The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

Gaelic Rosary Prayers
This language is also known as Irish, Gaeilge, and Erse.
It is spoken by 260,000 people in Ireland.  It is also spoken in Scotland, the Isle of Mann, Brazil, Canada, the United Kingdom, and the United States of America.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

(See also  Irish Gaelic Rosary Prayers.)

Coróin Mhuire / The Rosary
An Bheannacht / Sign of the Cross
+ I n-ainm an Athair, + agas an Mhic, + agas an Spiorad Naomh. Amen.

Another version of the
 
An Bheannacht / Sign of the Cross
+ An ainim an Athir, + agus an Mhich, + agus an Spirod Naomh.  Amen.

Cré na n-Aspal / The Apostles' Creed
Creidim i nDia, an tAthair Uilechumhachtach, Cruthaitheoir Nimhe agus Talún, agus in Íosa Críost a Aonmhac san ár dTiarna, do gabhadh ón Spriod Naomh, do rugadh ó Mhuire ógh, d'fhulaig páis fé Phointeas Píolóid, do céasadh ar an gcrois, fuair bás agus d'adhlacadh, chuaigh síos go hifreann, d'aiséirigh an treas lá ó mhairbhe, chuaigh suas ar neamh, tá ina shuí ar dheasláimh Dé an tAthair Uilechumhachtach, as san tiocfaidh ag tabhairt bhreithiúntais ar bheo is ar mhairbh. Creidim sa Spriod Naomh, sa naomh-Eaglais Chaitliceach, i gComaoine na Naomh, i Maithiúnachas na bPeacaí, i nAiséirí na Colla, is sa Bheatha Shíoraí.

  Another version of
Cré na n-Aspal / The Apostles' Creed

Creidim i nDia, an tAthair uilechumhachtach
Cruthaitheoir neimhe agus talún;
agus in Íosa Críost, a aon Mhacsan,ár Tiarna,
a ghabhadh ón Spiorad Naomh,
a rugadh ó Mhuire Ógh;
a d'fhulaing páis faoi Phointius Píoláit,
a céasadh ar chrois, a fuair bás agus a adhlacadh;
a chuaigh síos go hIfreann,
a d'éirigh an treas lá ó mhairbh;
a chuaigh suas ar neamh;
atá ina shuí ar dheis Dé,
An tAthair uilechumhachtach;
As sin tiocfaidh sé chun
breithiúnas a thabhairt ar bheo agus ar mhairbh.
Creidim sa Spiorad Naomh,
sa Naomh-Eaglais chaitliceach,
i gcomaoin na naomh;
i maithiúnas na bpeacaí
in aiséirí na colainne,
agus sa bheatha shíoraí. Áméin.

Ár nAthair / Our Father / Pater Noster
Ár nAthair, atá ar neamh, go naomhaítear t'ainm, go dtaga do ríocht, go ndeintear do thoil ar an dtalamh mar a deintear ar neamh. Ár n-arán laethúil tabhair dhúinn inniu, agus maith dhúinn ár gcionta mar a mhaithimíd do chách, agus ná lig sinn i gcathú, ach saor sinn ó olc.


Another version of
Ar n-Athair /
Our Father / Pater Noster
Ar n-Athair a ta air nèamh,
gu naomhaichear t'ainm.
Thigeadh do rìoghachd.
Deanar do thoil, mar air nèamh,
gu'm bu h-amhluidh sin air thalamh.
Thoir dhuinn o là gu là ar n-aran lathail
agus maith dhuinn ar peacaidhean,
oir tha sinne féin a'maitheadh do gach aon air am bheil fiachan againn,
agus na leig ann am buaireadh sinn,
ach saor sinn o'n olc,
oir is leatsa an rìoghachd, agus an cumhachd,
agus a'ghlòir, gu sìorruidh.

Another version of
Ár nAthair / Our Father / Pater Noster
Ár nAthair atá ar neamh,
go naofar d'ainm
Go dtaga do ríocht
Go ndéantar do thoil
ar an talamh mar a dhéantar ar neamh.
ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu
Agus maith dúinn ár bhfiacha
Mar a mhaithimidne dár bhféichiúnaithe féin
Agus ná lig sinn i gcathú
ach saor sinn ó olc. Áméin.

