha an Tighearna maille riut 
is beannaichte thu am measg nam mna, 
agus is beannaichtc toradh do bhronn, Iosa. 
A Naomh Mhoire, a Mhathair Dhe, 
guidh' air ar sonne na peacaich 
a nis agus aig uair ar bais. Amen.Another version of
Fàilte dhut, a Mhoire / Hail Mary / Ave Maria

Fàilte dhut, a Mhoire, tha thu làn de na gràsan;
tha an Tighearna maille riut:
is beannaichte thu am measg nam mnà,
agus is beannaichte toradh do bhronn, Iosa. 
A Naomh Mhoire, a Mhàthair Dhè,
guidh air ar son-ne na peacaich
 a-nis agus aig uair ar bàis.

Another version of
Beannaichear dhut a Mhoire /
Hail Mary / Ave Maria
Beannaichear dhut a Mhoire,
tha thu lan dhe na grasan;
thàn Jighearna maille riut,
's beannaichte thu measg mna,
's beannaichte toradh do bhronn, Josa.
A naomb Mhoire, a mhathair Dhé,
guith air ar sonne na peacaich anis,
agus aig uair ar bais.
Amen.

GLOIR DON ATHAIR / Glory Be to the Father / Gloria Patri (Version 1)
Gloir don Athair,
agus don Mhac,
agus don Spiorad Naomh.
Mar a bha, 's mar a tha, 's mar a bhitheas,
fad shaoghal nan saoghal. Amen.


FAILTE DHUT A BHANRUINN / Hail, Holy Queen / Salve Regina (Version 1)
Failte dhut a Bhanruinn, a Mhathair na trocaire, ar beatha ar solas, is ar dochas, failte ort. Riutsa tha sinne, sliochd seachranach Eubha, a togail ar gutha. Riutsa tha sinn ag osnaich, a caoidh is ag acain, ann an gleann so nan deur. Thoir, mata, iuchair nan gras, suil fhial oirne. Agus an deidh dhuinn a chein- thir seo fhagai1, feuch dhuinn toradh beannaichte do bhronn, losa. O Mhoire Oigh bhaidheil, ghradhach chaomh! 
Guidh' air ar son, a Mhathair Naomh Dhe. 
Los gun toill sinn gealladh Chriosda. 
Amen.


A CHONAIR MHOIRE / The Holy Rosary 

Na Ruin Aoibhneach / The Joyful Mysteries
Teachdaireachd an Aingil / The Annunciation
Luke 1:35
Turus Moire Gu A Bana-Charaid Ban-Naomh Ealasaid / The Visitation
Luke 1:39-56
Breith Iosa Ann Am Bethlehem / The Birth of Jesus
Luke 2:1-20
Iosa Air A Thairgsinn 'San Teampull / The Presentation of Jesus in the Temple
Luke 2:22-39
Fhuras Iosa Criosda 'San Teampull / The Finding of Jesus in the Temple
Luke 2:41-50

Na Ruin       / The Luminous Mysteries

The Baptism of Christ
Matthew 3:13-17
Mark 1:9-11
Luke 3:21-22
John 1:32-34 

The Miracle at Cana
John 2:1-12

Proclamation of the Coming of the Kingdom
Matthew 4:12-25;46
Mark 1:14-13:37
Luke 4:14-21:38
John 3:13-12:50

The Transfiguration
Matthew 17:1-8
Mark 9:1-12
Luke 9:28-36

The Last Supper
Matthew 26:26-29
Mark 14:22-25
Luke 22:14-20


Na Ruin Dhoruinneach / The Sorrowful Mysteries
Urnaigh Is Fallus-Fala Chriosda Anns A Gharadh / The Agony in the Garden
Matthew 26:36-46
Mark 14:32-42
Luke 22:39-46
 
Sgiursadh Iosa Aig A Phosta / The Scourging
Matthew 27:26
Mark 15:15
Luke 23:14-16
John 19:1

Crun Droighinn Air A Chur Air Ceann Chriosda / The Crowning with Thorns
Matthew 27:27-30
Mark 15:16-19
John 19:2-3

Iosa A' Guilan Na Croise / Jesus Carries His Cross
Matthew 27:31-33
Mark 15:20-22
Luke 23:26-32
John 19:16-17

Iosa Air A Cheusadh / The Crucifixion
Matthew 27:34-56
Mark 15:23-41
Luke 23:33-49
John 19:18-30

Na Ruin Ghlormhor / The Glorious Mysteries
Aiseirigh Chriosda  / The Resurrection
Matthew 28:1-15
Mark 16:1-13
Luke 24:1-12
John 20:1-18

Deasghabhail Iosa Criosda / The Ascension
Mark 16:19-20
Luke 24:50-53
Acts 1:9-11

Tighinn An Spioraid Naoimh Air An H-Ostail / The Descent of the Holy Spirit
Acts 2:1-41

An Oigh Bhainnaichte A Gabhail Seilbh Am Flathanas / The Assumption
Crunadh Na H-Oigh Moire / The Coronation of Mary in Heaven

A CHONAIR MHOIRE / THE ROSARY  (Version 1)

An ainm an Athar, agus a Mhic, agus an Spioraid Naoimh. Amen.
Fosglaidh tusa, a Thigheama, mo bheul.
Agus bheir mo theanga cliu dhut.
Dean cobhair orm, O Dhia.
A Thighearna, greas gum chuideachadh.
Gloir don Athair. agus don Mhac, agus don Spiorad Naomh.
Mar a bha, is mar a tha, is mar a bhitheas, fad shaoghal nan saoghal. Amen.

