The Madonna of the Streets
Mary's Rosaries

Home Page

Contact Us

Make a Payment, Methods of Payment, Refund and Exchange Policies

Rosaries
subpages:

How to Pray the Rosary
subpages:

Pictures Main Page
subpages:

Curriculum
subpages:

Website Terms of Use

License Agreement

Sitemap


The Work of God's Children

 
GEcEZ Rosary Prayers
This language is also known as
Geez, Ge'ez, Ancient Ethiopic, Ethiopic, and Giiz.
  This language is considered extinct, yet is like Latin in the sense that it is used as a liturgical language.

See also The Work of God's Children page for the illustrated version of prayers in this language.

ከመዘኬ ፡ ጸልዩ ፡ አንትሙሰ ። አቡነ / Our Father / Pater Noster

ከመዘኬ ፡ ጸልዩ ፡ አንትሙሰ ። አቡነ ፡

ዘበሰሚያት ፡ ይትቀደሰ ፡ ሰምከ ። ትምጻእ ፡

መንግሥትከ ። ይኩን ። ፈቃደከ ፡ በከመ ፡

በሰማይ ፡ ወበምድርኒ ። ኬኮየነ ፡ ዘለለ ፡

ዕለትነ ፡ ሀበነ ፡ ዮም ። ወኅድግ ፡ ለነ ፡

አበሳነ ፡ ከመ ፡ ንሕነኒ ፡ ነኅድግ ፡ ለዘአበሰ ፡

ለነ ። ወኢታብአነ ፡ ውሰተ ፡ መንሱት ፡ አላ ፡

አድንነነ ፡ ወባልሐነ ፡ እምኵሉ ፡ እኩይ ።

እሰመ ፡ ዚአከ ፡ ይእቲ ፡ መንግሥት ፡ ኅይል ፡

ወሰብሓት ፡ ለዓለመ ፡ ዓለም ፡ አሜን ።


Another version
አቡነ ፡ ዘበሰማያት / Our Father / Pater Noster

አቡነ ፡ ዘበሰማያት ፡

ይትቀደሰ ፡ ሰምከ ፨ ትምጻዕ ፡

መንግሥትከ ፨ ወይሱን ፡ ፈቃድሰ ፡

በከመ ፡ በሰማይ ፡ ከማሁ ፡

በምዽር ፨ ሲሳየነ ፡ ዘለለዕለትነ ፡

ሀበነ ፡ ዮም ፨ ወኅድግ ፡

ለነ ፡ አበሳነወጌጋየነ ፡ ከመ ፡

ንሕነኒ ፡ ንኅድግ ፡ ለዘአበሰ ፡

ለነ ፨ ወኢታበአነ ፡ ውሰተ ፡

መንሱት ፨ አለአድኅነነ ፡

ወባልሐነ ፡ እምኵሉ ፡ እኩይ ፨

እሜን ፨


Another version
አቡነ / Our Father /Pater Noster

አቡነ ፡
abū- na
Vater unser


ዘበሰሚያት ፡
za- ba- samājt
welcher in den Himmeln


ይትቀደሰ ፡ ሰምከ ።
jé- t- qáddas semé- ka
es werde geheiligt Name dein


ትምጻእ ፡ መንግሥትከ ።
té- mṣā' ma- nges[ch]té- ka
es komme Reich dein


ወይኩን ። ፈቃደከ ፡
wa- jé- kūn faqādé- ka
und es geschehe Wille dein


በከመ ፡ በሰማይ ፡
ba- káma ba- samj
wie im Himmel


ከማሁ ፡ በምድር ።
kamā- h ba- méder
so auf Erden


ሲሳየነ ፡
sīsājá- na
Brot unser


ዘለለ ፡ ዕለትነ ፡
za- la- la elaté- na
welches für Tag unseren
das je
eigene


ሀበነ ፡ ዮም ።
habá- na jōm
gib uns heute


ኅድግ ፡ ለነ ፡
ḫédeg lá- na
vergib uns


አበሳነ ፡ ወጌጋየነ ፡
abbas- na wa- gēgājá- na
Sünden unsere und Irrtümer unsere

(Verfehlungen)