 Another version of 
Ár nAthair / Our Father
/ Pater Noster
Ár nAthair atá ar neamh,
go naofar d'ainm
Go dtaga do ríocht
Go ndéantar do thoil
ar an talamh mar a dhéantar ar neamh.
ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu
Agus maith dúinn ár bhfiacha
Mar a mhaithimidne dár bhféichiúnaithe féin
Agus ná lig sinn i gcathú
ach saor sinn ó olc. Áméin.

There are four (4) versions of this prayer; this is the first one:

An tÁivé Máiria / Hail Mary / Ave Maria
Sé do bheatha, a Mhuire, atá lán de ghrásta,
tá an Tiarna leat.
Is beannaithe thú idir na mná Agus is
beannaithe toradh do bhroinne, Íosa.
A Naomh-Mhuire, a Mháthair Dé,
Guigh orainne peacaigh,
Anois agus ar uair ár mbáis. Áméin.

This is the second version:
Sé do bheath' a Mhuire / Hail Mary
/ Ave Maria
Sé do bheath' a Mhuire, atá lán de ghrásta,
tá an Tiarna leat. Is beannaithe thú idir mná agus is beannaithe toradh do bhruinne, Iosa.
 A Naomh Mhuire, a Mháthair Dé,
guí orainn na peacaithe, anois is ar uair ar mbás. Amen.

This is the third version:
Sé do bheath' a Mhuire / Hail Mary
/ Ave Maria
Sé do Beatha Mhuire,
Tá lán do ghrást, Tá an Tiarna leat.
Is beannaithe thú idir mhná
Agus is beannaithe toradh do bhrionne Íosa.
A Naomh Mhuire mháthair Dé
Ghúi orainn na bpeacaí
Anois agus ar uair ár mbáis. Amen.

This is the fourth version of

Go mbeannaíthear duit, a Mhuire /
Hail Mary
/ Ave Maria:
Go mbeannaíthear duit, a Mhuire,
lán desna grástaibh, tá an Tiarna it fhochair.
Is beannaithe tu idir mhnáibh agus is
 beannaithe toradh do bhroinne, Íosa.
A Naomh-Mhuire, a Mháthair Dé,
guigh orainn-ne peacaigh, anois is ar uair ár mbáis. Áméin.

 Glóire
don Athair / Glory Be
Glóire don Athair is don Mhac is don Spriod Naomh,
mar a bhí ar dtúis, mar atá fós, is mar a bheidh trí shaol na saol.

Another version of
 Glóir don Athair / Glory Be
Glóir don Athair agus don Mhac
agus don Spiorad Naomh;
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus
mar a bheas go brách, le saol na saol. Áméin.

Ó a Íosa /  Oh My Jesus / Fatima Prayer
Ó a Íosa, maith dhúinn ár bpeacaí, saor sinn ó thine ifrinn, agus stiúir anam gach n-aon go flaithis Dé, go háirithe iad súd atá i bhfíor-ghéarghá do thrócaire.

Go mbeannaíthear duit /
Hail Holy Queen / An Salve Regina
Go mbeannaíthear duit, a Bhanríon Naofa, a Mháthair na Trócaire, go mbeannaíthear duit, is tu ár mbeatha, ár mílseacht is ár ndóchas. Is ort-sa a screadaimíd, clann bhocht dhíbeartha Éabha, is chughat-sa suas a chuirimíd ár n-osnaithe, ag caoineadh is ag gol sa ghleann so na ndeor. Iompaigh orainn, dá bhrí sin, a Choimirce, a chaomh-uasail, do shúile atá lán de thrua, is nuair a bheidh deireadh lenár n-íobairt ar an saol so, tabhair radharc dúinn ar thoradh do bhroinne, Íosa, a Mhaighdean Mhuire ró-thrócaireach, ró-ghrámhar, ró-mhilis. Guigh orainn a naomh-Mháthair Dé, ionas gur fiú sinn gealltanais Chríost a fháil.