A CHEUD EARRANN / THE FIRST PART

Na coig ruin Aoibhneach, ri an gabbail a h-uile Diluain is Diardaoin Di-domhnaich 'San Aidbhein agus an deidh Latha nan tri Righrean gu Carghus.
The five joyful mysteries are to be said each Monday and Thursday and Sundays in Advent, and Christmastide up until Lent.

I. TEACHDAIREACHD AN AINGIL / THE ANNUNCIATION
SMAOINICHAMAID anns an run dhioimhair so gun do chuir an t-Aingeal Gabriel failte air an Oigh bheannaichte leis na briathran so, Tha thu lan de na grasan. agus gun do dh'innis e dhi gun robh ar Tighearna Iosa Criosda a dol a ghabhail colunn daonda.
Ar n-Athair, a tha air neamh, ..., aon uair.
Failte dhut, a Mhoire, ..., deich uairean.
Gloir don Athair, ..., aon uair.

II. TURUS MOIRE GU A BANA-CHARAID BAN-NAOMH EALASAID / MARY VISITS HER KINSWOMAN ELIZABETH
SMAOINICHEAMAID anns an run dhiomhair seo gun deachaidh an Oigh bheannaichte Moire, is air cluinntinn bhon Aingeal gun do ghabh a bana-charaid Ban-naomh Ealasaid sliochd, air a h-adhart gu luath gu beanntan Iudea a dh'amharc oirre, agus gun do dhfhuirich i comhla rithe tri miosan.
Ar n-Athair, ...

III. BREITH IOSA ANN AM BETHLEHEM / JESUS IS BORN IN BETHLEHEM
SMAOINICHEAMAID anns an run dhiomhair so gun d'rug an Oigh bheannaichte Moire 'san am fhreagarrach dhi, ar Slanuighear Iosa Criosda mu mheadhon-oidhche. agus gun do chuir i anns a phrasaich e, a thaobh is nach robh aite dha anns na tighean.
Ar n-Athair, ...


IV. IOSA AIR A THAIRGSINN 'SAN TEAMPULL / JESUS IS PRESENTED IN THE TEMPLE
SMAOINICHEAMAID anns an run dhiomhair so gun do thairg an Oigh bheannaichte Moire, air latha a glanaidh a reir an lagha, an leanabh naomh Iosa anns an Teampull; far an d'thugNaomh Simeon taing do Dhia gu ro-chrabhach, is a ghabh e air a ghairdean e.
Ar n-Athair, ...

V. FHUARAS IOSA CRIOSDA 'SAN TEAMPULL / JESUS IS FOUND IN THE TEMPLE
SMAOINICHEAMAID anns an run dhiomhair so gun d'fhuair an Oigh bheannaichte Moire, an deidh sireadh tri latha le bron, a Mac gaolach, a chaill i gu neo-chiontach, 'san teampull am meadhon nan ollamh, a reusanachadh riutha, 'na dha bhliadhn deug a dh'aois.
Ar n-Athair, ...
Criochnichear gach earrann mar a leanas:
The Rosary is completed with the following prayers.
FAILTE dhut, a Bhanruinn..............
Deanamaid urnuigh.
A DHIA, a cheannaich coir dhuinn air duais shiorruidh le beatha, bas, is aiseirigh t'aon Mhic ionmhuinn thugas dhuinn a tha a beachdachadh air na ruin dhiomhair a tha san urnuigh so, gun lean sinn an seoladh, is gun faigh sinn an gealltanas. Tro losa Criosda. ar Tighearna. Amen.

AN DARNA EARRANN / THE SECOND PART
Na coig Ruin Dhoruinneach, ri an gabhail a h-uile Di-mairt is Di-haoine agus air di-Domhnaich anns a Charghus.
The five sorrowful mysteries are to be said on each Tuesday and Friday and on Sundays in Lent.

I. URNAIGH IS FALLUS-FALA CHRIOSDA ANNS A GHARADH / THE PRAYER AND AGONY OF JESUS IN THE GARDEN
SMAOINICHEAMAID anns an run dhiomhair so mar a bha Iosa Criosda ar Tighearna, fo dhoruinn cho trom ann an garadh Ghethsemane, is gun robh fallus-fala a fasgadh troimh a choluinn naoimh, agus a sruthadh gu lar.
Ar n-Athair, ...

II. SGIURSADH IOSA AIG A PHOSTA / JESUS IS SCOURAGED AT THE PILLAR
SMAOINICHEAMAID anns an run dhiomhair so mar a chaidh Iosa Criosda ar Tighearna, mun deachaidh a liubhairt do na h-Iudhaich gu a bhi air a cheusadh. a sgiursadh go goirt aig a phosta aig taigh Philait.
Ar n-Athair, ...