ከመ ፡ ንሕነኒ ፡ ንነኅድግ ፡
káma néḥna- nī né- ḫdeg
wie wir auch wir vergeben


ለዘአበሰ ፡ ለነ ።
la- za- 'abbása lá- na
dem, welcher gesündigt hat gegen uns


ኢታብአነ ፡ እግዚኦ ፡
ī- tā- be'á- na egzī'ṓ
nicht führe uns, Herr,


ውሰተ ፡ መንሱት ፡
wésta manst
in Versuchung


አላ ፡ አድኅነነ ፡ ወባልሐነ ፡
allā a- dḫená- na wa- bāleḥá- na
sondern errette uns und reiße heraus uns

እምኵሉ ፡ እኩይ ።
em- kwell ekj
von jedem Schlechten
aus allem Bösen

Doxology

(እሰመ ፡ ዚአከ ፡ ይእቲ ፡ መንግሥት ፡ ኅይል ፡

ወሰብሓት ፡ ለዓለመ ፡ ዓለም ፡ አሜን ።)


ሰሳም ለኪ ኦማርያም ምልእተ ጸጋ / Hail Mary / Ave Maria

ሰሳም ለኪ ኦማርያም ምልእተ ጸጋ ፤ እግዚአብሔር ምሰሌኪ ፤ ቡሩከት አንቲ እም አንሰት ወቡሩከ ፍሬ ከርሥኪ ኢየሱሰ ። ኦቅድሰት ማርያም ፡ እመ አምላከ ፡ ሰአሊ ለነ ለኃፐኣን ይእዜ ወበጊዜ ምትነ ። አሜን ።

Transliteration of
ሰሳም ለኪ ኦማርያም ምልእተ ጸጋ / Hail Mary / Ave Maria

sälam läki omarïyam mïl ïït ä s'äga : ïgziab ïher m ïs ïleki : buruk ït an ïti ïm ï an ïst wäburuk f ïire kr ïski iyauml;sus :: ok'ïd ïst mar ïyam : imä mot ïn :: äen ::

Another version of

በሰላመ ቅዱሰ ገብርኢል መልአከ / Hail Mary / Ave Maria
በሰላመ ቅዱሰ ገብርኢል መልአከ ፤ ኦእግዝእትነ ማር ያም ሰላም ለኪ ፤ ድንግል በኅሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ ፡ እመ እግዚአብሒር ጸባአት ሰላም ለኪ ፤ ቡርከት አንቲ እም አንሰት ወቡሩከ ሩራ ከርሥኪ ። ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦማርያም ምልእተ ጸጋ ፤ እግዚ አብሔር ምሰሌኪ ፤ ሰአሊ ወጸልዪ በእንቲአነ ኅበ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱሰ ከርሰቶሰ እመ ይሥሪይ ለነ ኃጣውኢነ ይእዜ ወበጊዜ ምትነ ። አሜን ።


Another version of
አእግዝእትየ ፡ ማርያም ፡ ሰላም ፡ ለኪ / Hail Mary / Ave Maria

አእግዝእትየ ፡ ማርያም ፡ ሰላም ፡ ለኪ ፡

ድንግል ፡ በኅሊናኪ ፡ ወድንግል ፡

በሥጋኪ ፡ እመ ፡ እግዚአብሔር ፡ ፀገዖት ፡

ሰላም ፡ ለኪ ፡ ፡ ብርክት ፡ አንቲ ፡

እምአንስት ፡ ወቡሩክ ፡ ፍሬ ፡ ከርሥኪ ፡

ተፊሥሒ ፡ ፍሥሒት ፡ ኦምልእት ፡ ጸጋ ፡

እግዚአብሔር ፡ ምኪ ፡ ሰአሊ ፡ ወጸልዪ ፡

ለነ ፡ ኅበ ፡ ፍቁር ፡ ወጽኪ ፡ ኢየሱስ ፡

ክርስቶስ ፡ ከመ ፡ ይሥረይ ፡ ለነ ፡ ጏጣውኢነ ።

አሜን ፡ ፦


 

Creative Commons License
The contents of this webpage are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Valid HTML 4.01 Transitional
(this is the bottom of page)