Another version of
An Salve Regina / Hail, Holy Queen
Go mbeannaítear duit, a Bhanríon Naofa,
A Mháthair na trócaire, Go mbeannaítear duit
Ár mbeatha, ár mílseacht agus ár ndóchas
Is ort a ghlaoimid,
Clann bocht dhíbeartha Éabha.
Is chugatsa suas a chuirimid ár n-urnaí,
Ag caoineadh agus ag gol
Sa ghleann seo na ndeor,
ar an ábhar sin, ós tú ár n-abhcóide,
Iompaigh orainn dó shúile atá lán de thrua,
Agus tar éis na deoraíochta seo
Taispeáin dúinn Íosa,
Toradh beannaithe do bhroinne,
A Mhaighdean Mhuire ró-thrócaireach, ró-ghrámhar, ró-mhilis.

V. Guigh orainn a naomh-Mháthair Dé
R. Ionas gur fiú sinn gealltanais Chríost a fháil.


Final Prayer
A Athair Shíoraí, gur cheannaigh t'Aonmhac dúinn, lena bheatha, lena bhás, is lena aiséirí, aoibhneas síoraí na bhFlaitheas, tabhair dúinn, achnaímíd ort, do ghrásta, ionas ag machnamh dúinn ar na mistéiribh seo na Corónach Mhuire, go dtiocfadh linn do thoil naofa a dhéanamh agus an t-aoibhneas síoraí sin do shroisint, trí Íosa Críost ár dTiarna.


The Mysteries of the Rosary

Na Rúndiamhra Áthasacha / The Joyful Mysteries

 1. Teachtaireacht an Aingil
 2. Cuairt Mhuire ar Naomh Eilís
 3. Breith ár d'Tiarna Íosa Críost
 4. An Toirbhirt sa Teampall
 5. Íosa i measc máistrí an teampaill

 1. The Annunciation
 2. The Visitation
 3. The Birth of Our Lord
 4. The Presentation
 5. The Finding of the child Jesus in the Temple
Na Cúig Mistéirí Geala / The Illuminative Mysteries
1.  Baisteadh Íosa / The Baptism of Jesus
2.  Pósadh ag Céana (Jn 2:1- 12) /
Marriage Feast at Cana

3.  Teacht Riochta (cf. Mk 1:15) / The Teaching about the  Kingdom
4.  A t-Athrú (Gné) / The Transfiguration
5.  An Suipéar Deireanach /
The Last Supper

Na Rúndiamhra Brónacha / The Sorrowful Mysteries

 1. Anbhroid Íosa sa gháirdín
 2. Sciúirseáil Íosa
 3. Corónú Íosa le deilgne
 4. Íosa ag iompar na croise
 5. An Céasadh

 1. The Agony in the Garden
 2. The Scourging at the Pillar
 3. The Crowning with Thorns
 4. The Carrying of the Cross
 5. The Crucifixion

Na Rúndiamhra Glórmhara / The Glorious Mysteries

 1. Aiséirí ár d'Tiarna
 2. Deasgabháil ár d'Tiarna
 3. Tuirlingt an Spioraid Naoimh
 4. Deastógáil na Maighdine Muire
 5. Corónú Mhuire mar bhanríon na bhflaitheas

 1. The Resurrection
 2. The Ascension
 3. The Coming of the Holy Spirit
 4. The Assumption
 5. The Crowning of Our Lady as Queen of Heaven
Meditations
Na Cúig Shólás / The Joyful Mysteries
1.  Teachtaireacht an Aingil / The Annunciation

Smuanamuid sa Rundhiamar so mar bheanaigh an Taingiol Gabriel don Maintioghrna bheannaigh, le ceim lan da Ghrasta; agus dfolraign dhi Incolana ar Dtiaghrna, agus ar Slainaighoir.

Smuaineamuid sa rúindiamhar so mar bheannaigh an tAingeal Gabriel don mbaintighearna bheannaighthe lé céim lán do ghrásta agas d'fhoillsigh dhi ioncholnadh ar dTighearna agas ar Slánaightheóir.