III. CRUN DROIGHINN AIR A CHUR AIR CEANN CHRIOSDA / JESUS IS CROWNED WITH THORNS
SMAOINICHEAMAID anns an run dhiomhair so mar a ghabh an sluagh gun iochd, gun bhaidh, an droigheann geur, agus an deidh crun a dheanamh dheth, sparr iad e gun athadh air ceann beannaichte Iosa Criosda ar Tighearna.
Ar n-Athair, ...

IV. IOSA A' GIULAN NA CROISE / JESUS CARRIES HIS CROSS
SMAOINICHEAMAID anns an run dhiomhair so gun do ghiulain Iosa Criosda ar Tigheama a chrois a chuireadh air a ghuaillean creuchdach agus gun do dh'imrich e i cuideachd le mor fhaighidinn, air a thruimead is gun robh i, agus air a mheud is gun robh a taire.
Ar n-Athair, ...

V. IOSA AIR A CHEUSADH / JESUS IS CRUCIFIED
SMAOINICHEAMAID anns an run dhiomhair so nach luaithe a rainig ar Slanuighear Iosa Criosda beinn Chalbhari, na chaidh aodach a spionadh dheth agus a lamhan is a chasan naomha a thairgneachadh gu teann agus gu piantail ri fiodh na croise ann am fianuis a Mhathar bhronaich.
Ar n-Athair, ...

AN TREAS EARRANN / THE THIRD PART
Na coig ruinn Ghlormhor, ri an cantainn a h-uile Di-Ceudaoin is Di-Sathairn; agus air Di-Domhnaich bho Chaisg gus an Aidbhein.
The five glorious mysteries are to be said on each Wednesday and Saturday and on Sundays from Easter to Advent.

1. AISEIRIGH CHRIOSDA / THE RESURRECTION OF CHRIST
SMAOINICHEAMAID anns an run dhiomhair so gun do dh'eirich ar Tighearna Iosa Criosda gu cumhachdach is gu glormhor air an treas latha bho bhas gu beatha, is gu bheil e a so suas os cionn gath a bhais, is guin peine.
Ar n-Athair, ...

II. DEASGHABHAIL IOSA CRIOSDA / THE ASCENSION OF JESUS
SMAOINICHEAMAID anns an run dhiomhair so gun deachaidh ar Slanuighear Iosa Criosda an ceann da fhichead latha an deidh Aiseirigh, suas gu neamh, air a chuairteachadh leis na h-Ainglean. ann an laithair a Mhathar naoimhe, nan Ostal agus nan deisciobul, a bha ag amharc air le mor-ioghnadh.
Ar n-Athair, ...

III. TIGHINN AN SPIORAID NAOIMH AIR AN H-OSTAIL / THE COMING OF THE HOLY SPIRIT ON THE APOSTLES
SMAOINICHEAMAID anns an run dhiomhair so gun do chuir Iosa Criosda, an deidh dha suidhe air 1aimh dheis Dhe, an Spiorad Naomh a nuas air na h-Ostail, mar a gheall e; agus iad 'san am maille ri Moire ann an Ierusalem ri urnuigh is ri crabhadh gu dian, a feitheamh ri tighinn an Spioraid Naoimh an Comhfhurtair.
Ar n-Athair, ...

IV. AN OIGH BHAINNAICHTE A GABHAIL SEILBH AM FLATHANAS / THE ASSUMPTION OF OUR LADY INTO HEAVEN
SMAOINICHEAMAID anns an run dhiomhair so gun deachaidh an Oigh ghlormhor Moire,an ceann da bhliadhn' deug an deidh Aiseirigh a Mic, suas do fhlathanas as an t-saoghal so le urram mor agus gloir air a cuairteachadh le feachdan Ainglean.
Ar n-Athair, ...

V. CRUNADH NA H-OIGH MOIRE / THE CROWNING OF OUR LADY AND THE GLORY OF THE SAINTS
SMAOINICHEAMAID anns an run dhiomhair so gun do chuir a Mac cumhachdach, an lathair comh-thional aobhach nan Naomh is nan Aingeal, crun na glorach a baille is a bu ghile air ceann na h-Oighe beannaichte Moire Mathair Dhe.
Ar n-Athair, ...

Glòir gun robh do Dhia / Glory to God in the Highest
Glòir gun robh do Dhia anns na h-àrdaibh,
agus air talamh sìth, deadh-ghean do dhaoinibh.
Tha sinn a toirt molaidh dhuit,
tha sinn g ad bheannachadh,
tha sinn a toirt aoraidh dhuit,
tha sinn a toirt glòire dhuit,
tha sinn a toirt buidheachais dhuit air son do mhòr ghlòire,
O Thighearna Dhé, a Rìgh nèamhaidh, a Dhé, an t-Athair Uile-chumhachdach;
agus dhuit-sa, O Dhé, an t-aon-ghin Mhic Iosa Criosd;
agus dhuit-sa, O Dhé, an Spiorad Naomh.
O Thighearna, an t-aon-ghin Mhic Iosa Criosd:
O Thighearna Dhé, Uain Dhé, Mhic an Athar,
a tha toirt air falbh pheacaidhean an t-saoghail, dean tròcair oirnn.
Thusa a tha toirt air falbh pheacaidhean an t-saoghail, gabh ri r n-urnuigh.
Thusa a tha a d shuidhe air deas làimh Dhé an Athar, dean tròcair oirnn.
Oir is tusa a mhàin a tha naomh, is tusa a mhàin an Tighearn, is tusa a mhàin, O Chriosd,
maille ris an Spiorad Naomh, a tha ro àrd ann an glòir Dhé an Athar. Amen.

Creud na Nicene / The Nicene Creed

Tha sinn a' creidsinn ann an aon Dia, an t-Athair, an uile-chumhachdach, cruithear nèimh agus talmhainn, de na h-uile a tha faicsinneach is neo-fhaicsinneach.

Tha sinn a' creidsinn ann an aon Tighearna, Iosa Crìosd, aon mhac Dhe, gu siorraidh ginte den Athair, Dia o Dhia, Solas o Sholas, fìor Dhia o fhìor Dhia, ginte, chan ann deante, den aon susbaintris anAthair. Leis an do rinneadh a h-uile nì. Air ar son-ne agus airson ar saoraidh thàinig e a-nuas o nèamh; le cumhachd an Spioraid Naoimh ghabh e colann daonna den Oigh Moire agus rinneadh na dhuine e. Air ar son-ne cheusadh e fo Phointius Pìlat; dh'fhulaing e bàs agus dh'adhlaiceadh e. Air an treas latha dh'eirich e a-rithist a-reir nan Sgriobtairean; chaidh e suas gu nèamh agus tha e na shuidhe aig deas-laimh an Athar. Thig e a-rithist ann anglòira thoirt breith air na beothaibh agus air na mairbh, agus air a rìoghachd cha bhi crìoch.

Tha sinn a'creidsinn anns an Spiorad Naomh, an Tighearna, tabhartair beatha, a tha a' tighinn on Athair agus on Mhac. Leis an Athair agus leis a' Mhac, tha e air adhradh agus air a ghlòrachadh, a labhair tro na Fàidhean.

Tha sinn a creidsinn ann an aon Eaglais naomh chaitligeach agus abstolach. Tha sinn ag aideachadh aon bhaistidh gu maitheanas pheacannan. Tha dùil againn ri aiseirigh nam marbh, agus ri beatha an t-saoghail a tha ri teachd. Amen.

Creud Naomh Atanasius / The Athanasian Creed

Co air bith leis an àill a bhi air a shàbhaladh : roimh gach ni tha e feumail gu’n cum e gu daingean an Creidimh Coitchionn.
Mur gleidh gach neach an Creidimh so gu h-iomlan agus gun truailleadh : gun teagamh théid e mugha gu sìorruidh.
Agus is e so an Creidimh Coitchionn: gu’n toir sinn aoradh do dh’ aon Dia ann an Trionaid, agus Trionaid ann an Aonachd;