Bhí cailín óg ann sa Tír Naofa i bhfad ó shin darbh
ainm Muire. B'as Nazarat í. Bhí Muire agus Iósaef
geallta le chéile.
Tháinig an t- aingeal Gaibriéil chuig Muire lena insint
di go raibh obair speisialta ag Dia di. Bhí leanbh le
bheith aici agus "Mac Dé" a bheadh mar ainm air. Bhí
eagla ar Mhuire. Níor thuig sí i gceart an rud a dúirt an
t-aingeal léi, ach bhí muinín aici as Dia agus chuir sí a
toil le toil Dé.
Léigh Lúcas 1:26 - 38
Seo urnaí atá againn in onóir Mhuire.
Sé do bheatha, 'Mhuire,
Atá lán de ghrásta,
Tá an Tiarna leat.
Is beannaithe thú idir mná
Agus is beannaithe toradh do bhroinne, Íosa.
A Naomh-Mhuire, a Mháthair Dé,
Guigh orainne peacaigh
Anois agus ar uair ár mbáis, Amen.

2.  Cuairt Mhuire ar Naomh Éilís / The Visitation
Cuart na Maihdona beanaigh, chaige siur Elizabeth. Smuanamuid sa Rundhiamhar so, air thigbhal don Maighdon bhealmaigh on Aingiol, go roibh a suir Elizabeth muirghinach, chuaidh si, go deifrach go sleibhte Judea air cuairt chuice agus dan aicaidh tree Mhith. 

Cuairt na Maighdeana Beannaighthe, chuigena  siúr Elisabeth. Smuaineamuid sa rúndhiamhar so, air thuigbheáil don Maighdean Bheannaighthe ón Aingeal, go roibh a siúr Elisabeth muirighineach, chuaidh si, go deithbhreach go sléibhte Iudea air cuairt chuice agas d'an aicidh trí Mhí.

3.  Breith ár dTiarna / Birth of Our Lord

An Turas Fada.

Tharla, nuair a bhí Muire ag dúil le hÍosa, gurbh
éigean do Mhuire agus d'Iósaef turas a dhéanamh go
Beithil. Bhí an áit dubh le daoine nuair a tháinig siad.
Bhí obair mhór acu lóistín a fháil. Sa deireadh fuair siad
stábla ina raibh ainmhithe. B'ansin a chóirigh Iósaef áit
chodlata do Mhuire.
Léigh Lúcas 2:1 - 6

Tagann Íosa ar an tsaol.
Rugadh Íosa an oíche sin. Chuach Muire in éadach
ceangail é agus leag sí i mainséar é. Choinnigh anáil na
n-ainmhithe teas le hÍosa. Bhí aoirí ag faire agus ag
coimhéad a gcuid caorach i bpáirceanna sa cheantar.
Sheas aingeal in aice leo agus d'inis an dea-scéal fá
bhreith Íosa.Tháinig siad leis an naíonán a fheiceáil
mar gur chreid siad go mbeadh sé ina rí agus ina
Thiarna orthu.
Léigh Lúcas 2:6 -10

Na Trí Saoithe.
Chuala trí ríthe críonna fá theacht Íosa ar an tsaol.
Chreid siad gur rí a bhí in Íosa fosta a tháinig ó Dhia.
Tháinig siad as tíortha i bhfad i gcéin le hÍosa a
fheiceáil. Réalta a threoraigh iad go dtí an stábla.Thug
siad leo ór, miorra agus túis don rí úr. Nuair a thugaimid
bronntanais ag Nollaig cuimhnímid ar chuairt na ríthe.
Léigh Matha 2:9 - 11