Gun a bhi ‘coimh-mheasgadh nam pearsannan ; no ‘roinn an naduir.
Oir tha aon phearsa ann de ‘n Athair, pearsa eile de ‘n Mhac : agus pearsa eile de ‘n Spiorad Naomh.
Ach Diadhachd an Athar, a’ Mhic, agus an Spioraid Naoimh is aon i uile ; tha a’ Ghlòir co-iounan, a’ Mhòrachd co-shìorruidh.
Mar a tha ‘n t-Athair, mar sin tha am Mac : agus mar sin tha an Spiorad Naomh.
An t-Athair neo-chruthaichte, am Mac neo-chruthaichte : agus an Spiorad Naomh neo-chruthaiclite.
An t-Athair neo-chrìochnach, am Mac neo-chrìochnach : agus an Spiorad Naomh neo-chrìochnach.
An t-Athair sìorruidh, am Mac sìorruidh : agus an Spiorad Naomh sìorruidh.
Agus gidheadh cha tri sìorruidh iad : ach aon sìorruidh.
Mar an ceudna cha-n ‘eil tri neo-chrìochnach, no tri neo-chruthaichte ann : ach aon neochruthaichte, agus aon neo-chrìochnach.
Mar an ceudna tha an t-Athair Uile-chumhachdach, am Mac Uile-chumhachdach : agus an Spiorad Naomh Uile-chumhachdach.
Agus gidheadh cha tri Uile-chumhachdach iad : ach aon Uile-chumhachdach.
Mar so is Dia an t-Athair, is Dia am Mac : agus is Dia an Spiorad Naomh.
Agus gidheadh cha tri Dée iad : ach aon Dia.
Mar an ceudna is Tighearn an t-Athair, is Tighearn am Mac : agus is Tighearn an Spiorad Naomh;
Agus gidheadh cha tri Tighearnan iad : ach aon Tighearn.
Oir amhuil mar a tha sinn air ar coimhéigneachadh leis an fhìrinn Chriosdail : a dh’ aideachadh gur Dia agus Tighearn gach pearsa fa leth;
Mar sin tha e air a thoirmeasg dhuinn leis a’ Chreidimh Choitchionn : a ràdh, Gu bheil tri Dée, no tri Tighearnan ann.
Cha-n ‘eil an t-Athair deanta le neach air bith : no cruthaichte, no ginte.
Tha am Mac o’n Athair a mhàin : cha ‘n ann deanta, no cruthaichte, ach ginte.
Tha an Spiorad Naomh o’n Athair agus o’n Mhac : cha-n ann deanta, no cruthaichte, no ginte, ach a’ teachd.
Mar sin tha aon Athair ann, ni h-e tri Aithrichean; aon Mhac, ni h-e tri Mic : aon Spiorad Naomh, ni h-e tri Spioraid Naomha.
Agus anns an Tnionaid so cha-n ‘eil aon roimh, no an déigh a chéile : cha-n ‘eil aon na ‘s mò, no na ‘s lugha na ‘chéile.
Ach tha na tri pearsannan uile co-shìorruidh le ‘chéile : agus co-ionnan.
Mar sin anns na h-uile nithibh, mar a thubhairteadh roimhe : is còir aoradh a thoirt do ‘n Aonachd ann an Trionaid, agus do ‘n Trionaid ann an Aonachd.
Uime sin an ti, leis an àill a bhi air a shàbhaladh : feumaidh e smuainteachadh mar so air an Trionaid.
Os barr, tha e feumail chum slàinte shìorruidh : gu’n creideadh e gu ceart mar an ceudna ann an Teachd ar Tighearna Iosa Criosd ‘s an fheòil.
Oir is e an Creidimh ceart, gu’n creid agus gu’n aidich sinn : gur Dia, agus Duine, an Tighearn Iosa Criosd, Mac Dhé;
Dia de nadur an Athar, ginte roimh na saoghail : agus Duine de nadur a Mhathar, a rugadh auns an t-saoghal;
Dia iomlan, agus Duine iomlan : aig am bheii anam reusanta agus feòil dhaoine;
Co-ionnan ris an Athair, a thaobh a Dhiadhachd : agus is ìsle na ‘n t-Athair, a thaobh a Dhaonnachd.
An ti ged is Dia, agus is Duine e : gidheadh cha dà Chriosd, ach a h-aon e:
Is aon e; cia-n ann le tionndadh na Diadhachd gu feòil : ach le gabhail na Daonnachd gu Dia;
Is aon e gu h-iomlan; cha-n ann le coimhmheasgadh naduir : ach le aonachd pearsa.
Oir mar is aon duine an t-anam reusanta agus an fheòil : mar sin an ti is e Dia agus Duine, is aon Chriosd e.
A dh’ fhuiling air son an sàbhalaidh : a chaidh sìos do dh’ ifrinn, a dh’ éirich a rìs air an treas là o na mairbh.
Chaidh e suas gu nèamh, tha e ‘n a shuidhe air deas làimh an Athar, Dia Uile-chumhachdach : as an sin thig e ‘thoirt breith air na beòthaibh agus air na mairbh.
Aig a theachd, éinidh na h-uile dhaoine rìs le ‘n corpaibh : agus bheir iad cunntas air son an oibre féin.
Agus iadsan a rinn maith, théid iad gu beatha shìorruidh: agus iadsan a rinn olc gu teine sìorruidh.
‘S e so an Creidimh Coitchionn : mur a creid duine e gu fìrinneach, cha n-urrainn da ‘bhi air a shàbhaladh.
Glòir do ‘n Athair, agus do ‘n Mhac : agus do ‘n Spiorad Naomh;
Mar a bha air tùs, a tha nis, agus a bhitheas gu bràth : saoghal gun chrìoch. Amen.

SLIGHE NA CROISE / STATIONS OF THE CROSS
This devotion is among the very popular devotions of the Church. The Stations of the Cross are 14 meditations on the suffering of Christ from his condemnation by Pontius Pilot until he is laid in the tomb. Around the walls of our Churches are 14 crosses usually with appropriate pictures of the scene to be meditated on. The Stations took centuries to develop into the devotion that we have today. 

In the 14th century, the Franciscans, who were given the care of the Holy Places in the Holy Land, promoted the stations as a way of promoting devotion to the passion of Christ. It wasn't until the 18th century, however, that the stations took the exact form with which we are now familiar in our Catholic Churches. Pope Clement X11 in 1731 determined the number of stations, the place and circumstances of their erection and the way in which the devotion was to be practiced.
 

SLIGHE NA CROISE
AIG AN ALTAIR / AT THE ALTAR
O mo Dhia, dha bheil mi a' toirt gaoil os cionn gach nì, tha mi duilich bho ghrunnd mo chridhe gun do chuir mi mì-thlachd riamh ort lem pheacannan. Le còmhnadh do ghràs, tha mi a' cur romham a seo suas gun seachainn mi gu ro-chùramach a h-uile peacadh agus a h-uile ceann-adhbhar a' pheacaidh. Amen.
1 Stad: IOSA AIR A DHITEADH GU BAS / JESUS IS CONDEMNED TO DEATH
AN SAGART: Tha sinn a' toirt adhraidh dhut, a Chriosda, 's tha sinn a' toirt cliu dhut.
AM POBALL: A chionn led chrois naoimh gun do shaor thu an saoghal.
(mar seo toisichear gach stad)
S. Tha Iosa neo-chiontach. Tha e air a' bhrath agus air a' threigsinn le dheisciobail agus air a dhìteadh gu bàs le naimhdean.
(Meoraichibh air an stad seo nar n-inntinnean fhein airson beagan uine)
P. 'S ann air ar sonne a dh'fhuilig thu, O Iosa bheannaichte; 'S ann air son ar peacannan a chaidh do dhìteadh gu bàs. Deònaich dhuinn fuath agus gràin a bhith againn orra bho ghrunnd ar cridhe agus dean trocair oirnn. Amen.
S. Dean trocair oirnn, A Thighearna.
P. Dean trocair oirnn.
Fois gu robh aig anmannan nam marbh chriedeach gu leir tro iochd Dhe. Amen.
A Mhàthair naomh, càirich gu domhain air mo chridhe lotan an Tì a chaidh a cheusadh.
(mar seo criochnichear gach stad)
2 Stad: IOSA A' GABHAIL NA CROISE AIR A GHUAILLEAN / JESUS RECEIVES HIS CROSS
S. Ghabh Criosda a chrois throm air a ghuaillean. 'S e seo a meadhainn a roghnaich e gus an saoghal a shaoradh.
P. O mo Dhia, a chionns gu bheil thu cho math, tha mi duilich gun do pheacaich mi nad aghaidh, agus le comhnadh do ghrasan cha pheacaich mi tuilleadh. Amen.
3 Stad: IOSA A TUITEAM FON CHROIS A CHEUD UAIR / JESUS FALLS UNDER HIS CROSS THE FIRST TIME
S. Tha cudtrom ar peacannan a cuir ri cudtrom na croise. Chlaoidh i a neart. Thuit e air an lar. Ach a' togail suas na croise, dh'eirich Iosa a-rithist.
P. O Dhia, tha sinn a' toirt gaoil dhut ler n-uile chridhe, agus os cionn gach nì. Tha fior dhuilichinn oirnn gun do chuir sinn riamh mì-thlachd ort. Deònaich dhuinn nach cuir sinn rir beò tuilleadh mì-thlachd ort. Gum bi sinn a' toirt gaoil gun lasachadh dhut, is gum b'e ar sòlas do thoil naomh a dheanamh anns gach nì. Amen.
4 Stad: IOSA 'S A MHATHAIR A' TACHAIRT / JESUS MEETS HIS MOTHER
S. Tha cridhe Moire gu bristeadh 's i a faicinn an diol a th'aig daoine air a Mac ro-ghaolach. Ach tha ise, le bhith faisg air laimh a' toirt furtachd agus tacsa dha.
P. Cuimhnich, a Mhoire Oigh uile-chaomh, nach cualas riamh gun deachaidh aon sam bith a riuth fod dhìon, a ghrìos do chòmhnadh, agus a' dh'iarr d'eadarghuidhe, a thrèigsinn. A glacadh misniche is earbsa a seo, tha mise, 'Oigh nan oighean, a' ruith gud ionnsaidh, A Mhàthair, gud ionnsaidh tha mi tighinn, agus a' caoidh mo pheacannan nad làthair. A Mhàthair Iosa, na cuir suarach mo bhriathran, ach èisd gu tròcaireach, agus freagair m'achanaich. Amen.
5 Stad: A' CHROIS AIR A CARADH AIR SIMON CHIRENE / THE CROSS IS LAID UPON SIMON CYRENE
S. Bha Iosa comasach air a chrois fhein a tharraing. Ach gus samhladh a thoirt dhuinn, gu bheil sinn ri bhith cuimhneach orrasan a tha'ann an eiginn, leig e le Simon a chuideachadh.
P. O mo Dhia, dha bheil mi a' toirt gaoil os cionn gach nì, tha mi duilich bho ghrunnd mo chridhe gun do chuir mi mì-thlachd riamh ort lem pheacannan. Le còmhnadh do ghràs, tha mi a' cur romham a seo suas gun seachainn mi gu ro-chùramach a h-uile peacadh agus a h-uile ceann-adhbhar a' pheacaidh. Amen.
6 Stad: VERONICA A' TIORMACHADH AODAINN IOSA / VERONICA WIPES THE FACE OF JESUS
S. Tha Iosa a' sruthadh le fallas a' bhais. Thiormaich Veronica 'aodann le searbhadair. Mar dhuais airson a coibhneis, dh'fhag esan ìomhaigh dhiadhaidh air an t-searbhadair.
P. O mo Dhia, a chionns gu bheil thu cho math, tha mi duilich gun do pheacaich mi nad aghaidh, agus le comhnadh do ghrasan cha pheacaich mi tuilleadh. Amen.
7 Stad: IOSA A TUITEAM FON CHROIS AN DARNA UAIR / JESUS FALLS UNDER THE CROSS A SECOND TIME
S. Le cràdh nan lot, agus le a bhith sìor chall fala le gach ceum, thrèig a neart Iosa a rithist, agus thuit e ri làr an darna uair.