4.  Toirbhirt an Leanbh Íosa sa Teampall / Presentation in the Temple

5.  Fáil an Linbh Íosa sa Teampall / Finding of the Child Jesus in the Temple

An Buachaill Caillte.
Nuair a bhí Íosa tuairim ar dhá bhliain déag d'aois
thug a thuismitheoirí leo é go Iarúsailéim don Cháisc.
Bhí siúl a lán daoine ar an áit agus scaradh sa scaifte
iad. Nuair a bhí sé in am acu dul chun an bhaile d'fhág
Muire agus Iósaef an chathair ag déanamh go raibh
Íosa lena chairde. Ina áit sin, bhí Íosa ar shiúl go dtí an
teampall le labhairt leis na máistrí agus na sagairt agus
bhí iontas orthu uilig go raibh sé chomh heolach sin.
Fuair Muire agus Iósaef sa deireadh é. Bhí siad
imníoch ach buíoch beannachtach gur tháinig siad air.
Ní raibh Íosa ag iarraidh imní a chur ar a thuismitheoirí
ach bhí sé ag iarraidh toil Dé a dhéanamh.
Léigh Lúcas 2:41 - 50

An Teaghlach Naofa.

Thug Muire agus Iósaef Íosa leo go Nazarat
cóngarach do Mhuir Gailíle. D'éirigh sé láidir i gcorp
agus in eagna. Chuidigh sé lena mháthair fán teach
agus d'fhoghlaim sé adhmadóireacht i gceardlann a
athar. D'fhán Íosa i Nazarat lena athair agus lena
mháthair gur fhás sé aníos.
Léigh Lúcas 2:51 - 52


Na Cúig Mistéirí Geala / The Illuminative Mysteries
1.  Baisteadh Íosa / The Baptism of Jesus

Baisteann Eoin Íosa
Bhí Eoin Baiste ina chol ceathrair ag Íosa.Tháinig sé
leis an dea-scéal a insint agus le hinsint do dhaoine
tiontú óna bpeacaí. Bhaist sé mórán daoine in abhainn
na Iordáine.Tháinig Íosa chomh maith le duine. Bhaist
Eoin na daoine le huisce ach tháinig Íosa le iad a
bhaisteadh le uisce agus leis an Spiorad Naomh.
Léigh Marcás 1:4 - 11

Pósadh ag Céana (Jn 2:1- 12) / Marriage Feast at Cana
Teacht Riochta (cf. Mk 1:15) / The Kingdom
A t-Athrú (Gné) / The Transfiguration
An Suipéar Deireanach / The Last Supper

Na Cúig Dhólas / The Sorrowful Mysteries
 An tAllas Fola / The bloody sweat
Sciúrsáil Íosa ar an bpiléar /
The scourging at the pillar
Corónú ár dTiarna le dealga / The crowning with thornes
Íosa ag iompar na Croise / Jesus carrying the Cross
An Céasadh / The Crucifixion

Na Cúig Bhua / The Glorious Mysteries
Aiséirí ár Slánaitheora / Resurrection of our Savior
An Deasgabháil / The Ascension
Teacht an Spioraid Naoimh anuas ar na hAspail / Descent of the Holy Spirit upon
the Apostles

Deastógáil na Maighdine Muire suas ar neamh  / Assumption of Mary into Heaven
Corónú na Maighdine Muire ar neamh / Coronation of Mary in Heaven

Paidir Phroinsias Naofa / Prayer of Saint Francis
Déan gléas chun síochána díom id láimh, a Thiarna
San áit a bhfuil fuath go gcuire me an grá
..san áit a bhfuil ciontacht go gcuire me; pardún
..san áit a bhfuil amhras go gcuire me creideamh
..in áit na éadóchas; go gcuire me an dóchas;
..in áit na dorchadas go gcuire me solas
..san áit in a bhfuil brón go gcuire me lúcháir

Lord, make me an instrument of your peace,
Where there is hatred, let me sow love;
..where there is injury, pardon;
..where there is doubt, faith;
..where there is despair, hope;
..where there is darkness, light;
..where there is sadness, joy;

A Thiarna, deonaigh a spreagadh dhom
.. sólas a thabhairt seachas sólas a fháil
.. dul i dtuiscint ar dhaoine seachas go dtuigfí me féin
..Grá a roinnt ar dhaoine seachas grá fháil uathu

O Divine Master, grant that I may not so much seek
..to be consoled as to console;
..to be understood as to understand;
..to be loved as to love.