P. O mo Dhia, dha bheil mi a' toirt gaoil os cionn gach nì, tha mi duilich bho ghrunnd mo chridhe gun do chuir mi mì-thlachd riamh ort lem pheacannan. Le còmhnadh do ghràs, tha mi a' cur romham a seo suas gun seachainn mi gu ro-chùramach a h-uile peacadh agus a h-uile ceann-adhbhar a' pheacaidh. Amen.
8 Stad: NA MNATHAN NAOMHA A' CAOIDH AIRSON AR SLANAIGHIR / THE HOLY WOMEN WEEP FOR OUR SAVIOR
S. A dh'aindheoin an staid anns a bheil e fhein, tha Iosa a' toirt furtachd dha na mnathan naomha.
P. O mo Dhia, a chionns gu bheil thu cho math, tha mi a' toirt gaoil dhuit lem uile chridhe, agus air do shon-sa tha mi a' toirt gaoil dha mo choimhearsnach mar dhomh fhin.
9 Stad: IOS' A' TUITEAM FON CHROIS AN TREAS UAIR / JESUS FALLS UNDER THE CROSS THE THIRD TIME
S. Bha Iosa a-nis gus a bhith air mullach Chalbhari, ach mun do ràinig e tur an t-àite san robh iad a' dol ga cheusadh, thrèig a neart a-rithis e, is thuit e ri làr an treas uair.
P. O Dhia, tha sinn a' toirt gaoil dhut ler n-uile chridhe, agus os cionn gach nì. Tha fior dhuilichinn oirnn gun do chuir sinn riamh mì-thlachd ort. Deònaich dhuinn nach cuir sinn rir beò tuilleadh mì-thlachd ort. Gum bi sinn a' toirt gaoil gun lasachadh dhut, is gum b'e ar sòlas do thoil naomh a dheanamh anns gach nì. Amen.
10 Stad: AODACH IOSA GA SPIONADH DHETH / JESUS IS STRIPPED OF HIS GARMENTS
S. Ràinig iad mu dheireadh ionad na h-ìobairt is dh'ullaich iad gu Iosa a cheusadh. Spìon iad dheth aodach. Tha Iosa ris a bhas fhulang le gach nì saoghalta air a reubadh bhuaithe.
P. 'S ann air ar sonne a dh'fhuilig thu, O Iosa bheannaichte; 'S ann air son ar peacannan a chaidh do dhìteadh gu bàs. Deònaich dhuinn fuath agus gràin a bhith againn orra bho ghrunnd ar cridhe agus dean trocair oirnn. Amen.
11 Stad: IOSA GA THAIRNEACHADH RIS A' CHROIS / JESUS IS NAILED TO THE CROSS
S. Thairg Iosa a lamhan agus a chasan dha Athair air nèamh an eirig ar peacannan agus dha na saighdearan gus an tàirneachadh ris a' chrois.
P. O mo Dhia, a chionns gu bheil thu cho math, tha mi a' toirt gaoil dhuit lem uile chridhe, agus air do shon-sa tha mi a' toirt gaoil dha mo choimhearsnach mar dhomh fhin.
12 Stad: IOSA A' BASACHADH AIR A CHROIS / JESUS DIES ON THE CROSS
(Thigibh air ar gluinean aig an staid seo)
S. Thug Criosda tri uairean a dh'uine a' basachadh air a chrois. Thug e mathanas dha luchd-ceusaidh, gheall e Pàras dhan mheirleach agus chuir e Moire fo chùram Naomh Eoin. Bha a h-uile nì a nis criochnaichte, agus gu ciuin a' cromadh sios a chinn, thug e suas an deò.
P. O Dhia, tha sinn a' toirt gaoil dhut ler n-uile chridhe, agus os cionn gach nì. Tha fior dhuilichinn oirnn gun do chuir sinn riamh mì-thlachd ort. Deònaich dhuinn nach cuir sinn rir beò tuilleadh mì-thlachd ort. Gum bi sinn a' toirt gaoil gun lasachadh dhut, is gum b'e ar sòlas do thoil naomh a dheanamh anns gach nì.
13 Stad: IOSA GA CHUR AN UCHD A MHATHAIR NAOIMHE / JESUS IS PLACED IN HIS MOTHER'S ARMS
S. Thug Eosaph Arimathea agus Nicodemus a nuas corp Chriosda bharr na croise agus chuir iad an uchd a mhàthair naoimh e.
P. Failte dhut, a Bhànnrainn, a Mhàthair na tròcaire, ar beatha, ar sòlas is ar dòchas fàilte ort. Riutsa tha sinne, sliochd seachranach Eubha, a' togail ar gutha. riutsa tha sinn ag osnaich, a'caoidh is ag acain, ann an gleann seo nan deur. Thoir, mata, iuchair nan gràs, sùil fhial oirnne. Agus an dèidh dhuinn a' chèin thìr seo fhagail, feuch dhuinn toradh beannaichte do bhronn, Iosa. O Mhoire Oigh bhàidheil, ghràdhach, chaomh.
14 Stad: IOSA GA CHARADH SAN UAIGH / JESUS IS LAID IN THE TOMB
S. Thug na deisciobail corp Chriosda a uchd a Mhàthar, agus chuir iad san uaigh e. Dhùin iad an uaigh agus bha corp Chriosda an sin, gu uair 'aiseirigh ghlormhor.
P. As an doimhneachd dh'eigh mi riut, a Thighearna, a Thighearna eisd rim ghuth. Thugadh do chluasan an aire do ghuth m'achanaich. 'S ann agadsa, a Thighearna, a tha tròcair agus saorsainn am pailteas. Amen.
AIG AN ALTAIR / AT THE ALTAR
S. Air an treas latha, dh'eirich Criosda gu beatha nuadh agus siorraidh. Tha sinne comasach air pairt a ghabhail anns a bheatha seo tron eaglais agus tro na sacramaidean.
Ar n-Athair a tha air nèamh.....
Failte dhut, a Mhoire......
Gloir don Athair......
S. Dean trocair oirnn, A Thighearna,
P. Dean trocair oirnn.
Fois shiorraidh gun robh aig anmannan nam marbh chreideach gu leir tro iochd Dhe. Amen.

A Spioraid Naoimh / Prayer to the Holy Spirit

A Spioraid Naoimh, ar n-àrd-threise,
thig bho ghrian-chathair do ghlòir',
sgaoil gach ceò tha 'gar cur iomrall,
's leig soillsean dhe d' sholus oirnn.
 

Thig, O Athair nan dìol-deirce,
do gach feumach sìn do làmh;
an làmh bho'n tig gach rogha gibhte,
soilleirich gach cridhe dall.


A Righ na comh-fhurtach 's an t-sòlais,
bu tu Aoidh an àigh do'n anam;
chan fhairich e teas na ganntar,
's e 'nad làimh-sa 'triall gu aineol.


'S tu bheireadh furtach agus tàmh,
do'n phiantach a bhios fo sgìos;
a' mhal' air an laigh am pràmh,
's ann agads' tha sòlas di.


O Sholuis a's àille snuadh,
na bi'n dubhar oirnn 'nar càs;
is ann an crìdh' do cheideach gaoil,
beòthaich teine caomh do ghràidh.


Gun do chòmhnadh-sa, 'Dhia threin,
chan eil sgoinn am mac an duine;
chan eil ceann gun lochd fo'n ghrein,
's ann 'nad mheinn-sa tha sinn uile.


Glan-sa dhìnn gach uile thruailleachd,
uisgich le d' ghràsan ar tart;
leighis gach anam a tha leòinte,
strìochd na rag-mhuinealaich ri d' reachd.

Taisich nèimh a' chridhe chruaidh,
bi'd chairt-ìuil dhuinn anns gach gàbhadh,
's do na creidich 'tha 'nad earbsa,
thoir seachd tìodhlaicean do ghràidh.


Treòirich na creidich ri'm beò,
's na treig iad an uair am bàis;
sàbhail an anam bho phian,
's gu meal iad do shìth gu bràth.


GNIOMH CREIDIMH / ACT OF FAITH
O mo Dhia,
tha mi creidsinn annad, agus anns a h-uile ni a tha D'eaglais a teagasg,
a chionn 's gun tuirt Thu e agus gur fior D'fhacal.


GNIOMH DOCHAIS / ACT OF HOPE
O mo Dhia,
tha mo dhochas unnad air son gras is gloir, a thaobh Do gheallaidhean,
Do throcair, agus Do chumhachd.


GNIOMH GRAIDH / ACT OF LOVE
O mo Dhia,
a chionn 's gu bheil Thu cho math, tha mi a 'toirt gaoil Dhuit le m'uile chridhe,
agus air do sgath-sa tha mi a' toirt gaoil dham choimhearsnach mar dhomh fhin.


TOBHARTAS MAIDNE / MORNING OFFERING
O Iosa, troimh chridhe gun smal Moire, tha mi a' tairgsinn Dhuit m'urnaighean, m'oibrichean, agus mo sholasan air an latha 'n diugh air son uile bheachdan Do chridhe uile-naomh, agus gu h-araid air son beachd ar n-athar naomh am Papa.


GNIOMH AITHREACHAIS (FADA) / ACT OF CONTRITION - LONG
O mo Dhia,
dha bheil mi a' toirt gaoil os cionn gach nì, tha mi duilich bho ghrunnd mo chridhe gun do chuir mi mì-thlachd riamh ort lem pheacannan. Le còmhnadh do ghràs, tha mi a' cur romham a seo suas gun seachainn mi gu ro-chùramach a h-uile peacadh agus a h-uile ceann-adhbhar a' pheacaidh. Amen.


GNIOMH AITHREACHAIS (GOIRID) / (ACT OF CONTRITION - SHORT)
O mo Dhia,
a chionns gu bheil thu cho math, tha mi duilich gun do pheacaich mi nad aghaidh, agus le comhnadh do ghrasan cha pheacaich mi tuilleadh. Amen.


SUB TUUM PRAESIDIUM / WE FLY TO THY PATRONAGE
Tha sinn a ruith fod dhion, a Mhathair naomh Dhe, na diult ar n-iarrtas an am ar feuma ; ach saor sinn daonnan bho gach cunnart, 'Oigh ghlormhor agus bheannaichte.


MEMORARE
CUIMHNEACH a Mhoir' Oigh uile chaomh, nach cualas riamh gun deachaidh aon sam bith a ruith fod dhion, a ghrios do chomhnadh, agus a dh'iarr t-eadarghuidhe, a threigsinn. A' glacail misniche is earbsa a seo tha mise 'Oigh nan oighean, a' ruith gad ionnsuidh, A Mhathair, gud ionnsaidh tha mi a tighinn, agus a caoidh mo pheacannan 'nad lathair. A Mhathair Iosa, na cuir suarach mo bhriathran, ach eisd gu trocaireach agus freagair m'achanaich. Amen.Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)