Mar is le linn dúinn tabhairt a fhaighimid féin
..is le linn dúinn pardún a thabhairt a mhaitear dúinn
..is le linn dúinn bás a fháil a théimid i seilbh na beatha síoraí.


For it is in giving that we receive;
..it is in pardoning that we are pardoned;
..and it is in dying that we are born to eternal life.

Paidir Naomh Micheál / Prayer to Saint Michael the Archangel

On October 13, 1884, Pope Leo XIII collapsed after mass. His face was ashen and he had no pulse. It was not a stroke or heart attack.

In minutes he awakened and said: "What a horrible picture I just saw." I saw Satan and his angels fighting in the world for the ruin of souls. But later, I saw the Archangel Michael casting them into the abyss.*

The pope then composed the following prayer and had it recited from that day on after every low mass throughout the world. This continued until Vatican II revised the Divine Liturgy in 1969. The Latin version is:

      Sancte Michael Archangele, defende nos in praelio.
      Contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium.
      Imperet illi Deus, supplices deprecamur.
      Tuque princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus malignos,
      qui ad perditionem animarum pervagantur
      in mundo divina virtute in infernum detrude. Amen.
(Papa Leo XIII)


Paidir Naomh Micheál / Prayer to Saint Michael

(le Pápa Leon XIII)

A Naoimh-Mícheál Árdaingeal
cosain sinn i n-am an chatha,
bí mar dhídean againn in aghaidh urchoírde
agus chealgaireachta an diabhail.
Go mbagruighidh Dia air, athchuinghimíd go humhal.
Agus dean-sa a cheannphuirt na sluaighte neamhdha an t-aidhbheirseoir céadna a theilgean síos síos go hifreann, tré chómhacht Dé, agus ina theannta sin na hainsoioraid eile atá ag imtheacht ar fuaid an domhain le fonn anamnacha a chuir i mbealach a gcaillte. Áméin.

Holy Michael the Archangel,
defend us in the battle.
Be our protection against the wickedness
and snares of the devil.
Rebuke him, O God, we humbly beseech thee;
and do thou, O Prince of the
heavenly host, by the divine power,
cast into hell satan and
all the other evil spirits
who wander through the world
seeking the ruin of souls. Amen.

(Another Version)

A Naomh Mhícheál / Prayer  to Saint Michael, the Archangel
A Naomh Mhícheál, Ard-aingeal,

Cosain sinn in am an chatha,
Bí i do thaca againn in aghaidh
urchóid agus cealg an diabhail.
Iarramaid go humhal ar Dhia an diabhal a
smachtadh; agus tusa, a phrionsa na slua ar
neamh, teilg síos go hifreann le cumhacht Dé
Sátan agus na hainspioraid eile atá ag dul
tríd an domhan d'fhonn anamnacha a léirscrios. Amen.

Confiteor
Admhaim do Dhia uilechumhachtach,
agus daoibhse, a bráithe,
gur pheacaigh mé go trom
le smaoineamh agus le briathar,
le ghiomh,
agus le faillí,

I confess to almighty God,
and to you my brothers and sisters,
that I have sinned exceedingly
in thought and word,
in what I have done,
and in what I have failed to do,

trí mo choir féin,
trí mo choir féin,
trí mo mhór choir féin,

through my own fault,
through my own fault,
through my own most grevious fault.

Ar an ábhar sin,
impím ar Naomh Mhuire sior Ógh,
ar na haingil agus ar na naoimh,
agus oraibhse, a bhráithre,
guí ar mo shon chun an Tiarna Dia.

Therefore,
I ask blessed Mary ever Virgin,
and all the angels and saints,
and you, my brothers and sisters,
to pray for me to the Lord our God.

Go ndéana Dia uilechumhachtach
trócaire orainn,
go maithe Sé ár bpeacaí duinn,
agus go dtreorí Sé chun na beatha sioarí sinn. Ámén.

May Almighty God
have mercy on us,
forgive us our sins,
and bring us to everylasting life.
Amen.

Cuimhnigh / Memorare
by St. Bernard of Clairvaux (1090 - 1153)
Cuimhnigh,
a Mhaighdean Mhuire róghrámhar,
nár chualathas trácht ar éinne
riamh a chuir é féin
faoi do choimirce
ná a d'iarr cabhair ort
ná a d'impigh d'idirghuí
is gur theip tú air.


Remember,
O most gracious Virgin Mary,
that never was it known
that anyone who fled to thy protection,
implored thy help,
or sought thy intercession,
was left unaided.


Lán de mhuinín asat, dá bhrí sin,
rithimse chugat, a Mhaighdean
na maighdean is a Mháthair.
Is chugatsa a thagaim,
is os do chomhair a sheasaim,
i mo pheacach bocht atuirseach.
Ó a Mháthair an Aonmhic,
ná diúltaigh do m'urnaithe
ach éist leo go trócaireach agus
freagair iad. Ámén.


Inspired with this confidence,
I fly unto thee, O Virgin
of virgins, my Mother;
to thee do I come,
before thee I stand,
sinful and sorrowful;
O Mother of the Word Incarnate,
Despise not my petitions,
but in your mercy hear and
answer me. Amen.


Turas na Croise / Stations of the Cross

1.  An chead stáisiún
Daotar Íosa chun bás.
Jesus is condemned to death.

Adhraimid thú, A Chríost agus molaimid thú. Mar is trí Do chrios-se naomh a d'fuascail Tú an saol.
We adore you, O Christ, and we praise you because by your holy cross you have redeemed the world.

2.  An dara stáisiún
Iompraíonn Íosa a chrois.
Jesus Carries His Cross.

3.  An triú stáisiún
Titeann Íosa an chead uair.
Jesus Falls the First Time.

4.  An ceathrú stáisiún
Castar Íosa lena mháthair.
Jesus Meets His Mother.

5.  An cúigiú stáisiún
Cuirtear ar Shíomón Cireanach an chrois a iompair.
Simon of Cyrene Helps Carry the Cross.

6.  An séu stáisiún
Cuimlóionn Veronica aghaidh Íosa.
Veronica Wipes the Face of Jesus.

7.  An seachtú stáisiún
Titeann Íosa an dara huair
Jesus Falls the Second Time.

8.  An t-ochtú stáisiún
Tugann Íosa sólás do mhna íorusalaim.
Jesus Consoles Women of Jerusalem.

9.  An naoú stáisiún
Titeann Íosa an triú huair.
Jesus Falls the Third Time.

10.  An deichiú stáisiún
Baintear A chuid éadaí d'Íosa.
Jesus is Stripped of His Garments.

11.  An t-aon stáisiún déag
Crochtar Íosa ar an gcrois.
Jesus is Nailed to the Cross.

12.  An dha stáisiún déag
Faigheann Íosa bás ar an crois.
Jesus Dies on the Cross.

13.  An trí stáisiún déag
Togtar Íosa den chrois.
Jesus is Taken down from the Cross.

14.  An ceithre stáisiún déag
Síntear Íosa sa tuoma.
Jesus is Laid in the Sepulchre.

An Phaidir Suaimhneas / The Serenity Prayer
A Dhia,
deonaigh dom an suaimhneas
chun glacadh le rudaí
nach féidir liom a athrú,

O Lord,
grant me the Serenity
to accept the things
I cannot change

misneach chun rudaí a athrú nuair is féidir,
agus gaois
chun an difríocht a aithint.

the courage to change the things I can
and the wisdom
to know the difference.

Altú roimh Bhia / Grace Before Meals
Beannaigh sinn, a Thiarna,
agus na bronntanais seo uait,
a bhfuilimid le glacadh
ó do rath, trí Chríost ár dTiarna. Amen.

Bless us, O Lord,
and these your gifts
which we are about to receive
from your bounty through
Christ our Lord. Amen.

(Latin)  Benedic, Domine, nos
Et haec tua dona
Quae de tua largitate
sumus sumpturi per Christum,
Dominum nostrum Amen.


Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)